About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law of July 27, 2001, on the Protection of Databases, Poland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2001 Dates Entry into force: October 11, 2002 Adopted: July 27, 2001 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Polish Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych        

©Kancelaria Sejmu s. 1/5

23-11-01

USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o ochronie baz danych

Art. 1. Ochronie określonej w ustawie podlegają bazy danych, z wyłączeniem baz danych spełniających cechy utworu określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:

1) baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, in- dywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektro- nicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwesty- cyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości,

2) pobieranie danych oznacza stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przenie- sienia, z zastrzeżeniem art. 3,

3) wtórne wykorzystanie oznacza publiczne udostępnienie bazy danych w do- wolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem, z zastrzeżeniem art. 3,

4) producentem bazy danych jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organi- zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o producencie należy przez to rozumieć także jego następcę prawnego.

Art. 3. Wypożyczenie baz danych nie stanowi pobierania danych lub wtórnego ich wykorzy- stania.

Opracowano na pod- stawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402,

©Kancelaria Sejmu s. 2/5

23-11-01

Art. 4. Ochrona przyznana bazom danych nie obejmuje programów komputerowych użytych do sporządzenia baz danych lub korzystania z nich.

Art. 5. Z ochrony korzystają bazy danych, których:

1) producent jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo ma na jej teryto- rium swoją siedzibę,

2) producent jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Wspólnoty Europejskiej,

3) producent jest osobą prawną założoną zgodnie z prawem państwa człon- kowskiego Unii Europejskiej, posiadającą siedzibę i zakład główny wyko- nywania działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej; jeżeli produ- cent posiada tylko siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej, jego działalność musi być istotnie i trwale związana z gospodarką państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

4) ochrona wynika z umów międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych,

5) producent jest podmiotem niewymienionym w pkt 1-4 i jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności go- spodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115).

Art. 6. Producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania da- nych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.

Art. 7. 1. Producent bazy danych udostępnionej publicznie w jakikolwiek sposób nie może

zabronić użytkownikowi korzystającemu zgodnie z prawem z takiej bazy da- nych, pobierania lub wtórnego wykorzystania w jakimkolwiek celu nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości.

2. Jeżeli użytkownik korzystający zgodnie z prawem z bazy danych jest uprawniony do pobierania lub wtórnego wykorzystania jedynie części bazy danych, przepis ust. 1 dotyczy tylko tej części.

3. Korzystanie z baz danych, o którym mowa w ust. 1, nie może naruszać normal- nego korzystania z baz danych lub godzić w słuszne interesy producenta baz da- nych.

pkt 1 w art. 5 traci moc z dniem uzyska- nia przez RP człon- kostwa w UE

pkt 2 i 3 w art. 5 stosuje się od dnia uzyskania przez RP członkostwa w UE

©Kancelaria Sejmu s. 3/5

23-11-01

Art. 8. 1. Wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej

bazy danych:

1) do własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej ba- zy danych,

2) w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze wska- zaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem, dla którego wykorzystano bazę,

3) do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub ad- ministracyjnego.

2. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wy- korzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedli- wione naruszenie słusznych interesów producenta.

Art. 9. 1. Pierwsza sprzedaż kopii bazy danych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

przez uprawnionego lub za jego zgodą wyczerpuje prawo do kontrolowania od- sprzedaży tej kopii na tym terytorium.

2. Pierwsza sprzedaż kopii bazy danych w państwach członkowskich Unii Euro- pejskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą wyczerpuje prawo do kontrolo- wania odsprzedaży tej kopii na ich terytorium.

Art. 10. 1. Czas trwania ochrony bazy danych liczy się od jej sporządzenia przez okres pięt-

nastu lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona.

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, baza danych została w jakikolwiek sposób udostępniona publicznie, okres jej ochrony wygasa z upływem piętnastu lat następujących po roku, w którym doszło do jej udostępnienia po raz pierw- szy.

3. W przypadku jakiejkolwiek istotnej, zmiany treści bazy danych, co do jakości lub ilości, w tym jej uzupełnienia, zmiany lub usunięcia jej części, mających zna- miona nowego istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu okres jej ochrony li- czy się odrębnie.

Art. 11. Producent bazy danych może żądać od osoby, która naruszyła jego prawo do bazy danych, zaniechania naruszeń, przywrócenia stanu zgodnego z prawem i wydania bezprawnie uzyskanej korzyści majątkowej; producent bazy danych może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

ust. 1 w art. 9 traci moc z dniem uzyska- nia przez RP człon- kostwa w UE

ust. 2 w art. 9 stosuje się od dnia uzyskania przez RP członko- stwa w UE

©Kancelaria Sejmu s. 4/5

23-11-01

Art. 12. 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego

warunkom, pobiera dane lub wtórnie wykorzystuje w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie następuje na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykro- czenia.

3. Sąd może orzec przepadek, na rzecz Skarbu Państwa, bezprawnie wykonanych egzemplarzy bazy danych.

Art. 13. Prawo do bazy danych nie narusza ochrony treści bazy danych udzielanej na podsta- wie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub ochrony jakichkolwiek składających się na bazę danych elementów, udzielanej na podstawie przepisów o wynalazkach, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, oznaczeniach pochodzenia, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnicy prawnie chronionej, ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych, a także prawa cywilnego i prawa pracy.

Art. 14. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.”;

2) w art. 3 po wyrazach „bazy danych” dodaje się wyrazy „spełniające cechy utwo- ru”;

3) po art. 17 dodaje się art. 171 w brzmieniu:

„Art. 171. Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych spełniającej cechy utworu, dokonane przez legalnego użytkownika bazy danych lub jej kopii, nie wymaga zezwolenia autora bazy danych, jeśli jest ono konieczne dla dostępu do zawartości bazy danych i normal- nego korzystania z jej zawartości. Jeżeli użytkownik jest upoważ- niony do korzystania tylko z części bazy danych, niniejsze posta- nowienie odnosi się tylko do tej części.”;

4) w art. 23 w ust. 1 po wyrazach „architektoniczno-urbanistycznego” dodaje się wyrazy „oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego nie związanego z ce- lem zarobkowym”;

5) po art. 30 dodaje się art. 301 w brzmieniu:

„Art. 301. Do baz danych spełniających cechy utworu nie stosuje się art. 28, art. 29 ust. 2 i 3 i art. 30.”;

6) po art. 771 dodaje się art. 772 w brzmieniu:

©Kancelaria Sejmu s. 5/5

23-11-01

„Art. 772. Ochrona przyznana bazom danych spełniającym cechy utworu nie obejmuje programów komputerowych używanych do sporządze- nia lub obsługi baz danych dostępnych przy pomocy środków elektronicznych.”.

Art. 15. 1. Ustawę stosuje się także do baz danych istniejących w dniu jej wejścia w życie

w odniesieniu do korzystania z nich po tej dacie.

2. Dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy czynności prawne odnoszące się do baz danych są skuteczne i podlegają ochronie według zasad dotychczaso- wych.

Art. 16. 1. Przepisy art. 5 pkt 2 i 3 oraz art. 9 ust. 2 stosuje się od dnia uzyskania przez

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Przepisy art. 5 pkt 1 i art. 9 ust. 1 tracą moc z dniem uzyskania przez Rzeczpo- spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Legislation Is amended by (1 text(s)) Is amended by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. PL097