About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation No. 23 of the Minister of Justice of January 3, 2012, on the Procedures for the Publication of Patent Applications (consolidated text of August 12, 2014), Estonia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2014 Dates Entry into force: January 13, 2012 Adopted: January 3, 2012 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Estonian Patenditaotluse avaldamise korra kehtestamine Vastu võetud 03.01.2012 nr 23        

Väljaandja: Justiitsminister
Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 19.08.2014, 6

Patenditaotluse avaldamise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 23

RT I, 10.01.2012, 23 jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine

28.05.2013

Avaldamine

RT I, 31.05.2013, 2

Jõustumine

03.06.2013

12.08.2014

RT I, 19.08.2014, 2

01.12.2014

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 24 lõike 8 alusel.

I. Üldsätted

1.Patenditaotluse avaldamise kord (edaspidi kord) kehtestatakse patendiseaduse § 24 lõike 8 alusel.

2.Käesolev kord määrab avaldatava patenditaotluse vormi- ja sisunõuded ning kehtestab selle koostamise, vormistamise, avaldamise ja levitamise korra.

3.Patenditaotluse avaldamise all mõistetakse nii Patendiametis patendiseaduse § 21 kohaselt menetlusse võetud siseriikliku patenditaotluse kui ka patendiseaduse § 33 lõigete 1 ja 2 kohaselt menetlusse võtmiseks esitatud rahvusvahelise patenditaotluse (edaspidi PCT taotlus), mis on Patendiameti poolt menetlusse võetud, patendiseaduse § 24 kohast avaldamist.

4.Käesoleva korra kohaselt avaldatud patenditaotlus loetakse patendiseaduse § 24 lõigetes 6 ja 7 sätestatu tähenduses avaldatuks selle patenditaotluse avaldamise teadet sisaldava Eesti Patendilehe numbri ilmumise päeval. Nimetatud päevast alates arvatakse patenditaotluses sisalduv leiutis teabe hulka, mis patendiseaduse

§ 8 lõikes 2 sätestatu tähenduses määrab tehnika taseme. Samuti on nimetatud päev patenditaotluse avaldamise päevaks patendiseaduse § 18 lõikes 2 sätestatu tähenduses.

5.Patenditaotluse avaldamist käesoleva korra kohaselt ei loeta teabe avalikustamiseks patendiseaduse § 8 lõike 3 tähenduses.

II. Avaldatava patenditaotluse vormi- ja sisunõuded

6.Avaldatav patenditaotlus koosneb tiitellehest, leiutiskirjeldusest, patendinõudlusest ja joonisest või muust illustreerivast materjalist viimase olemasolul. PCT taotluse korral mõistetakse leiutiskirjelduse ja patendinõudluse all PCT taotluse nimetatud dokumentide eestikeelseid tõlkeid.

7.Tiitellehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid, varustades need Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardi ST. 9 kohase numberkoodiga (INID-kood), kui andme või rekvisiidi jaoks on selline kood kehtestatud:
7.1. riigi nimi – Eesti Vabariik;
7.2. riigi vapp – Eesti Vabariigi väike riigivapp;
INID-kood

Patenditaotluse avaldamise kord Leht 1 / 5

7.3. patenditaotluse avaldanud asutuse nimetus – Patendiamet
(19);
7.4. dokumendi nimetus – patenditaotlus (12);
7.5. dokumendi number – patenditaotluse number (11);
7.6. leiutise nimetus (54);
7.7. rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks (51);
7.8. leiutise autori ees- ja perekonnanimi ning aadress (72);
7.9. patenditaotleja ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtteasukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress jariigi kood
7.10. patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress
7.11. ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikustühise esindaja korral nimi
(71);
(74); (74);
7.12. patenditaotluse number (21);
7.13. patenditaotluse esitamise kuupäev või rahvusvahelise patenditaotlusesiseriiklikku faasi esitamise kuupäev
(22);
7.14. prioriteediandmed (30);
7.15. varasema patenditaotluse, millest patenditaotlus on eraldatud, numberja esitamise kuupäev
7.16. varasema jätkatud patenditaotluse number ja esitamise kuupäev
7.17. varasema patenditaotluse, mis on esitatud leiutise olemust muutvatevarasema patenditaotluse paranduste ja täienduste põhjal, number, parandusteja täienduste esitamise kuupäev;
(62); (66);
7.18. rahvusvahelise patenditaotluse number (86);
7.19. rahvusvahelise patenditaotluse esitamise kuupäev (86);
7.20. mikroorganismi tüve deponeerimise andmed (83);
7.21. patenditaotluse avaldamise kuupäev (43);
7.22. leiutise olemuse lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles
7.23. joonis või muu illustreeriv materjal.
(57);

