About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 160 of July 7, 2016, Amending and Supplementing Certain Laws, Republic of Moldova

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2016 Dates Adopted: July 7, 2016 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Subject Matter (secondary) Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Закон № 160 от 07.07.2016 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты'         Romanian Lege nr. 160 din 07.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative        

LPC160/2016
ID intern unic: 366634
Версия на ру сско м

Republica Moldova

PARLAMENTUL LEGE Nr. 160

din 07.07.2016

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313 art Nr : 647
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
„5. Întreprinderile și întreprinzătorii nu sînt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.”
2. La articolul 22 punctul 3, cuvintele „ , ştampilă cu firma sa şi alte elemente caracteristice” se exclud.
3. La articolul 30 punctul 3 alineatul doi, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
„2) predării ştampilelor spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat, în cazul în care întreprinderea deține ștampilă;”.

Art. II. – Anexa nr. 5 la Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10 martie 1993

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 27 iunie 2006), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
la coloana „Înregistrat”, cuvîntul „ , ștampila” se exclude;
la punctul 4, cuvintele „ştampilă şi” se exclud.

Art. III. – Legea cambiei nr. 1527-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,

1993, nr. 10, art. 285), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 litera h), cuvintele „ , autentificate cu ștampila unității” se exclud.
2. La articolul 12 alineatul întîi, cuvintele „și ștampila” se exclud, iar cuvintele „se autentifică cu ștampilă” se substituie cu cuvintele „se autentifică cu semnătură”.
3. La articolul 27 alineatul întîi, cuvintele „și ștampila” se exclud.
4. La articolul 51 alineatul întîi, cuvintele „ , se semnează de mijlocitor şi se autentifică cu ștampila acestuia” se substituie cu cuvintele „și se semnează de mijlocitor”.
5. La articolul 63 litera g), cuvintele „ , autentificate prin ştampila unităţii” se exclud.

Art. IV. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările ulterioare, cuvintele

„ , ştampilă cu stema de stat a Republicii Moldova şi cu denumirea firmei şi cuvintele „Republica
Moldova”” se exclud.

Art. V. – La punctele 54 și 57 din anexa nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 688), cu modificările ulterioare, cuvintele

„cu ștampila organizației” se substituie cu cuvintele „cu semnătura conducătorului organizației sau a persoanei împuternicite”.

Art. VI. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156BIS), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 14 alineatul (5), cuvintele „ştampilele şi” se exclud.
2. La articolul 325 alineatul (4), cuvintele „şi avînd ştampila acesteia” se exclud.

Art. VII. – Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (8) se abrogă.
2. La articolul 19 alineatul (4), litera o) se abrogă.
3. La articolul 54 alineatul (3), litera g) se abrogă.

Art. VIII. – La articolul 187 alineatul (3) litera j) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , autentificată cu ştampilă, a” se exclud.

Art. IX. – La articolul 29 alineatul (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi ştampilate” se exclud.

Art. X. – La articolul 143 alineatul (1) litera k) din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, cuvintele „și ștampila” se exclud.

Art. XI. – La articolul 28 alineatul (1) din Legea patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 141–143, art. 1013), cu modificările ulterioare, litera e) se abrogă.

Art. XII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 iulie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 951 alineatul (6), cuvintele „și ștampilate” se exclud.
2. La articolul 20214, alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „ , dacă acesta există”.

Art. XIII. – La articolul 7 din Legea nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14–15, art. 52), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.

Art. XIV. – Legea nr. 1418-XIV din 14 decembrie 2000 cu privire la grupele financiar-industriale

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 27–28, art. 90) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (2), cuvintele „ , şi aplicării ştampilelor acestora” se exclud.
2. La articolul 18 alineatul (2), cuvintele „ştampilă și” se exclud.

Art. XV. – La articolul 16 alineatul (2) din Legea nr. 138-XV din 10 mai 2001 cu privire la activitatea de raţionalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 81–83, art. 608), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , autentificîndu-se prin ştampilă” se exclud.

Art. XVI. – La articolul 1121 alineatul (1) litera j) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din

6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi ştampila” se exclud.

