About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 20 of February 23, 2012, Supplementing and Amending the Law No. 38-XVI of February 29, 2008, on Protection of Trademarks, Republic of Moldova

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: April 20, 2012 Adopted: February 23, 2012 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Trademarks

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Закон Nr. 20 от 23.02.2012 о внесении изменения и дополнения в Закон об охране товарных знаков № 38-XVI от 29 февраля 2008 года         Romanian Lege nr. 20 din 23.02.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38 XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor        

LPC20/2012
ID intern unic: 342899 Fişa actului juridic

Версия на русском


Republica Moldova
PARLAMENTUL LEGE Nr. 20
din 23.02.2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38-XVI
din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor
Publicat : 20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80 art Nr : 247
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99–101, art. 362) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 32 se abrogă.
2. După secţiunea 1 din capitolul III se introduce secţiunea 11 avînd următorul cuprins:
„Secţiunea 11 �
Constatarea notorietăţii mărcii
Articolul 321. Protecţia mărcii notorii �
(1) Marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a
notorietăţii, depusă la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeaşi instanţă.
(2) Mărcii notorii i se acordă protecţie juridică în conformitate cu prezenta lege. (3) Durata de protecţie a mărcii notorii este nelimitată.
Articolul 322. Depunerea cererii de constatare
a notorietăţii mărcii �
(1) În cazul apariţiei unui conflict referitor la o marcă larg cunoscută în Republica
Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună- credinţă în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietăţii mărcii la Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură civilă.
(2) Cererea trebuie să se refere la o singură marcă. O singură marcă se consideră semnul utilizat întocmai într-un ansamblu concret de elemente.
(3) În sensul alin. (1), prin segment de public vizat se înţeleg: �
a) consumatorii actuali şi/sau consumatorii potenţiali ai produselor şi/sau ai serviciilor �
pentru care se foloseşte marca;
b) specialiştii în ramura respectivă;
Page 1 of 4
c) persoanele implicate în reţelele de distribuţie a produselor şi/sau a serviciilor pentru care se foloseşte marca;
d) reţeaua de afaceri al căror obiect îl constituie produsele şi/sau serviciile pentru care se foloseşte marca (importatori, licenţiaţi, vînzători angro etc.).
Articolul 323. Cuprinsul cererii de constatare a notorietăţii mărcii
Pe lîngă cele prevăzute la art. 166 din Codul de procedură civilă, cererea de constatare a notorietăţii mărcii trebuie să conţină:
a) solicitarea de constatare a notorietăţii mărcii cu indicarea datei de la care această constatare se solicită;
b) numele, prenumele, adresa şi semnătura solicitantului, în cazul unei persoane fizice;
denumirea, sediul şi semnătura conducătorului, în cazul unei persoane juridice;
c) numele, prenumele, adresa şi semnătura mandatarului autorizat/ reprezentantului, în cazul depunerii cererii prin intermediul lor;
d) descrierea mărcii, dacă este înregistrată, sau descrierea semnului care se pretinde că poate fi recunoscut ca marcă notorie;
e) produsele şi/sau serviciile pentru care se utilizează marca, grupate conform claselor clasificării internaţionale a produselor şi a serviciilor;
f) culoarea/culorile mărcii, în cazul în care acestea constituie un element distinctiv al mărcii;
g) numărul certificatului de înregistrare, dacă se solicită constatarea notorietăţii unei mărci înregistrate.
Articolul 324. Materialele anexate la cererea
de constatare a notorietăţii mărcii
La cererea de constatare a notorietăţii mărcii se anexează:
a) documente ce conţin informaţii despre factorii în a căror bază se poate face concluzia despre notorietatea semnului, inclusiv despre:
- gradul de cunoaştere a semnului pe piaţă de către segmentul de public vizat;
- durata (începutul şi perioada), gradul şi întinderea geografică a oricărei utilizări a semnului;
- durata, gradul şi întinderea geografică a activităţii de promovare a semnului respectiv, inclusiv publicitatea şi prezentarea la iarmaroace sau expoziţii a produselor şi/sau a serviciilor marcate cu acesta;
- durata şi întinderea geografică a oricărei înregistrări a semnului şi/sau a oricărei cereri de înregistrare a lui, în măsura în care reflectă utilizarea sau recunoaşterea acestui semn;
- raportul de evaluare care determină valoarea mărcii;
- rezultatul sondajelor efectuate de solicitant;
- orice alte informaţii suplimentare; ­
b) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, prezentată în culoarea sau în combinaţia ­
de culori în care se solicită constatarea notorietăţii mărcii, cu imagine de o calitate
ireproşabilă, clară şi distinctă;
c) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii în vedere generală şi din mai multe vederi, diferite, dacă se solicită constatarea notorietăţii mărcii tridimensionale;
d) mostra etichetei (în mărime naturală), dacă se solicită constatarea notorietăţii mărcii în etichetă;
e) procura, în cazul depunerii cererii prin mandatar autorizat/reprezentant;
f) dovada de plată a taxei stabilite;
g) documentul care confirmă începutul şi perioada utilizării mărcii.
Articolul 325. Criteriile de constatare a notorietăţii mărcii
(1) Notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii Moldova se constată în temeiul următoarelor criterii:
a) marca este recunoscută de către consumatorii actuali şi/sau cei potenţiali ai produselor
Page 2 of 4
şi/sau ai serviciilor pentru care se utilizează ori de către persoanele implicate în asigurarea reţelelor de distribuţie a produselor şi/sau a serviciilor pentru care se utilizează marca, ori de cercurile de afaceri în care sînt implicate produsele şi/sau serviciile pentru care se utilizează marca, iar impresia despre nivelul calităţii produselor şi/sau a serviciilor se asimilează cu (se referă la) marca din ţară sau de pe piaţa mondială;
b) marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobîndită ca rezultat al utilizării intensive;
c) marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate;
d) marca posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate şi intensive în ţară sau pe piaţa mondială.
(2) La adoptarea hotărîrii de constatare a notorietăţii mărcii, pe lîngă criteriile nominalizate la alin. (1), pot fi luate în considerare şi alte criterii relevante pentru o marcă notorie, nereflectate în prezentul articol.
Articolul 326. Examinarea cererii de constatare a notorietăţii mărcii �
(1) La examinarea cererii de constatare a notorietăţii mărcii se verifică datele prezentate
conform prevederilor art. 323–325.
(2) La stabilirea notorietăţii mărcii nu pot fi cerute în calitate de condiţii obligatorii următoarele:
a) marca respectivă să fie înregistrată sau depusă spre înregistrare pe teritoriul Republicii
Moldova;
b) marca solicitată să fie recunoscută ca fiind notorie, înregistrată sau depusă spre înregistrare în orice alt stat decît Republica Moldova;
c) marca să fie bine cunoscută de către publicul larg din Republica Moldova.
(3) Sondajul se efectuează pe un eşantion reprezentativ în raport cu segmentul de public vizat. Aria geografică a sondajului şi mărimea eşantionului se stabilesc în funcţie de caracterul/specificul produselor şi/sau al serviciilor pentru care se foloseşte marca.
(4) La stabilirea notorietăţii mărcii pentru produsele cu destinaţie tehnică trebuie să fie chestionaţi consumatorii produselor respective (atît din cercul producătorilor, cît şi din reţeaua de comerţ). Astfel, este necesar ca nu mai puţin de 60% din numărul acestor respondenţi să cunoască marca respectivă.
(5) La stabilirea notorietăţii mărcii pentru produsele de consum curent trebuie să fie chestionat consumatorul „mediu” (luîndu-se în considerare vîrsta, sexul, studiile, starea socială şi materială, legătura cu produsul marcat), precum şi specialişti din ramura respectivă a industriei şi a comerţului. Astfel, este necesar ca majoritatea respondenţilor să cunoască marca respectivă.
(6) În cadrul sondajului, respondenţii trebuie să răspundă:
a) dacă cunosc marca respectivă; �
b) care este titularul mărcii sau producătorul produsului marcat cu o astfel de marcă;
c) de la ce dată cunosc marca;
d) cum apreciază marca (le este bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută, necunoscută);
e) cum apreciază produsul (este excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător etc.);
f) la alte întrebări rezonabile ce ţin de domeniul de cunoaştere a mărcii. �
(7) Nu poate fi constatată notorietatea mărcii în cazul în care există cel puţin una din
următoarele condiţii:
a) dovezile prezentate de către solicitant, inclusiv valorile parametrilor fixaţi la alin. (3)
–(5), nu corespund cerinţelor stabilite în prezenta secţiune;
b) există o marcă identică ori similară care poate fi confundată cu marca solicitantului, înregistrată sau depusă spre înregistrare pe numele unei alte persoane pentru aceleaşi produse ori servicii, cu o prioritate anterioară datei de la care se solicită constatarea notorietăţii mărcii;
c) marca s-a transformat în denumire uzuală;
Page 3 of 4
d) marca contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.
Articolul 327. Hotărîre privind constatarea notorietăţii mărcii ­
(1) În funcţie de rezultatul examinării cererii de constatare a notorietăţii mărcii se adoptă
o hotărîre privind constatarea notorietăţii mărcii sau respingerea cererii de constatare a notorietăţii mărcii.
(2) Hotărîrea privind constatarea notorietăţii mărcii se comunică AGEPI pentru ca marca recunoscută notorie să fie înscrisă în Registrul mărcilor notorii.
(3) Datele înscrise în Registrul mărcilor notorii se publică în BOPI în termen de 3 luni de la data adoptării hotărîrii privind constatarea notorietăţii mărcii.”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU Nr. 20. Chişinău, 23 februarie 2012.