8.Andmed ja rekvisiidid paigutatakse tiitellehele järgmiselt:

8.1. tiitellehe päise vasakpoolsesse ossa trükitakse Eesti Vabariigi väike riigivapp, sellest paremale riigi nimi
ning viimase alla avaldatud patenditaotluse välja andnud asutuse nimi;
8.2. tiitellehe päise parempoolsesse ossa trükitakse dokumendi number sellele eelneva Eesti Vabariigi
kahetähelise koodiga EE ja sellele järgneva avaldatud patenditaotlust tähistava dokumendiliigi koodiga A.
Dokumendi numbriks võetakse patenditaotluse numbri arvosa. (Patenditaotluse number koosneb suurtähest P ja
sellele järgnevast üheksakohalisest arvust, mille esimesed neli kohta tähistavad aastaarvu, millal patenditaotlus
esitati, ning järgnevad kohad järjekorranumbrit jooksval aastal esitatud patenditaotluste hulgas.);
8.3. dokumendi number koos sellele eelneva Eesti Vabariigi kahetähelise koodiga EE ja sellele järgneva
avaldatud patenditaotlust tähistava dokumendiliigi koodiga A dubleeritakse vertikaalselt lehe vasaku veerise
ülaossa ja lehe alumise veerise keskele. Lehe ülaveerisel paremal dubleeritakse dokumendi number vöötkoodina
vastavalt WIPO standardile ST. 10/B;
8.4. päise alla vasakule trükitakse dokumendi nimetus;
8.5. päise parempoolses osas on rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks, mille ees seisab tähis Int.Cl.:,
millele on lisatud ülaindeksina rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni redaktsiooni tähistav number;
8.6. lehe keskosas vasakul on patenditaotluse numbri, patenditaotluse esitamise kuupäeva ja patenditaotluse
avaldamise kuupäeva andmed;
8.7. lehe keskosas paremal on patenditaotleja ja leiutise autori andmed;
8.8. lehe keskosa täiendatakse teiste käesoleva korra punktis 7 toodud bibliograafiliste andmetega sõltuvalt
patenditaotlusest;
8.9. lehe alaosas vasakul on leiutise nimetus ja leiutise olemuse lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles;
8.10. lehe alaossa paremale paigutatakse joonise või muu illustreeriva materjali olemasolul selle üks või mitu
kujutist, kui see on leiutise olemuse lühikokkuvõttest arusaamiseks vajalik.
9.Leiutiskirjelduse vormi ja sisu kohta kehtivad patenditaotluse dokumentide vormi- ja sisunõuete ning esitamise korra (edaspidi patenditaotluse esitamise kord) punkti 8 nõuded.

10.Patendinõudluse vormi ja sisu kohta kehtivad patenditaotluse esitamise korra punkti 9 nõuded.

11.Jooniste ja muu illustreeriva materjali vormi ja sisu kohta kehtivad patenditaotluse esitamise korra punkti 10 nõuded.

Leht 2 / 5 Patenditaotluse avaldamise kord

12.Leiutiskirjelduse, patendinõudluse ja jooniste või muu illustreeriva materjali kõigi lehtede ülaveerise parempoolsesse ossa kantakse sama dokumendi number koos sellele eelneva Eesti Vabariigi kahetähelise koodiga EE ja sellele järgneva dokumendiliigi koodiga A, mis on käesoleva korra punkti 8.2 kohaselt trükitud tiitellehele.

III. Patenditaotluse avaldamise tähtpäev

13.Patendiseaduse § 24 lõikes 2 sätestatu alusel avaldatakse menetluses olev patenditaotlus pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast, prioriteedinõude korral aga prioriteedikuupäevast.

14.Patenditaotluse avaldamise tähtpäevaks on pärast käesoleva korra punktis 13 nimetatud 18 kuu möödumist esimese Eesti Patendilehe numbri ilmumise kuupäev. PCT taotluste korral on patenditaotluse avaldamise tähtpäevaks PCT taotluse siseriiklikus faasis menetlusse võtmise kuupäevale järgneva esimese Eesti Patendilehe numbri ilmumise kuupäev.

15.Patenditaotlus avaldatakse käesoleva korra punkti 14 kohaselt määratud tähtpäevast hiljem järgmistel juhtudel:

1) Eesti Patendilehe ilmumiseni on jäänud vähem kui 15 tööpäeva; [RT I, 19.08.2014, 2- jõust. 01.12.2014]
2) puudub mõni seda patenditaotlust iseloomustavatest käesoleva korra punktis 7 loetletud bibliograafilistest andmetest;
3) leiutiskirjeldus või patendinõudlus ei vasta patenditaotluse esitamise korra punktis 17.1 kehtestatud nõuetele;
4) joonis või muu illustreeriv materjal ei vasta patenditaotluse esitamise korra punktides 17.6.1 kuni 17.6.8,
17.6.15, 17.6.18 ja 17.6.19 kehtestatud nõuetele.

