About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Rules on Drafting, Filing and Examination of Applications for the Patents for Industrial Designs (approved by Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 685 of October 27, 2011), Kyrgyzstan

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2011 Dates Entry into force: November 4, 2011 Adopted: October 27, 2011 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), Industrial Designs, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Правила 'Составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец' (Утверждены постановлением Правительства КР № 685 от 27.10.2011 г.)         Kyrgyz 'Өнөр жай үлгүсүнө патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун' Эрежелери (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы № 685 токтому менен бекитилген)        

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 27- октябрындагы
№685 токтому менен бекитилген

Өнөр жай үлгүсүнө патент алууга өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун

ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Жалпы жоболор
2. Өнөр жай үлгүсүнө патент алуу үчүн өтүнмө түзүү жана берүү
3. Патент алуу боюнча Кыргызпатент менен иштөө
4. Кыргызпатентте өтүнмөнү карап чыгуу
Тиркеме. Өнөр жай үлгүсүнө Кыргыз Республикасынын патентин берүү жөнүндө арыз
Өнөр жай үлгүсүнө патент алуу үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун бул эрежелери "Патент Мыйзамы" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесине ылайык иштелип чыкты.

1. Жалпы жоболор

1. Түшүнүктөр жана терминдер
Эрежелер - Өнөр жай үлгүсүнө патент алуу үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери;
Мыйзам - "Патент Мыйзамы" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; Кыргызпатент - интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу
мамлекеттик орган;
өтүнмө - өнөр жай үлгүсүнө Кыргыз Республикасынын патентин алууга өтүнмө; Мамлекеттик реестр - Кыргыз Республикасынын өнөр жай үлгүлөрүнүн
мамлекеттик реестри;
конвенциялык өтүнмө - 1883-жылдын 20-мартындагы Өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына ылайык берилген, өнөр жай менчик жаатындагы эл аралык келишимдерге байланыштуу Кыргыз Республикасынын
1994-жылдын 6-январындагы № 20-16 Декларациясы менен Кыргыз Республикасы тарабынан таанылган өтүнмө. 1994-жылдын 14-февралында күчүнө кирген.
ӨЖҮЭК - Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясы. Кыргыз Республикасы 1968-жылдагы Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациялоону белгилөөчү № 2034 Локарн макулдашуусуна "Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык классификациялоону уюштуруу жөнүндө Локарн макулдашуусуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу" Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын
10-декабрындагы № 2034 Мыйзамы менен кошулган.
2. Өнөр жай үлгүсүнө патент алуу үчүн өтүнмө түзүү жана берүү
2. Өтүнмө берүү
2.1. Өтүнмө берүүгө жана патент алууга укуктуу жактар
Өтүнмө берүүгө жана патент алууга өнөр жай үлгүсүнүн автору(лору), жумуш берүүчү, алардын укук мураскору, анын ичинде ыйгарым укук берүү тартибинде тийиштүү укук алган жак (мындан ары - өтүнмө ээлери) укуктуу.
Патент алууга укукту өтүнмө ээси тарабынан ыйгарып берүү Кыргызпатентке өнөр жай үлгүсүн каттоодон өткөрүүгө чейин берилген өтүнмөдө же арызда бул тууралуу көрсөтүү жолу аркылуу жүргүзүлөт жана эгерде патентти алууга укукту ыйгарып берүүдө башкасы көрсөтүлбөсө, өтүнмө ээсинин укугун ыйгарып берүүсү болуп эсептелет.
Өнөр жай үлгүсүнүн автору төмөнкү учурларда өтүнмө берүүгө жана патент алууга укуктуу:
- эгерде өнөр жай үлгүсү кызматтык болуп эсептелбесе;
- эгерде ойлоп табуу кызматтык болуп эсептелсе, бирок автор менен жумуш берүүчүнүн ортосундагы келишимде патент алууга автордун укугу караштырылса, же эгерде түзүлгөн кызматтык өнөр жай үлгүсү жөнүндө анын автору тарабынан кабарланган күндөн тартып төрт айдын ичинде жумуш берүүчү тарабынан Кыргызпатентке өтүнмө берилбесе, башка тарапка патент алуу укугун ыйгарып бербесе же авторго өнөр жай үлгүсүн жашырын сактоо женүндө билдирбесе.
Кандайдыр-бир документ менен өтүнмө берүүгө укукту тастыктоо талап кылынбайт.
2.2. Берүүнүн жол-жобосу
Өтүнмө Кыргызпатентке түздөн-түз же почта же факс аркылуу (анын оригиналы кийин берилүүгө тийиш) машинада окулуучу электрондук түрүндө (бир эле учурда кагаз түрүндө сактагычтагысын берүү менен) же башка ушул сыяктуу берүү каражаттары аркылуу жиберилет.
2.3. Патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу өтүнмө берүү
Өтүнмө өтүнмө ээси тарабынан түздөн-түз же Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилиши мүмкүн.
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жеке жактар же чет өлкөлүк юридикалык жактар же алардын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү патентти алууга, ошондой эле өнөр жай үлгүсүн коргоого байланышкан иштерди Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр аркылуу гана жүргүзөт, өтүнмө берүүнүн күнүн аныктоого, алым төлөөгө, конвенциялык артыкчылыкты сураган учурда мурдагы өтүнмөнүн көчүрмөсүн берүүгө, мурун берилген өтүнмөнүн көчүрмөсүн берүүгө, жогоруда көрсөтүлгөн жол-жоболорго карата Кыргызпатенттин тилкаттарын жана кабарлоолорун алууга, патентти күчүндө кармап туруу үчүн алым төлөөгө байланыштуу жол-жоболордон башкасында, ошондой эле эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген эл аралык келишимдер тарабынан белгиленген мыйзам тартибинде башка тартип белгиленбесе.
3. Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө
3.1. Өнөр жай үлгүсү жана анын түрлөрү
Өнөр жай үлгүлөрүнө анын сырткы түрүн аныктоочу сүрөтүү-конструктордук буюмдардын чечими таандык.
Буюм - бул өнөр жай же кустардык түрдө өндүрүлгөн предмет.
Өнөр жай үлгүлөрү көлөмдүү, тегиздиктүү же алардын айкалышында болушу мүмкүн.
Көлөмдүү өнөр жай үлгүлөрү анын негизинде көлөмдүү-мейкиндикдүү түзүм жаткан композиция болуп эсептелет, мисалы, станоктун, айыл чарба машинасынын, мотоциклдин, асма кайыктын моторунун ж.б. сырткы көрүнүшүн аныктоочу көркөм-конструктордук чечимдер.
Тегиздиктүү өнөр жай үлгүлөрү элементтердин сызыктуу-графикалык катышы менен мүнөздөлөт жана көлөмгө ээ эмес, мисалы килемдин, жоолуктун, кездеменин ж.б. сырткы көрүнүшүн аныктоочу көркөм-конструктордук чечимдер.
3.2. Өнөр жай үлгүсү деп таанылбаган чечимдер
Өнөр жай үлгүлөрү деп төмөнкүлөр таанылбайт:
- буюмдун техникалык милдети менен гана шартталган чечимдер;
- өнөр жайлык, гидротехникалык жана башка стационардык имараттардын архитектура объектилери (чакан архитектуралык формалардан башка);
- басма продукция;
- суюктук, газ түрүндөгү, чубурма же ага окшош заттардын туруктуу эмес формаларынын объектилери;
- коомдук кызыкчылыктарга, гумандуулук жана морал принциптерине каршы келген буюмдар.
3.3. Өнөр жай үлгүсүнүн биримдүүлүк талаптары
Өтүнмө бир өнөр жай үлгүсүнө же өнөр жай үлгүлөрүнүн биримдүүлүк талабын канааттандыргандай өз ара байланышкан өнөр жай үлгүлөрүнүн тобуна таандык болууга тийиш.
Бир өнөр жай үлгүсү деп айрым бир буюмдукундай эле жалпы арналышы бар (мисалы эмерек гарнитуру, сервиз ж.б.) буюмдардын комплектинин көркөм- конструктордук чечимдери да түшүндүрүлөт.
Айрым буюм деп бүтүн буюм сыяктуу эле (мисалы, автомобиль), анын бөлүгү болуп эсептелүүчү (мисалы, бампер, фара) буюм да түшүндүрүлөт.
Өнөр жай үлгүлөрүнүн тобу (мындан ары варианттар) деп бир эле буюмдун (комплекттин) бирдей эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоочу маанилүү белгилердин жыйындысы боюнча айырмаланган көркөм- конструктордук чечимдер түшүндүрүлөт.
3.4. Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмөнүн курамы
Өтүнмө төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:
- өнөр жай үлгүсүнүн авторун (авторлорун) жана анын (алардын) атына патент суралган жакты, ошондой эле алардын жашаган жерин же турган ордун көрсөтүү менен патент берүү жөнүндө арыз;
- буюмдун сырткы көрүнүшү жөнүндө майда-чүйдөсүнө чейин толук элесин берүүчү буюмдун (макеттин) сүрөттөлүштөрүнүн комплекти;
- буюмдун жалпы көрүнүшүнүн чиймесин, эргономикалык схемасын, конфекциялык картасын, эгерде алар өнөр жай үлгүсүнүн маңызын ачуу үчүн зарыл болсо;
- өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасын;
- анын маанилүү белгилеринин тизмесин.
3.5. Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер
1) Өтүнмөгө белгиленген өлчөмдө, өтүнмө бергендиги үчүн алымдын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ, же өтүнмө берүүдө көрсөтүлүшү мүмкүн болгон, же өтүнмө берген датадан тартып эки айдын ичинде кошумча алым төлөө шартында алым төлөөдөн бошотуу үчүн, ошондой эле анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиз тиркелет.
Белгиленген мөөнөттө көрсөтүлгөн документтер берилбесе өтүнмө кайра чакыртылып алынды деп таанылат.
2) Патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилүүчү өтүнмөгө ага өтүнмө ээси тарабынан берилген жана анын ыйгарым укугун тастыктаган, ылайыктуу түрдө
таризделген ишенимкат же ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн ишенимкаттын көчүрмөсү тиркелет.
Кыргыз Республикасында таризделген Кыргызпатенттин астындагы өкүлчүлүккө ишенимкат жөнөкөй жазуу түрүндө жазылат жана нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбайт. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары таризделген ишенимкат ал жазылган өлкөнүн мыйзамдарында караштырылган тартипте жана мөөнөткө түзүлөт, ал эми анын ишенимдүүлүгүнөн шек саноо пайда болгон учурда - Кыргызпатенттин талабы боюнча Кыргыз Республикасы алардын катышуучусу болуп эсептелинген, мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер же өз ара пайдалуулук принцибинин негизинде мыйзамдаштыруу талап кылынбаган учурдан тышкары учурларда Кыргыз Республикасынын консулдук мекемесинде мыйзамдаштырылат.
Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жашаган жеке жактын же чет өлкөлүк юридикалык жактын кызыкчылыктарынын өкүлчүлүгүнө ишеним кат Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ушул жактын өзү тарабынан, ошондой эле өтүнмө ээси тарабынан берилген ылайыктуу ишеним каты бар патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан берилиши мүмкүн. Акыркы учурда эскертилген эки ишенимкат же талаптагыдай түрдө таризделген алардын көчүрмөлөрү берилет.
Ишенимкат төмөнкү шарттарга жооп берүүгө тийиш:
- ишенимкатка аны берген жак кол коюусу керек;
- ишенимкат патенттик ишенимдүү өкүл катарында Кыргызпатентте катталган жеке жактын атына берилет;
- ишенимкатта патенттик ишенимдүү өкүлдүн ыйгарым укугунун көлөмү көрсөтүлүшү керек;
- ишенимкатта анын жазылган күнү көрсөтүлүшү керек, ансыз ал жараксыз. Эгерде ишенимкат Кыргызпатентте катталган бир нече патенттик ишенимдүү
өкүлдөрдүн атына жазылса, анда өтүнмө боюнча патент алуу иштери алардын
кимиси тарабынан болбосун жүргүзүлөт.
Ишенимкаттагы ыйгарым укуктарга ээ болгон патенттик ишенимдүү өкүлдүн кайсы гана иш-аракети болбосун өтүнмө ээсинин аракети катары бааланат.
3) Конвенциялык артыкчылыкты сураган өтүнмөгө (мындан ары - конвенциялык өтүнмө) өтүнмөнүн Кыргызпатентке түшкөн күнүнөн төрт айдан кеч эмес берилген өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясынын катышучу- мамлекетинде өтүнмө ээси тарабынан берилген биринчи өтүнмөнүн (мындан ары
- биринчи өтүнмө) көчүрмөсү тиркелет. Эгерде биринчи өтүнмөлөрдөн бир нече болсо, бардык өтүнмөлөрдүн көчүрмөсү тиркелет.
Биринчи өтүнмө түшкөн күндөн тартып алты ай өткөндөн кийин, бирок алты айлык мөөнөт өткөндөн кийин эки айдан кеч эмес мөөнөт ичинде келип түшкөн өтүнмө боюнча конвенциялык артыкчылыкты суроодо өтүнмөгө алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ жана көрсөтүлгөн алты айлык мөөнөттө өтүнмө берүүгө тоскоол болгон жагдайлардын өтүнмө ээсине көз каранды эместигин көрсөткөн жана бул жагдайлардын болгондугун тастыктаган документ тиркелет, эгерде алар Кыргызпатентке белгилүү экендигин болжолдоого негиз жок болсо.
Конвенциялык артыкчылыкты белгилөө жөнүндө өтүнүч өтүнмө берүүдө
(патент берүү жөнүндө арыздын ылайыктуу графасында көрсөтүлөт) же
Кыргызпатентке өтүнмө келип түшкөн күндөн тартып эки айдын ичинде көрсөтүлүшү мүмкүн.
3.6. Өтүнмөнүн тили
Патент алуу жөнүндө арыз мамлекеттик же расмий тилде берилет. Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси, өнөр жай үлгүсүнүн аталышы, өтүнмө ээсинин жана патент ээсинин аталышы (аты) мамлекеттик жана расмий тилдерде берилүүгө тийиш. Эгерде өтүнмөнүн башка документтери, ошондой эле өтүнмөнү эксперттөөсүнүн жүрүшүндө берилүүчү документтер башка тилде берилсе, аларга мамлекеттик же расмий тилге котормосу тиркелет.
Мамлекеттик же расмий тилге котормосу өтүнмө ээси тарабынан өтүнмө Кыргызпатентке берилген датадан үч айдан кеч эмес убакыт ичинде берилүүгө тийиш.
Өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча көрсөтүлгөн материалдарды берүү мөөнөтү ал бузулган учурда узартылышы же калыбына келтирилиши мүмкүн, жүйөлүү себептердин бар экендиги тастыкталганда жана ылайыктуу алым төлөнгөндө.
3.7. Нускалардын саны
Арыз эки нускада берилет.
Сыпаттама, жалпы көрүнүштүн чиймелери эки нускада көрсөтүлөт.
Буюмдун (макеттин) жалпы көрүнүшүнүн сүрөттөлүшү алты нускада, башка сүрөттөлүштөр - эки нускада берилет.
Калган документтер бир нускада берилет.
4. Өтүнмөнүн документтеринин мазмуну
4.1. Патент берүү жөнүндө арыз
1) Патент берүү жөнүндө арыз ушул Эрежелердин тиркемесинде көрсөтүлгөн форма боюнча берилет.
Эгерде кандайдыр бир маалыматтарды тиешелүү графаларда жайгаштыруу мүмкүн болбосо алар кошумча баракта ошол эле формада арыздын тиешелүү: "кошумча баракта тиркемени кара" графасын көрсөтүү менен көрсөтүлөт.
2) "Арыз" деген сөздүн астында жайгашкан арыздын графалары Кыргызпатентке түшкөндөн кийин маалымдаректерди киргизүү үчүн арналган жана өтүнмө ээси тарабынан толтурулбайт.
3) Кыргыз Республикасынын патентин алуу жөнүндө өтүнүчтү камтыган графада "атына" деген сөздөн кийин патент суралуучу жак жөнүндө мамлекеттик жана расмий тилдерде маалыматтар берилет: көрсөтүлгөн тартипте жеке жактын (жактардын) аты-жөнү (же атасынын аты, эгерде ал бар болсо), же юридикалык
жактын расмий аталышы (уюштуруу документине ылайык), ошондой эле өлкөнүн расмий аталышын жана дарегин камтуу менен, ылайыгына жараша алардын жашаган жери, турган орду келтирилет.
Мындан ары ушул эле графада 71 кодунун астында өтүнмө ээси (өтүнмө ээлери) жөнүндө жогорудагыга окшош маалыматтар берилет. Өнөр жай үлгүсүнүн авторлору болуп эсептелүүчү өтүнмө ээлеринин жашаган жери жөнүндө маалымат бул графада берилбейт, ал 97 коддун астындагы графада гана баяндалат.
Патент суралган Кыргыз Республикасынын уюмдары жана мекемелери үчүн Ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификациясынын (ИУЖК) коду көрсөтүлөт. Эгерде ИУЖК коду белгиленбесе тиешелүү жерде "белгиленген эмес" деп көрсөтүлөт.
Патент атына суралган Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган чет өлкөлүк юридикалык жактар жана жеке жактар үчүн Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) SТ.3 стандарты боюнча өлкөнүн коду көрсөтүлөт (эгерде ал белгиленсе).
Эгерде патент атына суралуучу жактардын жана/же өтүнмө ээлеринин саны бир нече болсо, көрсөтүлгөн маалыматтар алардын ар бири үчүн берилет.
Эгерде патент өтүнмө ээсинин (өтүнмө ээлеринин) атына суралган болсо, мындай учурда патент атына суралып жаткан жак (жактар) жөнүндө маалыматтардын ордуна "атына" деген сөздөн кийин: "өтүнмө ээсинин (өтүнмө ээлеринин)" деген сөздөр көрсөтүлөт.
4) Артыкчылыкты белгилөө жөнүндө өтүнүчтү камтыган графа Кыргызпатентке өтүнмө берилген датадан мурдараак артыкчылык суралган учурда гана толтурулат. Мындай учурда тийиштүү чакмакта "X" белгисин коюу менен артыкчылыкты суроо үчүн негиздер белгиленет жана төмөнкүлөр көрсөтүлөт: анын негизиндеги мурунку өтүнмөнүн номери, же артыкчылык сурала турган кошумча материалдар жана артыкчылык суроонун датасы (мурунку өтүнмө же ал боюнча кошумча материалдар берилген күнү).
Эгерде артыкчылык мурун берилген бир нече өтүнмөнүн негизинде суралса, бардык өтүнмөлөрдүн номери жана тийиштүү учурларда, суралган артыкчылыктын бир нече датасы көрсөтүлөт.
Конвенциялык артыкчылыкты суроодо ИМБДУнун SТ.3 стандарты боюнча биринчи өтүнмө берген өлкөнүн коду көрсөтүлөт.
5) 54 кодунун астындагы графада өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылат, ал анда келтирилген сыпаттамага дал келиши керек.
6) 98 кодунун астындагы графада тез почтолук жеткирүүнүн кадимки талаптарын канааттандырууга тийиш болгон кат жазышуу үчүн дарек, адресаттын аты же аталышы, телефону, электрондук почта дареги е-mail (мындан ары - е- mail), факстын номери (эгер ал бар болсо) келтирилет.
Кат жазышуу үчүн дарек катары Кыргыз Республикасында жашаган өтүнмө ээсинин (өтүнмө ээлеринин ичинен биринин) - жеке жактын жашаган жеринин дареги же өтүнмө ээсинин - юридикалык жактын Кыргыз Республикасында турган ордунун дареги же Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдүн жүргөн жеринин дареги же Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка дарек көрсөтүлүшү мүмкүн.
7) Өтүнмө берилгенге чейин өтүнмө ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүл дайындалган учурда гана толтурулуучу 74 кодунун астындагы графада ал тууралуу маалыматтар берилет: фамилиясы, аты-жөнү, Кыргызпатентте катталган номери, Кыргыз Республикасында жүргөн жеринин дареги, телефону, е-mail, факсы (эгерде ал бар болсо) келтирилет.
8) "Тиркелүүчү документтердин тизмеси" деген графа тиркелген документтердин ар бир нускасында тийиштүү чакмакта "X" белгисин коюу жана нускалар менен барактардын санын көрсөтүү менен толтурулат. Арыздын формасында алардын түрү караштырылбаган тиркелүүчү документтер үчүн ("башка документ") алардын конкреттүү арналышы көрсөтүлөт.
9) "Өтүнмө берүүгө жана патент алууга укуктун пайда болушу үчүн негиз" деген графада "X" белгисин коюу менен өтүнмө берүү жана патент алуу үчүн ылайыктуу негиз (негиздер) белгиленет. Көрсөтүлгөн графа качан өтүнмө ээлеринин курамы авторлордун курамына дал келген учурдан тышкары, патент өтүнмө ээсинин (өтүнмө ээлеринин) атына суралганда толтурулат.
10) 72, 97 коду астындагы графаларда өнөр жай үлгүлөрүнүн автору (авторлору) жөнүндө маалыматтар келтирилет: фамилиясы, аты-жөнү, (эгерде ал бар болсо), өлкөнүн аталышы (ИМБДУ SТ.3 стандарты боюнча коду) жана жашаган жеринин дареги.
11) Эгерде автор патент алууга укукту ыйгарып берсе, 97 деген коду бар графанын оң жагындагы графада анын колу жана датасы келтирилет.
12) 72 жана 97 коддоруна ээ болгон графалардын астында түздөн-түз жайгашкан графа автор (авторлор) патент алуу жөнүндө маалыматты жарыялоодо автор (авторлор) катары аны (аларды) эскертпөөнү суранган (суранышкан) учурда гана толтурулат. Мындай учурда кереги жогу чийилет, жарыялоодо эскертпөөнү каалаган авторлордун ар биринин фамилиясы, аты-жөнү (эгерде ал бар болсо) берилет, жана алардын колдору коюлат.
13) Арыздын экинчи барагынын акыркыдан мурдагы графасы патент алуу укугу автордун укук мураскоруна өткөрүлүп берилген учурда гана толтурулат. Анда мындай укук мураскору жөнүндө маалыматтар берилет: жеке жактын фамилиясы, аты-жөнү, жашаган жеринин дареги же юридикалык жактын расмий аталышы жана жайгашкан жеринин дареги датасын коюу менен кол коюулуп бекитилип (автордун укук мураскору юридикалык жак болуп эсептелсе, жетекчинин колу коюлат) келтирилет.
14) Арыздын акыркы "Колу" деген графаны кол коюу күнүн көрсөтүү менен толтуруу бардык учурларда милдеттүү. Арызга өтүнмө ээси тарабынан ошондой эле анын атына патент суралуучу адам тарабынан кол коюлат, эгерде ал өтүнмө ээси болуп эсептелбесе. Юридикалык жактын атынан арызга анын кызмат ордун көрсөтүү менен уюмдун жетекчисинин колу коюлат. Колу мөөр менен бекемделет.
Патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу өтүнмө берилгенде арызга патенттик ишенимдүү өкүлдүн колу коюлат.
15) Жогорудагы 13 жана 14 пунктчаларында көрсөтүлгөн арыздын графаларындагы колдор кол койгон жактын атын жана атасынын атын чечмелөө менен көрсөтүлөт.
16) Кошумча баракта тигил же бул маалыматтарды келтирүүдө ага ушул эле тартипте кол коюлат.
Ар бир кошумча баракта өтүнмө ээсинин же патенттик ишенимдүү өкүлдүн колу милдеттүү түрдө бар болууга тийиш.
4.2. Буюмдун, макеттин сүрөттөлүштөрүнүн комплекти
Буюмдун сырткы көрүнүшүн чагылдыруучу сүрөттөлүштөр билдирилген өнөр жай үлгүсү жөнүндө сүрөттөлүш маалыматты камтыган негизги документ болуп саналат.
Сүрөттөлүштөр укуктук коргоонун көлөмүн аныктоочу анын маанилүү белгилеринин жыйындысын табууга мүмкүндүк берүү менен, буюмдун сырткы көрүнүшү жөнүндө майда-чүйдөсүнө чейин толук көрсөтүп турууга тийиш.
Буюмдун сүрөттөлүшү деп көбөйтүүчү техниканын жардамы менен алынган фотосүрөттөр, сүрөттөр жана алардын көчүрмөсү, ошондой эле компьютердик графиканы пайдалануу менен аткарылган сүрөттөөлөр түшүндүрүлөт.
4.3. Сүрөттөлүштөргө талаптар
1) Өтүнмө, эреже катары, буюмдун сырткы көрүнүшүнүн 3/4 ракурсунда алдыңкы бетинин, оң, сол жактарынын жана арткы көрүнүштөрүн, ал эми зарыл учурда үстүнөн жана астынан тартылган буюмдун жалпы көрүнүшүнүн ак-кара сүрөттөлүшүн камтууга тийиш.
Тегиздиктүү өнөр жай үлгүсү үчүн көрүнүш планда берилет.
Текстиль буюмдарынын тегиздиктүү өнөр жай үлгүсү сүрөттөлүштө кайталануучу раппорт менен чагылдырылууга тийиш.
Буюмдардын комплекти (топтому) жалпы көрүнүштүн сүрөттөлүшүндө толук, б.а. комплектиге (топтомго) кирүүчү бардык буюмдар менен көрсөтүлүшү керек. Андан тышкары, комплектиге (топтомго) кирген ар бир буюм өз алдынча сүрөттөлүштөрдө кошумча көрсөтүлөт. Өзгөчө учурларда, буюмдун комплекти (топтому) толук курамда жалпы көрүнүштүн бир сүрөттөлүшүндө көрсөтүлө албай калса, өз алдынча сүрөттөлүштөрдө комплектинин (топтомдун) фрагменттерин көрсөтүүгө жол берилет.