Art. XVII. – Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (5), după cuvintele „şi ştampila avocatului,” se introduc cuvintele „în cazul în
care dispune de aceasta,”.
2. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Avocatul are dreptul să deţină ştampilă personală.”
3. La articolul 31 alineatul (3), cuvintele „şi de ştampilă” se substituie cu cuvintele „şi are dreptul să deţină ştampilă”.

Art. XVIII. – Legea nr. 1459-XV din 14 noiembrie 2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi

fonograme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 11–13, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (2) litera b), cuvintele „și ștampila” se exclud.
2. La articolul 6 alineatul (4), cuvintele „și ștampila” se substituie cu cuvintele „și a”.

Art. XIX. – La articolul 56 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi,
atribuindu-i-se un număr din registrul unităţii. În cazul în care angajatorul este autoritate publică, pe
contractul individual de muncă se aplică ștampila acesteia. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.”

Art. XX. – La articolul 80 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai

2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările
ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Procurile eliberate în numele persoanei juridice conform actelor de constituire se semnează de către administrator sau de către altă persoană împuternicită.”

Art. XXI. – La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 265-XV din 26 iunie 2003 cu privire la inspecţia înainte de expediţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 141–145, art. 572), cu modificările ulterioare, cuvîntul „ştampilei” se substituie cu cuvintele „semnăturii de către persoana responsabilă”.

Art. XXII. – Legea nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul

certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 310), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 22 alineatul (2):
la litera j), cuvintele „şi ştampila magazinerului” se exclud;
la litera k), cuvintele „și, după caz, ştampila deponentului” se exclud.
2. La articolul 25 alineatul (2), cuvintele „ştampilei cu inscripţia „Stins”” se substituie cu cuvîntul
„semnăturii”.
3. La articolul 28 alineatul (1) litera b) şi alineatul (4) litera c), cuvintele „şi, după caz, ştampila” se
exclud.
Art. XXIII. – La articolul 262 alineatul (3) litera a) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 193), cu modificările ulterioare, cuvîntul „ștampilate” se substituie cu cuvintele „semnate de către persoana responsabilă a unității vitivinicole”.
Art. XXIV. – La articolul 101 alineatul (4) din Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la
organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , aplicîndu-se ștampila agentului economic care a eliberat voucherul” se exclud.

Art. XXV. – Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul

Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 230), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (2) litera i), cuvintele „şi ştampila societăţii de audit, ale auditorului întreprinzător individual” se exclud.
2. La articolul 10 alineatul (5) litera b) liniuța a șasea, cuvîntul „ștampila,” se exclude.

Art. XXVI. – La articolul 19 alineatul (12) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27–34, art. 61), cu modificările ulterioare, textul „Semnăturile pe documentele menționate, după caz, se confirmă prin aplicarea ștampilei entității respective.” se substituie cu textul: „În cazul autorităților publice, semnăturile pe documentele menţionate se confirmă, după caz, prin aplicarea ștampilei.”

Art. XXVII. – La articolul 181 alineatul (1) literele d) și e) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind
libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–
130, art. 546), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi cu ştampila aplicată” se exclud.

Art. XXVIII. – La articolul 28 alineatul (4) litera a) din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cuvintele „ştampilate şi” se exclud.

Art. XXIX. – Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 506), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 38 alineatul (7), cuvintele „ , aplicîndu-se ştampila asociaţiei” se exclud.
2. La articolul 48, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
„(11) În cazul în care asociaţia în privinţa căreia a fost iniţiată procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice dispune de ștampilă, organele afacerilor interne vor asigura, la solicitarea autorităţii de supraveghere, ridicarea şi distrugerea acesteia.”

Art. XXX. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor

juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 21 alineatul (2), cuvintele „după caz” se substituie cu cuvintele „în cazul în care dispune
de aceasta”.
2. La articolul 24, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „ , în cazul în care dispune de aceasta”.
Art. XXXI. – La articolul 372 alineatul (2) litera b) din Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind
activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396), cu modificările ulterioare, cuvintele „avînd imprimată ştampila solicitantului în original” se substituie cu cuvintele „semnată de solicitant”.

Art. XXXII. – La articolul 21 alineatul (1) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, cuvîntul „ștampila” se substituie cu cuvîntul „semnătura”.

Art. XXXIII. – La anexa nr. 7 la Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 748), cu modificările ulterioare, cuvintele „și ștampila” se exclud.