16.Kui vastavalt patendiseaduse § 24 lõikele 3 patenditaotleja nõuab patenditaotluse avaldamist enne patendiseaduse § 24 lõikes 2 ja sellele vastava käesoleva korra punktis 13 nimetatud 18 kuu möödumist, määratakse patenditaotluse avaldamise tähtpäevaks patenditaotleja nõude Patendiametisse saabumise kuupäevale järgneva esimese Eesti Patendilehe numbri ilmumise kuupäev tingimusel, et käesoleva korra punktis 15 loetletud tingimused on täidetud. Kui patenditaotleja on oma nõudes nimetanud patenditaotluse soovitava avaldamise kuupäeva, siis määratakse patenditaotluse avaldamise tähtpäevaks patenditaotleja nimetatud kuupäev juhul, kui see ühtib Eesti Patendilehe numbri ilmumise kuupäevaga, või patenditaotleja nimetatud kuupäevale järgneva esimese Eesti Patendilehe numbri ilmumise kuupäev juhul, kui soovitud kuupäev ei ühti Eesti Patendilehe numbri ilmumise kuupäevaga. Seejuures peavad käesoleva korra punktis 15 loetletud tingimused olema täidetud.

17.Käesoleva korra punkti 15 alusel ettenähtud patenditaotluse hilisema avaldamise korral määratakse avaldamise tähtpäevaks:

1) ülejärgmise Eesti Patendilehe numbri ilmumise päev, kui järgmise numbri ilmumiseni on jäänud vähem kui
15 tööpäeva;
[RT I, 19.08.2014, 2- jõust. 01.12.2014]
2) käesoleva korra punkti 15 alapunktides 2 kuni 4 nimetatud puuduste korral järgmise Eesti Patendilehe
numbri ilmumise päev pärast puuduste kõrvaldamise kontrollimise lõpetamist Patendiameti poolt, või kui Eesti
Patendilehe järgmise numbri ilmumiseni on jäänud vähem kui 15 tööpäeva, siis ülejärgmise numbri ilmumise
päev.
[RT I, 19.08.2014, 2- jõust. 01.12.2014]

IV. Avaldatava patenditaotluse koostamine

18.Patenditaotlusi menetlev Patendiameti struktuuriüksus (edaspidi patenditaotlusi menetlev struktuuriüksus) määrab käesoleva korra punktis 7 loetletud bibliograafilistest andmetest seda patenditaotlust iseloomustavad bibliograafilised andmed ja koostab patenditaotleja esitatud dokumentidest avaldatava patenditaotluse leiutiskirjelduse, patendinõudluse ja leiutise olemuse lühikokkuvõtte eesti ja inglise keeles ning jooniste või muu illustreeriva materjali komplekti, kui viimased on esitatud dokumentide hulgas olemas. Jooniste või muu illustreeriva materjali olemasolu korral määratakse patenditaotleja soovi arvestades tiitellehel avaldatav kujutis.

19.Käesoleva korra punktis 18 nimetatud toimingute tegemisel lähtutakse patenditaotluse dokumentidest, mis olid jõus seisuga 15 tööpäeva enne patenditaotluse avaldamise tähtpäeva.

[RT I, 19.08.2014, 2- jõust. 01.12.2014]

20.Kui käesoleva korra punktis 19 nimetatud ajahetkel jõus olnud leiutiskirjelduse või patendinõudluse redaktsioon või jooniste või muu illustreeriva materjali variant ei vasta käesoleva korra punkti 15 alapunktis 3

Patenditaotluse avaldamise kord Leht 3 / 5

või 4 nimetatud nõuetele, koostatakse avaldatav leiutiskirjeldus või patendinõudlus nende nõuetele vastava varasema redaktsiooni, avaldatavad joonised või muu illustreeriv materjal aga nõuetele vastava varasema variandi alusel.

21.Juhul kui PCT taotluse siseriiklikku faasi esitamise päeval esitatakse mitu leiutiskirjelduse või patendinõudluse redaktsiooni (näiteks rahvusvahelisse faasi esitatud leiutiskirjelduse ja patendinõudluse, rahvusvahelise publikatsiooni ning Eesti Vabariigi siseriikliku faasi jaoks mõeldud redaktsiooni tõlked), koostatakse avaldatava patenditaotluse materjalide komplekt PCT taotluse dokumentide kõige hilisema redaktsiooni põhjal. Kui patenditaotleja ei ole selgitanud, milline redaktsioon on kõige hilisem, määrab Patendiamet avaldatava leiutiskirjelduse ja patendinõudluse redaktsiooni ning jooniste või muu illustreeriva materjali variandi oma äranägemisel, võttes arvesse esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra punkti 15 alapunktides 3 ja 4 nimetatud nõuetele.

