About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Rules on the Procedure for Use, as Trademarks and Service Marks, of Full or Abbreviated Names of the Kyrgyz Republic formed by Initial Letters or Components of Phrases or Words (approved by Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 94 of February 13, 2006), Kyrgyzstan

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2006 Dates Adopted: February 13, 2006 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Trademarks, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Kyrgyz Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрү жана сөз айкаштарын пайдалануунун Татиби ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-февралындагы № 94 токтому менен бекитилген)         Russian Порядок использования в товарных знаках, знаках обслуживания полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний (Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики № 94 от 13.02.2006 г.)        

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2006-жылдын 13-февралындагы

N 94 токтому менен

бекитилген

 

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде

Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган

атын жана анын негизинде түзүлгөн

сөздөрү жана сөз айкаштарын

пайдалануунун

ТАРТИБИ

 

1. Бул Тартип "Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыккан.

2. Бул Тартип товардык белгилерде жана тейлөө белгилеринде (мындан ары - товардык белги) Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө салат.

3. Товардык белгилерде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган расмий атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануу ушул Тартипке ылайык жүргүзүлөт.

4. Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган белгилөөлөр товардык белгисине, тейлөө белгиге киргизилиши мүмкүн, эгерде өтүнмө ээси:

а) мамлекеттик бийлик жана башкаруу органы болуп саналса;

б) Кыргыз Республикасынын товардык рыногунда басымдуу абал ээлесе;

в) Кыргыз Республикасына гана мүнөздүү кайталангыс товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрүн чыгарса жана/же аткарса;

г) тышкы экономикалык ишмердүүлүктү ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын дүйнөлүк рынокто узак мезгилден бери (кеминде 5 жыл) коюп келсе;

д) Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык инфраструктурасын жакшыртууга багытталган товарларды чыгарса жана/же жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү аткарса.

5. Ушул Тартиптин 4-пунктунда көрсөтүлгөн белгилөөлөр товардык белгиге коргоочу эмес элементтер катары киргизилиши мүмкүн, эгерде алар анда басымдуу абал ээлебесе.

6. Ушул Тартиптин 4-пунктунун "а" пунктчасында көрсөтүлгөн өтүнмө эзсинен товардык белгини каттого арыз түшсө, алар өздөрүнүн укуктук статусун аныктоочу тиешелүү нормативдик укуктук актыны көрсөтүшөт.

7. Эгерде өтүнмө ээси ишкердик жүргүзүүчү жеке же юридикалык жак болгон учурда Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган товардык белгини же билдирилген белгилөөнү каттоого берилген өтүнмөнүн экспертизасын өткөрүү процессинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттик (мындан ары - Кыргызпатент) өтүнмө ээсинен ушул Тартиптин 4-пунктунун "б" - "д" пунктчаларында каралган шарттардын бар экендигин белгилөөчү компетенттүү органдын корутундусун талап кылууга акылуу.

Муну менен бирге көрсөтүлгөн корутундулар Кыргызпатентке берилет:

1) ушул Тартиптин 4-пунктунун "б" пунктчасында көрсөтүлгөн өтүнмө эзсине карата - Кыргыз Республикасынын монополияга каршы органы тарабынан;

2) ушул Тартиптин 4-пунктунун "в" пунктчасында көрсөтүлгөн өтүнмө ээсине карата - ушул өтүнмө ээсинин ишмердүүлүгүн тескөөчү тиешелүү мамлекеттик башкаруу органы;

3) ушул Тартиптин 4-пунктунун "г" жана "д" пунктчаларында көрсөтүлгөн өтүнмө ээлерине карата - Кыргыз Республикасынын өнөр жай жана соода тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жана Кыргыз Республикасынын соода-өнөр жай палатасы.

8. Товардык белги катары Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган белгилөөлөр, өтүнмө ээсинин (юридикалык жактын) белгиленген тартипте катталган аталышы менен бирдей же окшош белгилөөлөр катталышы мүмкүн. Бул учурда өтүнмө ээсине юридикалык жактын мамлекеттик катгоого алынгандыгы жөнүндө күбөлүк берилет.

Эгерде өтүнмө ээлери өз ишмердүүлүгүндө товардык белги катары Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган белгилөөлөрдү пайдаланышкан банктык же финансылык-кредиттик мекемелер болуп саналган юридикалык жак болгон учурда, мындай мамилелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жөнгө салынат.

9. Ушул Тартиптин 6 жана 7-пункттарында көрсөтүлгөн документтер "Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-статьясында каралган мөөнөттөрдө берилиши керек.

Эгерде өтүнмө ээси көрсөтүлгөн мөөнөттү бузса же экспертизанын суроо-талабын жоопсуз калтырса, өтүнмө чакыртылып алынды деп эсептелет.

10. Ушул Тартиптин 6 жана 7-пункттарында каралган документтер түшкөндө, Кыргызпатент он күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган расмий атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын товардык белгиге киргизүүгө мүмкүн же мүмкүн эместиги жөнүндө эксперттик корутунду чыгарат.

11. Эксперттик корутундуларды кароо жана экспертиза үчүн милдеттүү болгон чечим кабыл алуу үчүн Кыргызпатент тарабынан коллегиялдуу орган Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын камтыган белгилөөлөр боюнча корутундуларды карап чыгуу боюнча комиссия (мындан ары - Комиссия) түзүлөт.

12. Комиссиянын курамы Кыргызпатенттин директору тарабынан Кыргызпатент системасындагы адистердин ичинен түзүлөт жана бекитилет.

Комиссиянын төрагасын Кыргызпатенттин директору дайындайт.

13. Ушул Тартиптин 10-пунктунда көрсөтүлгөн корутунду Комиссияга жиберилет.

14. Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган расмий атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын товардык белгиге киргизүүгө мүмкүн же мүмкүн эместиги жөнүндө Кыргызпатенттин Комиссияга берилген корутундусу ал түшкөн күндөн тартип бир айдын ичинде каралат.

15. Эксперттик корутундуну кароо Комиссиянын үчтөн аз эмес мүчөсү катышкан курамда Комиссиянын жыйынында ишке ашырылат. Жыйынды Комиссиянын төрагасы өткөрөт.

16. Комиссиянын чечими анын мүчөлөрүнүн кеңешүүсүнүн жыйынтыгы боюнча кабыл алынат.

Чечим Комиссияга катышкан анын мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең болгон учурда төраганын добушу чечүүчү болуп саналат.

Каралып жаткан корутунду Комиссиянын бир мүчөсүнө таандык болсо, ал добуш берүүгө катышпайт.

Комиссиянын чечими жазуу формасында баяндалат жана ага Комиссиянын төрагасы жана бардык мүчөлөрү кол коюшат.

17. Комиссиянын чечими өтүнмө боюнча жалпы чечим кабыл алуу үчүн экспертизага жиберилет.

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 13 февраля 2006 года N 94
ПОРЯДОК
использования в товарных знаках, знаках обслуживания
полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
2. Настоящий Порядок регулирует отношения по использованию в товарных знаках
и знаках обслуживания (далее - товарный знак), полного или сокращенного названия
Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний.
3. Использование в товарных знаках официального полного или сокращенного
названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний производится в соответствии с настоящим Порядком.
4. Обозначения, содержащие полное или сокращенное название Кыргызской Республики и образованные на его основе слова и сочетания, могут быть включены в товарный знак, знак обслуживания если заявитель:
а) является органом государственной власти и управления;
б) занимает доминирующее положение на товарном рынке Кыргызской Республики;
в) производит и/или выполняет уникальные, присущие только Кыргызской
Республике виды товаров, работы и услуги;
г) продолжительное время (не менее 5 лет) представляет интересы Кыргызской
Республики на мировом рынке при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
д) производит товары и/или выполняет работы и услуги, направленные на
улучшение социально-экономической инфраструктуры Кыргызской Республики.
5. Обозначения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, могут быть включены
как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего
положения.
6. При поступлении заявки на регистрацию товарного знака от заявителей,
указанных в подпункте "а" пункта 4 настоящего Порядка, ими представляется соответствующий нормативный правовой акт, определяющий их правовой статус.
7. В случае, если заявителями являются физические или юридические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, в процессе проведения экспертизы заявки на регистрацию товарного знака или заявленного обозначения, содержащего полное или сокращенное название Кыргызской Республики и образованные на его основе слова и сочетания, Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент) вправе запросить у заявителя заключение компетентного органа, устанавливающего наличие условий, предусмотренных подпунктами "б"-"д" пункта 4 настоящего Порядка.
При этом указанные заключения представляются в Кыргызпатент:
1) в отношении заявителей, указанных в подпункте "б" пункта 4 настоящего
Порядка - антимонопольным органом Кыргызской Республики;
2) в отношении заявителей, указанных в подпункте "в" пункта 4 настоящего Порядка, - соответствующий государственный орган управления, к ведению которого относится деятельность данного заявителя;
3) в отношении заявителей, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 4 настоящего
Порядка, - уполномоченный государственный орган в области промышленности и
торговли Кыргызской Республики и Торгово-промышленная палата Кыргызской
Республики.
8. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения, содержащие полное или сокращенное название Кыргызской Республики и образованные на их основе слова и сочетания тождественные или сходные, зарегистрированному в
установленном порядке наименованию заявителя (юридического лица). В этом случае заявителем предоставляется свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
В случае, если заявителями являются юридические лица, являющиеся банковскими
или финансово-кредитными учреждениями, использующие в своей деятельности, в качестве товарных знаков обозначения, содержащие полное или сокращенное название Кыргызской Республики и образованные на их основе слова и сочетания, данные отношения регулируются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
9. Документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, должны быть представлены в сроки, предусмотренные статьей 10 Закона Кыргызской Республики "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".
Если заявитель нарушил указанный срок или оставил запрос экспертизы без ответа, заявка считается отозванной.
10. При поступлении документов, предусмотренных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, Кыргызпатент в течение десяти дней выносит экспертное заключение о возможности или невозможности включения в товарные знаки официального полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на их основе слов и сочетаний.
11. Для рассмотрения экспертных заключений и принятия решения, обязательного для экспертизы, Кыргызпатентом создается коллегиальный орган Комиссия по рассмотрению заключений по обозначениям, содержащих официальное полное или сокращенное название Кыргызской Республики и образованные на его основе слов и сочетаний (далее - Комиссия).
12. Состав Комиссии формируется и утверждается директором Кыргызпатента из числа специалистов системы Кыргызпатента.
Председатель Комиссии назначается директором Кыргызпатента.
13. Заключение, указанное в пункте 10 настоящего Порядка, направляется в
Комиссию.
14. Заключение Кыргызпатента о возможности или невозможности включения в товарные знаки официального полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний, переданное в Комиссию, рассматривается в течение одного месяца со дня его поступления.
15. Рассмотрение экспертного заключения осуществляется на заседании Комиссии
в составе не менее трех ее членов. Заседание проводит председатель Комиссии.
16. Решение Комиссии принимается по результатам совещания ее членов.
Решение принимается простым большинством голосов, участвующих членов
Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Член Комиссии, чье заключение является предметом рассмотрения, не принимает
участие в голосовании.
Решение Комиссии излагается в письменной форме и подписывается председателем
и всеми членами Комиссии.
17. Решение Комиссии направляется экспертизе для принятия решения по заявке в целом.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. KG154