About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Copyright Regulation (1993:1212) (as amended up to Regulation (2017:326)), Sweden

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2017 Dates Entry into force: January 1, 1994 Adopted: November 25, 1993 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Enforcement of IP and Related Laws Notes This consolidated version of the Copyright Regulation incorporates all the amendments up to 'Regulation (2017:326) Amending Copyright Regulation (1993:1212)', which was adopted on April 27, 2017, and entered into force on July 1, 2017.

The said Regulation (2017:326) introduces amendments to the title headings of Sections 2 and 4 of this consolidated Regulation.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Upphovsrättsförordning (1993:1212) (Ändrad: t.o.m. 2017:326)        

Upphovsrättsförordning (1993:1212)

Svensk författningssamling 1993:1212

t.o.m. SFS 2017:326

SFS nr: 1993:1212

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3

Utfärdad: 1993-11-25

Ändrad: t.o.m. SFS 2017:326

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Innehåll:

Övergångsbestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Förordning (2014:883).

Framställning av exemplar inom arkiv och bibliotek

2 § Med framställning av exemplar för kompletteringsändamål i 16 § första stycket 1 upphovsrättslagen avses fall när

1. ett exemplar av ett verk är ofullständigt; om verket har kommit ut i delar avses
dock endast fallet att den del som saknas inte kan köpas i handeln, eller
2. exemplar av ett verk inte kan köpas i handeln och exemplarframställningen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av den aktuella produkttypen.
Första stycket gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen. Förordning (2014:883).

Användning av herrelösa verk

3 § En användare som avses i 16 a § upphovsrättslagen ska till Patent- och registreringsverket lämna uppgifter om

1. resultatet av den omsorgsfulla efterforskning som användaren har utfört och som har lett till att ett verk anses herrelöst enligt 16 b § upphovsrättslagen, samt
2. användarens förfoganden med stöd av 16 a § samma lag.
Om ett verk enligt 16 b § andra stycket upphovsrättslagen inte längre anses herrelöst, ska den användare som har utfört den omsorgsfulla efterforskningen lämna uppgifter om detta, om rättsinnehavaren har gett sig till känna för den användaren.
En användare som lämnar uppgifter enligt första eller andra stycket ska även lämna kontaktuppgifter.
Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och
49 a §§ upphovsrättslagen.
Patent- och registreringsverket ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Verket får meddela föreskrifter om hur användarna ska lämna uppgifter. Förordning (2016:376).
Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionsnedsättning

4 § När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av verk enligt 17 § andra stycket upphovsrättslagen ska

1. upphovsmannen meddelas, om det kan ske utan besvär,
2. exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, och
3. framställaren upprätta ett register över de exemplar som framställs.
Om ett bibliotek eller en organisation sprider eller överför exemplar till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, ska upphovsmannen meddelas även om det. Detta gäller endast om det kan ske utan besvär. Förordning (2017:326).

Framställning av upptagningar för ljudradio- och televisionsutsändningar

5 § När ett radio- eller televisionsföretag gör en upptagning med stöd av 26 e § 1 upphovsrättslagen eller en bestämmelse som hänvisar till den bestämmelsen gäller att upptagningen

1. ska göras med företagets egen utrustning,
2. får användas endast vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid varefter den, om inte något annat följer av 3, ska utplånas,
3. får överlämnas endast till och bevaras endast i ett arkiv hos ett sådant företag som har tillstånd av regeringen enligt 4 kap. 3 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696); så får dock ske endast om upptagningen har dokumentariskt värde,
4. får föras över på nytt underlag, varvid originalupptagningen ska utplånas, och
5. får brukas för framställning av ett särskilt exemplar av upptagningen vilket ska användas för utsändning; efter utsändningen ska upptagningen på det särskilda exemplaret utplånas. Förordning (2014:883).

Talan om förbud mot kränkande återgivning

6 § Rätt att föra talan enligt 51 § upphovsrättslagen har Svenska Akademien, Musikaliska akademien och Akademien för de fria konsterna, var och en för sitt område. Förordning (2014:883).

Övergångsbestämmelser

1993:1212
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild skall upphöra att gälla.


Legislation Supersedes (2 text(s)) Supersedes (2 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SE142