Art. XXXIV. – La articolul 17 alineatul (11) din Legea nr. 171 din 9 iulie 2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 160–162, art. 588), cuvintele „ , sînt ștampilate și” se substituie cu cuvintele „şi sînt”.

Art. XXXV. – Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46–47, art. 136), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19 alineatul (11) litera b), cuvintele „pe care le-a semnat şi le-a autentificat prin
specimenul său de ştampilă” se substituie cu cuvintele „semnate de solicitant”.
2. La articolul 31 alineatul (1), cuvintele „specimenul de ştampilă al” se substituie cu cuvîntul
„semnătura”.

Art. XXXVI. – Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2012, nr. 193–197, nr. 663), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 27:
la alineatul (3), cuvintele „inclusiv ștampila întreprinderii,” se exclud;
la alineatul (4), cuvintele „ , inclusiv ştampila,” se exclud;
alineatul (5) se abrogă.
2. La articolul 134 alineatul (2) litera c), cuvîntul „ștampila,” se exclude.
3. La articolul 248 alineatul (1) litera e), cuvintele „şi a ştampilei” se exclud.

Art. XXXVII. – La articolul 96 alineatul (3) litera g) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările ulterioare, cuvintele „ștampila și” se exclud.

Art. XXXVIII. – La articolul 65 alineatul (3) din Legea nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 238–242, art. 672), cuvintele „ştampila cu dată” se substituie cu cuvintele „semnătura și data”.

Art. XXXIX. – Legea nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanța energetică a clădirilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 297–309, art. 609), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16:
la alineatul (1) litera a) liniuţa a opta, cuvintele „și ștampila” se exclud;
la alineatul (2) litera a) liniuţa a şaptea, cuvintele „și ștampila” se exclud.
2. La articolul 24 alineatul (2) litera a) liniuţa a şaptea, cuvintele „și ștampila” se exclud.
3. La articolul 26 alineatul (2) litera a) liniuţa a şaptea, cuvintele „și ștampila” se exclud.

Art. XL. – Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii

Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 72 litera c), cuvintele „cu ştampila beneficiarului transportului” se substituie cu
cuvintele „semnată de beneficiarul transportului”.
2. La articolul 78 alineatul (1) litera b), cuvintele „cu ştampila beneficiarului transportului” se substituie cu cvintele „semnată de beneficiarul transportului”.

Art. XLI. – La articolul 12 alineatul (12) din Legea nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor

pirotehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352–357, art. 660), litera b) va avea
următorul cuprins:
„b) două exemplare ale declarației pe suport de hîrtie, semnate de solicitant;”.

Art. XLII. – (1) Guvernul și alte autorități responsabile de reglementarea utilizării ștampilei, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

(2) Persoanele juridice de drept privat care nu intră sub incidența Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992
cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nu sînt obligate să deţină şi să aplice ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură, cu excepţia cazurilor în care actele legislative prevăd expres cerinţa aplicării ştampilei. Dreptul persoanelor juridice de drept privat de a deţine şi de a aplica ştampilă proprie pe

principii benevole ramlne neafectat.

PRE EDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU Nr. 160. Chi inau,7 iulie 2016.

LPC160/2016
Внутренний номер: 366634
Varianta în limba de stat

Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ ЗАКОН Nr. 160

от 07.07.2016

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Опубликован : 16.09.2016 в Monitorul Oficial Nr. 306-313 статья № : 647
Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845-XII от 3 января 1992 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1994 г., № 2, ст. 33), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение:

1. Статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Предприятия и предприниматели не обязаны владеть собственной печатью и проставлять ее на документах любого характера. В случае, когда законодательством предусмотрена необходимость проставления печати предприятия или предпринимателя, требование считается выполненным, если документ подписан лицом, получившим на то полномочия от предприятия либо предпринимателя.».
2. В пункте 3 статьи 22 слова «, печать с фирмой и иные присущие ему атрибуты» исключить.
3. Подпункт 2) части 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2) передачи печатей на хранение территориальному отделению Государственной регистрационной палаты, в случае, когда предприятие владеет печатью;».

Cт. II. – В приложение 5 к Закону о приватизации жилищного фонда № 1324-XII от 10 марта 1993 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 27 июня 2006 года), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

в колонке «Зарегистрирован» слово «, печать» исключить;
в пункте 4 слова «печать и» исключить.