Өнөр жай үлгүсүнүн ар бир варианты сүрөттөлүштөрдүн өз алдынча комплекти менен көрсөтүлүшү керек.
Жабылуучу, бүктөлүүчү, ташылуучу ж.у.с. буюмдар ушул буюмдардын сүрөттөлүштөрү менен ачык түрүндө (маселен, муздаткычтар, телефон будкалары) же кураштырылган чогултулган түрдө (маселен, ашкана комбайндары, чаң соргучтар) көрсөтүлүшү керек.
2) Түстүү графикалык (көркөм-колориялык) чечим өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин бири болуп саналган учурда, буюмдун жалпы көрүнүшүнүн түстүү бир сүрөттөлүшү, слайды же түстүк чечилиш схемасы тиркелиши керек.
3) Сүрөттөлүштөр ачык жана даана болушу керек.
Эгерде буюм фотосүрөттө көрсөтүлсө, ал бир кылка жарыктандырууда, эреже катары нейтралдуу фонддо башка буюмдарсыз тартылышы керек. Өнөр жай үлгүсүнүн айрым деталдары фотосүрөттө жарыктандырууда гана эмес, көлөкө жагынан дагы жакшы көрүнүшү керек.
4.4. Сүрөттөлүштүн өлчөмү
Сүрөттөлүш 18х24см өлчөмүндө көрсөтүлөт.
Тышөлчөмү боюнча чоң эмес буюмдар же макеттер, мисалы, колго тагылуучу (чөнтөк) сааттар, микрокалькуляторлор, чөнтөк зажигалкалар ж.у.с. үчүн сүрөттөлүш 13x18 же 9x12 см өлчөмүндө көрсөтүлүшү керек.
4.5. Номерлөө
Сүрөттөлүшкө төмөндөгүдөй тартипте номер коюлат: жалпы көрүнүш, башка көрүнүштөр, түстүү сүрөттөлүш, жакын аналогунун сүрөттөлүшү (эгерде ал өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлсө).
Бир көрүнүштөгү сүрөттөлүшкө бир номер коюлат.
4.6. Жазуулар
Сүрөттөлүштүн арткы бетине ырааттуу түрдө өйдөдөн төмөн карай сүрөттөлүштүн номери, өнөр жай үлгүсүнүн аталышы, ошондой эле "жалпы көрүнүшү", "капталынан көрүнүшү", "алдынан көрүнүшү", "артынан көрүнүшү", "үстүнөн көрүнүшү" ж.у.с. түшүндүрмөсү көрсөтүлөт.
Жакын аналогу катары (аны өтүнмө ээси көрсөткөн учурда) тандалган буюмдун сүрөттөлүшүнүн арткы бетине сүрөттөлүштүн номери жана буюмдун аталышынан сырткары "жакын аналогу" түшүнүгүн берүү зарыл.
4.7. Өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасы
Өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасы сүрөттөлүштө чагылдырылган буюмдун сырткы көрүнүшүн оозеки түрдө ачып берүүгө тийиш.
4.8. Сыпаттаманын түзүмү
Сыпаттама өнөр жай үлгүсүнүн аталышы менен башталат, ал эми билдирилген өнөр жай үлгүсүнө таандык болгон ӨЖҮЭКнын колдонулуп жаткан редакциясынын рубрикасынын индексин белгилөө учурунда, - бул рубриканын индекси төмөндөгүдөй бөлүктөрдү камтыйт:
- өнөр жай үлгүсүнүн арналышы жана колдонуу тармагы;
- өнөр жай үлгүсүнүн аналогдору;
- сүрөттөлүштөрдүн жана өнөр жай үлгүсүн иллюстрациялаган башка көрсөтүлгөн материалдардын тизмеси (чийме, эргономикалык чийме, конфекциялык карта - аларды көрсөтүү учурунда);
- өнөр жай үлгүсүнүн маңызы;
- өнөр жай үлгүсүн бир нече жолу кайта өндүрүү мүмкүнчүлүгү;
- өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси.
4.9. Өнөр жай үлгүсүнүн аталышы
Өнөр жай үлгүсүнүн аталышы анын арналышын мүнөздөп туруусу керек жана ӨЖҮЭКга, айрым учурларда - жалпы кабыл алынган тармактык терминологияга ылайык келүүгө тийиш.
Анча белгилүү эмес жана жаңы арналыштагы өнөр жай үлгүсүнүн аталышы анын колдонуу тармагына көрсөтүүнү камтышы керек.
Аталышка өтүнмө ээсинин суранычы боюнча автордун аты, ошондой эле өтүнмө ээси сунуштаган атайын аталыш киргизилиши мүмкүн.
Аталышка жарнамалык маалыматтарды, оозеки товардык белгилер менен же массалык товарлардын кабыл алынган кыскартылган белгилери менен дал келүүчү тамгалардын же сөздөрдүн айкалыштарын, ошондой эле жергиликтүү же жаргондук терминдерди киргизүүгө болбойт.
Өнөр жай үлгүсүнүн аталышы жекелик санда баяндалуусу керек, качан ал жекелик санда пайдаланылбаган учурдан, же качан жуп буюмдардын аталыштары жөнүндө сөз болгон учурлардан тышкары.
Варианттарга таандык болгон өнөр жай үлгүлөрүнүн топторунун аталыштары, кашаада "варианттар" деген сөздү көрсөтүү менен кошумчаланган топтун бир өнөр жай үлгүсүнүн аталышын камтыйт. Маселен, "Кресло (3 варианты)".
4.10. Сыпаттоо бөлүгүнүн мазмуну
Өнөр жай үлгүсүнүн арналышы жана колдонуу тармагы Сыпаттаманын бул бөлүгүндө билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн арналышы жана колдонуу тармагы жөнүндө маалыматтар келтирилет, ошондой эле аны пайдалануунун артыкчылыктуу тармагы көрсөтүлөт. Бөлүктү: "...өнөр жай үлгүсү билдирилет" же "...сырткы көрүнүшүнүн көркөм-конструктордук чечими билдирилет" деген сөздөр менен баштоо керек.
4.11. Өнөр жай үлгүсүнүн аналогдору
Сыпаттаманын бул бөлүгүндө табылган аналогдордун (окшошторунун) мүнөздөмөсү келтирилет жана алардын кайсынысы билдирилген өнөр жай үлгүсүнө эң жакын болуп эсептеле тургандыгы көрсөтүлөт (эң жакын окшошу).
Өнөр жай үлгүсүнүн аналогдору - бул анын артыкчылык датасына чейин жалпыга таанымал болуп калган, билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн арналышындагы буюмдун сырткы көрүнүшүнө таандык болгон, аны менен маанилүү белгилери боюнча окшош көркөм-конструктордук чечимдин маалыматтарынын ичинен белгилүүлөрү.
Бул бөлүктө аналогдорду (окшошторду) мүнөздөөдө, ал таандык болгон көркөм конструкциялоо тармагынын өнүгүү тенденциялары чагылдырылат. Аналогдорду мүнөздөөдө муну менен продукцияга же технологиялык процестерге, ошондой эле башка жактардын өтүнмөлөрүнө, патенттерине карата тоотпостук пикирлерге жол бербестен, белгилүү көркөм-конструктордук чечимдердин кемчилдиктерин көрсөтүүгө болот.
Бул бөлүктө ошондой эле келтирилген аналогдорду камтуучу маалымат булактарынын библиографиялык маалыматтары көрсөтүлөт.
Эң жакын аналог - маанилүү белгилеринин жыйындысы боюнча билдирилген өнөр жай үлгүсүнө кыйла окшош аналог.
Өтүнмөдө өнөр жай үлгүсүнүн варианттары болгон учурда, эгерде аналогдордун ичинен бири бир эле убакта бардык варианттар үчүн өтө жакын болуп саналбаса, алардын ичинен ар бири үчүн өтө жакын аналог көрсөтүлүшү мүмкүн.
Буюмдардын топтомунда (комплектисинде) ишке ашырылган өнөр жай үлгүсү үчүн баарыдан мурда бүтүндөй топтомго (комплектиге) тиешелүү болгон эң жакын аналог табылат. Эгерде бирдиктүү жакын окшоштук табылбаса, мындай учурда, эң жакын аналог катарында, ар бири топтомду (комплектини) түзүп туруучу буюмдардын бирине окшош болгон (топтолгон эң жакын аналог) буюмдардын бир нече көркөм-конструктордук чечимдерин келтирүүгө жол берилет.
4.12. Өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүштөрүнүн жана өнөр жай үлгүсүн иллюстрациялоочу башка материалдардын тизмеси
Бул бөлүктө эгерде алар көрсөтүлгөн болсо, алардын номерленишине ылайык сүрөттөлүштөр, ошондой эле чиймелер, схемалар, конфекциялык карталар, слайддар аталып чыгат жана алардын ар биринде эмне сүрөттөлгөндүгүнө кыскача көрсөтмө келтирилет.
4.13. Өнөр жай үлгүсүнүн маңызы
1) Өнөр жай үлгүсүнүн маңызы өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн анын эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрү менен буюмдун сырткы көрүнүшүн аныктаган, анын маанилүү белгилеринин сүрөттөлүшүндө көрсөтүлгөн жыйындысы менен мүнөздөлөт.
Белги маанилүүгө таандык болот, эгерде ал ушундай өзгөчөлүктөргө ээ болгон буюмдун сырткы көрүнүшүн түзүүгө таасир этсе.
Өнөр жай үлгүсүнүн маанисин ачуу үчүн, сүрөттөлүштөрдө көрсөтүлгөн анын маанилүү белгилеринин жыйындысынын оозеки сыпаттамасы аларга (ошондой эле буюмдун жалпы көрүнүшүнүн чиймесине, эргономикалык схемасына, конфекциялык картасына, эгерде алар бар болсо) шилтемелерди келтирүү менен көрсөтүлөт.
Мында эң жакын аналогунан айырмалануучу болуп эсептелген билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилери бөлүнүп көрсөтүлөт.
Ошондой эле, билдирилген өнөр жай үлгүсү ишке ашырылган буюмдун эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрү белгиленет жана көрсөтүлгөн өзгөчөлүктөргө ээ болгон буюмдун сырткы көрүнүшүн түзүүгө карата маанилүүлөргө кирген белгилердин таасири түшүндүрүлөт, эгерде бул анык эмес болсо.
Аны башкалардын катарынан айырмалоочу, буюмдун эстетикалык өзгөчөлүгү конфигурация, оймо-чийме, түстөрдүн айкалышы жана алардын комбинациясы түрүндө көрсөтүлүшү мүмкүн.
Эстетикалык (эргономикалык) өзгөчөлүктөр, маселен, төмөндөгүлөрдөн улам көрсөтүлүшү мүмкүн:
- композициянын (чоң аралыкка ээ болгон объект үчүн) элементтерин кабылдоонун ырааттуулугуна өбөлгө түзүүчү эң башкысынын айланасындагы бардык белгилерди бириктирүүнүн аркасында бөлүктөрү менен кошо камсыз болуудан улам;
- механизмдерди жөнгө салуу зонасына толук жетүү мүмкүнчүлүгү камсыз кылынгандан (автомобилде орнотулган энергоагрегат үчүн);
- машинанын күчүн жана кубаттуулугун билдирген образ түзүлгөн (экскаватор үчүн);
- көрүп таасирленүү образы машинанын өндүрүштүк эмес, тиричилик мүнөзүн чагылдырат (багбанчылык-огороддук кичи-трактор үчүн).
Сыпаттаманын ушул эле бөлүгүндө анын сырткы көрүнүшүнүн белгиленген өзгөчөлүктөрү менен шартталган буюмдун жакшы жактары көрсөтүлүшү керек.
2) Приборлордун, станоктордун жана ушуга окшогон көлөмдүү өнөр жай үлгүлөрүнүн сырткы көрүнүшүн сыпаттоодо эргономикалык өзгөчөлүктөрүн тастыктоо үчүн, өнөр жай үлгүсү катарында билдирилген буюмдун ишин жана/же пайдаланылышын, түйүндөрдүн жана деталдардын кыйла маанилүү композициялык жана функционалдык элементтеринин өз ара аракеттерин мүнөздөө керек.
Маселен, эгерде өтүнмө ээси эргономикалык өзгөчөлүк катары отургучту (оператордун жумуш орду үчүн) жөнгө салуунун эсебинен башкаруу органдарынын толук кол жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылууну көрсөтсө, анда отургучтун кол жетүү аймагы жана жөнгө салуу диапазону белгиленген эргономикалык схемага шилтеме келтирилиши керек.
Эгерде эргономикалык өзгөчөлүктөр эки же бир нече буюмдун ишин бириктирүүгө мүмкүндүк берүүчү буюмдун трансформацияланышынан турса, анда мүмкүн болуучу трансформация жалпы көрүнүштүн кошумча сүрөттөлүшүндө көрсөтүлүшү керек. Сыпаттамада муну менен конструктивдүү өзгөчөлүктөрдү, кошумча элементтерди ж.б. мүнөздөө менен, буюмду трансформациялоо кандайча жүзөгө ашырыла тургандыгын көрсөтүү керек.
Трансформация кылынган өнөр жай үлгүсүнүн мисалы болуп "араба-сумка" саналышы мүмкүн.
3) Комплектини (топтомду) сыпаттоодо жалпы арналышты ишке ашыруучу милдеттерди аткаруучу анын курамына кирүүчү бардык буюмдар көрсөтүлөт. Буюмдардын комплектинин (топтомдун) бардык элементтеринин көркөм- конструктордук чечими бирдиктүү образдууну, мисалы, форма түзүүнүн пластикалык жана/же стилистикалык принциптерин пайдалануу менен аткарылышы керек.
4) Өнөр жай үлгүсүнүн маңызын ачууда аны ишке ашыруунун ар кандай формаларын мүнөздөөчү альтернативдик түшүнүк түрүндөгү белгини түшүндүрүүгө жол берилбейт. Эгерде белгини ишке ашыруунун ар түрдүү формалары башка белгилердин жыйындысында буюмдун ошол эле эстетикалык жана/эргономикалык өзгөчөлүктөрү менен сырткы көрүнүшүн аныктаса, анда ишке ашыруунун көрсөтүлгөн формаларынын ичинен бирөөнү гана мүнөздөөчү белги алардын ар бирине белги таандык болгон өнөр жай үлгүсүнүн варианттары сыпатталат.
5) Өтүнмөдө өнөр жай үлгүсүнүн варианттары бар болсо, бардык варианттар үчүн өтө жакын болуп ошол эле аналог саналган жана варианттар бул аналогдон айырмалоочу белгилери менен гана айырмаланган учурларда, варианттардын ичинен бирөөсүнүн маанилүү белгилеринин жыйындысы толугу менен сыпатталат, ал эми калгандарынын ар биринин маанисин ачуу толук сыпатталган вариантынан алардын айырмачылыктарын сыпаттоо жолу менен жүзөгө ашырылат. Башка учурларда өнөр жай үлгүсүнүн билдирилген ар бир вариантынын мааниси ушул пункттун 1-3-пунктчаларында баяндалгандарга ылайык толугу менен ачылат.
4.14. Көркөм-конструктордук чечимдерди мүнөздөө үчүн колдонулуучу белгилер
1) Анын негизинде өнүккөн көлөмдүк-мейкиндиктик түзүм жаткан (маселен, станок, айыл чарба машинасы, мотоцикл ж.у.с.) татаал композициядагы буюмдун көркөм-конструктордук чечимдерин мүнөздөө үчүн, атап айтканда төмөндөгүдөй белгилер пайдаланылат:
- композициялык элементтердин бар болушу;
- элементтердин өз-ара жайгашуусу;
- композициялык элементтердин формасы.
2) Моноблоктук композициялары бар (маселен, телевизор, радиокабылдагыч, щиттик прибор, кутуча) буюмдардын көркөм-конструктордук чечимин ошондой эле элементардык геометриялык көлөмдөрдүн катышынан тургузулган чечимдерди (маселен, эмерек секциялык блок) мүнөздөө үчүн, атап айтканда төмөндөгүдөй белгилер пайдаланылат:
- композициялык элементтердин курамы жана бөлүштүрүлүшү;
- эреже катары, буюмдун фронталдык бетинде жайгашкан бул элементтердин пластикалык, графикалык, түстүк жана фактуралык чечими.
3) жалпак композицияга ээ болгон (маселен, кездеме, косынка, жоолук) көркөм- конструктордук чечимдердин мүнөздөмөсү үчүн, ошону менен бирге төмөндөгүдөй белгилер колдонулат:
- оймо-чийме элементтеринин сызыктуу-графикалык катышы;
- колориттик чечим;
- фактуранын мүнөзү (кездеменин жиптеринин айкалышып согулушу).
4) Кийимдин көркөм-конструктордук чечиминин мүнөздөмөсү үчүн, ошону менен бирге төмөндөгүдөй белгилер колдонулат:
- моделдин көлөмдүү мүнөздөмөсү болуп саналган форма;
- бөлүктөрдүн өз ара дал келишин аныктоочу пропорциялар;
- моделдин жалпактыгын мүнөздөөчү болуп саналган силуэт;
- кандайдыр элементтердин шайкеш кезектешүүсүн аныктоочу ритм;
- майда-бараттар, б.а. кийимдин кайсы жерине болбосун бетине коюлуучу элементтер, алардын формасы;
- жасалгалар, б.а. буюмдун утилитардык колдонуу көз карашынан функционалдык мааниге ээ эмес, моделди чечүүдө кооздогуч роль ойногон, аны колдонуу бир эле мезгилде технологиялык ык (маселен, кийимдин четтерин иштеп чыгуу, деталдарды бириктирүүчү тигишти бекитүү ж.у.с.) болуп саналышы мүмкүн болгон элемент;
- анын айрым бөлүктөрүн бириктирүү жана ажыратуу үчүн буюмдун түзүмүнө кирүүчү, ошондой эле элементтин кооздогуч ролун аткаруучу фурнитура (топчулар, илмектер ж.у.с.);
- кездеме.
5) Бут кийимдин көркөм-конструктордук чечимдеринин мүнөздөмөсү үчүн, ошону менен бирге төмөндөгүдөй белгилер колдонулат:
- калыптын форма түзүүчү элементтери, б.а. бут кийимдин тышы жана ичи (бут кийимдин башы, ортосу, апкыты, кончу, таманы);
- бул элементтердин формасы;
- алардын өз ара жайгашышы;
- материал;
- майда-бараттарынын жасалгасы;
- фурнитура;
- түс.
6) Ылайыктуу буюмдардын көркөм-конструктордук чечимдеринин мүнөздөмөсү үчүн колдонулуучу белгилерден тышкары, буюмдардын комплектилеринин (топтомдорунун) көркөм-конструктордук чечимдеринин мүнөздөмөсү үчүн, атап айтканда төмөндөгүлөрдү чагылдыруучу белгилер колдонулат:
- бөлүктөрдүн өз-ара аракеттешүү мүнөзү;
- элементтердин кошо баш ийүүчүлүгү;
- баштапкы элементтердин өзү сыяктуу жана бул элементтерди колдонуунун негизинде түзүлгөн ошол буюмдардын, ошондой эле бүтүндөй бардык комплектинин (топтомдун) пропорционалдык түзүлүшү;
7) Сырткы көрүнүшү эки: жабык (жыйналган) жана ачык абал менен аныктала турган буюмдун (маселен, шкафтар, муздаткычтар, жабык корпустагы приборлор, телефон будкалары ж.у.с.), көркөм-конструктордук чечимдеринин мүнөздөмөсүндө, буюмдун тышкы көрүнүшүнүн ошондой эле ички көлөмүнүн иштелмелери дагы белгилер боло алат.
8) Көркөм-конструктордук чечимди мүнөздөөдө белги ошондой эле буюмдун же анын элементинин сырткы көрүнүшүнүн башка арналыштагы белгилүү буюмдун сырткы көрүнүшүнө дал келишине көрсөтүү жолу менен дагы көрсөтүлүшү мүмкүн.
4.15. Өнөр жай үлгүсүн көп жолу кайра өндүрүү мүмкүндүгү
Сыпаттаманын бул бөлүгүндө өнөр жай үлгүсүн көп жолу кайра өндүрүү мүмкүндүгүн далилдөө үчүн, технология жана буюмду даярдоо мүмкүндүгү жөнүндө маалыматтар (корпустук деталдарды даярдоо үчүн колдонулуучу негизги материалдар, бул деталдарды даярдоонун технологиясы, декоративдик жасалгалоонун түрлөрү, колдонулуучу технологиялык жабдуулар жана өнөр жай үлгүсүнүн көп жолу кайра өндүрүмдүүлүгүн тастыктоочу зарыл болгон башка маалыматтар) келтирилүүгө тийиш.
4.16. Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси
1) Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси, өнөр жай үлгүсүнө патент менен берилүүчү, суралган укуктук коргоонун көлөмүн аныктоочу сүрөттөлүштөгү маанилүү белгилердин жыйындысында көрсөтүлгөн окшош түшүндүрмө үчүн арналган.
Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине Мыйзамдын 7-беренесинин алтынчы бөлүгүндө караштырылган белгилер кирет.
2) Тизмеге эреже катары, өнөр жай үлгүсүнүн маанилерин ачуудагыга караганда кыйла кыска формулировкаланган, маанилүүлөргө алып барылган бардык белгилер киргизилет.
3) Тизмеге киргизилген белгилер, аны ачууда пайдаланылган өнөр жай үлгүсүнүн маңызын көрсөткөн түшүнүктөрдү билдирүүсү керек.
4) Буюмдун сырткы көрүнүшүн мүнөздөөдө анын ташымдуулугуна, абалды өзгөртүү мүмкүнчүлүгү менен форманын элементтеринин аткарылышына ж.у.с. көрсөтүүлөргө жол берилет.
5) Өнөр жай үлгүсүнүн белгилери тизмеде аларды буюмдун (макеттин) сүрөттөлүшүнүн элементтери менен бирдейлештирүү үчүн алар мүнөздөлгөн түшүнүктөрдүн маанилик мазмунунун адистер тарабынан бир мааниде түшүнүлүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылгандай түрдө берилет.
6) Тизмедеги белгилердин мүнөздөмөсү буюмдун (макеттин) сүрөттөлүшүнө жиберүү менен алмаштырылбоого тийиш, качан гана ушул пункттун 5 пунктчасынын талаптарын бузбастан мындай жиберүүсүз белгини мүнөздөө мүмкүн болбогон учурлардан сырткары.
7) Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси, эреже катары, кыйла жакын аналогдун белгилерине, анын ичинде арналышын чагылдыруучу тектик түшүнүктүн жана өнөр жай үлгүсүн кыйла жакын аналогунан айырмалап турган маанилүү белгилерин камтуучу айырмалоочу бөлүккө дал келүүчү өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерин камтыган чектөөчү бөлүктөн турат.
Тизменин чектөөчү бөлүгүн баяндагандан кийин "айырмалануучу" деген сөз киргизилет, ал эми айырмалоочу бөлүк "бар болгон" ("аткаруу менен" ж.у.с.) деген сөз менен башталат, андан кийин айырмалоочу маанилүү белгилер баяндалат.
Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси, чектөөчү жана айырмалоочу бөлүккө бөлүүсүз түзүлөт, эгерде ал аналогу жок өнөр жай үлгүсүн мүнөздөсө.
8) Өтүнмөдө өнөр жай үлгүсүнүн варианттары бар болгон учурда, маанилүү белгилердин тизмеси маанилүү белгилердин бардык варианттары үчүн (кыйла
жакын ошондой эле айырмалоочу аналог менен дал келүүчү сыяктуу), анын ичинде андан кийин "1-вариант 1 (2 ж.б.у.с.) бар болуусу менен (аткаруу менен ж.у.с.) мүнөздөлөт" деген сөздөр менен конкреттүү көрсөтүлгөн вариантка таандык болгон маанилүү белгилер келтириле турган өнөр жай үлгүсүнүн арналышын чагылдыруучу тектик түшүнүк үчүн жалпы белгилерди камтыган бөлүк түрүндө баяндалат.
4.17. Чиймелер, схемалар
1) Жалпы көрүнүштүн чиймеси, качан гана ал өнөр жай үлгүсүнүн маанисин ачуу жана анын тышөлчөмүн, пропорционалдуу катыштарын табуу үчүн зарыл болгон учурларда көрсөтүлөт.
2) Эргономикалык иштеп чыгууну караштыруучу буюмга таандык болгон өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берген учурда, бул буюмдун эргономикалык схемасы көрсөтүлөт.
3) Чиймелер жана схемалар сыпаттаманын тексти менен бекем макулдашылууга тийиш.
4) Чиймеде же схемада адам ишмердигинин негизги элементтеринин жана функционалдык аймактарынын жайгашуусу жөнүндө, буюмду эксплуатациялоонун ыңгайлуулугу туурасында ой жүгүртүүгө мүмкүндүк берүүчү, буюмдун предметтик- мейкиндиктик уюштуруусун мүнөздөгөн буюмдун жана анын элементтеринин тышөлчөмү (бийиктиги, туурасы, маалыматты жана башкаруу органдарын, жумушчу бетин, форманын жакын жайгашкан элементтеринин ортосундагы аралыкты ж.б. чагылдыруунун каражаттарын жайгаштыруунун тереңдиги) көрсөтүлүүгө тийиш.
5) Чиймелерде же схемаларда негизги форма түзүүчү элементтер сыпаттамадагыдай эле араб цифралары менен белгиленет. Чийменин (схеманын) бир нече фигураларындагы бир эле детал бир эле сан менен белгиленет. Сыпаттамада эскертилбеген шилтемелик белгилер чиймелерде (схемаларда) коюлбайт жана тескерисинче.
6) Чиймелерде (схемаларда) алынып чыгарылган сызыктар даана болууга тийиш. Сандык жана тамгалык белгилерди кашаанын, тегеректин ичинде же тырмакчада көрсөтүүгө жол берилбейт. Сандын жана тамганын бийиктиги 3,2 мм ден кичине болбоого тийиш.
7) Чиймелер (схемалар) "ачык", "жабык" деген сыяктуу керектүү сөздөрдөн сырткары кандайдыр жазууну камтыбашы керек.
8) Чиймедеги сүрөттөлүш, эреже катары, тик бурчтуу (ортогоналдык) проекцияда (ар кандай түрдө, кесиндилерде жана кыйыктарда) көрсөтүлүүгө тийиш. Көрсөтмөлүүлүк үчүн аны аксонометриялык проекцияда көрсөтүүгө жол берилет. Чиймеде ар бир элемент башка бардык элементтерге пропорционалдуу аткарылат, качан гана элементтин так сүрөттөлүшү үчүн пропорциялардын ар түрдүүлүгү керектүү болгон учурдан тышкары.
9) Чийменин бир барагында бир нече фигура жайгаштырылышы мүмкүн, муну менен алар бири-биринен так чектелиши керек. Эгерде эки же андан көп барактарда жайгашкан фигуралар, бир фигураны түзсө, алар бул толук фигура ар түрдүү барактарда сүрөттөлгөн бөлүктөрүнүн ичинен кайсы-бири калтырылбастан топтоло алгандай кылып жайгаштырылат.
Өзүнчө фигуралар баракта же барактарда ошол барактар максималдуу жык болгондой, ал эми чийме болсо, барактын узунунан тикесинен окулууга мүмкүн болгондой жайгаштырылат.
10) Ар бир чийме (схема) фигура катары, мисалы, 1-фиг., 2-фиг. ж.у.с. сыпаттаманын текстиндеги баяндаманын ырааттуулугуна ылайык, сүрөттөлүштүн түрүнө көзкарандысыз номерленет.
4.18. Конфекциялык карта
Жеңил өнөр жайынын буюмдарына таандык болгон өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берүүдө, өтүнмөгө зарылдыгына жараша конфекциялык карта б.а. буюмду жасап чыгаруу үчүн сунушталуучу текстильдик, трикотаждык материалдардын, теринин, фурнитуралардын, жасалгалардын ж.у.с. үлгүлөрү тиркелет.
Жасалга материалдарынын, килемдердин, кездемелердин үлгүлөрү сүрөттүн раппортунун өлчөмүндө көрсөтүлөт.