22.Vähemalt 10 tööpäeva enne Eesti Patendilehe järjekordse numbri ilmumist edastab patenditaotlusi menetlev struktuuriüksus Patendiameti ametlikke väljaandeid toimetavale struktuuriüksusele (edaspidi ametlikke väljaandeid toimetav struktuuriüksus) selles numbris avaldatavate patenditaotluste loetelu ning iga avaldatava patenditaotluse tiitellehele kantavad bibliograafilised andmed, leiutise olemuse lühikokkuvõtte eesti ja inglise keeles, leiutiskirjelduse, patendinõudluse ja olemasolevad joonised või muu illustreeriva materjali.
[RT I, 19.08.2014, 2- jõust. 01.12.2014]

V. Avaldatava patenditaotluse vormistamine

23.Ametlikke väljaandeid toimetav struktuuriüksus korraldab tiitellehe trükkimise ja avaldatava patenditaotluse vormistamise.

24.Bibliograafilised andmed ja rekvisiidid paigutatakse tiitellehele käesoleva korra punktis 8 kehtestatud nõuete ja lisas toodud näidise kohaselt.

25.Kõik kirjad trükitakse tiitellehele musta trükivärviga, kasutades kirjatüüpi Times New Roman.
26.Kui tiitellehele on ette nähtud kanda joonis või muu illustreeriv materjal, võib selle mastaapi vajadusel vähendada ja kujutist 90° võrra pöörata. Kujutise juurde kuuluva tähise FIG koos numbriga võib ära jätta.

27.Leiutiskirjelduse, patendinõudluse ja jooniste või muu illustreeriva materjali kõikidelt lehtedelt kustutatakse kuupäevatempli jäljend ning igale lehele kantakse käesoleva korra punktis 12 kehtestatud nõuete kohaselt dokumendi number.

28.Ametlikke väljaandeid toimetav struktuuriüksus korraldab avaldatava patenditaotluse vajalikus koguses paljundamise.

29.Üks avaldatud patenditaotluse paljundatud eksemplaridest edastatakse patenditaotlusi menetlevale struktuuriüksusele hoidmiseks patenditaotluse menetluse toimikus. Nimetatud eksemplari loetakse avaldatud patenditaotluse originaaliks.

VI. Patenditaotluse avaldamine

30.Ametlikke väljaandeid toimetav struktuuriüksus korraldab patendiseaduse § 24 lõikes 6 ettenähtud patenditaotluse avaldamisest teatamiseks Eesti Patendilehes avaldatava teate koostamise. Teade koostatakse ja avaldatakse Eesti Patendilehe põhimääruses kehtestatu kohaselt.

31.Ametlikke väljaandeid toimetav struktuuriüksus edastab juriidilisele isikule, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, vähemalt ühe eksemplari käesoleva korra punkti 28 kohaselt paljundatud patenditaotlusest vähemalt kolm tööpäeva enne selle avaldamise tähtpäeva.

[RT I, 31.05.2013, 2- jõust. 03.06.2013]

32.Juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, avalikustab avaldatava patenditaotluse selle patenditaotluse avaldamise teadet sisaldava Eesti Patendilehe ilmumise päeval.

[RT I, 31.05.2013, 2- jõust. 03.06.2013]

33.Juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, komplekteerib rahvusvahelisest patendiklassifikatsioonist lähtuvat avaldatud patenditaotluste süstemaatilist fondi.

[RT I, 31.05.2013, 2- jõust. 03.06.2013]

34.Juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, võib komplekteerida ka avaldatud patenditaotluste numbrifondi.

[RT I, 31.05.2013, 2- jõust. 03.06.2013]

Leht 4 / 5 Patenditaotluse avaldamise kord

VII. Avaldatud patenditaotluse levitamine

35.Avaldatud patenditaotluse levitamist ja vahetamist välisriikide patendiametitega korraldab juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.

[RT I, 31.05.2013, 2- jõust. 03.06.2013]

VIII. Avaldatud patenditaotluse alaline säilitamine

36.Vähemalt üht avaldatud patenditaotluse eksemplari säilitatakse alaliselt juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.

[RT I, 31.05.2013, 2- jõust. 03.06.2013]

Lisa Patenditaotluse vorm

Patenditaotluse avaldamise kord Leht 5 / 5


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
Historical Versions Repeals (1 text(s)) Repeals (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. EE207