Ст. III. – В Закон о векселях № 1527-XII от 22 июня 1993 года (Монитор Парламента Республики

Молдова, 1993 г., № 10, ст. 285), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. В пункте h) статьи 4 слова «, скрепленные печатью» исключить.
2. В части первой статьи 12 слова «и печатью» исключить, а слова «скрепляется печатью»
заменить словами «удостоверяется подписью».
3. В части первой статьи 27 слова «и печатью» исключить.
4. В части первой статьи 51 слова «; акцепт подписывается посредником и удостоверяется его печатью.» заменить словами «и подписывается посредником.».
5. В пункте g) статьи 63 слова «, скрепленные печатью» исключить.

Ст. IV. – В части (5) статьи 1 Закона о государственном предприятии № 146-XIII от 16 июня 1994 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1994 г., № 2, ст. 9), с последующими изменениями, слова «гербовую печать с фирменным наименованием и словами „Республика Молдова”» исключить.

Ст. V. – В пунктах 54 и 57 приложения 1 к Закону о животном мире № 439-XIII от 27 апреля 1995

года (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 62–63, ст. 688), с последующими изменениями, слова «печатью организации, принявшей продукцию,» заменить словами
«подписью руководителя организации, принявшей продукцию, или уполномоченного лица,».

Ст. VI. – В Закон об общественных объединениях № 837-XIII от 17 мая 1996 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 153–156BIS), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (5) статьи 14 слова «печатях и» исключить.
2. В части (4) статьи 325 слова «и заверенные печатью объединения» исключить.

Ст. VII. – В Закон об акционерных обществах № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 1–4, ст. 1), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (8) статьи 3 признать утратившей силу.
2. Пункт о) части (4) статьи 19 признать утратившим силу.
3. Пункт g) части (3) статьи 54 признать утратившим силу.

Ст. VIII. – В пункте j) части (3) статьи 187 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года

(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от
8 февраля 2007 года), с последующими изменениями, слова «, заверенную печатью,» исключить.

Ст. IX. – В части (3) статьи 29 Закона о кадастре недвижимого имущества № 1543-XIII от 25 февраля 1998 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., № 44–46, ст. 318), с последующими изменениями, слова «и скреплены печатью» исключить.

Ст. X. – В пункте k) части (1) статьи 143 Кодекса торгового мореплавания Республики Молдова, утвержденного Законом № 599-XIV от 30 сентября 1999 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 1–4, ст. 2), с последующими изменениями, слова «и печать» исключить.

Ст. XI. – В части (1) статьи 28 Закона о патронатах № 976-XIV от 11 мая 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 141–143, ст. 1013), с последующими изменениями, пункт e) признать утратившим силу.

Ст. XII. – В Таможенный кодекс Республики Молдова № 1149-XIV от 20 июля 2000 года

(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от
1 июля 2007 года), с последующими изменениями, внести следующие изменение и дополнение:
1. В части (6) статьи 951 слова «и печатями» исключить.
2. Часть (1) статьи 20214 дополнить словами «, при ее наличии.».

Ст. XIII. – Часть (2) статьи 7 Закона о крестьянских (фермерских) хозяйствах № 1353-XIV от 3 ноября 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 14–15, ст. 52), с последующими изменениями, признать утратившей силу.

Ст. XIV. – В Закон о финансово-промышленных группах № 1418-XIV от 14 декабря 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 27–28, ст. 90) внести следующие изменения:

1. В части (2) статьи 7 слова «, и скрепления печатями участников» исключить.
2. В части (2) статьи 18 слова «, печать и» исключить.

Ст. XV. – В части (2) статьи 16 Закона о рационализаторской деятельности № 138-XV от 10 мая

2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 81–83, ст. 608), с последующими изменениями, слова «и заверяется печатью» исключить.

Ст. XVI. – В пункте j) части (1) статьи 1121 Гражданского кодекса Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 82–86, ст. 661), с последующими изменениями, слова «и печать» исключить.

Ст. XVII. – В Закон об адвокатуре № 1260-XV от 19 июля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 159, ст. 582), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение:

1. Часть (5) статьи 8 после слов «и печатью адвоката» дополнить словами «, если таковая у него имеется,».
2. Часть (5) статьи 10 изложить в следующей редакции:
«(5) Адвокат вправе владеть личной печатью.».
3. В части 3 статьи 31 слова «и печать.» заменить словами «и вправе владеть печатью.».