5. Жол берилбеген элементтер

Өтүнмө төмөндөгүлөрдү камтыбоого тийиш: моралга жана коомдук тартипке каршы келген сүрөттөлүштөрдү, билдирмелерди, чиймелерди жана башка материалдарды; продукцияга же технологиялык процесске, ошондой эле башка жактардын өтүнмөлөрүнө жана коргоо документтерине карата тоотпогон сөздөрдү; өнөр жай үлгүсүнө даана таандык болбогон ойлорду же маалыматтарды. Сыпаттаманын "Өнөр жай үлгүсүнүн аналогдору" деген бөлүгүндө келтирилген белгилүү өнөр жай үлгүсүнүн кемчилдиктерин жөнөкөй көрсөтүү, жол берилбеген элемент болуп саналбайт.

6. Терминология жана белгилер

Өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасында жана анын материалдарын түшүндүрүүдө стандартташтырылган, ал эми алар жок болгон учурда - илимий жана техникалык адабияттарда жалпы кабыл алынган терминдер жана кыскартуулар колдонулат.
Адабиятта кеңири колдонулбаган терминдерди жана белгилөөлөрдү колдонууда, алардын маанилери биринчи колдонуудагы текстте түшүндүрүлөт.
Бардык шарттуу белгилөөлөр чечмеленет.
Сыпаттамада терминологиянын биримдүүлүгү сакталат, б.а. ошол эле белгилердин баары сыпаттаманын текстинде бирдей аталат. Терминологиянын бирдиктүү талаптары физикалык бирдиктердин өлчөмдүүлүгүнө жана шарттуу белгилөөлөрдү колдонууларга да тиешелүү.
Физикалык чоңдуктар иштеп жаткан Бирдиктердин эл аралык системасындагы бирдиктерде билдирилет.

7. Өтүнмөнүн документтерин тариздөө

7.1. Репродукциялоо үчүн жарамдуулук
Документтердин бардык түрлөрү, аларды тикеден-тике репродукциялоодо чексиз санда көчүрүүгө мүмкүн болгондой таризделет.
Барактын аз бетине саптардын паралелль жайгашуусу менен, ар бир барактын бир жак бети гана колдонулат.
Барактар бырышпаган же жыртылбаган болушу керек жана бүктөлбөөгө тийиш.
7.2. Колдонулган материал
Өтүнмөнүн документи бышык, актай, жылмакай, жалтырабаган кагазга жасалат.
Фото сүрөттөр жалтырабаган фотокагазда көрсөтүлөт.
7.3. Өз алдынча барактар, барактардын өлчөмү
Өтүнмөнүн ар бир документи өз алдынча баракта башталат. Барактар 210x297 мм форматта болот, талаалары төмөндөгүдөй (мо( �
үстү - 20-40;
оң жагы жана асты - 20-30;
сол жагы - 25-40.
7.4. Барактарды номерлөө
Өтүнмөнүн ар бир документинде экинчи жана андан кийинки барактарында араб цифрасы менен, үстүнкү оң жак бурчунда жайгаштырылган номер коюлат.
7.5. Тексттин жазылышы
Документ кара түстөгү тамга менен басылат. Сыпаттаманын тексти баш тамгалары 2,1ден кем эмес бийиктикте эки интервал аркылуу басылат.
Графикалык символдор латынча жазылыштар, латын жана грек тамгалары кара түстөгү сыя, паста, же тушь менен жазылышы мүмкүн.
7.6. Библиографиялык маалыматтар
Маалымат булактарынын библиографиялык маалыматтары ал боюнча маалымат булактары табылгыдай болуп көрсөтүлүшү керек.
3. Патент алуу боюнча Кыргызпатент менен иштөө

8. Өкүлдү дайындоо

Ал берилгенден кийин ошол өтүнмө боюнча кат алышуу жана өз кызыкчылыгын коргоо үчүн, өтүнмөнү карап чыгууда, өтүнмө ээси ушул Эреженин
3.5-пунктунун 2-пунктчасына ылайык таризделген ишенимкат берүү менен өкүлдү дайындай алат.
Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жашаган өтүнмө ээсинин-жеке жактын же чет өлкөлүк юридикалык жактын өкүлү Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүл гана болууга тийиш. Башка өтүнмө ээлери үчүн, өкүл катары атап айтканда өтүнмө ээлеринин ичинен бирөө гана көрсөтүлүшү мүмкүн, эгерде алардын саны өнөр жай үлгүсүнүн автору, патенттик ишенимдүү өкүл же башка жак болуп бир нечени түзсө.
Өкүлчүлүккө ишеним кат (же ишеним каттын көчүрмөсү) Кыргызпатентке аны берүү үчүн өкүл дайындалуучу документ менен чогуу, же бул документ берилгенден кийин эки айлык мөөнөт ичинде берилет.
Ишеним кат өтүнмөгө тиркелет.
Ишеним кат көрсөтүлгөнгө чейин өкүл тарабынан жүргүзүлгөн иштер жараксыз деп эсептелет жана көңүлгө алынбайт.
Ишеним катта ал укуктуу болгон өкүлдүн кайсы болбосун аракети же ага карата Кыргызпатенттин кайсы болбосун аракети өтүнмө ээсинин же өтүнмө ээсине карата аракеттердин ошол эле натыйжасына ээ болот.
Өкүлчүлүк ишеним катта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктардын аракеттенүү мөөнөтү бүткөнгө чейин, же ыйгарым укуктун токтогондугу жөнүндө Кыргызпатент кабардар болгонго чейин жарамдуу.
Өкүлчүлүктү дайындоо өтүнмө ээси же анын укук мураскору тарабынан Кыргызпатентке жазуу жүзүндө арыз берүү жолу менен жокко чыгарылышы мүмкүн.

9. Кыргызпатент менен кат алышууларды жүргүзүү

1) Кат алышуулар өтүнмө ээси же анын буга ыйгарым укук берилген өкүлү тарабынан ар бир өтүнмө боюнча өз алдынча жүргүзүлөт.
Өтүнмө берилгенден кийин жөнөтүлгөн материалдар анын номерин жана өтүнмө ээсинин же анын өкүлүнүн колтамгасын камтууга тийиш.
Өтүнмөнүн номерин камтыбаган материалдар карап чыгуусуз кайтарылып берилет, эгерде номерди кыйыр түрдө белгилөөгө туура келбесе.
2) Өтүнмө, боюнча иш жүргүзүү процессинде жөнөтүлгөн материалдар Мыйзамда белгиленген мөөнөт ичинде көрсөтүлөт. Эгерде мөөнөт "...ичинде" деген сөз айкашы менен билдирилсе жана мөөнөттүн акыркы күнү жумушчу эмес
күнгө туура келсе, мөөнөт аяктаган күн катары андан кийинки жумушчу күнү эсептелет. Эгерде мөөнөттүн аягын андай сан жок айга туура келсе, мөөнөт ошол айдын акыркы күнүндө бүтөт.
3) Эгерде өтүнмө боюнча кат алышууну өтүнмө ээсинин өкүлү жүзөгө ашырса, Кыргызпатенттин кат-кабарлары менен байланышкан материалдарды көрсөтүү мөөнөтү бул кабарларды өкүл алган датадан баштап эсептелет.
4) Кыргызпатентте иш мамлекеттик же расмий тилдерде жүргүзүлөт.
Өтүнмө ээси тарабынан башка тилде көрсөтүлгөн материалдарга алардын мамлекеттик жана/же расмий тилдерге котормосу тиркелүүгө тийиш. Муну менен, материалдарды берүүнүн белгиленген мөөнөтүнүн өтүнмө ээси тарабынан аткарылышын аныктоо максаттарында, башка тилде берилген материалдар Кыргызпатентке алар берилген датада көрсөтүлдү деп эсептелет, эгерде алардын котормолору башка тилдеги материалдар келип түшкөн датадан тартып үч айдын ичинде келип түшсө, тескери учурда материалдар алардын котормосу түшкөн датадан көрсөтүлгөн деп эсептелет.
Башка тилде көрсөтүлгөн материалдар котормолору көрсөтүлгөнгө чейин келип түшкөн жок деп эсептелинет.

10. Өтүнмөнүн документтерине оңдоолорду жана тактоолорду киргизүү

Өтүнмөнүн материалдарын оңдоо жана тактоо өтүнмө ээси тарабынан анын демилгеси боюнча өтүнмө берилген датадан тартып эки айдын ичинде жүргүзүлүшү мүмкүн.
Өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча өтүнмөнүн материалына оңдоолорду жана/же тактоолорду киргизүү алдын ала эксперттөө жана/же мааниси боюнча эксперттөө жүргүзүү стадиясында мүмкүн, бирок оңдоолор жана/же тактоолор менен кошо алым төлөнгөндүгүн тастыктаган документти көрсөтүү шартында, алар көрсөтүлбөсө, өтүнмөнү карап чыгууда өзгөртүүлөр көңүлгө алынбайт.
Өтүнмөнүн документтерин оңдоо жана тактоо алмаштыруучу барактарды жана сүрөттөлүштөрдү көрсөтүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Алмаштырылуучу барактар жана сүрөттөлүштөр өтүнмөнүн тиешелүү документинин ылайыктуу ар бир нускасы үчүн көрсөтүлөт. Алмаштырылуучу барактар мамлекеттик жана/же расмий тилдерде же документтин мамлекеттик жана/же расмий тилдерине котормосу менен көрсөтүлөт жана ушул Эреженин 5-6-пункттарынын талаптарын канааттандырууга тийиш.
Эгерде оңдоолор басмадан кеткен каталарга, стилистикалык каталарга, библиографиялык маалыматтарды көрсөтүүдөгү каталарга ж.у.с. тиешелүү болсо, каталарды оңдоо репродукциялоодо тактыкка карата тескери натыйжаларга алып келбейт, оңдоону киргизүү зарылдыгы алмаштыруучу барактарды көрсөтүүсүз өтүнмө ээсинин катында билдирилиши мүмкүн.

11. Патент алууга укукту ыйгарып берүү

Эгерде өтүнмөнү берүүдөн кийин өтүнмө ээси өзүнүн патент алууга укугун башка жакка ыйгарып берсе, башка жакка укукту ыйгарып берүүгө көрсөтмөнү, арызда көрсөтүлгөн жактын макулдугун жана ушул Эрежелердин 4.1-пунктунун 3-
пунктчасында караштырылган ал жөнүндөгү маалыматты камтыган арыз
Кыргызпатентке берилет.
Арызга ушул Эрежелердин 4.1-пунктунда караштырылган тартипте, патент алууга укугун ыйгарып берген өтүнмөө ээси тарабынан жана бул укукка ээ болгон жак тарабынан кол коюлат.
Арызга алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.
Өтүнмө ээсинин каалоосу боюнча патент алуу укугун башка жакка ыйгарып берүү Патент алуу укугун ыйгарып берүү жөнүндө келишимди Кыргызпатентте каттоо менен таризделиши мүмкүн. Муну менен арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилет.

12. Өтүнмөнүн материалдары менен таанышуу

Өтүнмө ээси (өтүнмө ээсинин өкүлү) ал тарабынан берилген өтүнмө жана ага тийиштүү болгон документтер менен түздөн-түз Кыргызпатентте алдын ала күнүн жана убакытын макулдашуу аркылуу, ошол сыяктуу эле өтүнмөнүн, ага тийиштүү документтердин же алардын бөлүктөрүнүн көчүрмөсүн сурамкат жазып сурап алуу аркылуу тааныша алат.

13. Өтүнмөнү карап чыгуу процессинде эксперттөө көрсөткөн материалдар менен таанышуу

Өтүнмө ээси Кыргызпатенттен сурамда көрсөтүлгөн материалдардын же эксперттөөнүн чечиминин көчүрмөлөрүн сурай алат.
Патенттик материалдардын көчүрмөлөрү өтүнмө ээсинин сурамын алган күндөн тартып бир айдын ичинде тариф боюнча ылайыктуу кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөнгөн шартта жиберилет.

14. Өтүнмө ээсинин катышуусу менен өтүнмөнү карап чыгуу

Өтүнмө ээсинин катышуусу менен өтүнмөгө байланышкан маселелерди карап чыгуу Кыргызпатенттин сунушу же өтүнмө ээсинин суранычы боюнча ал маселелер менен эки тарап тең таанышкандан кийин жүргүзүлөт. Эксперттөөнүн маселелери сурамда берилет, анда кошумча түрүндө жолугушуунун максаты, өтүнмө ээсинин суроосу - аны жүргүзүү жөнүндө өтүнүчү жөнүндө билдирилет.
Сурам жиберилген учурда, өтүнмөнү карап чыгууга өтүнмө ээсинин катышууга болгон ниетине көз карандысыз, сурамды алган күндөн тартып эки айдын ичинде ага жооп берилүүгө тийиш.
Өтүнмөнү карап чыгуунун датасы жана убактысы алдын ала макулдашылат. Жагдайлар өзгөргөн учурда өтүнмөнү карап чыгууга катышууга мүмкүнчүлүгү жок болгон тарап белгиленген убакытта ал жөнүндө экинчи тарапты кабардандырат.
Эгерде Кыргызпатент же өтүнмө ээси өтүнмөнү бирге карап чыгууну эртерээк же максатка ылайыксыз деп эсептесе, Кыргызпатенттин сунушу же өтүнмө ээсинин сунушу ылайыктуу далилдерди келтирүү менен четтетилиши мүмкүн.
Алдын ала макулдашуусуз өтүнмө ээси Кыргызпатентке келсе, анын катышуусу менен өтүнмөнү карап чыгуу жөнүндө анын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартылышы мүмкүн.
Өтүнмөнү карап чыгууга, ушул Эреженин 3.5 жана 8-пункттарынын талаптары сакталган шартта, буга өтүнмө ээсинин укугу ыйгарылган өкүл катыша алат.
Жалгыз гана өтүнмө ээси болуп эсептелбеген жак өтүнмөнү карап чыгууга башка өтүнмө ээлери жок болгон учурда, өкүлчүлүккө ишеним каты болгондо гана катыша алат.
Өтүнмө ээсинин катышуусунда өтүнмөнү карап чыгуу маселелер эксперт жана өтүнмө ээси тарабынан түздөн-түз чечиле турган сүйлөшүүлөр аркылуу ишке ашырылат.

15. Суралган материалдарды берүүнүн мөөнөтүн узартуу

Суралган материалдарды берүү мөөнөтү тиешелүү өтүнүч катты берүүдө жана жүйөлүү себептери бар болгондо узартылат.
Өтүнүч кат менен бирге эксперттөөнүн сурамына жооп берүүнүн мөөнөтүн узарткандыгы үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ көрсөтүлөт. Эгерде мындай документ көрсөтүлбөсө, өтүнүч каты берилген эмес деп эсептелет, ал жөнүндө өтүнмө ээси кабардандырылат.
Мөөнөттү узартуу жөнүндө өтүнүч кат өтүнмө ээси сурамды алган күндөн тартып эки айдын ичинде берилет.
Суралган материалдарды берүү мөөнөтү узартылгандыгы жөнүндө өтүнмө ээси кабардандырылат.
Суралган материалдарды берүү мөөнөтүн узартуу ишке ашпайт, эгерде өтүнүч кат жүйөлүү себепсиз белгиленген мөөнөттү бузуу менен берилсе, ошондой эле алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилбесе же төлөнгөн алымдын суммасы белгиленген ченөлчөмгө ылайык келбесе, ал жөнүндө өтүнмө ээси кабардандырылат.

16. Өткөрүлүп жиберилген мөөнөттү калыбына келтирүү

1) Өтүнмө ээси тарабынан өткөрүлүп жиберилген төмөнкүдөй мөөнөттөр калыбына келтирилиши мүмкүн:
- формалдуу эксперттөө стадиясындагы сурам боюнча оңдолгон же жетишпеген документти берүүнүн мөөнөтү;
- алдын ала эксперттөөнү жүргүзүү мезгилинде өтүп кеткен, өнөр жай үлгүсүнүн биримдүүлүк талабынын бузулушу жөнүндө кабарлоого жооп берүүнүн мөөнөтү;
- маңызы боюнча эксперттөөнүн стадиясындагы сурам боюнча кошумча материалдарды берүүнүн мөөнөтү;
- алдын ала эксперттөөнүн жыйынтыктары боюнча патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге каршылыгын берүүнүн мөөнөтү;
- маңызы боюнча эксперттөөнүн жыйынтыктары боюнча патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге каршылыгын берүүнүн мөөнөтү.
2) Өткөрүлүп жиберилген мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат өтүнмө ээси тарабынан, мөөнөтү өткөн күндөн тартып он эки айдан кеч эмес мөөнөт ичинде, ал боюнча мөөнөт өтүп кеткендигинин жүйөлүү себептерин тастыктоо менен берилет.
3) Өтүнүч кат менен бирге белгиленген өлчөмдө ылайыктуу алым төлөнгөндүгүн тастыктаган документ берилет (эгерде бул мөөнөттү калыбына келтирүү үчүн мындай алым караштырылса).
4) Өткөрүлгөн мөөнөт калыбына келтирилгени жөнүндө өтүнмө ээси кабардандырылат.
5) Эгерде жогорудагы 2 жана 3-пунктчаларда көрсөтүлгөн талаптардын эч болбосо бири сакталбагандыгы аныкталса, өтүнүч кат канааттандырылбайт, ал жөнүндө өтүнмө ээси кабардандырылат.

4. Кыргызпатентте өтүнмөнү карап чыгуу

17. Кыргызпатентке өтүнмөнүн келип түшүшү

17.1. Өнөр жай үлгүсүнө келип түшкөн өтүнмөнүн материалдарын кабыл алуу жана каттоо
Кыргызпатентке түшкөн өтүнмөнүн материалдарына кириш номери коюлат жана алар келип түшкөн дата чагылдырылат.
Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө кириш номерин, өтүнмө келип түшкөн датаны жана кабыл алынган документтердин барактарынын санын көрсөтүү менен өтүнмөнүн материалдарын кабыл алуу жөнүндө тилкат берилет.
17.2. Эксперттөөнү жүргүзүү жөнүндө өтүнүч кат берүү
Өтүнмөнү карап чыгуу маңызы боюнча өтүнмөнүн экспертөөсүн жүргүзүү менен же жүргүзүүсүз ишке ашырылат.
Ылайыктуу өтүнүч кат Кыргызпатентке өтүнмө менен бирге, же ал берилген күндөн тартып он эки айдын ичинде берилиши мүмкүн.
Эгерде өтүнүч кат көрсөтүлгөн мөөнөттө берилбесе өтүнмө кайра чакыртып алынды деп таанылат.
17.3. Өтүнмөнүн жашырындуулугу
Өтүнмө жөнүндө маалыматтар Кыргызпатентке ал түшкөн учурдан тартып, өтүнмө жөнүндө маалыматтарды жарыялаганга чейин жашырын болуп сакталууга тийиш жана мыйзамсыз түрдө жайылтууга болбойт.

18. Өтүнмөнү формалдуу эксперттөө

18.1. Өтүнмөнүн формалдуу эксперттөөсүн өткөрүүнүн мөөнөтү
Формалдуу эксперттөө өтүнмө Кыргызпатентке берилген күндөн тартып эки айдын ичинде жүргүзүлөт.
18.2. Өтүнмөнү формалдуу эксперттөөнүн мазмуну
Өтүнмөнүн формалдуу эксперттөөсүн жүргүзүү ишинде төмөнкүлөр текшерилет:
- ушул Эрежелердин 3.4-пункту менен аныкталган керектүү документтердин курамы;
- ушул Эрежелердин 4.1 жана 7-пункттарынын талаптарына ылайык алардын туура таризделиши;
- алым төлөнгөндүгү жөнүндөгү документтин бар болуусу жана ушул Эрежелердин 3.5-пунктунун 1-пунктчасында белгиленген талаптарга ылайыктуулугу;
- Мыйзамдын 17-беренесинин 4-бөлүгүндө караштырылгандай учурда, патенттик ишенимдүү өкүлдүн ыйгарым укуктарын тастыктаган ишенимкаттын бар экендигин жана туура таризделишин камтуу менен, өтүнмө берүүнүн эрежелеринин сакталышы;
- билдирилген чечимдин ушул Эрежелердин 3.1 жана 3.2-пункттарында караштырылган өнөр жай үлгүсү катарында укуктук коргоо бериле турган объектилерге ылайыктуулугу.
Өтүнмө берилген дата белгиленет.
18.3. Өтүнмөнүн берилбеген же оңдолгон материалдарынын сурамы
1) Эгерде өтүнмөнү формалдуу эксперттөө процессинде өтүнмө документтерди тариздөөгө карата талаптардын бузулушу менен берилгендиги аныкталса, анда Мыйзамдын 23-1-беренесинин 3-бөлүгүндө караштырылган жоболор колдонулат.
Эгерде артыкчылык күнүн белгилөө үчүн зарыл болгон документ жок болсо, мындай учурда өтүнмө ээсине кечиктирилбестен сурам жиберилет.
Сурам үчүн негиз болуп төмөнкүлөр эсептелет:
- өтүнмөдө ушул Эрежелердин 3.4-пункту тарабынан караштырылган документтердин ичинен эң кеминде биринин жоктугу;
- артыкчылык күнүн белгилөө үчүн өтүнмөдө керектүү документтердин ичинен эң кеминде биринин: өтүнмө ээсин, буюмдун (макеттин) сүрөттөлүшүнүн
комплектисин, өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесинин көрсөтүү менен, өнөр жай үлгүсүнө патент берүү жөнүндө арыздын жок болушу;
- документтердин мамлекеттик же расмий тилге котормосунун жоктугу, эгерде документтер башка тилде берилсе. Котормо өтүнмө ээси тарабынан Кыргызпатентке өтүнмө берилген күндөн тартып үч айдан кеч эмес мезгил ичинде берилүүгө тийиш;
- өкүлчүлүккө ишенимкаттын жоктугу жана/же аны тариздөө талабынын бузулгандыгы, эгерде өтүнмө патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе;
- өтүнмөнүн документтеринин нускаларынын белгиленгенден аз санда берилиши;
- өтүнмөнүн Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жеке жактар тарабынан, же чет өлкөлүк юридикалык жактар тарабынан Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу эмес берилиши, эгерде Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык макулдашууда өтүнмөнүн мындай берилишин караштыруучу тартип белгиленбесе;
- патент берүү жөнүндөгү арызда маалыматтарды, колтамгаларды, мөөрдүн басылмасын (зарыл болгон учурда) талап кылуучу, же ушул Эрежелерде караштырылган башка маалымдаректердин жоктугу;
- өтүнмөнү бергендиги үчүн алым төлөнгөндүгүн тастыктаган документтин же, көрсөтүлгөн алымды төлөөдөн бошотуу же анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиздердин бар экендигин тастыктаган документтин жоктугу;
- алымды туура төлөгөндүгүнө байланыштуу маселелерди тактоо зарылчылыгы. Эгерде төлөнгөн алымдын суммасы өнөр жай үлгүлөрүнүн санына туура келбегендиги аныкталса, мындай учурда өнөр жай үлгүсүнүн варианттарын камтыган өтүнмө боюнча белгиленген мөөнөттө алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ берилбесе, алардын ичинен өтүнмө ээси тарабынан тандалып алынган же сыпаттамада биринчи болуп көрсөтүлгөндөргө экспертиза жүргүзүлө тургандыгы өтүнмө ээсине кабардандырылат, эгер ал белгиленген мөөнөттө өз тандоосу жөнүндө кабарлабаса;
- документтерди тариздөөдө, патент берүүдө аларды жарыялоого, сактоого тоскоолдук кылуучу, жана/же аларды кызыкдар болгон жактар менен тааныштырууга мүмкүндүк бербөөчү кемчиликтерди табуу (барактын форматына, сүрөттөлүштөргө, жээгинин өлчөмдөрүнө ж.у.с., талаптардын бузулушу, өтүнмөнүн материалдарын окууну кыйындатуу ж.у.с. басманын сапаты);
- өнөр жай үлгүсүнүн аталышынын арызда келтирилген сыпаттамадагы аталышына дал келбегендиги;
- өнөр жай үлгүсүнүн варианттары үчүн маанилүү белгилеринин тизмесинин жоктугу;
- билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маңызын талдоосуз аныкталган өтүнмөнүн документтерине карата ушул Эрежелердин талаптарынын башка бузууларынын болушу.
Жетишпеген жана оңдолгон материалдардын сурамы, өтүнмөнүн жана анын документтеринин кемчилдиктерин четтетүү үчүн бул канча жолу зарыл болсо, ошончо жолу өтүнмө ээсине жиберилет.
2) Сурамга ылайык оңдоолор менен катар ошондой эле өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча оңдоолорду камтыган, өтүнмө ээси тарабынан оңдолгон документ ушул Эрежелердин 20-пунктунун шарттарын сактоо менен берилет.
Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө суралган материалдарды же, аларды берүүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч катты ушул Эрежелердин 14- пунктунда караштырылган шарттарды сактоо менен бербесе, өтүнмө кайра чакыртылып алынды деп таанылат. Мындай учурда өтүнмө боюнча иш жүргүзүү токтотулат жана өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатенттин архивине өткөрүлүп берилет.
18.4. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим
1) Эгерде өтүнмөнү формалдык эксперттөөнүн натыйжасында ал өнөр жай үлгүсү катарында корголуучу объектиге кирбеген сунушка таризделгендиги аныкталса, өтүнмө ээсине, ылайыктуу маалымат булактарына шилтеме берүү менен, патент берүүдөн баш тартуу үчүн негиз катары кызмат кылышы мүмкүн болгон далилдерди келтирүү менен жана тизмеге киргизилген маанилүү белгилеринин жыйындысын далилдөө аркылуу келтирилген далилдерди четке кагуу, же тизмеге зарыл болгон өзгөртүүлөрдү киргизүү, же ошол эле буюмдун башка сүрөттөлүштөрүн кошумча көрсөтүүнү сунуштоо менен, өтүнмө карап чыгууга кабыл алынбай тургандыгы жөнүндө кабарлоо жиберилет.
Кабарлоодо көрсөтүлгөн далилдер ынандырарлык эмес берилген же, белгиленген мөөнөттө жооп берилбеген учурда, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.
2) Билдирилген сунуш өнөр жай үлгүлөрү катары корголуучу объектилерге таандык деп таанылбайт, эгерде ал сүрөттөлүштө көрсөтүлгөндөй жана/же маанилүү белгилеринин тизмесинде мүнөздөлгөндөй түрүндө бүтүндөй ушул Эрежелердин 3.2-пунктунда келтирилген сунуштардын тизмесине туура келсе.
3) Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндөгү чечимде келтирилген далилдерге макул болбогон учурда, чечимди алган күндөн тартып, эки айдын ичинде Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине (мындан ары - Апелляциялык кеңеш) өтүнмө ээсинин каршылык билдирүү укугу жөнүндө кошумча түрүндө кабарланат.
18.5. Өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуу жөнүндө кабарлоо
Эгерде өтүнмө ушул Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген бардык зарыл болгон документтерди камтыса жана билдирилген сунуш өнөр жай үлгүсү катарында корголуучу объектиге кирсе, өтүнмө ээсине өтүнмө берилген датаны көрсөтүү менен, өтүнмө карап чыгууга кабыл алынгандыгы жөнүндө кабарлоо жиберилет.
Өтүнмөнүн берилген датасы Мыйзамдын 21-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык белгиленет.