Ст. XVIII. – В Закон о распространении экземпляров произведений и фонограмм № 1459-XV от 14 ноября 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 11–13, ст. 42), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте b) части (2) статьи 5 слова «и печатью» исключить.
2. В части (4) статьи 6 слово «печатью» исключить.

Ст. XIX. – Часть (3) статьи 56 Трудового кодекса Республики Молдова № 154-XV от 28 марта 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 159–162, ст. 648), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

«(3) Индивидуальный трудовой договор составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами, с присвоением ему номера из реестра предприятия. В случае, если работодатель является органом публичной власти, в индивидуальном трудовом договоре проставляется его печать. Один экземпляр индивидуального трудового договора вручается работнику, другой хранится у работодателя.».

Ст. XX. – Часть (3) статьи 80 Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова № 225-

XV от 30 мая 2003 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова,
2013 г., № 130–134, ст. 415), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:
«(3) Доверенности, выдаваемые от имени юридического лица, подписываются администратором или другим лицом, имеющим на это полномочия, в соответствии с учредительными документами.».

Ст. XXI. – В части (1) статьи 8 Закона о предотгрузочной инспекции № 265-XV от 26 июня 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 141–145, ст. 572), с последующими

изменениями, слово «печатью» заменить словами «подписью ответственного лица».

Ст. XXII. – В Закон о складировании зерна и режиме складских свидетельств на зерно № 33-XVI

от 24 февраля 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 75–78, ст. 310), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. В части (2) статьи 22:
в пункте j) слова «и печать хранителя» исключить;
в пункте k) слова «и, по обстоятельствам, печать депонента» исключить.
2. В части (2) статьи 25 слова «штампа с надписью „Погашено”» заменить словом «подписи».
3. В статье 28:
в пункте b) части (1) слова «и, по обстоятельствам, печать» исключить;
в пункте c) части (4) слова «, скрепленные, по обстоятельствам, печатью» исключить.
Ст. XXIII. – В пункте a) части (3) статьи 262 Закона о винограде и вине № 57-XVI от 10 марта 2006 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 64–68, ст. 193), с последующими изменениями, слово «печатью» заменить словами «подписью ответственного лица винодельческого предприятия».
Ст. XXIV. – В части (4) статьи 101 Закона об организации и осуществлении туристической деятельности в Республике Молдова № 352-XVI от 24 ноября 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 14–17, ст. 40), с последующими изменениями, слова «, заверенный печатью выдавшего ваучер хозяйствующего субъекта» исключить.

Ст. XXV. – В Закон об аудиторской деятельности № 61-XVI от 16 марта 2007 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 72–75, ст. 230), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте i) части (2) статьи 8 слова «и печать аудиторского общества, аудитора –
индивидуального предпринимателя» исключить.
2. В подпункте шестом пункта b) части (5) статьи 10 слово «печать,» исключить.

Ст. XXVI. – В части (12) статьи 19 Закона о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 27–34, ст. 61), с последующими изменениями, второе предложение изложить в следующей редакции: «В случае органов публичной власти подписи на указанных документах при необходимости заверяются их

печатью.».

Ст. XXVII. – В пунктах d) и е) части (1) статьи 181 Закона о свободе совести, мысли и вероисповедания № 125-XVI от 11 мая 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова,

2007 г., № 127–130, ст. 546), с последующими изменениями, слова «и печатью» исключить.

Ст. XXVIII. – В пункте а) части (4) статьи 28 Закона о безопасности дорожного движения № 131-

XVI от 7 июня 2007 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова,
2015 г., № 11–21, ст. 6) слова «и печатью» исключить.

Ст. XXIX. – В Закон о ссудо-сберегательных ассоциациях № 139-XVI от 21 июня 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 112–116, ст. 506), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (7) статьи 38 слова «и скрепляется печатью ассоциации» исключить.
2. Часть (11) статьи 48 изложить в следующей редакции:
«(11) Если ассоциация, в отношении которой начата процедура исключения из Государственного регистра юридических лиц, имеет печать, по запросу органа надзора органы внутренних дел обеспечивают ее изъятие и уничтожение.».