19. Өтүнмөнү алдын ала эксперттөө

19.1. Алдын ала эксперттөөнү жүргүзүүнүн мөөнөттөрү
Алдын ала эксперттөө формалдык эксперттөө оң натыйжа бергенде төрт айдын ичинде жүргүзүлөт (Мыйзамдын 27-беренесинин 4-бөлүгү).
19.2. Алдын ала эксперттөөнүн мазмуну
Өтүнмөнүн алдын ала эксперттөөсүн жүргүзүүдө төмөнкүлөр текшерилет:
- өтүнмө ээси тарабынан ушул Эрежелердин 4.2-6-пункттарында караштырылган өтүнмөнүн документтеринин мазмунуна карата коюлган талаптардын сакталышы;
- өтүнмө ээси тарабынан жүзөгө ашырылган Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык классификациясы (ӨҮЭК) боюнча өнөр жай үлгүсүн классификациялоо туура экендиги (же ушундай классификациялоо жүргүзүлөт, эгерде өтүнмө ээси тарабынан ал жүргүзүлбөсө);
- Мыйзамдын 21-беренесинин 2-10-бөлүктөрүнө ылайык өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөөнүн шарттары;
- өнөр жай үлгүсүнүн биримдүүлүгүнүн талаптарынын сакталышы (ушул
Эрежелердин 3.3-пункту);
- өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесинин ушул Эрежелердин 4.16-пунктунун талаптарына ылайык келиши;
- кошумча материалдар өнөр жай үлгүсүнүн маанисин өзгөртпөйбү, эгерде алар берилсе, жана аларды берүүнүн белгиленген тартиби ушул Эрежелердин 21- пунктуна ылайык сакталдыбы;
- өтүнмө ээси тарабынан сунушталган баштапкы материалдардагы же өтүнмөнү карап чыгууда эске алынган кошумча материалдардагы маанилүү белгилеринин тизмесинде мүнөздөлгөн билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн Мыйзамдын 27-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайыктуулугу.
19.3. Өнөр жай үлгүсүн классификациялоонун тууралыгын текшерүү
Эгерде классификациялык индекстин жоктугу аныкталса же индекс өтүнмө ээси тарабынан туура эмес тандалып алынган болсо, билдирилген берилген өнөр жай үлгүсүн ӨҮЭК рубрикасы боюнча классификациялоо жүргүзүлөт.
Тигил же бул классификациялык индексти тандап алуу үчүн негиз болуп өнөр жай үлгүсүнүн аталышы, анын сүрөттөлүшү жана сыпаттамасы, ошондой эле чиймелери, эргономикалык схемасы жана конфекциялык картасы эсептелинет (эгерде ал өтүнмөдө камтылган болсо).
19.4. Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөө
Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгы төмөнкүлөр боюнча белгиленет:
- Мыйзамдын 21-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарын канааттандыруучу өтүнмөнүн Кыргызпатентке берилген датасы боюнча;
- Париж конвенциясынын катышуучу-мамлекетинде биринчи өтүнмөнү берген дата боюнча;
- мурун берилген өтүнмөгө кошумча материалдарды берген дата боюнча;
- ошол эле өтүнмө ээсинин андан мурун өтүнмө берген датасы боюнча;
- бөлүнүп коюлган өтүнмө боюнча;
- мурун берилген бир нече өтүнмөнүн негизинде.
Өтүнмө ээси тарабынан суралган артыкчылыкты тастыктоочу зарыл болгон документтер берилиши жана аларды берүүнүн зарыл болгон талаптары сакталууга тийиш.
19.5. Кыргызпатентке өтүнмө берилген дата боюнча артыкчылыкты белгилөөнүн шарттары
Эгерде өтүнмө боюнча Кыргызпатентке өтүнмө берилген күнгө караганда кыйла мурдараак артыкчылык суралбаса, артыкчылыгы өтүнмө берилген дата боюнча белгиленет.
19.6. Конвенциялык артыкчылыкты белгилөөнүн шарттары
Конвенциялык артыкчылыкты суроодо Мыйзамдын 21-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык төмөнкүлөр текшерилет:
- конвенциялык артыкчылыкты суроо үчүн өтүнмө ээси тарабынан Мыйзамдын
21-беренесинин 5-бөлүгүндө белгиленген мөөнөттүн сакталышы (өтүнмө берүүдө же Кыргызпатентке өтүнмө берген күндөн тартып, эки айдын ичинде);
- мөөнөтүндө берүү жана берүү мөөнөтүн сактоо (өтүнмө берүү менен бир убакта же Кыргызпатентке биринчи өтүнмөнүн көчүрмөсүн берген күндөн тартып, төрт айдан кечиктирбестен). Эгерде биринчи өтүнмөлөр бир нече болсо, белгиленген шарттар ар бир өтүнмөнүн көчүрмөсүнө карата сакталууга тийиш;
- биринчи өтүнмөнү берген күндөн тартып, өтүнмө ээси тарабынан алты айлык мөөнөттүн сакталышы, бул мөөнөттүн ичинде өтүнмө Кыргызпатентке берилиши керек. Эгерде өтүнмө белгиленген мөөнөттөн кечирээк, бирок ал бүткөн күнгө эки ай калган мезгил ичинде берилсе, тийиштүү алым төлөнгөн шартта, өтүнмө ээси тарабынан белгиленген алты айдын ичинде өтүнмө берүүгө тоскоолдук кылган, ага көз карандысыз кырдаалдар аталгандыгы текшерилет жана аларды документалдуу тастыктоо зарылдыгы белгиленет, эгерде мындай тастыктоо жок болсо (белгиленген мөөнөттөр ушул Эрежелердин 9-пунктунун 2-пунктчасында белгиленген тартипте эсептелинет);
- биринчи өтүнмөдө билдирилген өнөр жай үлгүсүн ачуу.
19.7. Мурун берилген өтүнмөгө кошумча материалдарды берүү датасы боюнча артыкчылыгын белгилөөнүн шарттары
Ошол эле өтүнмө ээсинин мурун берген өтүнмөсүнө кошумча материалдарды берген дата боюнча өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын суроодо Мыйзамдын 21- беренесинин 6-бөлүгүндө караштырылган талаптардын сакталышы текшерилет.
19.8. Кыйла мурда берилген өтүнмөнүн датасы боюнча артыкчылыкты белгилөөнүн шарттары
Ушул өнөр жай үлгүсүн ачып көрсөтүүчү, ошол эле өтүнмө ээсинин Кыргызпатентке кыйла мурда берген өтүнмөсүнүн датасы боюнча өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын суроодо Мыйзамдын 21-беренесинин 7-бөлүгүндө караштырылган талаптардын аткарылышы текшерилет.
Аталган артыкчылыкты суроодо кыйла мурда берилген өтүнмө (же алар бир нече болсо, бардык өтүнмөлөр) кайра чакыртылып алынды деп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээси кабардандырылат.
19.9. Бөлүнүп коюлган өтүнмө боюнча өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөөнүн шарттары
Ушул өнөр жай үлгүсүн ачып билүүчү алгачкы өтүнмөнүн Кыргызпатентке берилген датасы боюнча бөлүнүп коюлган өтүнмө боюнча өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын суроодо Мыйзамдын 21-беренесинин 10-бөлүгүндө караштырылган талаптардын аткарылышы текшерилет.
19.10. Бир нече артыкчылыкты аныктоонун шарттары
Өтүнмө ээси тарабынан бир нече артыкчылык суралган учурда, өтүнмө ээси көрсөткөн негиздерге жараша ушундай артыкчылыктарды суроо үчүн ал тарабынан ушул Эрежелердин 19.6-19.9-пункттарында саналып өткөн ылайыктуу шарттардын сакталышы белгиленет.
Ошентип, эгерде бир нече биринчи өтүнмөлөрдүн негизинде өнөр жай үлгүсүнүн айрым варианттарына карата ар кандай даталарда берилүүчү ар кандай конвенциялык артыкчылыктар суралса, анда ушул Эрежелердин 19.6-пунктунда көрсөтүлгөн талаптардын өтүнмө ээси тарабынан сакталгандыгын белгилөөдө, ушул биринчи өтүнмөлөрдүн көчүрмөлөрүнүн бар экендиги, ушул биринчи өтүнмөлөр берилген датага карата алты айлык мөөнөттүн сакталышы текшерилет. Өнөр жай үлгүсүнүн ар бир вариантын ачып көрсөтүү, тигил же бул өтүнмөгө карата тийиштүү вариант боюнча артыкчылык суралган дата боюнча текшерилет.
Качан өтүнмө ээси тарабынан өнөр жай үлгүсүнүн варианттары боюнча артыкчылык суралган күнү жайлаштырып жазылбаса, мындай учурда тийиштүү вариант биринчи өтүнмөлөрдүн ичинен кайсынысында ачылып көрсөтүлгөндүгү белгиленет.
19.11. Өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөө шарттарынын
сакталгандыгын текшерүү
1) Ушул Эрежелердин 19.7-19.9-пункттарына ылайык өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгын белгилөө шарттарынын сактагандыгын текшерүүдө, анын негизинде артыкчылык суралган өтүнмө же, ага ушундай суроо үчүн негиз болуп эсептелүүчү кошумча материалдар берилген өтүнмө кайра чакыртылып алынган эместигине же кайра чакыртылып алынды деп таанылбагандыгына ынануу керек.
Өтүнмө ээси тарабынан суралган артыкчылыкты белгилөө шарттары катарында көрсөтүлгөн мөөнөттүн сакталышын текшерүүдө, ушул Эрежелердин 8- пунктунун 2 пунктчасын жетекчиликке алуу керек.
2) Өтүнмө ээси тарабынан артыкчылык суроо үчүн негиз болуп эсептелүүчү мурун берилген материалдарда (мурун берилген өтүнмөдө, кошумча материалдарда) билдирилген өнөр жай үлгүсүн ачып көрсөтүүгө байланышкан талаптардын сакталышын белгилөөдө төмөнкүлөр текшерилет:
- артыкчылык суралган датага мурун берилген өтүнмөдө камтылган сүрөттөлүштөрдө, же кошумча материалдарда камтылган сүрөттөлүштөрдө билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесине кирген жана каралып жаткан өтүнмөдө алгачкы көрсөтүлгөн сүрөттөлүштөрдө чагылдырылган бардык белгилердин бар экендиги;
- мурун берилген өтүнмөнүн сыпаттамасынын же кошумча материалдардын мазмунун эске алуу менен, суралган артыкчылык датасына даярдалган буюм түрүндө өнөр жай үлгүсүн көп жолу кайра чыгаруу мүмкүндүгү тастыкталгандыгы.
Конвенциялык артыкчылыкты суроодо өтүнмө ээсине биринчи өтүнмөнүн котормосун берүүсү сунуш кылынышы мүмкүн.
3) Эреже катары алдын ала эксперттөөнүн жүрүшүнө тоскоолдук кылуучу кырдаал болуп эсептелбеген артыкчылыкты белгилөөдө келип чыгуучу маселелерди өтүнмөнү карап чыгууга байланышкан башка маселелер менен бир эле убакта тактоо максатка ылайыктуу.
4) Өтүнмө ээси тарабынан ушул Эрежелердин 19.6-19.9-пункттарында көрсөтүлгөн талаптар сакталганда, билдирилген өнөр жай үлгүсүнө карата суралган артыкчылык белгиленет.
Качан өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгы конвенциялык өтүнмөдөн бөлүнүп алынган өтүнмө боюнча суралганда, ушул Эрежелердин 19.9-пункту сакталганда, өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгы конвенциялык өтүнмөнүн артыкчылык датасы боюнча (Кыргызпатентке берген күнү боюнча эмес) белгиленет.
5) Өтүнмө ээси тарабынан ушул Эрежелердин 19.6-19.9-пункттарында көрсөтүлгөн талаптардын ичинен жок дегенде бири сакталбаган учурда өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгы (бул туралуу өтүнмө ээсин алдын ала кабардандыруу менен), Мыйзамдын 21-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Кыргызпатентке өтүнмө берилген дата боюнча аныкталат.
6) Артыкчылык белгиленгенден кийин өтүнмө ээси тарабынан өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин өзгөртүлгөн тизмеси берилген учурда, суралуучу артыкчылыкты белгилөө үчүн негиздердин бар экендигине кайрадан текшерүү жүргүзүлөт.
7) Биринчи өтүнмөнү берген өлкөдө же башка өлкөлөрдө патент берүүдөн баш тартуу, аны жокко чыгаруу же күчүн токтотуу конвенциялык артыкчылыкты белгилөөдөн баш тартуу үчүн негиз болуп кызмат кыла албайт.
19.12. Өнөр жай үлгүсүнүн биримдүүлүгүнүн сакталышын текшерүү
1) Өнөр жай үлгүсүнүн биримдүүлүк талаптарынын сакталышы сүрөттөлүштөрдө көрсөтүлгөн баштапкы берилген маанилүү белгилердин тизмесине карата текшерилет. Эгерде маанилүү белгилеринин тизмеси өзгөртүлсө, анда текшерүү өтүнмө ээси тарабынан маанилүү белгилеринин белгиленген тартиптеги редакциясындагы акыркы сунушталган тизмесине карата жүргүзүлөт.
2) Эгер өтүнмөдө өнөр жай үлгүсүнүн биримдүүлүгү бузулган факт белгиленсе, өтүнмө ээсине эки ай мөөнөттүн ичинде өтүнмөнү бөлүү же билдирилген объектилердин кайсынысын ушул өтүнмөнүн алкагында карап чыгуу керектигин кабарлоо сунушталат. Өтүнмө ээсине ошондой эле, баштапкы өтүнмөдө камтылган башка өнөр жай үлгүсүнө өзүнчө бөлүнүп коюлган өтүнмөнү берүүгө укуктуу экендиги кабарланат.
3) Эгерде өтүнмө ээси белгиленген мөөнөттө бөлүнүп коюлган өтүнмөнү берүү жөнүндө кабарлабаса, же өтүнмөдө көрсөтүлгөн өнөр жай үлгүлөрүнүн бирөөнү карап чыгуу менен чектелүүнү сунуштабаса, сыпаттамада биринчи көрсөтүлгөн, төлөнгөн гана чечимге карата (же сыпаттамада биринчи көрсөтүлгөн өнөр жай үлгүсүнүн вариантына карата) эксперттөө жүргүзүлөт, бул тууралуу өтүнмө ээси кабардандырылат.
4) Эгерде өтүнмө аларга карата маңызын талдоосуз эле алар өнөр жай үлгүсүнүн биримдүүлүк талабына туура келгендигин башкача айтканда алар өнөр жай үлгүсүнүн варианттары болуп эсептелгендигин белгилеген бир нече чечимдерди камтыса, анда алардын ар бирине карата эксперттөө жүргүзүлөт. Чечимдердин кайсы бири патентке жөндөмдүү объектилерге кирбегендиги аныкталганда, өтүнмө ээсине андан патентке жөндөмсүз объектини чыгаруу менен маанилүү белгилердин тизмесин оңдоону сунуш кылуу менен сурам жиберилет.
Сурамга жоопто билдирилген өтүнмөнүн документтеринин сунушталган өзгөртүүлөрүнө өтүнмө ээси макул эмес болсо, ага патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим жиберилет.
19.13. Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин текшерүү
1) Текшерүү формалдык эксперттөө бүткөн учурга өтүнмөдө камтылган тизмеге киргизилген өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерине карата жүргүзүлөт, ал эми эгерде маанилүү белгилеринин тизмеси өтүнмө ээси тарабынан ушундан кийин өзгөртүлсө, анда тизме ушул Эрежелердин 21- пунктунун 3-6-пунктчаларында белгиленген талаптар сакталган шартта, маанилүү белгилеринин жыйындысынын өзгөртүлгөн сыпаттамасы менен текшерилет.
2) Текшерүүдө өтүнмө ээси тарабынан эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөрү көрсөтүлгөн буюмдун сырткы көрүнүшүнүн сүрөттөлүштөрүндө чагылдырылгандарды калыптандыруу үчүн жетиштүү болгон билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин жыйындысынын бар экендиги белгиленет.
Эгерде сүрөттөлүштөрдө чагылдырылган белги өтүнмө ээси тарабынан маанилүү белгилердин тизмесине киргизилбесе, бирок эксперттөөнүн пикири боюнча буюмдун тышкы көрүнүшүн түзүүгө таасир бере турган болсо, өтүнмө
ээсине бул белгини маанилүү белгилердин тизмесине киргизүү сунушталат. Муну менен өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн буюмдун тышкы көрүнүшүнүн эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөрүнө таасирин тастыктаган далилдер келтирилет.
Мындай оңдоодон өтүнмө ээси баш тартса, андан ары өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүдө анын тышкы көрүнүшүнө тийиштүү болгон өзгөчөлүктөрү эске алынбайт.
Качан өтүнмө ээси тарабынан сунуш кылынган маанилүү белгилердин тизмеси белгилердин буюмдун тышкы түрүнүн эстетикалык жана (же) эргономикалык өзгөчөлүктөрүнө таасир беришине көрсөтмөсү жок болгон өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасында аларга карата белгилерди камтыгандыгы аныкталганда, тизмеде ушундай белгилерди сактооун максатка ылайыктуулугу жөнүндө өтүнмө ээсинин пикири суралышы мүмкүн.
3) Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин текшерүү андагы ушул Эрежелердин 4.16-пунктунун 5-пунктчасына ылайык камтылган белгилерди бирдейлештирүү мүмкүнчүлүгүн белгилөөнү (б.а. сүрөттөлүштөрдө чагылдырылган белгилердин бардыгына бирдей болгон белгилер таандык көркөм- конструктордук чечим жөнүндө маалыматтарды табууну) камтыйт.
Белгилерди бирдейлештирүү мүмкүндүгүнө шектенүүлөр келип чыкканда экспертиза өтүнмө ээсинен ушундай мүмкүндүктү тастыктоо үчүн түшүндүрүүнү суроого укуктуу.
Эгерде белгини бирдейлештирүү мүмкүндүгү үчүн өнөр жай үлгүсүнүн сүрөттөлүштөрүнүн жана сыпаттамасынын негизинде анын мүнөздөмөсүн оңдоо зарыл экендиги аныкталса, өтүнмө ээсине ага жиберилген сурамда ушундай оңдоо киргизилүүсү сунушталат.
Качан белгини бирдейлештирүү мүмкүндүгүнүн шарты сакталган, бирок аны мүнөздөө үчүн эски же ишмердүүлүктүн конкреттүү тармагында же дизайн чөйрөсүндө ылайыксыз терминология пайдаланылган учурда, өтүнмө ээсине ага жиберилген сурамда маанилүү белгилердин тизмесине тийиштүү оңдоолорду киргизүүсү сунушталышы мүмкүн.
Эгерде белгини бирдейлештирүү мүмкүн эмес экендиги аныкталса жана өтүнмө ээси маанилүү белгилердин тизмесин оңдоодон баш тартса, анда мындан ары өтүнмөнү кароодо мындай белги көңүлгө алынбайт.
4) Эгерде өтүнмө ээси берген маанилүү белгилердин тизмесин текшерүүдө анын структурасына же анын баяндалышына ушул Эрежелердин 4.16-пунктунун 3,
4, 6, 7-пунктчаларындагы баяндоолорго карата талаптарга туура келбегендиги табылса, өтүнмө ээсине ага жиберилген сурамда маанилүү белгилердин тизмесин оңдоосу сунушталат.
5) Өз демилгеси боюнча өтүнмө ээси тарабынан (өтүнмө келип түшкөн күндөн тартып, эки айдын ичинде) же эксперттөөнүн сурамы боюнча өзгөртүлгөн сүрөттөлүштөрдө көрсөтүлгөн маанилүү белгилеринин тизмесине карата ушул пункттун 2-5-пунктчаларына ылайык текшерүү жүргүзүлөт.
Билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүү үчүн, өтүнмө ээси тарабынан берилген өзгөртүүлөрү менен сүрөттөлүштөрдө көрсөтүлгөн жана тизмеге киргизилген маанилүү белгилеринин жыйындысы көңүлгө алынат, ушул Эрежелердин 4.16-пунктунун 5-пунктчасынын талаптарын канааттандырбаган белгилерден башкасы.
19.14. Өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүү
Алдын ала эксперттөө стадиясында жүргүзүлүүчү билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүдө өтүнмө ээси тарабынан берилген өтүнмөнүн материалдары боюнча анын жаңылык жана оригиналдуулук шарттарына, Кыргыз Республикасынын коргоо документтери берилген фондго жана кыйла мурда артыкчылык алган кайра чакыртылып алынбаган өтүнмөгө ылайык келүүчүлүгү белгиленет.
19.15. Билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыгы
1) Билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн жаңылык талаптарына ылайыктуулугу үчүн жоопкерчилик өтүнмө ээсине жүктөлөт.
2) Алдын ала эксперттөө жүргүзүүдө Кыргызпатент билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыгын төмөнкү маалымат булактары боюнча гана текшерет:
- формалдык эксперттөө жүргүзүлгөн учурга өтүнмө ээси тарабынан берилген өтүнмөнүн материалдары боюнча;
- Кыргыз Республикасында патенттелген, б.а. Кыргыз Республикасынын Өнөр жай үлгүлөрүнүн мамлекеттик реестринде катталган өнөр жай үлгүлөрү боюнча (Кыргыз Республикасында патенттелген өнөр жай үлгүлөрү алардын жарыяланган сүрөттөлүштөрүнө карата алардын артыкчылык алган күнүнөн тартып эсепке алынат, мында, өнөр жай үлгүсү каттоодон өткөн маанилүү белгилердин тизмесине киргизилген белгилер көңүлгө алынат);
- алар үчүн төмөнкүдөй шарттар сакталган, кыйла мурдагы артыкчылык датасы бар өтүнмө боюнча;
- өтүнмө Кыргыз Республикасында берилсе (Кыргыз Республикасында берилген өтүнмөлөргө, ошондой эле ал боюнча белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын патентин берүү жөнүндө жолдомо берилген, өнөр жай үлгүсүнө СССРдин күбөлүктөрүн жана патенттерин берүүгө өтүнмөлөр дагы теңештирилет);
- өтүнмө башка жак, б.а. башка өтүнмө ээси тарабынан берилген;
- өтүнмө кайра чакыртылып алынган эмес же чакыртылып алынды деп таанылган эмес.
Өтүнмө арыз, сүрөттөлүштөр жана сыпаттама келип түшкөн датага ушул өтүнмөдө камтылган сүрөттөлүштөргө жана сыпаттамага карата эске алынат. Эгерде бул дата каралып жаткан өтүнмөнүн артыкчылык алган датасына караганда кыйла кечирээк болсо, анда мурунку артыкчылыгы бар өтүнмө маалымат булактарынын катарына, артыкчылыкты белгилөө үчүн негиз болуп кызмат кылуучу материалдардын мазмунуна дал келүүчү анын мазмунунун бөлүгүнө киргизилет (биринчи өтүнмө, мурун берилген өтүнмө, мурун берилген өтүнмөгө карата кошумча материалдар).
3) Качан каралып жаткан өнөр жай үлгүсү жөнүндө маалыматтарды камтыган маалымат булагы болуп кыйла мурдагы артыкчылыгы бар өтүнмө эсептелген учурда, бул өтүнмө кайра чакыртылып алынбагандыгын тактоо керек.
Эгерде өтүнмө кайра чакыртылып алынбаса жана кайра чакыртып алуу мөөнөтү өтө элек болсо, каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн өтүнмө ээсине
ушундай өтүнмөнүн бар экендиги (анын өтүнмө ээсин көрсөтүүсүз жана анын мазмунун ачып берүүсүз) жана анын өтүнмөсүн карап чыгууну мурда артыкчылык алган өтүнмө боюнча такталганга чейин жылдыруу мүмкүндүгү жөнүндө кабарланат.
Өтүнмөнү карап чыгуунун жылдырылышына өтүнмө ээси макул болбогон учурда билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулук шартына туура келбегендиги белгиленет.
4) Өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулугунун жоктугун белгилөөдө өтүнмө ээсине эксперттөөнүн ылайыктуу далилдерин баяндоо менен жана ушул далилдерге карата өз пикирин билдирүү жана зарыл учурда, өтүнмөнүн баштапкы материалдарынын негизинде оңдолгон өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесин берүү сунушу менен сурам жиберилиши мүмкүн.
5) Ал үчүн жаңылыктуулук шартына ылайыксыздыгы аныкталган өнөр жай үлгүсүнө карата оригиналдуулугуна текшерүү жүргүзүлбөйт.
19.16. Билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулугу
1) Билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулук талаптарына ылайыктуулугу үчүн жоопкерчилик өтүнмө ээсине жүктөлөт.
2) Кыргызпатент алдын ала эксперттөө жүргүзүүдө төмөнкүлөрдү гана камтыган билдирилген өнөр жай үлгүсүн текшерүүнү жүзөгө ашырат:
- ушул Эрежелердин 4.11-пунктуна ылайык эң жакын аналогунун аныктамасын;
- өтүнмө ээси тарабынан берилген өтүнмөнүн материалдарында билдирилген өнөр жай үлгүсүн эң жакын аналогунан айырмалап турган маанилүү белгилерин табууну;
- фонд боюнча Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин артыкчылык датасына чейин берилген (алдын ала патенттер, патенттер) каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн айырмалануучу белгилери менен дал келүүчү белгилери бар көркөм-конструктордук чечимдерди табуу.
3) Өнөр жай үлгүсү оригиналдуу деп табылат, эгерде анын маанилүү белгилери буюмдун өзгөчөлүктөрүнүн чыгармачылык мүнөзүн шарттаса.
Буюм автордун өз алдынча чыгармачылык иши жөнүндө күбөлөндүрүп турган, ушул тармактагы белгилүү иштелмелер менен күтүүсүз буюмдун образын түшүндүрүүнүн өзүнчөлүгү менен мүнөздөлүүгө тийиш.
4) Өнөр жай үлгүсү оригиналдуулук шарттарына ылайык келет деп таанылат, эгерде өтүнмө ээси тарабынан тизмеге киргизилген анын маанилүү айырмалануучу белгилеринин эң кеминде бири үчүн ушундай белги таандык болгон көркөм-конструктордук чечим табылбаса.
Өнөр жай үлгүсү ошондой эле качан анын бардык маанилүү айырмалануучу белгилери үчүн ушундай белгилери бар көркөм-конструктордук чечимдер табылган учурда, оригиналдуулук шартына ылайыктуу деп таанылат, бирок, бул белгилер каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн табылган көркөм-конструктордук чечимдерге таандык болбогон эстетикалык өзгөчөлүктөрүнүн бар болушун камсыз кылат.
5) Өнөр жай үлгүсү оригиналдуулук шартына туура келбейт деп төмөнкүдөй учурда таанылат:
- эң жакын аналогунан ал (алар) үчүн өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн ушул буюмдун эстетикалык өзгөчөлүктөрүнө анын таасири тастыкталбаган маанилүү белгилердин тизмесине өтүнмө ээси тарабынан киргизилген белгиси (белгилери) менен гана айырмаланса;
- белгилүү менен салыштырмалуу анын өлчөмү гана өзгөртүлүп, буюмдун элементтеринин саны көбөйтүлгөн же түсү өзгөртүлгөн (бирок колориттик чечими эмес) болсо;
- өзүнчө алынган жөнөкөй геометриялык көлөмдөгү (призмалык, сфералык, конустук ж.у.с.) же өзүнчө алынган жөнөкөй геометриялык фигура түрүндө жасалган;
- анык объектинин кичирейтилген же чоңойтулган көчүрмөсү болуп эсептелингендер (жөнөкөйлөштүрүлгөн, ошондой эле масштабы сакталгандар) (мисалы: оюнчук, сувенир);
- белгилүү бир арналыштагы буюмдарга мүнөздүү форманы кайталаган, бирок башка техникалык негизде жасалган (мисалы: салттуу түрдө жыгачтан жасалуучу буюмга окшоштурулуп жасалган полимердик материалдан жасалган буюо( �
- анын сырткы көрүнүшү белгилүү объектилерден окшоштурулуп алынган, белгилүүлүгүндө аларга жок дегенде эки ар түрдүү арналыштагы объектилердин сырткы көрүнүшү берилген;
- алардын сырткы көрүнүшү өзгөртүлбөстөн, өз-өзүнчө белгилүү болгон буюмдардан түзүлгөн топтомдо (комплектиде) жасалган.
4) Эгерде билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулугу жок экендиги аныкталса, өтүнмө ээсине тийиштүү далилдерди баяндоо менен жана ушул далилдерге карата өз пикирин берүүсү жана зарыл учурда, өтүнмөнүн баштапкы материалдарынын негизинде өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин оңдолгон тизмесин берүүсү сунушталат.
19.17. Кошумча материалдарды суроо
1) Кошумча материалдардын, анын ичинде маанилүү белгилеринин өзгөртүлгөн тизмесинин сурамы өтүнмө ээсине жөнөтүлөт, эгерде ушундай материалдарсыз өтүнмөгө эксперттөө жүргүзүү мүмкүн эмес болсо.
Сурам үчүн негиз болуп төмөнкүдөй кырдаалдар эсептелинет:
- өтүнмөнүн документтеринин бири-бирине туура келбегендиги (сыпаттамада маанилүү белгилеринин тизмесинде көрсөтүлгөн белгилер жок; тизмеге сыпаттамада келтирилген маанилүү белгилери киргизилген эмес; сүрөттөлүшү өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасына туура келбейт ж.у.с.);
- өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасында ушул Эрежелер менен караштырылган структуралык бөлүктөрүнүн жоктугу (эгерде тийиштүү бөлүктө баяндала турган маалыматтар башка бөлүктө берилсе, сурам жиберилбейт);
- ушул Эрежелердин 18.6-пунктуна ылайык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин жыйындысын жана тизмесин тактоонун зарылчылыгы;
- ушул Эрежелердин 19.13-пунктуна ылайык билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүгө байланыштуу маселелерди чечүүнүн зарылчылыгы.
Башка мүнөздөгү маселелер, ошондой эле өтүнмөнү карап чыгууда жана мисалы ушул Эрежелердин 3.2-пунктунда караштырылган талаптарды аткаруу менен артыкчылыкты белгилөөгө, өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилерин мүнөздөөнү тактоого байланыштуу келип чыккан эскертүүлөр жана сунуштар ж.у.с. жогоруда көрсөтүлгөн негиздер боюнча жиберилген сурамга киргизилиши мүмкүн.
Сурам өтүнмө ээсине өтүнмөнү карап чыгуу үчүн канча жолу керек болсо, ошончо жолу жиберилет.
Сурам жиберүү үчүн көрсөтүлгөн негиздер жок болгон учурда, келип чыккан эскертүүлөр, сунуштар ж.у.с. жөнүндө өтүнмө ээсине катта билдирилет.
2) Сурамда же катта келтирилген кайсы бир маселе боюнча эксперттин пикири ылайыктуу, анын ичинде укуктук мүнөздөгү аргументтер менен тастыкталат.
Өтүнмө ээсине маанилүү белгилеринин мүнөздөмөсүн тактоо, билдирилген тизмеден маанилүү белгини чыгаруу жана ушу сыяктуу маанилүү белгилеринин тизмесин оңдоого байланыштуу сунуштарды жиберүүдө, ушундай оңдоонун укуктук натыйжаларына жана андан баш тартууну аргументтүү көрсөтүү максатка ылайыктуу.
Эгерде өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүгү аныкталса жана маанилүү белгилеринин тизмеси биротоло макулдашылса, өтүнмө ээсине жиберилүүчү сурамда маанилүү белгилеринин тизмесинин мамлекеттик же расмий тилге котормосун оңдоо сунуш кылынат (эгер ал эксперттөөнүн жүрүшүндө өзгөртүлсө).
3) Качан сурамда маалымат булагына шилтеме келтирилсе, бул маалыматты табуу үчүн зарыл болгон анын бардык библиографиялык маалыматтары, ошондой эле өтүнмөнү карап чыгууда көңүлгө алынган маалыматтардын булактарында табуу үчүн зарыл болгон (бети, абзац, сүрөттөлүштөгү фигуралардын номерлери ж.у.с.) башка маалыматтар көрсөтүлүүгө тийиш.
19.18. Патент берүү жөнүндө чечим
Алдын ала эксперттөөдөн оң натыйжа менен өткөн өтүнмө боюнча, маңызы боюнча өтүнмөгө эксперттөө жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат болгондо, өтүнмө ээси тарабынан сунушталган жана макулдашылган тизмеге киргизилген, сүрөттөлүштөрдө чагылдырылган маанилүү белгилердин жыйындысы менен мүнөздөлгөн өнөр жай үлгүсүнө патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынат.
Оң натыйжа менен алдын ала эксперттөөнү өткөн өтүнмө боюнча, маңызы боюнча өтүнмөгө эксперттөө жүргүзүү жөнүндө өтүнүч кат болгондо же аталган өтүнүч кат же маңызы боюнча өтүнмөгө эксперттөө жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат болбосо, өтүнмө ээсине алдын ала эксперттөөнүн оң натыйжасы жөнүндө кабарлоо жиберилет.
Эгерде тизмеге киргизилген маанилүү белгилердин жыйындысы өнөр жай үлгүсүнүн маңызын билдирсе жана толугу менен сүрөттөлүштөргө жана сыпаттамага негизделсе, бирок тизме эң жакын аналогун эсепке алуусуз түзүлсө жана өтүнмө ээси өзү берген маанилүү белгилердин тизмесинин редакциясынан
кайтпаса, патент берүү жөнүндө чечимде өтүнмө ээсинин редакциясындагы маанилүү белгилердин тизмеси келтирилет.
Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмеси качан андагы камтылган белгилер сүрөттөлүштөгү объектинин элементтери менен бирдейлештирилиши мүмкүн болбогон, же стандарттуу же жалпы кабыл алынган болуп эсептелинбеген, бирок өтүнмө ээси аны оңдоодон баш тарткан терминологияны пайдалануу менен мүнөздөлгөн учурда дагы өтүнмө ээсинин редакциясында келтирилет.
Чечимде өтүнмө ээсинин жана патент ээсинин аталышы (аты) патент берүү жөнүндө өтүнүчтү камтыган арыздын графасында көрсөтүлгөн аталышка (атына) жана арыздагы 71 коддун астында келтирилген өтүнмө ээси жөнүндө маалыматтарга так дал келтирилип көрсөтүлөт.
Чечимде же кабарлоодо өтүнмө ээси өнөр жай үлгүсүнүн артыкчылыгынын белгиленгендиги жөнүндө кабардандырылат.
Маңызы боюнча өтүнмөгө эксперттөө жүргүзбөстөн патент берүү жөнүндө өтүнүч кат келип түшкөндө, алдын ала эксперттөө бүткөндөн кийин аталган өтүнүч кат келип түшкөн күндөн тартып эки айдын ичинде патент берүү жөнүндө чечим кабыл алынат.
19.19. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим
1) Өтүнмө ээси сунуштаган тизмеге киргизилген сүрөттөлүштөрдө чагылдырылган маанилүү белгилердин жыйындысы менен мүнөздөлгөн билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүк шартынын жок дегенде бирөөнө ылайык келбегендиги аныкталганда, тийиштүү негиздерди келтирүү менен патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.
Патент берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп кызмат кылган жагдайлар менен ал таанышкандан кийин өтүнмө ээси тарабынан билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүгүнө тиешелүү бирок эксперттөөнүн корутундусун өзгөртпөгөн далилдер берилген болсо, чечимде көрсөтүлгөн далилдердин талдоосу келтирилет.
2) Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим ошондой эле өнөр жай үлгүсүнүн варианттарын камтыган өтүнмө боюнча патентке жөндөмдүү ошондой эле патентке жөндөмсүз чечимдер болгону аныкталганда жана өтүнмө ээси ага жиберилген сурамга берген жообунда патентке жөндөмсүз варианттарды мүнөздөгөн белгилерди маанилүү белгилердин тизмесинен чыгаруудан баш тарткан учурда дагы чыгарылат. Муну менен чечимде бир эле убакта аларга карата ушундай жыйынтык чыгарылган варианттардын патентке жөндөмдүүлүгү тастыкталат.
3) Өтүнмө ээси аны алган күндөн тартып, эки айлык мөөнөттө патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге каршылыгын Апелляциялык кеңешке билдире алат. Каршылык Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн күндөн тартып эки айлык мөөнөттө каралып чыгууга тийиш.
Апелляциялык кеңештин чечими менен өтүнмө ээси макул болбогондо өтүнмө ээси аны алган күндөн тартып, алты айдын ичинде сотко доо арызы менен кайрыла алат.

20. Маңызы боюнча өтүнмөнү эксперттөө

20.1. Өтүнмөгө маңызы боюнча эксперттөө жүргүзүүнүн мөөнөтү
Өтүнмө ээсинин же үчүнчү жактардын өтүнүч каты боюнча Кыргызпатент 12 айдын ичинде өтүнмөгө маңызы боюнча эксперттөө жүргүзөт. Өтүнүч кат өтүнмөнү берүү менен бир убакта же аны Кыргызпатентке берген күндөн тартып, он эки айдын ичинде берилет. Эгерде өтүнүч кат үчүнчү жактардан келип түшсө, бул тууралуу өтүнмө ээси кабардандырылат. Өтүнүч катты берүү мөөнөтү узартылбайт жана калыбына келтирилбейт.
20.2. Өтүнмөнү маңызы боюнча эксперттөөнүн мазмуну
Өтүнмөнү маңызы боюнча эксперттөөдө төмөнкүлөрдү жүргүзүшөт:
- Мыйзамдын 7-беренесинин талаптарынын көлөмүндө, өтүнмөнүн баштапкы же кошумча материалдарындагы өтүнмө ээси тарабынан сунушталган, өтүнмөнү карап чыгууда көңүлгө алынган маанилүү белгилердин тизмесинде мүнөздөлгөн билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыктуулук жана оригиналдуулук шарттарына туура келишин текшерүүнү.
20.3. Жаңылыгын текшерүү
1) Жаңылыгын белгилөөдө артыкчылык алган күнүнө чейин дүйнөдө жалпыга белгилүү болуп калган маалыматтардын ичинен билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн эстетикалык жана/же эргономикалык өзгөчөлүктөрүн аныктаган маанилүү белгилердин жыйындысынын мурда белгилүүлүгү текшерилет.
2) Жалпыга белгилүү болуп, аны менен кайсы жак болбосун өзү тааныша алгандай маалымат булагында камтылган, же анын мазмуну тууралуу ага мыйзамдуу түрдө кабарланган маалыматтар эсептелет.
Маалымат булагында камтылган маалыматтарды жалпыга белгилүү болгондорго киргизүү мүмкүнчүлүгүн аныктаган күнү болуп төмөнкүлөр эсептелет:
- коргоо документтерине карата жарыяланган сыпаттамалар үчүн аларга карата көрсөтүлгөн жарыяланган күнү;
- басылып чыккан басылмалар үчүн - аларга карата көрсөтүлгөн басып чыгарууга кол коюлган күнү;
- аларга карата басып чыгарууга кол коюлган күнү көрсөтүлбөгөн басылмалар үчүн - жарыкка чыгарылган күнү, ал эми аны аныктоо мүмкүн болбосо - айдын акыркы күнү же басылмада көрсөтүлгөн жылдын 31-декабры, эгерде жарыкка чыккан мезгили айларга же жылына гана ылайык аныкталса;
- макалалардын, баяндамалардын, монографиялардын жана башка материалдардын колжазмаларын депонирлөө үчүн - аларды депонирлөө күнү;
- илимий-изилдөө иштер, тажрыйба-конструктордук иштерге карата түшүндүрмө жазуулар жана илимий-техникалык маалымат органдарындагы башка
конструктордук, технологиялык жана долбоордук документтер жөнүндө отчеттор үчүн - алардын ушул органга келип түшкөн күнү;
- ченемдик-техникалык документтер үчүн - ушуга ыйгарым укук берилген органда анын катталган күнү;
- колжазма укугунда чыгарылган диссертациялардын материалдары жана диссертациялардын авторефераттары үчүн - алардын китепканага келип түшкөн күнү;
- сынакка кабыл алынган иштер үчүн - сынакты өткөрүүгө тийиштүү документтер менен тастыкталган, таанышуу үчүн аларды эсептеп чыгаруу күнү;
- көз менен көрүп кабылдануучу маалымат булактары үчүн (плакаттар, моделдер, буюмдар ж.у.с.) - аларды көрүү мүмкүн болуп калган, документ түрүндө тастыкталган күнү;
- көргөзмөгө жайгаштырылган экспонаттар үчүн - аларды көрсөтүүнүн башталышын документ түрүндө тастыкталган күнү;
- телекөрсөтүү, кино боюнча билдирүү үчүн - ушундай билдирүүнүн күнү, эгерде ал белгиленген тартипте көрсөтүлгөн датага аракеттенүүчү ылайыктуу маалымат сактагычта чагылдырылган болсо;
- пайдалануунун натыйжасында белгилүү болуп калган буюм жөнүндө маалымат үчүн - аны менен бул маалыматтар жалпыга белгилүү болуп калган, документ түрүндө тастыкталган күнү.
3) Мурун артыкчылык алган датасы бар өтүнмөнүн өнөр жай үлгүсүнүн жаңылыгын аныктоодо, ошондой эле ушул Эрежелердин 19.15-пунктунун 2- пунктчасынын 3-8-абзацтарында көрсөтүлгөн шарттар сакталганда, патенттелген өнөр жай үлгүлөрү эсепке алынат.
4) Жаңылыгын текшерүүдө ушул Эрежелердин 19.15-пунктунун 3-5- пунктчаларынын жоболору колдонулат.
20.4. Өтүнмө берилген өнөр жай үлгүсүнүн оригиналдуулугун текшерүү
Маңызы боюнча эксперттөө этабында оригиналдуулугун текшерүү төмөнкүлөрдү камтыйт:
- ушул Эрежелердин 4.11-пунктуна ылайык эң жакын аналогун аныктоо;
- билдирилген өнөр жай үлгүсүн эң жакын аналогунан (айырмалануучу белгилеринен) айырмалап турган маанилүү белгилерин табуу;
- артыкчылык датасына чейин дүйнөдө жалпыга белгилүү болуп калган маалыматтардын ичинен каралып жаткан өнөр жай үлгүсүнүн айырмалоочу белгилерине ылайык келүүчү белгилери бар көркөм-конструктордук чечимдерди табуу. Жалпыга белгилүүлүгү ушул Эрежелердин 20.3-пунктунун 2-пунктчасына ылайык аныкталат.
20.5. Кошумча материалдардын сурамы
Кошумча материалдардын, анын ичинде маанилүү белгилердин өзгөртүлгөн тизмесинин сурамы өтүнмө ээсине жиберилет, эгерде ушундай материалсыз өтүнмөгө маңызы боюнча эксперттөө жүргүзүү мүмкүн эмес болсо.
Сурам үчүн негиз болуп атап айтканда, төмөнкүдөй кырдаалдар эсептелинет:
- ушул Эрежелердин 20.3 жана 20.4-пункттарына ылайык билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүгүн текшерүүгө байланышкан маселелерди чечүү зарылдыгы.
20.6. Патент берүү жөнүндө чечим
Эгерде өтүнмөнүн маңызы боюнча илимий-техникалык эксперттөөнүн натыйжасында Кыргызпатент билдирилген өнөр жай үлгүсү өтүнмө ээси тарабынан суралган укуктук коргоо көлөмүндө Мыйзамдын 7-беренесинде аныкталган өнөр жай үлгүсүнүн патенке жөндөмдүүлүк шартына туура келгендигин аныктаса, өнөр жай үлгүсүнө патент берүү жөнүндө чечим чыгарылат.
Патент берүү жөнүндө чечим чыгарууда ушул Эрежелердин 18.9-пунктунун жоболору колдонулат.
20.7. Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим
Өтүнмө ээси тарабынан суралган укуктук коргоо көлөмүндө билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн патентке жөндөмдүүлүк шартына туура келбегендиги аныкталганда, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.
Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарууда ушул Эрежелердин
19.19-пунктунун 1, 2-пунктчаларынын жоболору колдонулат.
Өтүнмө ээси аны алган күндөн тартып, үч ай мөөнөттүн ичинде патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге каршылыгын Апелляциялык кеңешке билдире алат. Каршылык ылайыктуу алым төлөнгөн шартта, аны алган күндөн тартып төрт айлык мөөнөт ичинде каралып чыгууга тийиш.
Өтүнмө ээси Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбогондо, ал аны алган күндөн тартып, алты ай мөөнөттүн ичинде сотко доо арызы менен кайрыла алат.

21. Кошумча материалдарды текшерүү

1) Өтүнмөнүн документтерин оңдоочу же тактоочу (б.а. аларды мазмунуна киргизүү керек болгон) жана өтүнмө ээсинин демилгеси же эксперттөөнүн сурамы боюнча кошумча материалдар келип түшкөндө, алардын Мыйзам менен белгиленген мөөнөттү сактагандыгы текшерилет.
Өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча кошумча материалдар ушул Эрежелердин
17.1-пунктуна ылайык белгиленген өтүнмө келип түшкөн күндөн тартып, эки айдын ичинде берилет.
2) Эгерде өтүнмө ээсинен формалдык эксперттөөнү мөөнөтүнөн
мурун өткөрүү жөнүндө жазуу түрүндө өтүнүч кат келип түшсө, кошумча материалдар келип түшкөндө, өтүнмөнүн оңдоочу жана тактоочу материалдары менен бирге белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн тастыктаган документтин көрсөтүлгөндүгү текшерилет.
Бул документ берилбесе же ал кошумча материалдар келип түшкөндөн кийин берилсе, өтүнмөнү карап чыгууда акыркысы көңүлгө алынбайт, бул тууралуу өтүнмө ээси кабардандырылат.
Мындай кабарлоо өтүнмө ээсине жиберилген эксперттөөнүн кезектеги документинин мазмунуна киргизилет.
3) Эксперттөөнүн сурамы боюнча кошумча материалдар өтүнмө ээси тарабынан ал сурамды алган күндөн тартып, эки айдын ичинде берилүүгө тийиш.
Качан өтүнмө ээси тарабынан өтүнмөгө каршы коюлган материалдардын көчүрмөлөрү суралган учурда, кошумча материалдар, көрсөтүлгөн көчүрмөлөрдү өтүнмө ээси алган күндөн тартып, эки айдын ичинде, ал эксперттөөнүн сурамын алган күндөн тартып бир айдын ичинде суралган шартта берилиши мүмкүн.
4) Өтүнмө ээси тарабынан белгиленген мөөнөт сакталгандыгын текшерүүдө ушул Эрежелердин 9-пунктун жетекчиликке алуу керек.
Эгерде өтүнмө ээси кошумча материалдарды белгиленген мөөнөттү бузуу менен бергендиги аныкталса (жана бул мөөнөттөр ушул Эрежелердин 15-пунктуна ылайык узартылбаса) өтүнмө кайра чакыртылып алынды деп таанылат, бул тууралуу өтүнмө ээси кабардандырылат.
5) Өтүнмө ээси тарабынан өз демилгеси же Кыргызпатентттин сурамы боюнча жана карап чыгууга кабыл алынган кошумча материалдар келип түшкөндө, алардын билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртпөгөндүгү текшерилет. Кошумча материалдар билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөрткөн болуп таанылат, эгерде алар өтүнмөнүн баштапкы материалдарында жок болгон маанилүү белгилердин тизмесине киргизүүгө тийиштүү белгилерди камтыса.
Белгилер өтүнмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн маанилүү белгилеринин такталган тизмесинде камтылган учурда гана эмес, ошондой эле качан өтүнмө ээси ушундай киргизүүгө көрсөтүп гана койгон учурда дагы өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесине киргизилүүгө тийиш деп саналат.
Кошумча материалдарда берилген жана маанилүү белгилердин тизмесине киргизүүгө тийиштүү болгон белгилер өтүнмөнүн баштапкы материалдарында жок деп таанылат, эгерде алар Кыргызпатентке патент алуу үчүн арыз келип түшкөн күнгө сүрөттөлүштөрдүн топтомун жана өнөр жай үлгүсүнүн сыпаттамасын өтүнмөдө камтылган сүрөттөлүштөрдө чагылдырылбаса.
Маанилүү белгилердин тизмесине киргизилүүгө тийиш болгон белгилерге кирбеген билдирилген өнөр жай үлгүсү жөнүндө өтүнмөнүн баштапкы материалдарындагы жок болгон маалыматтарды камтыган кошумча материалдар билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртүүчү болуп эсептелинбейт. Мындай маалыматтарга атап айтканда, өнөр жай үлгүсүн ишке ашыруу шарттары жөнүндө жаңы (кошумча) маалыматтар, аны ишке ашыруунун мисалдары, такталган графикалык материалдар ж.у.с. кирет.
6) Кошумча материалдарды билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртүүчү деп тааныган учурда, өтүнмө ээсине бул тууралуу (эксперттөөнүн ага жөнөтүлүүчү кезектеги документинде) жана кошумча материалдарга киргизилген
маалыматтардын ичинен кайсылары эксперттөөнүн ушундай корутундусу үчүн негиз болгондугу жөнүндө кабарланат.
7) Эгерде кошумча материалдар бүтүндөй же жарым-жартылай билдирилген өнөр жай үлгүсүнүн маңызын өзгөртсө жана/же ушул пункт менен караштырылган шарттарды сактабагандык менен берилсе, өтүнмө ээсине алар бүтүндөй эксперттөөдө же ылайыктуу бөлүгүндө көңүлгө алынбай тургандыгы кабарланат.
Тиркеме

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────

────┐

Кыр-│(22) Берилген датасы│Кириш № │21) Каттоо номери │

гыз-│ │Келип түшкөн датасы│ │

па-

├────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────

──┤

тент│Артыкчылыгы │(51) ИУЖК

│ │

та-

├────────────────────┴───────────────┬───┴──────────────────────

──┤

ра- │ │ Интеллектуалдык менчик │

бы- │ Өнөр жай үлгүсүнө │ жаатындагы ыйгарым укуктуу │

нан │ Кыргыз Республикасынын │ мамлекеттик органга │

тол-│ патентин берүү жөнүндө │ (Кыргызпатент) │

ту- │ АРЫЗ

│ │

ру- │ │ 720021, Бишкек ш., │

лат │ │ Москва көч.,

62 │

├────────────────────────────────────┴───────────┬────────────

────┤

│Төмөндөгү документтерди берүү менен, │ ИУЖК

боюнча, │

│атына Кыргыз Республикасынын патентин берүүнү │

уюмдун, │

│суранам (суранабыз) │

ишкананын │

│ │

коду │

│ │

│(71) Өтүнмө ээси │ ИМБДУнун

ST.3 │

│ │

стандарты │

│ │

боюнча │

│(толук аты-жөнү же аталышы жана жашаган же │

коду │

│турган жери көрсөтүлөт. Авторлордун-өтүнмө

│ │

│ээлеринин жашаган жери жөнүндө маалыматтар 97

│ │

│кодунун астындагы графада келтирилет)

│ │

├────────────────────────────────────────────────┴────────────

────┤

│┌─┐ Төмөндөгү дата боюнча ойлоп табуунун артыкчылыгын белгилөөнү │

│└─┘ суранам

(суранабыз): │

│┌─┐ Париж конвенциясынын катышуучу мамлекетинде биринчи өтүнмө │

│└─┘ берилген (Мыйзамдын 21-бер. 3-

б.)(*) │

│┌─┐ Мыйзамдын 21-б. 7-б. ылайык Кыргызпатентке өтүнмө берилген(*)│

│└─┘

│┌─┐ Мыйзамдын 21-б. 10-б. ылайык биринчи өтнүмө берилген

(*) │

│┌─┐

│└─┘

│└─┘ кошумча материалдар берилген (Мыйзамдын 21-б. 6-

б.) │

│(Кыргызпатентке өтүнмө берилген датадан кыйла мурдараак │

│артыкчылык суралганда гана толтурулат) │

├───────────────────────┬───────────────────┬─────────────────

────┤

│Биринчи, кыйла мурдагы,│

боюнча

Суралган

(33) ST.3

│ баштапкы

өтүнмөнүн № │

өлкөнүн

артыкчылыктын

берилген

(конвенциялык

датасы

│ коду

│артыкчылык

сураганда)│

├───────────────────────┼───────────────────┼─────────────────

────┤

│1. │

│ │

│2. │

│ │

│3. │

│ │

├───────────────────────┴───────────────────┴─────────────────

────┤

│(54) Ойлоп табуунун

аталышы │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────┤

│(98) Кат алышуу үчүн дарек (толук почталык дареги, адресаттын аты│

│же

аталышы) │

│Телефону:

E-mail:

Факсы:

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────┤

│(74) Патенттик ишенимдүү өкүл (толук аты, каттоо номери, турган │

│жери)

│Телефону:

│ E-mail:

Факсы:

│(*) "Патент Мыйзамы" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

├─────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────

────┤

│Тиркелүүчү документтердин тизмеси│Саны 1│Нуска-│Өтүнмө берүүгө │

│ │нуска-│лардын│жана патент │

│ │ да │ саны │алууга укуктун │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤пайда болуусу │

│┌─┐ Өнөр жай үлгүсүнүн │ │ │үчүн негиз │

│└─┘ сыпаттамасы │ │

│документтерди │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤представления

│┌─┐ буюмдун сүрөтүнүн комплекти │ │

│көрсөтүүсүз): │

│└─┘ (макети) │ │

│ │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤┌─┐ өтүнмө ээси │

│┌─┐ буюмдун жалпы чиймеси │ │ │└─┘ жумуш берүүчү│

│└─┘ (чиймелери) │ │ │

болуп │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

эсептелет │

│┌─┐ │ │ │ жана

Патент │

│└─┘ эргономикалык чийме │ │ │ Мыйзамынын │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤ 9-

жана │

│┌─┐ │ │ │ 10-

беренеле- │

│└─┘ конфекциялык карта │ │ │

ринин │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

шарттары │

│┌─┐ өтүнмө бергендиги жана │ │ │

сакталган │

│└─┘ эксперттөө жүргүзгөндүгү үчүн│ │

│ │

│ алым төлөгөндүгү жөнүндө │ │ │┌─┐ жумуш берүүчү│

│ документ │ │ │└─┘

тарабынан │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

укуктардын │

│┌─┐ төмөнкүлөр үчүн негиздердин │ │ │ башка жакка │

│└─┘ бар экендигин тастыктаган │ │ │

кайрадан │

│ документ: │ │ │

ыйгарылышы │

│┌─┐ алым төлөөдөн бошотуу │ │

│ │

│└─┘ пошлины │ │ │┌─┐ автор же анын│

│┌─┐ │ │ │└─┘

укук │

│└─┘ алымдын өлчөмүн азайтуу │ │ │

мураскери │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

тарабынан │

│┌─┐ баштапкы өтүнмөнүн │ │ │ укуктун башка│

│└─┘ (өтүнмөлөрдүн) көчүрмөсү │ │ │

ыйгарылып │

│ (конвенциялык артыкчылык │ │ │

берилиши │

│ сураганда) │ │

│ │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤┌─┐

мураскерлик │

│┌─┐ өтүнмөнүн орус же кыргыз │ │ │└─┘

укугу │

│└─┘ тилине котормосу │ │

│ │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│┌─┐ патенттик ишенимдүү өкүлдүн │ │

│ │

│└─┘ ыйгарым укугун тастыктаган │ │

│ │

│ ишеним кат │ │

│ │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│┌─┐ башка документ (көрсөтүү │ │

│ │

│└─┘ керек) │ │

│ │

├───────────────┬─────────────────┴──────┼──────┴─────────────

────┤

│(72) Автор(лор)│ (97) Жашаган жеринин │ Патент алууга укугун │

│(толук аты-жөнү│дареги (чет

өлкөлүктөр

ыйгарып

берүүчү

│ көрсөтүлөт) │ үчүн - ИМБДУнун ST.3 │ автордун(лордун)

колу │

│ │ стандарты боюнча │ (колдору);

датасы │

│ │өлкөнүн коду, эгерде ал

│ │

│ │ белгиленсе

│ │

├───────────────┼────────────────────────┼────────────────────

────┤

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │ │

├───────────────┴────────────────────────┴────────────────────

────┤

│Мен (биз)

│ толук аты-

жөнү │

│патент берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоодо мени (бизди)

автор │

│катарында эскербөөнү суранам

(суранабыз) │

│Автордун (авторлордун)

колу: │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────┤

│Патент алууга укугун ыйгарып берүүчү автордун укук мураскери │

│толук аты-жөнү же аталышы, жашаган жери же жайгашкан жери колу, │

│датасы):

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────┤

│Колу:

│Анын атына патент суралган жактын өтүнмө ээсинин (ээлеринин)

же │

│патенттик ишенимдүү өкүлдүн колу (колдору); кол (колдор)

коюлган │

│дата (юридикалык жактын атынан кол коюлганда жетекчинин колу мөөр│

│менен күбөлөндүрүлөт)

│(*) "Патент Мыйзамы" Кыргыз Республикасынын

Мыйзамы │

└─────────────────────────────────────────────────────────────

────┘

Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2011 года
№ 685

ПРАВИЛА

составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец

1. Общие положения
2. Составление и подача заявки на выдачу патента на промышленный образец
3. Ведение дел по получению патента с Кыргызпатентом
4. Рассмотрение заявки в Кыргызпатенте
Приложение. Заявление о выдаче патента Кыргызской Республики на промышленный образец
Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец разработаны в соответствии со статьей 2
Закона Кыргызской Республики "Патентный закон".