Ст. XXX. – В Закон o государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220-XVI от 19 октября 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 184–187, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменение и дополнение:

1. В части (2) статьи 21 слова «при необходимости печать» заменить словами «печать, если таковая у него имеется.».
2. Часть (2) статьи 24 дополнить словами «, если таковая у него имеется.».
Ст. XXXI. – В пункте b) части (2) статьи 372 Закона о ветеринарно-санитарной деятельности №
221-XVI от 19 октября 2007 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 125–129, ст. 396), с последующими изменениями, слова «с оттиском печати заявителя в оригинале» заменить словами «с подписью заявителя».

Ст. XXXII. – В части (1) статьи 21 Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 206–209, ст. 681), с последующими изменениями, слово «печатью» заменить словом «подписью».

Ст. XXXIII. – В приложении 7 к Закону о защите растений и фитосанитарном карантине № 228

от 23 сентября 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 241–246, ст.
748), с последующими изменениями, слова «и печать» исключить.

Ст. XXXIV. – В части (11) статьи 17 Закона об ирригационных ассоциациях № 171 от 9 июля 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 160–162, ст. 588) слова «, заверяются печатью» исключить.

Ст. XXXV. – В Закон о деятельности по аккредитациии и оценке соответствия № 235 от 1 декабря

2011 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 46–47, ст. 136), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. В пункте b) части (11) статьи 19 слова «и заверенной образцом его печати» исключить.
2. В части (1) статьи 31 слова «образца печати» заменить словом «подписи».

Ст. XXXVI. – В Закон о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст. 663), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 27:
в части (3) слова «в том числе печать предприятия,» исключить;
в части (4) слова «в том числе печать,» исключить;
часть (5) признать утратившей силу.
2. В пункте с) части (2) статьи 134 слово «печатью,» исключить.
3. В пункте е) части (1) статьи 248 слова «бухгалтерских, учредительных документов и печати»
заменить словами: «бухгалтерских и учредительных документов».

Ст. XXXVII. – В пункте g) части (3) статьи 96 Закона о рынке капитала № 171 от 11 июля 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст. 665), с последующими изменениями, слова «печать и» исключить.

Ст. XXXVIII. – В части (3) статьи 65 Закона о внутреннем водном транспорте Республики Молдова

№ 176 от 12 июля 2013 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 238–242, ст.
672) слова «календарный штемпель» заменить словами «подпись и дату».

Ст. XXXIX. – В Закон об энергетической эффективности зданий № 128 от 11 июля 2014 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 297–309, ст. 609), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 16:
в подпункте восьмом пункта a) части (1) слова «и печать» исключить;
в подпункте седьмом пункта а) части (2) слова «и печать» исключить.
2. В подпункте седьмом пункта a) части (2) статьи 24 слова «и печать» исключить.
3. В подпункте седьмом пункта a) части (2) статьи 26 слова «и печать» исключить.

Ст. XL. – В Кодекс автомобильного транспорта № 150 от 17 июля 2014 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 247–248, ст. 568), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте c) статьи 72 слова «с печатью заказчика перевозки.» заменить словами
«, подписанный заказчиком перевозки.».
2. В пункте b) части (1) статьи 78 слова «с печатью заказчика перевозки;» заменить словами «, подписанный заказчиком перевозки;».

Ст. XLI. – Пункт b) части (12) статьи 12 Закона о режиме пиротехнических изделий № 143 от 17 июля 2014 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 352–357, ст. 660) изложить в следующей редакции:

«b) два экземпляра декларации на бумажном носителе, подписанной заявителем;».

Ст. XLII. – (1) Правительству и другим органам власти, ответственным за регулирование использования печати, в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(2) Юридические лица частного права, к которым не применяются положения Закона о
предпринимательстве и предприятиях № 845-XII от 3 января 1992 года, не обязаны владеть собственной печатью и проставлять ее на документах любого характера, за исключением случаев, когда требование о проставлении печати прямо предусмотрено законодательными актами. Этим не затрагивается право юридических лиц частного права владеть собственной печатью на добровольной основе и проставлять ее.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Андриан КАНДУ

№ 160. Кишинэу, 7 июля 2016 г.


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. MD152