1. Общие положения

1. Понятия и термины
Правила - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец;
Закон - Закон Кыргызской Республики "Патентный закон";
Кыргызпатент - Уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности;
заявка - заявка на выдачу патента Кыргызской Республики на промышленный образец;
Государственный реестр - Государственный реестр промышленных образцов
Кыргызской Республики;
конвенционная заявка - заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, признанной Кыргызской Республикой Декларацией Кыргызской Республики относительно международных договоров в области промышленной собственности
6 января 1994 года № 20-16. Введена в действие 14 февраля 1994 года;
МКПО - Международная классификация промышленных образцов. Кыргызская Республика присоединилась к Локарнскому соглашению об учреждении Международной классификации промышленных образцов от 1968 года в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О присоединении Кыргызской Республики к Локарнскому соглашению об учреждении Международной классификации промышленных образцов" от 10 декабря 1998 года № 2034.
2. Составление и подача заявки на выдачу патента на промышленный образец

2. Подача заявки

2.1. Лица, имеющие право на подачу заявки и получение патента
Правом на подачу заявки и получение патента обладают автор(ы) промышленного образца, работодатель, их правопреемник, в том числе лицо, получившее соответствующее право в порядке уступки (далее - заявители).
Уступка заявителем права на получение патента производится путем указания об этом в заявке, либо в заявлении, поданном в Кыргызпатент до момента регистрации промышленного образца, и считается уступкой прав заявителя, если при уступке права на получение патента не указано иное.
Автор промышленного образца имеет право на подачу заявки и получение патента в следующих случаях:
- если промышленный образец не является служебным;
- если промышленный образец является служебным, но договором между автором и работодателем предусмотрено право автора на получение патента или если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном служебном промышленном образце не подаст заявку в Кыргызпатент, не переуступит право на получение патента другому лицу или не сообщит автору о сохранении промышленного образца в тайне.
Подтверждение права на подачу заявки каким-либо документом не требуется.
2.2. Процедура подачи
Заявка представляется в Кыргызпатент непосредственно или направляется почтой, либо по факсу (с последующим представлением ее оригинала), в электронном виде на машиночитаемом носителе (с одновременным представлением на бумажном носителе) или посредством других средств передачи.
2.3. Подача заявки через патентного поверенного
Заявка может быть подана заявителем непосредственно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в Кыргызпатенте.
Физические лица, проживающие за пределами Кыргызской Республики, или иностранные юридические лица, либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с получением патента, а также охраной промышленных образцов, только через патентных поверенных, зарегистрированных в Кыргызпатенте, за исключением процедур, связанных с установлением даты подачи заявки, уплатой пошлин, предоставлением копии предшествующей заявки в случае испрашивания конвенционного приоритета, предоставлением копии ранее поданной заявки, получением расписок и уведомлений Кыргызпатента в отношении вышеназванных процедур, уплаты пошлины за поддержание патента в силе, а также, если иной порядок не установлен вступившим в установленном законом порядке в силу международным договором, участницей которого является Кыргызская Республика.

3. Заявка на промышленный образец

3.1. Промышленный образец и его виды
К промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.
Изделие - это предмет промышленного или кустарного производства. Промышленные образцы могут быть объемными, плоскостными или
составлять их сочетание.
Объемные промышленные образцы представляют собой композицию, в основе которой лежит объемно-пространственная структура, например, художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид станка, сельскохозяйственной машины, мотоцикла, подвесного лодочного мотора и т.д.
Плоскостные промышленные образцы характеризуются линейно-графическим соотношением элементов и фактически не обладают объемом, например, художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид ковра, косынки, платка, ткани и т.д.
3.2. Решения, не признаваемые промышленными образцами
Не признаются промышленными образцами:
- решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия;
- объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- печатная продукция;
- объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- изделия, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
3.3. Требование единства промышленного образца
Заявка должна относиться к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они удовлетворяют требованию единства промышленного образца.
Под одним промышленным образцом понимается художественно- конструкторское решение, как единичного изделия, так и комплекта (набора) изделий, имеющих общее назначение (например, мебельный гарнитур, сервиз и т.д.).
Под единичным изделием понимается как целое изделие (например, автомобиль), так и изделие, являющееся его частью (например, бампер, фара).
Под группой промышленных образцов (далее - варианты) понимаются художественно-конструкторские решения одного и того же изделия (комплекта, набора), различающиеся по совокупности существенных признаков, определяющих одинаковые эстетические и/или эргономические особенности изделия.
3.4. Состав заявки на промышленный образец
Заявка должна содержать:
- заявление о выдаче патента с указанием автора(ов) промышленного образца и лица (лиц), на имя которого(ых) испрашивается патент, также их местожительства или местонахождения;
- комплект изображений изделия (макета), дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;
- чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
- описание промышленного образца;
- перечень его существенных признаков.
3.5. Документы, прилагаемые к заявке
1) К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере или основания для освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее размера, который может быть представлен при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты подачи заявки при условии уплаты дополнительной пошлины.
При непредставлении указанного документа в установленный срок заявка признается отозванной.
2) К заявке, подаваемой через патентного поверенного, прилагается надлежаще оформленная доверенность, выданная ему заявителем и
удостоверяющая его полномочия, либо надлежаще заверенная копия доверенности.
Доверенность на представительство перед Кыргызпатентом, оформляемая в Кыргызской Республике, совершается в простой письменной форме и не требует нотариального заверения. Доверенность, оформляемая за пределами Кыргызской Республики, составляется в порядке и на срок, предусмотренные законодательством страны, где она совершается, а в случае наличия сомнений в ее достоверности - по требованию Кыргызпатента легализуется в консульском учреждении Кыргызской Республики, кроме случаев, когда легализация не требуется в силу вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, или на основе принципа взаимности.
Доверенность патентному поверенному, зарегистрированному в Кыргызпатенте, на представительство интересов физического лица, проживающего за пределами Кыргызской Республики, или иностранного юридического лица может быть выдана как самим этим лицом, так и его патентным поверенным, имеющим соответствующую доверенность, выданную заявителем. В последнем случае представляются обе упомянутые доверенности, либо их надлежаще заверенные копии.
Доверенность должна отвечать следующим условиям:
- подписывается выдавшим ее лицом;
- выдается на имя физического лица, зарегистрированного в Кыргызпатенте в качестве патентного поверенного;
- указывается объем полномочий патентного поверенного;
- указывается дата ее совершения, без которой она недействительна.
Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, зарегистрированных в Кыргызпатенте, то дела по получению патента по заявке ведутся любым из них.
Любое действие патентного поверенного, на которое он уполномочен в доверенности, расценивается как действие заявителя.
3) К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета (далее конвенционная заявка) прилагается копия первой заявки, поданной заявителем в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - первая заявка), которая представляется не позднее четырех месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент. Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок.
При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей по истечении шести месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух месяцев по истечении шестимесячного срока, к заявке прилагается документ об уплате пошлины и документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный шестимесячный срок, и подтверждением наличия этих обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они известны Кыргызпатенту.
Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления о выдаче патента) или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент.
3.6. Язык заявки
Заявление о выдаче патента представляется на государственном или официальном языке. Перечень существенных признаков промышленного образца, название промышленного образца, наименование (имя) заявителя и владельца патента должны быть представлены на государственном и официальном языках. Если прочие документы заявки, а также документы, представляемые в ходе проведения экспертизы заявки, подаются на ином языке, к ним прилагается перевод на государственный или официальный язык.
Перевод на государственный или официальный язык должен быть представлен заявителем не позднее трех месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент.
По ходатайству заявителя срок представления указанных материалов может быть продлен или восстановлен в случае его нарушения, при подтверждении наличия уважительных причин и уплаты соответствующей пошлины.
3.7. Количество экземпляров
Заявление представляют в двух экземплярах.
Описание, чертежи общего вида представляют в двух экземплярах. Изображения общего вида изделия (макета) представляют в шести
экземплярах, прочие изображения - в двух экземплярах.
Остальные документы представляют в одном экземпляре.

4. Содержание документов заявки

4.1. Заявление о выдаче патента
1) Заявление о выдаче патента представляется по форме, приведенной в приложении к настоящим Правилам.
Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их представляют по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. приложение на дополнительном листе".
2) Графы заявления, расположенные над словом "заявление", предназначены для внесения реквизитов после поступления в Кыргызпатент, и заявителем не заполняются.
3) В графе, содержащей просьбу о выдаче патента Кыргызской Республики, после слов "на имя" приводятся на государственном и официальном языках сведения о лице(ах), на чье имя испрашивается патент: фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, в указанном порядке, или официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу), а также
сведения об их соответственно местожительстве, местонахождении, включая официальное наименование страны и адрес.
Далее в этой же графе под кодом 71 приводятся аналогичные сведения о заявителе(ях). Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами промышленного образца, в данной графе не приводятся, а излагаются только в графе под кодом 97.
Для предприятий и организаций Кыргызской Республики, на имя которых испрашивается патент, указывается код ОКПО. Если код ОКПО не установлен, в соответствующем месте указывается "не установлен".
Для иностранных юридических лиц или физических лиц, проживающих за пределами Кыргызской Республики, на имя которых испрашивается патент, указывается код страны по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ST.3 (если он установлен).
Если лиц, на имя которых испрашивается патент, и/или заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них.
В случае, если патент испрашивается на имя заявителя (заявителей), то вместо сведений о лице(ах), на чье имя испрашивается патент, после слов "на имя" приводятся слова: "заявителя(ей)".
4) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в Кыргызпатент. В этом случае простановкой знака "X" в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номер более ранней заявки, на основании которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ранней заявки или дополнительных материалов к ней).
Если приоритет испрашивается на основании нескольких более ранних заявок, указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат испрашиваемого приоритета.
При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3.
5) В графе под кодом 54 на государственном и официальном языках приводится название заявляемого промышленного образца, которое должно совпадать с названием, приводимым в его описании.
6) В графе под кодом 98 приводятся адрес для переписки, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, адреса электронной почты e-mail (далее - e-mail), факса (если имеются).
В качестве адреса для переписки могут быть указаны адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Кыргызской Республике, или адрес местонахождения в Кыргызской Республике заявителя - юридического лица, либо адрес местонахождения патентного поверенного, зарегистрированного в Кыргызпатенте, или иной адрес на территории Кыргызской Республики.
7) В графе под кодом 74, которая заполняется только в случае, когда заявителем до подачи заявки назначен патентный поверенный, приводятся: фамилия, имя, отчество (если имеется), регистрационный номер в
Кыргызпатенте, адрес местонахождения в Кыргызской Республике, номера телефона, e-mail, факса (если имеются).
8) Графа "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение.
9) В графе "Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента" простановкой знака "X" отмечается соответствующее основание(я) для подачи заявки и получения патента. Указанная графа заполняется в случаях, когда патент испрашивается на имя заявителя(ей), за исключением случаев, когда состав заявителей совпадает с составом авторов.
10) В графах под кодами 72, 97 приводятся сведения об авторе(ах) промышленного образца: фамилия, имя, отчество (если имеется), наименование страны (код по стандарту ВОИС ST.3) и адрес местожительства.
11) Если автор уступил право на получение патента, в графе, находящейся справа от графы, имеющей код 97, приводятся его подпись и дата.
12) Графа, расположенная непосредственно под графами, имеющими коды 72 и 97, заполняется только тогда, когда автор(ы) просит(ят) не упоминать его (их) в качестве такового(ых) при публикации сведений о выдаче патента. В этом случае ненужное зачеркивается, приводятся фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого из авторов, пожелавших не быть упомянутыми при публикации, и их подписи.
13) Предпоследняя графа второй страницы заявления заполняется только тогда, когда право на получение патента передано правопреемником автора. В ней приводятся сведения о таком правопреемнике: фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес местожительства физического лица или официальное наименование и адрес местонахождения юридического лица, скрепленные его подписью с простановкой даты (в случае, когда правопреемник автора является юридическим лицом, приводится подпись руководителя).
14) Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем, а также лицом, на чье имя испрашивается патент, если оно не является заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности. Подпись скрепляется печатью.
При подаче заявки через патентного поверенного заявление подписывается патентным поверенным.
15) Подписи в графах заявления, указанных выше в подпунктах 13 и 14, расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица.
16) В случае приведения тех или иных сведений, требующих подписи, на дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке.
Наличие подписи заявителя или патентного поверенного на каждом дополнительном листе обязательно.
4.2. Комплект изображений изделия, макета
Изображения, отображающие внешний вид изделия, являются основным документом, содержащим изобразительную информацию о заявленном промышленном образце.
Изображения должны давать полное детальное представление о внешнем виде изделия, позволяя выявить совокупность его существенных признаков, определяющую объем правовой охраны.
Под изображениями изделия понимаются фотографии, рисунки и их копии, полученные с помощью множительной техники, а также изображения, выполненные с использованием компьютерной графики.
4.3. Требования к изображениям
1) Заявка должна содержать, как правило, черно-белые изображения общего вида изделия в ракурсе 3/4 спереди, виды слева, справа, сзади, а при необходимости - сверху, снизу.
Для плоскостного промышленного образца представляют вид в плане. Плоскостные промышленные образцы текстильных изделий на изображении
должны быть отображены с повторяющимся раппортом.
Комплект (набор) изделий должен быть представлен на изображениях общего вида полностью, т.е. всеми изделиями, входящими в комплект (набор). Кроме того, каждое изделие, входящее в комплект (набор), дополнительно представляется на отдельном изображении. В особых случаях, когда комплект (набор) изделий не может быть представлен на одном изображении общего вида в полном составе, допускается представление фрагментов комплекта (набора) на отдельных изображениях.
Каждый вариант промышленного образца должен быть представлен отдельным комплектом изображений.
Изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться и т.д., должны быть представлены изображениями этих изделий в открытом виде (например, холодильники, телефонные будки) или в собранном виде (например, кухонные комбайны, пылесосы).
2) В тех случаях, когда цветографическое (художественно-колористическое) решение является одним из существенных признаков промышленного образца, должно быть приложено одно цветное изображение общего вида изделия, слайд или схема цветового решения.
3) Изображения должны быть четкими и ясными.
Если изделие представлено на фотографиях оно должно быть сфотографировано при равномерном освещении, как правило на нейтральном фоне без посторонних предметов. Отдельные детали промышленного образца на фотографиях должны хорошо просматриваться не только на освещенных, но и на теневых сторонах.
4.4. Размер изображения
Изображения представляют размером 18x24 см.
Для небольших по габаритам изделий или макетов, например, наручных (карманных) часов, микрокалькуляторов, карманных зажигалок и т.п. могут быть представлены изображения размером 13x18 или 9x12 см.
4.5. Нумерация
Изображения нумеруются в следующем порядке: общий вид, другие виды, цветное изображение, изображение ближайшего аналога (если оно представлено заявителем).
Изображения одного вида приводятся под одним номером.
4.6. Надписи
На оборотной стороне изображений последовательно сверху вниз указывают номер изображения, название промышленного образца, а также пояснения: "общий вид", "вид сбоку", "вид спереди", "вид сзади", "вид сверху" и т.п.
На оборотной стороне изображения изделия, выбранного в качестве ближайшего аналога (в случае его представления заявителем), помимо номера изображения и названия изделия необходимо дать пояснение: "ближайший аналог".
4.7. Описание промышленного образца
Описание промышленного образца должно в словесной форме раскрывать отображенный на изображениях внешний вид изделия.
4.8. Структура описания
Описание начинается с названия промышленного образца, а в случае установления индекса рубрики действующей редакции МКПО, к которой относится заявляемый промышленный образец, - и индекса этой рубрики, и содержит следующие разделы:
- назначение и область применения промышленного образца;
- аналоги промышленного образца;
- перечень изображений и других представленных материалов, иллюстрирующих промышленный образец (чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта - в случае их представления);
- сущность промышленного образца;
- возможность многократного воспроизведения промышленного образца;
- перечень существенных признаков промышленного образца.
4.9. Название промышленного образца
Название промышленного образца должно характеризовать его назначение и соответствовать МКПО, в отдельных случаях - общепринятой отраслевой терминологии.
Название промышленного образца малоизвестного или нового назначения должно содержать указание на область его применения.
В название по просьбе заявителя может быть включено имя автора, а также специальное название, предложенное заявителем.
В название не следует вводить рекламные сведения, сочетания букв или слов, совпадающие со словесными товарными знаками или принятыми сокращенными обозначениями массовых изделий, а также местные или жаргонные термины.
Название промышленного образца следует излагать в единственном числе, за исключением случаев, когда оно не употребляется в единственном числе или когда речь идет о названии парных изделий.
Название группы промышленных образцов, относящихся к вариантам, содержит название одного промышленного образца группы, дополненное указываемым в скобках словом "варианты". Например, "Кресло (3 варианта)".
4.10. Содержание разделов описания
Назначение и область применения промышленного образца.
В данном разделе описания приводятся сведения о назначении и области применения заявленного промышленного образца, а также указывается преимущественная область его использования. Раздел следует начинать словами: "Заявляется промышленный образец" или "Заявляется художественно- конструкторское решение внешнего вида".
4.11. Аналоги промышленного образца
В этом разделе описания приводится характеристика выявленных аналогов и указывается, какой из них является наиболее близким заявленному промышленному образцу (ближайшим аналогом).
Аналоги промышленного образца - это известные из сведений, ставших общедоступными до даты его приоритета, художественно-конструкторские решения, относящиеся к внешнему виду изделия того же назначения, что и заявленный промышленный образец, сходные с ним по существенным признакам.
При характеристике аналогов в данном разделе отражают тенденции развития той области художественного конструирования, к которой они относятся. При характеристике аналогов можно указать недостатки известных художественно- конструкторских решений, не допуская при этом пренебрежительных
высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам, патентам других лиц.
В данном разделе указываются также библиографические данные источников информации, содержащих приведенные аналоги.
Ближайший аналог - аналог, наиболее сходный с заявленным промышленным образцом по совокупности существенных признаков.
При наличии в заявке вариантов промышленного образца в случае, если ни один из аналогов не является наиболее близким одновременно для всех вариантов, возможно указание наиболее близкого аналога для каждого из них.
Для промышленного образца, воплощенного в наборе (комплекте) изделий, прежде всего выявляется ближайший аналог, относящийся ко всему набору (комплекту). В случае, если единый ближайший аналог не выявлен, допускается приведение в качестве ближайших аналогов нескольких художественно- конструкторских решений изделий, каждое из которых сходно с одним из изделий, составляющих набор (комплект) (сборный ближайший аналог).
4.12. Перечень изображений промышленного образца и других представленных материалов, иллюстрирующих промышленный образец
В разделе перечисляются изображения, а также чертежи, схемы, конфекционные карты, слайды, если они представлены, в соответствии с их нумерацией и приводится краткое указание того, что изображено на каждом из них.
4.13. Сущность промышленного образца
1) Сущность промышленного образца характеризуется совокупностью представленных на изображениях его существенных признаков, которые определяют внешний вид изделия с его эстетическими и/или эргономическими особенностями, указанными заявителем.
Признак относится к существенному, если он влияет на формирование внешнего вида изделия, обладающего такими особенностями.
Для раскрытия сущности промышленного образца приводится словесное описание совокупности его существенных признаков, представленных на изображениях, со ссылками на них (а также на чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они имеются).
При этом выделяются существенные признаки заявленного промышленного образца, являющиеся отличительными от наиболее близкого аналога.
Также отмечаются эстетические и/или эргономические особенности изделия, в котором воплощен заявленный промышленный образец, и поясняется влияние признаков, отнесенных к существенным, на формирование внешнего вида изделия, обладающего указанными особенностями, если это не очевидно.
Эстетические особенности изделия, выделяющие его из ряда других, могут проявляться в форме, конфигурации, орнаменте, сочетании цветов и их комбинации.
Эстетические (эргономические) особенности могут выражаться, например, в том, что:
- обеспечена соподчиненность частей благодаря объединению всех признаков вокруг главного, способствующая последовательности восприятия элементов композиции (для имеющего большую протяженность объекта);
- обеспечена полная досягаемость зоны регулирования механизмов (для установленного на автомобиле энергоагрегата);
- создан образ, выражающий силу и мощь машины (для экскаватора);
- зрительный образ отражает непроизводственный, бытовой характер машины
(для садово-огородного мини-трактора).
В этом же разделе описания могут быть указаны достоинства изделия, обусловленные отмеченными особенностями его внешнего вида.
2) Для подтверждения эргономических особенностей при описании внешнего вида приборов, станков и других подобных объемных промышленных образцов следует охарактеризовать работу и/или использование изделия, заявляемого в качестве промышленного образца, взаимодействие наиболее важных композиционных и функциональных элементов, узлов и деталей.
Например, если в качестве эргономической особенности заявитель указывает обеспечение полной досягаемости органов управления за счет регулировки сиденья (для рабочего места оператора), то должны быть приведены ссылки на эргономическую схему, в которой обозначены зона досягаемости и диапазоны регулировки сиденья.
Если эргономические особенности заключаются в трансформируемости изделия, позволяющей совместить функции двух или нескольких изделий в одном, то возможные трансформации должны быть представлены на дополнительных изображениях общего вида. В описании следует указать, каким образом осуществляется трансформирование изделия, охарактеризовав при этом конструктивные особенности, дополненные элементы и т.д.
Примером трансформируемого промышленного образца может являться
"тележка-сумка".
3) При описании комплекта (набора) указываются все входящие в его состав изделия, выполняющие функции, реализующие общее назначение. Художественно-конструкторское решение всех элементов комплекта (набора) изделий должно быть выполнено с использованием единого образного, например, пластического и/или стилистического принципа формообразования.
4) При раскрытии сущности промышленного образца не допускается выражение признака в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы его реализации. Если разные формы реализации признака в совокупности с другими признаками определяют внешний вид изделия с одними и теми же эстетическими и/или эргономическими особенностями, то описываются варианты промышленного образца, каждому из которых присущ признак, характеризующий только одну из указанных форм реализации.
5) При наличии в заявке вариантов промышленного образца в случае, когда наиболее близким для всех вариантов является один и тот же аналог и варианты
различаются лишь отличительными от этого аналога признаками, полностью описывается совокупность существенных признаков одного из вариантов, а раскрытие сущности каждого из остальных осуществляется путем описания их отличий от варианта, описанного полностью. В иных случаях сущность каждого заявленного варианта промышленного образца раскрывается полностью в соответствии с изложенным в подпунктах 1-3 настоящего пункта.
4.14. Признаки, используемые для характеристики художественно-конструкторских решений
1) Для характеристики художественно-конструкторских решений изделий, обладающих сложной композицией, в основе которой лежит развитая объемно- пространственная структура (например, станок, сельскохозяйственная машина, мотоцикл и т.п.), используются, в частности, следующие признаки:
- наличие композиционных элементов;
- взаимное расположение элементов;
- форма композиционных элементов.
2) Для характеристики художественно-конструкторских решений изделий с моноблочной композицией (например, телевизор, радиоприемник, щитовой прибор, шкатулка), а также решений, построенных на соотношениях элементарных геометрических объемов (например, мебельный секционный блок), используются, в частности, следующие признаки:
- состав и распределение композиционных элементов;
- пластическое, графическое, цветовое и фактурное решение этих элементов, находящихся, как правило, на фронтальной поверхности изделия.
3) Для характеристики художественно-конструкторских решений, имеющих плоскостную композицию (например, ткани, косынки, платки), используются, в частности, следующие признаки:
- линейно-графическое соотношение элементов орнамента;
- колористическое решение;
- характер фактуры (переплетение нитей ткани).
4) Для характеристики художественно-конструкторского решения одежды используются, в частности, следующие признаки:
- форма, являющаяся объемной характеристикой модели;
- пропорции, определяющие соотношение частей между собой;
- силуэт, являющийся плоскостной характеристикой модели;
- ритм, определяющий соразмерное чередование каких-либо элементов;
- детали, т.е. элементы, накладываемые на поверхность одежды на любом ее участке, их форма;
- отделка, т.е. элемент, не имеющий функционального значения с точки зрения утилитарного применения изделия, играющий декоративную роль в решении модели, использование которого может являться одновременно технологическим
приемом (например, обработка края одежды, укрепление соединяющего детали шва и т.п.);
- фурнитура (пуговицы, крючки и т.п.), входящая в структуру изделия для соединения и разъединения его отдельных частей, а также исполняющая роль декоративного элемента;
- материал.
5) Для характеристики художественно-конструкторских решений обуви используются следующие признаки:
- формообразующие элементы колодки, то есть верха и низа обуви (союзки, берцы, задник, голенище, подошва и т.п.);
- форма этих элементов;
- их взаимное расположение;
- материал;
- детали отделки;
- фурнитура;
- цвет.
6) Для характеристики художественно-конструкторских решений комплектов (наборов) изделий помимо признаков, используемых для характеристики художественно-конструкторских решений соответствующих изделий, используются, в частности, признаки, отражающие:
- характер взаимодействия частей;
- соподчиненность элементов;
- пропорциональный строй как самих исходных элементов и тех изделий, которые созданы на основе использования этих элементов, так и всего комплекта (набора) в целом.
7) При характеристике художественно-конструкторских решений изделий, внешний вид которых определяется двумя состояниями: закрытым (сложенным) и открытым (например, шкафы, холодильники, приборы в закрытом корпусе, телефонные будки и т.п.), признаками могут быть элементы проработки как внешнего вида, так и внутреннего объема изделия.
8) При характеристике художественно-конструкторского решения признак может быть выражен также путем указания на совпадение внешнего вида изделия или его элемента с внешним видом известного изделия иного назначения.
4.15. Возможность многократного воспроизведения промышленного образца
В этом разделе описания для подтверждения возможности многократного воспроизведения промышленного образца должны быть приведены сведения о технологии и возможности изготовления изделия (основные материалы, применяемые для изготовления корпусных деталей, технология изготовления этих деталей, виды декоративной отделки, применяемое технологическое
оборудование и другие необходимые сведения, подтверждающие многократную воспроизводимость промышленного образца).
4.16. Перечень существенных признаков промышленного образца
1) Перечень существенных признаков промышленного образца предназначен для адекватного толкования представленной на изображениях совокупности существенных признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец.
К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, предусмотренные частью шестой статьи 7 Закона.
2) В перечень включаются все признаки, отнесенные к существенным, как правило, сформулированные более кратко, чем при раскрытии сущности промышленного образца.
3) Признаки, включенные в перечень, должны выражать сущность промышленного образца понятиями, использованными при ее раскрытии.
При характеристике внешнего вида изделия допускается указание на его трансформируемость, выполнение элементов формы с возможностью изменения положения и т.п.
5) Признаки промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы, для идентифицирования их с элементами изображений изделия (макета).
6) Характеристика признака в перечне не может быть заменена отсылкой к изображениям изделия (макета), кроме случаев, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта 5 настоящего пункта.
7) Перечень существенных признаков промышленного образца состоит, как правило, из ограничительной части, включающей существенные признаки промышленного образца, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, и отличительной части, включающей существенные признаки, которые отличают промышленный образец от наиболее близкого аналога.
После изложения ограничительной части перечня вводится слово "отличающийся", а отличительная часть начинается словом "наличием" ("выполнением" и т.п.), после которого излагаются отличительные существенные признаки.
Перечень существенных признаков промышленного образца составляется без разделения на ограничительную и отличительную части, если он характеризует промышленный образец, не имеющий аналогов.
8) При наличии в заявке вариантов промышленного образца перечень существенных признаков излагается в виде части, содержащей общие для всех вариантов существенные признаки (как совпадающие с наиболее близким аналогом, так и отличительные), в том числе и родовое понятие, отражающее назначение промышленного образца, после которой со словами "Вариант 1 (2 и
т.д.) характеризуется наличием (выполнением и т.п.)", приводят существенные признаки, присущие конкретному указанному варианту.
4.17. Чертежи, схемы
1) Чертеж общего вида представляют в случае, когда он необходим для раскрытия сущности промышленного образца и выявления его габаритов, пропорциональных соотношений.
2) В случае подачи заявки на промышленный образец, относящийся к изделию, предусматривающему эргономическую проработку, представляют эргономическую схему этого изделия.
3) Чертежи и схемы должны быть строго согласованы с текстом описания.
4) На чертеже или схеме должны быть указаны габаритные размеры изделия и его элементов, характеризующие предметно-пространственную организацию элементов изделия (высота, ширина, глубина размещения средств отображения информации и органов управления, рабочей поверхности, расстояние между близко расположенными элементами формы и др.), позволяющие судить о расположении основных элементов и функциональных зонах деятельности человека, об удобстве эксплуатации изделия.
5) Основные формообразующие элементы на чертежах или схемах обозначаются теми же арабскими цифрами, что и в описании. Одна и та же деталь или узел на нескольких фигурах чертежа (схемы) обозначается одной и той же цифрой. Ссылочные обозначения, не упомянутые в описании, на чертежах (схемах) не проставляются, и наоборот.
6) Выносные линии на чертежах (схемах) должны быть четкими. Не допускается указывать цифровые и буквенные обозначения в скобках, в кружках или кавычках. Высота цифр и букв должна быть не менее 3,2 мм.
7) Чертежи (схемы) не должны содержать каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких, как "открыто", "закрыто".
8) Изображение на чертеже, как правило, должно быть представлено в прямоугольных (ортогональных) проекциях (в различных видах, разрезах и сечениях). Для наглядности допускается его представление в аксонометрической проекции. Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам, за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.
9) На одном листе чертежа может располагаться несколько фигур, при этом они должны быть четко отграничены друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и более листах, составляют единую фигуру, они располагаются так, чтобы эта полная фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо из частей, изображенных на разных листах.
Отдельные фигуры располагают на листе или листах так, чтобы листы были максимально насыщенными, а чертеж можно было бы читать в вертикальном положении длинной стороны листа.
10) Каждый чертеж (схема) нумеруется как фигура, например, фиг. 1, фиг. 2 и т.д. независимо от вида изображения, в соответствии с очередностью изложения в тексте описания.
4.18. Конфекционная карта
При подаче заявки на промышленный образец, относящийся к изделиям легкой промышленности, к заявке прилагают при необходимости конфекционную карту, т.е. образцы текстильных, трикотажных материалов, кожи, фурнитуры, отделки и т.п., рекомендуемых для изготовления изделия.
Образцы декоративных материалов, ковров, тканей представляют в размере раппорта рисунка.

5. Недопустимые элементы

Заявка не должна содержать: изображений, выражений, чертежей и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к промышленному образцу. Простое указание недостатков известных промышленных образцов, приведенных в разделе описания "Аналоги промышленного образца", не является недопустимым элементом.

6. Терминология и обозначения

В описании промышленного образца и поясняющих его материалах используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе.
При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении.
Все условные обозначения расшифровываются.
В описании соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических единиц и к используемым условным обозначениям.
Физические величины выражаются в единицах действующей Международной системы единиц.

7. Оформление документов заявки

7.1. Пригодность для репродуцирования
Все виды документов оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.
Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.
Листы не должны быть измятыми или порванными и не должны иметь перегибов.
7.2. Используемый материал
Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой неблестящей бумаге.
Фотографии следует представлять на матовой фотобумаге.
7.3. Отдельные листы, размер листов
Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют формат 210x297 мм с полями (мо( �
верхнее - 20-40;
правое и нижнее - 20-30;
левое - 25-40.
7.4. Нумерация листов
В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруются арабскими цифрами, располагаемыми в правом верхнем углу.
7.5. Написание текста
Документы печатаются шрифтом черного цвета. Текст описания печатается через два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм.
Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета.
7.6. Библиографические данные
Библиографические данные источников информации указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.

3. Ведение дел по получению патента с Кыргызпатентом

8. Назначение представителя

Для подачи заявки, ведения переписки по заявке после ее подачи и осуществления иных действий при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности, оформленной в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.5 настоящих Правил.
Представителем заявителя - физического лица, проживающего за пределами Кыргызской Республики, или иностранного юридического лица может быть только патентный поверенный, зарегистрированный в Кыргызпатенте. Для иных заявителей в качестве представителя может быть указан, в частности, один из заявителей, если их несколько, автор промышленного образца, патентный поверенный или иное лицо.
Доверенность (или копия доверенности) на представительство представляется в Кыргызпатент вместе с документом, для подачи которого назначается представитель, или в течение двухмесячного срока после подачи этого документа.
Доверенность приобщается к заявке.
До представления доверенности совершаемые представителем действия считаются недействительными и не принимаются во внимание.
Любое действие представителя, на которое он уполномочен в доверенности, или любое действие Кыргызпатента по отношению к нему имеет те же последствия, что и действия заявителя или по отношению к заявителю.
Представительство действительно до исчерпания указанных в доверенности полномочий, срока их действия или до тех пор, пока Кыргызпатент не будет извещен о прекращении полномочий.
Назначение представителя может быть отменено заявителем или его правопреемником путем подачи письменного заявления в Кыргызпатент.

9. Ведение переписки с Кыргызпатентом

1) Переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности.
Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя.
Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотрения, если номер не удается установить косвенным образом.
2) Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в сроки, установленные Законом. Если срок выражен словосочетанием "в течение..." и последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.
3) Если переписку по заявке осуществляет представитель заявителя, сроки представления материалов в связи с корреспонденцией Кыргызпатента исчисляются с даты получения представителем этой корреспонденции.
4) Производство в Кыргызпатенте ведется на государственном или официальном языках.
К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на государственный и/или официальный язык. При этом для целей определения выполнения заявителем установленных сроков представления материалов, материалы, представленные на ином языке, считаются представленными на дату их подачи в Кыргызпатент, если их перевод поступил в течение трех месяцев с даты поступления материалов на ином языке, в противном случае материалы считаются представленными на дату поступления их перевода.
До представления перевода материалы, представленные на ином языке, считаются непоступившими.

10. Внесение исправлений и уточнений в документы заявки

Исправление и уточнение материалов заявки заявителем по его инициативе возможно в течение двух месяцев с даты подачи заявки.
Внесение по инициативе заявителя исправлений и/или уточнений в материалы заявки возможно на стадии проведения предварительной экспертизы и/или экспертизы по существу, но при условии представления вместе с исправлениями и/или уточнениями документа, подтверждающего уплату пошлины, при непредставлении которого изменения при рассмотрении заявки не принимаются во внимание.
Исправление и уточнение документов заявки осуществляется путем представления заменяющих листов и изображений. Заменяющие листы или изображения представляются для каждого экземпляра соответствующего документа заявки. Заменяющие листы представляются на государственном и/или официальном языках или с переводом документа на государственный и/или официальный язык и должны удовлетворять требованиям пунктов 5-6 настоящих Правил.
Если исправления касаются опечаток, стилистических ошибок, погрешностей в указании библиографических данных и т.п. и исправление документа не приведет к отрицательным последствиям в отношении четкости при репродуцировании, необходимость внесения исправлений может быть выражена в письме заявителя без представления заменяющих листов.
11. Переуступка права на получение патента
Если после подачи заявки заявитель переуступает свое право на получение патента иному лицу, в Кыргызпатент подается заявление, содержащее указание на переуступку права иному лицу, согласие лица, указанного в заявлении, и сведения о нем, предусмотренные подпунктом 3 пункта 4.1 настоящих Правил.
Заявление подписывается заявителем, переуступающим право на получение патента, и указанным лицом, приобретающим это право, в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящих Правил.
К заявлению прилагается документ об уплате пошлины.
По желанию заявителя переуступка права на получение патента иному лицу может быть оформлена регистрацией в Кыргызпатенте договора о переуступке права на получение патента. При этом вместе с заявлением представляется документ об уплате пошлины в установленном размере.
12. Ознакомление с материалами заявки
Заявитель (представитель заявителя) может ознакомиться с поданной им заявкой и документами, относящимися к ней, как непосредственно в Кыргызпатенте, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, относящихся к ней документов или их частей.
13. Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки
Заявитель может запросить у Кыргызпатента копии материалов, указанных в запросе или решении экспертизы.
Копии патентных материалов направляются в течение месяца с даты получения запроса заявителя, при условии оплаты соответствующей услуги по тарифу.
14. Рассмотрение заявки с участием заявителя
Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению Кыргызпатента или по просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - в просьбе о ее проведении.
В случае направления запроса ответ на него должен быть представлен в течение двух месяцев с даты получения запроса, независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.
Дата и время рассмотрения заявки предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, извещает об этом другую сторону.
Если Кыргызпатент или заявитель считают совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложение Кыргызпатента или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.
При прибытии заявителя в Кыргызпатент без предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о рассмотрении заявки с его участием может быть отказано.
В рассмотрении заявки может принять участие представитель заявителя, уполномоченный им на это, при соблюдении условий пунктов 3.5 и 8 настоящих Правил.
Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии доверенности на представительство.
Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем переговоров, на которых вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем.
15. Продление срока представления запрашиваемых материалов
Срок представления заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен при подаче соответствующего ходатайства и наличии уважительных причин.
Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий уплату пошлины за продление срока ответа на запрос экспертизы в установленном размере. Если такой документ не представлен, ходатайство считается неподанным, о чем заявитель уведомляется.
Ходатайство о продлении срока представляется в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.
О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.
Продление срока представления запрашиваемых материалов не производится, если ходатайство подано с нарушением установленных сроков, при отсутствии уважительных причин, а также при непредставлении документа об уплате пошлины или если сумма уплаченной пошлины не соответствует установленному размеру, о чем заявитель уведомляется.
16. Восстановление пропущенного срока
1) Могут быть восстановлены следующие сроки, пропущенные заявителем:
- срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу на стадии формальной экспертизы;
- срок представления ответа на уведомление о нарушении требования единства промышленного образца, истекший в период проведения предварительной экспертизы;
- срок представления дополнительных материалов по запросу на стадии экспертизы по существу;
- срок подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента по результатам предварительной экспертизы;
- срок подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента по результатам экспертизы по существу.
2) Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока с подтверждением уважительных причин, по которым был пропущен срок.
3) Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины в установленном размере (если за восстановление данного срока предусмотрено ее взимание).
4) О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.
5) Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований, указанных выше в подпунктах 2 и 3, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.
4. Рассмотрение заявки в Кыргызпатенте
17. Поступление заявки в Кыргызпатент
17.1. Прием и регистрация поступивших материалов заявки на промышленный образец
Поступившим в Кыргызпатент материалам заявки присваивается входящий номер и фиксируется дата их поступления.
Заявителю либо его представителю выдается расписка о принятии материалов заявки, с указанием входящего номера, даты поступления заявки и указанием количества листов принятых документов.
17.2. Подача ходатайства о проведении экспертизы
Рассмотрение заявки может быть осуществлено с проведением или без проведения экспертизы заявки по существу.
Соответствующее ходатайство может быть подано в Кыргызпатент одновременно с подачей заявки или в течение двенадцати месяцев с даты ее подачи.
Если ходатайство не подано в указанный срок, заявка признается отозванной.
17.3. Конфиденциальность заявки
Сведения о заявке с момента поступления ее в Кыргызпатент до публикации сведений о заявке считаются конфиденциальными и не подлежат незаконному разглашению.
18. Формальная экспертиза заявки
18.1. Сроки проведения формальной экспертизы заявки
Формальная экспертиза проводится в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент.
18.2. Содержание формальной экспертизы заявки
При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:
- состав необходимых документов, определенных пунктом 3.4 настоящих
Правил;
- правильность их оформления в соответствии с требованиями пунктов 4.1 и 7 настоящих Правил;
- наличие и соответствие документа об уплате пошлины требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3.5 настоящих Правил;
- соблюдение правил подачи заявки в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 17 Закона, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного;
- соответствие заявленного решения объектам, которым предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца, предусмотренным пунктами
3.1 и 3.2 настоящих Правил.
Устанавливается дата подачи заявки.
18.3. Запрос отсутствующих или исправленных материалов заявки
1) Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка подана с нарушением требований к оформлению документов, то применяются положения, предусмотренные частью 3 статьи 23-1 Закона.
В случае если отсутствует документ, необходимый для установления даты приоритета, запрос направляется незамедлительно.
Основанием для запроса является:
- отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящих Правил;
- отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, необходимых для установления даты приоритета: заявления о выдаче патента на промышленный образец с указанием заявителя, комплекта изображений изделия (макета), перечня существенных признаков промышленного образца;
- отсутствие перевода документов на государственный или официальный язык, если документы представлены на ином языке. Перевод должен быть представлен заявителем не позднее трех месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент;
- отсутствие доверенности на представительство, если заявка подана через патентного поверенного, и/или нарушение требований к ее оформлению;
- представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;
- подача заявки физическими лицами, проживающими за пределами Кыргызской Республики, или иностранными юридическими лицами не через патентных поверенных, зарегистрированных в Кыргызпатенте, если международным соглашением с участием Кыргызской Республики не установлен порядок, предусматривающий такую подачу заявки;
- отсутствие в заявлении о выдаче патента требуемых сведений, подписей, оттиска печати (при необходимости) или других реквизитов, предусмотренных настоящими Правилами;
- отсутствие документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки, или документа, подтверждающего наличие оснований для освобождения от уплаты указанной пошлины или уменьшения ее размера;
- необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты пошлин. В случае, если выявлено несоответствие суммы уплаченной пошлины количеству промышленных образцов, заявитель уведомляется, что при непредставлении документа об уплате пошлины в установленный срок по заявке, содержащей варианты промышленного образца, экспертиза будет проводиться в отношении тех из них, за которые уплачена пошлина, выбранных заявителем или указанных в описании первыми, если он не сообщит в указанный срок о своем выборе;
- выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их публикации при выдаче патента, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (нарушение требований к формату листов, изображений, к размеру полей и т.п., качество печати, затрудняющее прочтение материалов заявки и т.п.);
- несоответствие названия промышленного образца, приведенного в заявлении, названию, приведенному в описании;
- отсутствие перечня существенных признаков для вариантов промышленного образца;
- наличие других нарушений требований настоящих Правил к документам заявки, установленных без анализа существа заявленного промышленного образца.
Запрос недостающих и исправленных материалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.
2) Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 20 настоящих Правил.
Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил, заявка признается отозванной. В этом случае делопроизводство по заявке прекращается и материалы заявки передаются в архив Кыргызпатента.
18.4. Решение об отказе в выдаче патента
1) Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что она оформлена на предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве промышленных образцов, заявителю направляется уведомление о том, что заявка не может быть принята к рассмотрению, с приведением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, со ссылками на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы, с подтверждением совокупности существенных признаков, включенных в перечень, или внести необходимые изменения в перечень, либо дополнительно представить другие изображения того же изделия.
В случае представления неубедительного опровержения представленных в уведомлении доводов или непредставления ответа в установленный срок выносится решение об отказе в выдаче патента.
2) Заявленное предложение не признается относящимся к объектам, охраняемым в качестве промышленных образцов, если оно в целом в том виде, как представлено на изображении и/или охарактеризовано в перечне существенных признаков, подпадает под перечень предложений, приведенных в пункте 3.2 настоящих Правил.
3) В решении об отказе в выдаче патента дополнительно сообщается о праве заявителя в случае несогласия с приведенными доводами подать возражение в апелляционный совет Кыргызпатента (далее - Апелляционный совет) в течение двух месяцев с даты получения решения.
18.5. Уведомление о принятии заявки к рассмотрению
Если заявка содержит все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящих Правил, и заявленное предложение относится к объектам, охраняемым в качестве промышленного образца, заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению, с указанием даты подачи заявки.
Дата подачи заявки устанавливается в соответствии с частью 2 статьи 21
Закона.
19. Предварительная экспертиза заявки
19.1. Сроки проведения предварительной экспертизы
Предварительная экспертиза проводится при положительном результате формальной экспертизы в течение четырех месяцев (часть 4 статьи 27 Закона).
19.2. Содержание предварительной экспертизы
При проведении предварительной экспертизы заявки проверяется:
- соблюдение заявителем установленных требований к содержанию документов заявки, предусмотренных пунктами 4.2-6 настоящих Правил;
- правильность классифицирования промышленного образца по МКПО, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителео( �
- условия установления приоритета промышленного образца в соответствии с частями 2-10 статьи 21 Закона;
- соблюдение требования единства промышленного образца (пункт 3.3 настоящих Правил);
- соответствие предоставленного заявителем перечня существенных признаков промышленного образца требованиям пункта 4.16 настоящих Правил;
- не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленного промышленного образца и соблюден ли установленный порядок их представления в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил;
- соответствие условиям патентоспособности в соответствии с частью 4 статьи
27 Закона заявленного промышленного образца, охарактеризованного в перечне существенных признаков, предложенном заявителем в первоначальных материалах заявки или в дополнительных материалах, принятых во внимание при рассмотрении заявки.
19.3. Проверка правильности классифицирования промышленного образца
Если установлено отсутствие классификационного индекса или индекс выбран заявителем неправильно, производится классифицирование заявленного промышленного образца по рубрикам МКПО.
Основанием для выбора того или иного классификационного индекса является название промышленного образца, его изображения и описание, а также чертежи, эргономическая схема и конфекционная карта (если она содержится в заявке).
19.4. Установление приоритета промышленного образца
Приоритет промышленного образца устанавливается:
- по дате подачи в Кыргызпатент заявки, удовлетворяющей требованиям части
2 статьи 21 Закона;
- по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции;
- по дате подачи дополнительных материалов к ранее поданной заявке;
- по дате подачи более ранней заявки того же заявителя;
- по выделенной заявке;
- на основании нескольких ранее поданных заявок.
Заявителем должны быть представлены необходимые документы, подтверждающие испрашиваемый приоритет, и соблюдены необходимые требования их представления.
19.5. Условия установления приоритета по дате подачи заявки в Кыргызпатент
Если по заявке не испрашивался более ранний приоритет, чем дата подачи заявки в Кыргызпатент, приоритет устанавливается по дате подачи заявки.
19.6. Условия установления конвенционного приоритета
При испрашивании конвенционного приоритета в соответствии с частью 3 статьи 21 Закона проверяется:
- соблюдение заявителем установленного частью 5 статьи 21 Закона срока для испрашивания конвенционного приоритета (при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент);
- наличие и соблюдение срока представления (одновременно с подачей заявки или не позднее четырех месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент копии первой заявки). Если первых заявок несколько, указанные условия должны быть соблюдены в отношении копии каждой заявки;
- соблюдение заявителем шестимесячного срока, начиная с даты подачи первой заявки, в течение которого заявка должна быть подана в Кыргызпатент. Если заявка подана позднее указанного срока, но до истечения двух месяцев с даты его окончания, проверяется, при условии уплаты соответствующей пошлины, названы ли заявителем не зависящие от него обстоятельства, воспрепятствовавшие подаче заявки в указанный шестимесячный срок, и устанавливается необходимость их документального подтверждения, если такое подтверждение отсутствует (указанные сроки исчисляются в порядке, установленном в подпункте 2 пункта 9 настоящих Правил);
- раскрытие заявленного промышленного образца в первой заявке.
19.7. Условия установления приоритета по дате подачи дополнительных материалов к ранее поданной заявке
При испрашивании приоритета промышленного образца по дате подачи дополнительных материалов к ранее поданной заявке того же заявителя проводится проверка на соблюдение требований, предусмотренных частью 6 статьи 21 Закона.
19.8. Условия установления приоритета по дате подачи более ранней заявки
При испрашивании приоритета промышленного образца по дате подачи в Кыргызпатент более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей этот промышленный образец, проводится проверка на соблюдение требований, предусмотренных частью 7 статьи 21 Закона.
При испрашивании указанного приоритета более ранняя заявка (или все заявки, если их несколько) признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.
19.9. Условия установления приоритета промышленного образца по выделенной заявке
При испрашивании приоритета промышленного образца по выделенной заявке по дате подачи в Кыргызпатент первоначальной заявки, раскрывающей данный промышленный образец, проводится проверка на соблюдение требований, предусмотренных частью 10 статьи 21 Закона.
19.10. Условия установления нескольких приоритетов
В том случае, когда заявителем испрашивается несколько приоритетов, в зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания таких приоритетов устанавливается соблюдение им соответствующих условий из перечисленных в пунктах 19.6-19.9 настоящих Правил.
Так, если в отношении отдельных вариантов промышленного образца испрашиваются разные конвенционные приоритеты на основании нескольких первых заявок, имеющих разные даты подачи, то при установлении соблюдения заявителем требований, указанных в пункте 19.6 настоящих Правил, проверяется наличие копий этих первых заявок, соблюдение шестимесячного срока в отношении дат подачи этих первых заявок. Раскрытие каждого варианта промышленного образца проверяется в отношении той первой заявки, по дате подачи которой испрашивается приоритет по соответствующему варианту.
В том случае, когда заявителем не разнесены даты испрашиваемых приоритетов по вариантам промышленного образца, устанавливается, в какой из первых заявок раскрыт соответствующий вариант.
19.11. Проверка соблюдения условий установления приоритета промышленного образца
1) При проверке соблюдения установления приоритета промышленного образца в соответствии с пунктами 19.7-19.9 настоящих Правил необходимо убедиться в том, что заявка, на основании которой испрашивается приоритет, или заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для такого испрашивания, не отозвана или не признана отозванной.
При проверке соблюдения заявителем сроков, указанных как условие установления испрашиваемого приоритета, следует руководствоваться подпунктом 2 пункта 8 настоящих Правил.
2) При установлении соблюдения заявителем требования, связанного с раскрытием заявленного промышленного образца в ранее поданных материалах (ранее поданной заявке, дополнительных материалах), являющихся основанием для испрашивания приоритета, проверяется:
- имеются ли на изображениях, содержавшихся в ранее поданной заявке на испрашиваемую дату приоритета, или на изображениях, содержащихся в дополнительных материалах, все признаки, включенные в перечень существенных признаков заявленного промышленного образца и отображенные на первоначально представленных изображениях в рассматриваемой заявке;
- подтверждена ли возможность многократного воспроизведения промышленного образца в изготавливаемом изделии на испрашиваемую дату приоритета с учетом содержания описания ранее поданной заявки или дополнительных материалов.
При испрашивании конвенционного приоритета заявителю может быть предложено представить перевод первой заявки.
3) Вопросы, возникающие при установлении приоритета, не являющиеся, как правило, обстоятельством, препятствующим проведению предварительной экспертизы, целесообразно выяснять одновременно с другими вопросами, связанными с рассмотрением заявки.
4) При соблюдении заявителем требований, указанных в пунктах 19.6-19.9 настоящих Правил, в отношении заявленного промышленного образца устанавливается испрашиваемый приоритет.
В том случае, когда приоритет промышленного образца испрашивается по заявке, выделенной из конвенционной заявки, при соблюдении пункта 19.9 настоящих Правил приоритет промышленного образца устанавливается по дате приоритета (а не по дате подачи в Кыргызпатент) конвенционной заявки.
5) При несоблюдении заявителем хотя бы одного из указанных в пунктах 19.6-
19.9 настоящих Правил требований приоритет промышленного образца устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате подачи заявки в Кыргызпатент в соответствии с частью 2 статьи 21 Закона.
6) В том случае, когда после установления приоритета заявителем представлен измененный перечень существенных признаков промышленного образца, проводится повторная проверка наличия оснований для установления испрашиваемого приоритета.
7) Основанием для отказа в установлении конвенционного приоритета не может служить отказ в выдаче патента, его аннулирование или прекращение действия в стране подачи первой заявки или в других странах.
19.12. Проверка соблюдения единства промышленного образца
1) Соблюдение требования единства промышленного образца проверяется по отношению к первоначально представленному перечню существенных признаков, представленному на изображениях. Если перечень существенных признаков
изменялся, то проверка осуществляется по отношению к последней предложенной заявителем в установленном порядке редакции перечня существенных признаков.
2) Если установлен факт нарушения в заявке единства промышленного образца, заявителю направляется предложение в двухмесячный срок разделить заявку либо сообщить какой из заявленных объектов следует рассматривать в рамках данной заявки. Заявителю сообщается также, что он вправе подать выделенную самостоятельную заявку на другой промышленный образец, содержащийся в первоначальной заявке.
3) Если заявитель не сообщит в установленный срок о подаче выделенной заявки или не предложит ограничиться рассмотрением одного из представленных в заявке промышленных образцов, экспертиза проводится в отношении только оплаченного решения, указанного в описании первым (или в отношении вариантов промышленного образца, указанного в описании первым), о чем заявитель уведомляется.
4) Если заявка содержит несколько решений, в отношении которых без анализа существа установлено, что они соответствуют требованию единства промышленного образца, т.е. они являются вариантами промышленного образца, то экспертиза проводится в отношении каждого из них. В случае, когда установлено, что какое-либо из решений не относится к патентоспособным объектам, заявителю направляется запрос с предложением скорректировать перечень существенных признаков, исключив из него признаки непатентоспособного объекта.
При несогласии заявителя с предлагаемым изменением документов заявки, выраженном в ответе на запрос, ему направляется решение об отказе в выдаче патента.
19.13. Проверка перечня существенных признаков промышленного образца
1) Проверка проводится в отношении существенных признаков промышленного образца, включенных в перечень, содержащийся в заявке на момент завершения формальной экспертизы, а если перечень существенных признаков изменялся заявителем после этого, то проверяется перечень с измененным описанием совокупности существенных признаков при условии соблюдения требований, указанных в подпунктах 3-6 пункта 21 настоящих Правил.
2) При проверке устанавливается наличие существенных признаков заявленного промышленного образца, совокупность которых достаточна для формирования отображенного на изображениях внешнего вида изделия с указанными заявителем эстетическими и (или) эргономическими особенностями.
Если признак, отраженный на изображениях, не включен заявителем в перечень существенных признаков, но, по мнению экспертизы, влияет на формирование внешнего вида изделия, заявителю предлагается включить этот признак в перечень существенных признаков. При этом приводятся доводы, подтверждающие влияние данного признака на эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, указанные заявителем.
При отказе заявителя от такой корректировки в дальнейшем при проверке патентоспособности промышленного образца наличие соответствующей особенности его внешнего вида не учитывается.
В случае, когда установлено, что представленный заявителем перечень существенных признаков содержит признаки, в отношении которых в описании промышленного образца нет указания на их влияние на эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, может быть запрошено мнение заявителя о целесообразности сохранения таких признаков в перечне.
3) Проверка перечня существенных признаков промышленного образца включает установление возможности идентифицирования (т.е. выявления сведений о художественно-конструкторском решении, которому присущи признаки, идентичные всем отображенным на изображениях признакам) содержащихся в нем признаков в соответствии с подпунктом 5) пункта 4.16 настоящих Правил.
При возникновении сомнений в возможности идентифицирования признака экспертиза вправе запросить у заявителя разъяснения для подтверждения такой возможности.
Если устанавливается, что для возможности идентифицирования признака необходима корректировка его характеристики на основе изображений и описания промышленного образца, заявителю в направляемом ему запросе предлагается провести такую корректировку.
В случае, когда соблюдено условие возможности идентифицирования признака, но для его характеристики использована терминология устаревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной отрасли деятельности или области дизайна, заявителю в направляемом запросе может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в перечень существенных признаков.
Если установлена невозможность идентифицирования признака и заявитель отказывается скорректировать перечень существенных признаков, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак во внимание не принимается.
4) Если при проверке представленного заявителем перечня существенных признаков выявлено его несоответствие требованиям, предъявляемым к его структуре или к его изложению подпунктами 3, 4, 6, 7, пункта 4.16 настоящих Правил, заявителю в направляемом запросе предлагается скорректировать перечень существенных признаков.
5) В отношении перечня существенных признаков, представленных на изображениях измененного заявителем по собственной инициативе (в течение двух месяцев с даты поступления заявки) или по запросу экспертизы, проводится проверка в соответствии с подпунктами 2-5 настоящего пункта.
Для проверки патентоспособности заявленного промышленного образца принимается во внимание совокупность существенных признаков, представленных на изображениях и включенных в перечень, с изменениями, представленными заявителем или согласованными с ним, за исключением признаков, не удовлетворяющих требованию подпункта 5 пункта 4.16 настоящих Правил.
19.14. Проверка патентоспособности промышленного образца
При проверке патентоспособности заявленного промышленного образца, проводимой на стадии предварительной экспертизы, устанавливается его соответствие условиям новизны и оригинальности по представленным заявителем материалам заявки, фонду выданных охранных документов Кыргызской Республики и неотозванным заявкам с более ранним приоритетом.
19.15. Новизна заявленного промышленного образца
1) Ответственность за соответствие заявленного промышленного образца критерию "новизна" возлагается на заявителя.
2) Кыргызпатент при проведении предварительной экспертизы проверяет новизну заявленного промышленного образца только по следующим источникам информации:
- материалам заявки, представленным заявителем на момент завершения формальной экспертизы;
- промышленным образцам, запатентованным в Кыргызской Республике, т.е. зарегистрированным в Государственном реестре промышленных образцов Кыргызской Республики. (Запатентованные в Кыргызской Республике промышленные образцы учитываются с даты их приоритета в отношении их опубликованных изображений, при этом принимаются во внимание признаки, которые включены в перечень существенных признаков, с которым состоялась регистрация промышленного образца);
- заявкам с более ранней датой приоритета, для которых соблюдены следующие условия:
- заявка подана в Кыргызской Республике. (К заявкам, поданным в Кыргызской Республике, приравниваются также заявки на выдачу свидетельств и патентов СССР на промышленный образец, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Кыргызской Республики);
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- заявка не отозвана или не признана отозванной.
Заявка учитывается в отношении изображений и описания, содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, изображения и описание. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в число источников информации, в части ее содержания, совпадающей с содержанием материалов, послуживших основанием для установления приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к ранее поданной заявке).
3) В том случае, когда источником информации, содержащим сведения о рассматриваемом промышленном образце, является заявка, с более ранним приоритетом, следует убедиться, что эта заявка не отозвана.
Если заявка не отозвана и срок ее отзыва не истек, заявителю рассматриваемого промышленного образца сообщается о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и раскрытия ее содержания) и о возможности отложить рассмотрение его заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом.
При несогласии заявителя отложить рассмотрение заявки устанавливается несоответствие заявленного промышленного образца условию новизны.
4) При установлении отсутствия новизны промышленного образца заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов экспертизы и предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, скорректированный на основании первоначальных материалов заявки перечень существенных признаков промышленного образца.
5) В отношении промышленного образца, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка оригинальности не проводится.
19.16. Оригинальность заявленного промышленного образца
1) Ответственность за соответствие заявленного промышленного образца критерию оригинальности возлагается на заявителя.
2) Кыргызпатент при проведении предварительной экспертизы осуществляет проверку заявленного промышленного образца, включающую только:
- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 4.11 настоящих Правил;
- выявление существенных признаков, которые отличают заявленный промышленный образец от наиболее близкого аналога, представленного заявителем в материалах заявки;
- выявление по фонду выданных до даты приоритета охранных документов Кыргызской Республики (предварительных патентов, патентов) художественно- конструкторских решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца.
3) Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия.
Изделие должно характеризоваться индивидуальностью трактовки образа изделия, неожиданностью с известными разработками в данной области, свидетельствующими о самостоятельной творческой работе автора.
4) Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены художественно- конструкторские решения, которым присущ такой признак.
Промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности также в том случае, когда для всех его существенных отличительных признаков выявлены художественно-конструкторские решения, обладающие такими признаками, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматриваемого промышленного образца эстетических особенностей, не присущих выявленным художественно-конструкторским решениям.
5) Не признается соответствующим условию оригинальности промышленный образец:
- отличающийся от ближайшего аналога только признаком(ами), включенным(ыми) заявителем в перечень существенных признаков, для
которого(ых) не подтверждено его влияние на указанные заявителем эстетические особенности этого изделия;
- у которого по сравнению с известным изменены лишь размеры, увеличено количество элементов или изменен цвет (но не колористическое решение) изделия;
- выполненный в виде отдельно взятого простейшего геометрического объема (призматического, сферического, конического и т.п.) или отдельно взятой простейшей геометрической фигуры;
- являющийся уменьшенной или увеличенной копией реального объекта (как упрощенной, так и с соблюдением масштаба) (например, игрушка, сувенир);
- повторяющий форму, свойственную изделиям определенного назначения, но выполненный на другой технической основе (например, изделие из полимерного материала, имитирующем изделие, традиционно выполняемое из дерева);
- внешний вид которого заимствован у известных объектов, при известности хотя бы двух объектов различного назначения, которым придан сходный внешний вид;
- выполненный в наборе (комплекте), составленном из известных порознь изделий, без изменения их внешнего вида.
4) Если установлено отсутствие оригинальности заявленного промышленного образца, заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, скорректированный на основе первоначальных материалов заявки перечень существенных признаков промышленного образца.
19.17. Запрос дополнительных материалов
1) Запрос дополнительных материалов, в том числе измененного перечня существенных признаков, направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки.
Основанием для запроса могут являться следующие обстоятельства:
- несоответствие документов заявки друг другу (в описании отсутствуют признаки, указанные в перечне существенных признаков; в перечень не включены существенные признаки, приведенные в описании; изображения не соответствуют описанию промышленного образца и т.п.);
- отсутствие в описании промышленного образца структурных разделов, предусмотренных настоящими Правилами (если сведения, которые должны быть изложены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе, запрос не направляется);
- необходимость уточнения совокупности и перечня существенных признаков промышленного образца по результатам проверки в соответствии с пунктом 18.6 настоящих Правил;
- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного промышленного образца в соответствии с пунктом 19.13 настоящих Правил.
Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возникающие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением приоритета, с выполнением требований, предусмотренных пунктом 3.2 настоящих Правил, с уточнением характеристики существенного признака промышленного образца и т.п., могут быть также включены в запрос, направляемый по указанным выше основаниям.
Запрос может быть направлен заявителю столько раз, сколько это необходимо для рассмотрения заявки.
В том случае, когда указанных оснований для направления запроса нет, о возникших замечаниях, предложениях и т.п. заявитель уведомляется в письме.
2) Приводимое в запросе или письме мнение эксперта по какому-либо вопросу подкрепляется соответствующими аргументами, в том числе правового характера.
При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой перечня существенных признаков таких, как, уточнение характеристики существенного признака, исключение из заявленного перечня существенного признака и т.п., целесообразно аргументированно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.
Если установлена патентоспособность промышленного образца и окончательно согласован перечень существенных признаков заявителю в направляемом запросе предлагается откорректировать перевод на государственный или официальный язык перечень существенных признаков (если он изменялся в процессе экспертизы).
3) В том случае, когда в запросе приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также другие данные (страница, абзац, номер фигуры изображений и т.п.), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.
19.18. Решение о выдаче патента
По заявке, прошедшей предварительную экспертизу с положительным результатом, при наличии ходатайства о выдаче патента без проведения экспертизы заявки по существу, принимается решение о выдаче патента на промышленный образец, характеризуемый совокупностью отображенных на изображениях существенных признаков, включенных в предложенный и согласованный с заявителем перечень.
По заявке, прошедшей предварительную экспертизу с положительным результатом, при наличии ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, либо при отсутствии указанного ходатайства или ходатайства о выдаче патента без проведения экспертизы заявки по существу, заявителю направляется уведомление о положительном результате предварительной экспертизы.
Если совокупность существенных признаков, включенных в перечень, выражает сущность промышленного образца и полностью основана на изображениях и описании, но перечень составлен без учета наиболее близкого аналога и заявитель настаивает на предложенной им редакции перечня существенных признаков, в решении о выдаче патента приводится перечень существенных признаков в редакции заявителя.
Перечень существенных признаков промышленного образца приводится в редакции заявителя и в том случае, когда содержащиеся в нем признаки не могут быть идентифицированы с элементами объекта на изображениях или охарактеризованы с использованием терминологии, не являющейся стандартной или общепринятой, но заявитель отказался скорректировать его.
Наименование (имя) заявителя и владельца патента указывается в решении в строгом соответствии с наименованием (именем), представленным в графе заявления, содержащей просьбу о выдаче патента и данными о заявителе, приведенными в графе заявления под кодом 71.
В решении или уведомлении заявитель уведомляется об установлении приоритета промышленного образца.
При поступлении ходатайства о выдаче патента без проведения экспертизы заявки по существу, после окончания предварительной экспертизы, решение о выдаче патента принимается в течение двух месяцев с даты поступления указанного ходатайства.
19.19. Решение об отказе в выдаче патента
1) При установлении несоответствия заявленного промышленного образца, характеризуемого совокупностью отображенных на изображениях существенных признаков, включенных в предложенный заявителем перечень, хотя бы одному из условий патентоспособности, выносится решение об отказе в выдаче патента с приведением соответствующих обоснований.
В том случае, когда заявителем после ознакомления его с обстоятельствами, послужившими основанием для отказа в выдаче патента, были представлены доводы относительно патентоспособности заявленного промышленного образца, не изменившие, однако, вывода экспертизы, в решении приводится анализ указанных доводов.
2) Решение об отказе в выдаче патента выносится также в случае, когда по заявке, содержащей варианты промышленного образца, установлено наличие как патентоспособных, так и непатентоспособных решений, и заявитель в ответе на направленный ему запрос отказался исключить из перечня существенных признаков признаки, характеризующие непатентоспособные варианты. При этом в решении одновременно подтверждается патентоспособность тех вариантов, в отношении которых получен такой вывод.
3) Заявитель может подать в Апелляционный совет возражение на решение об отказе в выдаче патента в двухмесячный срок с даты его получения. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления.
При несогласии заявителя с решением Апелляционного совета заявитель может в течение шести месяцев с даты его получения обратиться с иском в суд.

20. Экспертиза заявки по существу

20.1. Сроки проведения экспертизы заявки по существу
По ходатайству заявителя или третьих лиц Кыргызпатент в течение 12 месяцев проводит экспертизу заявки по существу. Ходатайство может быть подано одновременно с подачей заявки или в течение двенадцати месяцев с даты ее подачи в Кыргызпатент. Если ходатайство поступило от третьих лиц, заявитель уведомляется об этом. Срок подачи ходатайства не продлевается и не восстанавливается.
20.2. Содержание экспертизы заявки по существу
В ходе экспертизы заявки по существу проводят:
- проверку, в объеме требований статьи 7 Закона, соответствия условиям новизны и оригинальности заявленного промышленного образца, охарактеризованного в перечне существенных признаков, предложенном заявителем в первоначальных материалах заявки или в дополнительных материалах, принятых во внимание при рассмотрении заявки.
20.3. Проверка новизны
1) При установлении новизны проверяется не известна ли из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, совокупность существенных признаков, определяющих эстетические и/или эргономические особенности заявленного промышленного образца.
2) Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным образом сообщено.
Датой, определяющей возможность отнесения сведений, содержащихся в источнике информации, к общедоступным, является:
- для опубликованных описаний к охранным документам - указанная на них дата опубликования;
- для печатных изданий - указанная на них дата подписания в печать;
- для печатных изданий, на которых не указана дата подписания в печать - дата выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для депонирования рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;
- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;
- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;
- для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможным их обозрение;
- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;
- для сообщений по телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
- для сведений об изделии, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.
3) При установлении новизны промышленного образца заявки с более ранней датой приоритета, а также запатентованные промышленные образцы учитываются при соблюдении условий, указанных в абзацах 3-8 подпункта 2 пункта 19.15 настоящих Правил.
4) При проверке новизны применяются положения подпунктов 3-5 пункта 19.15 настоящих Правил.
20.4. Проверка оригинальности заявленного промышленного образца
Проверка оригинальности на стадии экспертизы по существу включает:
- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 4.11 настоящих Правил;
- выявление существенных признаков, которые отличают заявленный промышленный образец от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета, художественно-конструкторских решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца. Общедоступность определяется подпунктом 2 пункта 20.3 настоящих Правил.
20.5. Запрос дополнительных материалов
Запрос дополнительных материалов, в том числе измененного перечня существенных признаков, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу.
Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:
- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного промышленного образца в соответствии с пунктами 20.3 и 20.4 настоящих Правил.
20.6. Решение о выдаче патента
Если в результате научно-технической экспертизы заявки по существу Кыргызпатент установит, что заявленный промышленный образец в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны соответствует условиям патентоспособности промышленного образца, определенным статьей 7 Закона, выносится решение о выдаче патента на промышленный образец.
При вынесении решения о выдаче патента применяются положения пункта
18.9 настоящих Правил.
20.7. Решение об отказе в выдаче патента
При установлении несоответствия заявленного промышленного образца в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны условиям патентоспособности промышленного образца выносится решение об отказе в выдаче патента.
При вынесении решения об отказе в выдаче патента применяются положения подпунктов 1 и 2 пункта 19.19 настоящих Правил.
Заявитель может подать в Апелляционный совет возражение на решение об отказе в выдаче патента в трехмесячный срок с даты его получения. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционным советом в четырехмесячный срок с даты его получения с условием оплаты соответствующей пошлины.
При несогласии заявителя с решением Апелляционного совета он может в шестимесячный срок с даты его получения обратиться с иском в суд.

21. Проверка дополнительных материалов

1) При поступлении дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки (т.е. подлежащих включению их в содержание) и представленных по инициативе заявителя или по запросу экспертизы, проверяют соблюдение им установленных Законом сроков.
Дополнительные материалы по инициативе заявителя могут быть представлены в течение двух месяцев с даты поступления заявки, установленной в соответствии с пунктом 17.1 настоящих Правил.
2) Если от заявителя поступило письменное ходатайство о досрочном проведении формальной экспертизы, при поступлении дополнительных материалов проверяют, представлен ли вместе с материалами, исправляющими или уточняющими документы заявки, документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.
В случае непредставления этого документа или его представления после поступления дополнительных материалов последние не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется.
Такое уведомление может быть включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого заявителю.
3) Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев с даты получения им запроса.
В том случае, когда заявителем запрашивались копии материалов, противопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем указанных копий при условии, что они были запрошены в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы.
4) При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует руководствоваться пунктом 9 настоящих Правил.
Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил), заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.
5) При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Кыргызпатента и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного промышленного образца. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки.
Признаки считаются подлежащими включению в перечень существенных признаков промышленного образца не только в том случае, когда они содержатся в представленном заявителем уточненном перечне существенных признаков, но и когда заявитель лишь указывает на такое включение.
Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в перечень существенных признаков, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были отображены на изображениях, содержащихся в заявке на дату, на которую в Кыргызпатент поступили заявление на выдачу патента, комплект изображений и описание промышленного образца.
Дополнительные материалы, содержащие отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки сведения о заявленном промышленном образце, не относящиеся к признакам, подлежащим включению в перечень существенных признаков, не считаются изменяющими сущность заявленного промышленного образца. К таким сведениям могут быть отнесены, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях осуществления промышленного образца, примеры его реализации, уточненные графические материалы и т.д.
6) В случае признания дополнительных материалов, изменяющими сущность заявленного промышленного образца, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) об этом и о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы.
7) Если дополнительные материалы в целом или в части изменяют сущность заявленного промышленного образца и/или представлены с несоблюдением условий, предусмотренных настоящим пунктом, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть приняты во внимание при экспертизе в целом или в соответствующей части.
Приложение

┌───────────────────┬──────────────────┬──────────────────────

────┐

За- │(22) Дата подачи │Входящий № │(21) Регистрационный № │

пол-│ │Дата поступления

│ │

ня-

├───────────────────┼──────────────────┼────────────────────────

──┤

ет- │Приоритет │(51) МКПО

│ │

ся

├───────────────────┴────────────────┬─┴────────────────────────

──┤

Кыр-│ │ В

уполномоченный │

гыз-│ ЗАЯВЛЕНИЕ │ государственный орган │

па- │ о выдаче патента │ в области интеллектуальной │

тен-│ Кыргызской Республики │собственности

(Кыргызпатент)│

том │ на промышленный образец

│ │

│ │ 720021,

г.Бишкек, │

│ │ ул.Московская,

62 │

├────────────────────────────────────┴───────────┬────────────

────┤

│Представляя указанные ниже документы, прошу │Код организации,│

│(просим) выдать патент Кыргызской Республики │ предприятия по │

│на имя │ ОКПО │

│ │

│ │

│(71) Заявитель(и) │ Код страны по │

│ │ стандарту

ВОИС │

│ │

ST.3 │

│(указывается полное имя или наименование и

│ │

│местожительство или местонахождение.

│ │

│Данные о местожительстве авторов-заявителей

│ │

│приводятся в графе с кодом 97)

│ │

├────────────────────────────────────────────────┴────────────

────┤

│┌─┐ Прошу (просим) установить приоритет промышленного образца │

Нуж-│└─┘ по

дате: │

ное │┌─┐ подачи первой заявки в государстве-участнике

Парижской │

от- │└─┘ конвенции (ч.3 ст.21 Закона(*))

ме- │┌─┐ подачи более ранней заявки в Кыргызпатент в соответствии с │

тить│└─┘ ч.7 ст.21

Закона(*) │

зна-│┌─┐ подачи первоначальной заявки в Кыргызпатент в соответствии с │

ком │└─┘ ч.10 ст.21 Закона(*)

│┌─┐

┌─┐

│X│ │└─┘ подачи дополнительных материалов (ч.6 ст.21

Закона(*)) │

└─┘

│(Заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, │

│чем дата подачи заявки в

Кыргызпатент) │

├───────────────────────┬───────────────────┬─────────────────

────┤

│№ первой, более ранней,│Дата испрашиваемого│ (33) Код страны │

│ первоначальной

заявки │

приоритета

подачи по

ST.3

│ │ │ (при испрашивании │

│ │ │

приоритета) │

├───────────────────────┼───────────────────┼─────────────────

────┤

│1. │

│ │

│2. │

│ │

│3. │

│ │

├───────────────────────┴───────────────────┴─────────────────

────┤

│(54) Название промышленного образца │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────┤

│(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес, имя или │

│наименование

адресата) │

│Телефон:

E-mail:

Факс:

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────┤

│(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, │

│местонахождение)

│Телефон:

E-mail:

Факс:

│(*) Закон Кыргызской Республики "Патентный закон" │

├─────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────────

────┤

│ Перечень прилагаемых документов │Кол-во│Кол-во│Основание для │

│ │ в 1 │ экз.

│возникновения │

│ │ экз. │ │права на подачу │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤заявки и │

│┌─┐ описание промышленного │ │

│получение │

│└─┘ образца с перечнем │ │ │патента

(без │

│ существенных признаков │ │

│представления │

│ (кол-во вариантов) │ │

│документов): │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│┌─┐ комплект изображений │ │ │┌─┐

заявитель │

│└─┘ изделия (маета) │ │ │└─┘

является │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

работодателем│

│┌─┐ чертеж(и) общего вида │ │ │ и соблюдены │

│└─┘ изделия │ │ │ условия ст.9 │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤ и ст.10 │

│┌─┐ │ │ │ Закона(*) │

│└─┘ эргономическая схема │ │

│ │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤┌─┐

переуступка │

│┌─┐ │ │ │└─┘

права │

│└─┘ конфекционная карта │ │ │

работодателем│

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤ иному лицу │

│┌─┐ за подачу заявки и проведение│ │

│ │

│└─┘ экспертизы │ │ │┌─┐ уступка права│

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤└─┘ автором или │

│┌─┐ документ об уплате пошлины за│ │ │ его право- │

│└─┘ подачу заявки и проведение │ │ │

преемником │

│ экспертизы │ │ │ иному лицу │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│┌─┐ документ, подтверждающий │ │ │┌─┐

право │

│└─┘ наличие оснований для: │ │ │└─┘

наследования │

│┌─┐ освобождения от уплаты │ │

│ │

│└─┘ пошлины │ │

│ │

│┌─┐ │ │

│ │

│└─┘ уменьшения размера пошлины │ │

│ │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│┌─┐ копия первой(ых) заявки(ок) │ │

│ │

│└─┘ (при испрашивании │ │

│ │

конвенционного

приоритета)

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│┌─┐ перевод заявки на русский или│ │ │

│└─┘ кыргызский язык │ │

│ │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│┌─┐ доверенность, удостоверяющая │ │

│ │

│└─┘ полномочия патентного │ │

│ │

│ поверенного │ │

│ │

├─────────────────────────────────┼──────┼──────┤

│┌─┐ │ │

│ │

│└─┘ другой документ (указать) │ │

│ │

├─────────────┬───────────────────┴──────┼──────┴─────────────

────┤

│(72) Автор(ы)│(97) Адрес местожительства│ Подпись(и)

автора(ов), │

│(указывается │ (для иностранцев - код │уступившего(их)

право на│

│ полное имя) │ страны по стандарту ВОИС │получение патента;

дата │

│ │ ST.3, если он установлен)│ │

├─────────────┴──────────────────────────┴────────────────────

────┤

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────┤

│Я (мы)

│ полное имя │

│прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публи-│

│кации сведений о выдаче

патента │

│Подпись(и)

автора(ов): │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────┤

│Правопреемник автора, переуступивший право на получение патента│

│(полное имя или наименование, местожительство или местонахожде-│

│ние, подпись, дата):

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────┤

│Подпись:

│Подпись(и) заявителя(ей), лица, на чье имя испрашивается патент│

│или патентного поверенного; дата подписи(ей) (при подписании от│

│имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется пе-│

│чатью)

│(*) Закон Кыргызской Республики "Патентный закон" │

└─────────────────────────────────────────────────────────────

────┘


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Is amended by (1 text(s)) Is amended by (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. KG217