Page 4 of 4

LPC20/2012
Внутренний номер: 342899 Карточка документа

Varianta în limba de stat


Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ ЗАКОН Nr. 20
от 23.02.2012
о внесении изменения и дополнения в Закон �
об охране товарных знаков № 38-XVI �
от 29 февраля 2008 года
Опубликован : 20.04.2012 в Monitorul Oficial Nr. 76-80 статья № : 247
Парламент принимает настоящий органический закон.
В Закон об охране товарных знаков №38-XVI от 29 февраля 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 99–101, ст.362) внести следующие изменение и дополнение:
1. Статью 32 признать утратившей силу.
2. Главу III дополнить частью 11 следующего содержания:
«Часть 11
Признание товарного знака общеизвестным
Статья 321. Охрана общеизвестного товарного знака �
(1) Товарный знак может быть признан общеизвестным вследствие подачи в
Кишиневскую апелляционную палату соответствующего заявления или встречного иска в деле о защите прав.
(2) Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана в соответствии с настоящим законом.
(3) Срок охраны общеизвестного товарного знака не ограничен.
Статья 322. Подача заявления о признании
товарного знака общеизвестным �
(1) В случае возникновения конфликта в отношении товарного знака, широко
известного в Республике Молдова соответствующему кругу лиц, заинтересованное лицо, добросовестно использующее его в своей коммерческой деятельности, вправе в соответствии с положениями статьи 166 Гражданского процессуального кодекса подать в Кишиневскую апелляционную палату заявление о признании товарного знака общеизвестным.
(2) Заявление должно относиться только к одному товарному знаку. Одним товарным знаком считается обозначение, применяемое в точности в конкретной совокупности элементов.
Page 1 of 4
(3) В целях части (1) под соответствующим кругом лиц понимаются:
а) настоящие и/или потенциальные потребители товаров и/или услуг, для которых применяется товарный знак;
b) специалисты соответствующей области;
с) лица, вовлеченные в сеть распределения товаров и/или услуг, для которых применяется товарный знак;
d) деловая среда, предметом которой являются товары и/или услуги, для которых применяется товарный знак (импортеры, лицензиаты, оптовики и т.д.).
Статья 323. Содержание заявления о признании товарного знака общеизвестным
Помимо элементов, предусмотренных статьей 166 Гражданского процессуального кодекса, заявление о признании товарного знака общеизвестным должно содержать:
а) ходатайство о признании товарного знака общеизвестным с указанием даты, с какой испрашивается признание общеизвестности;
b) фамилию, имя, адрес и подпись заявителя – в случае физического лица или наименование, местонахождение и подпись руководителя – в случае юридического лица;
с) фамилию, имя, адрес и подпись патентного поверенного/представителя – в случае подачи заявления через них;
d) описание товарного знака, если он зарегистрирован, или описание обозначения, претендующего на признание в качестве общеизвестного товарного знака;
е) товары и/или услуги, для которых применяется товарный знак, сгруппированные по классам международной классификации товаров и услуг;
f) цвет/цвета товарного знака – в случае, когда они являются различительным элементом знака;
g) номер свидетельства о регистрации – если испрашивается признание общеизвестным уже зарегистрированного товарного знака.
Статья 324. Материалы, прилагаемые к заявлению о признании товарного знака общеизвестным
К заявлению о признании товарного знака общеизвестным прилагаются:
а) документы, содержащие информацию о факторах, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности обозначения, включая:
- степень известности обозначения на рынке соответствующему кругу лиц;
- продолжительность (начало и период), степень и географию любого использования обозначения;
- продолжительность, степень и географию деятельности по продвижению соответствующего обозначения, включая рекламу и презентацию на ярмарках или выставках маркированных им товаров и/или услуг;
- продолжительность и географию какой бы то ни было регистрации обозначения и/или заявки на его регистрацию в той мере, в которой отражается использование или признание этого обозначения;
- отчет об оценке стоимости (ценности) товарного знака;
- результаты опросов, проведенных заявителем;
- любую иную дополнительную информацию;
b) графическое или фотографическое изображение товарного знака в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается признание общеизвестности товарного знака, качественно исполненное, четкое и контрастное;
с) графическое или фотографическое изображение товарного знака в общем виде и в различных проекциях в случае, когда испрашивается признание общеизвестности трехмерного товарного знака;
d) образец этикетки (в натуральную величину) – если испрашивается признание
Page 2 of 4
общеизвестности товарного знака на этикетке;
е) доверенность в случае подачи заявления через патентного поверенного/представителя;
f) документ об уплате установленной пошлины;
g) документ, подтверждающий начало и период использования товарного знака.
Статья 325. Критерии признания товарного знака общеизвестным
(1) Товарный знак признается общеизвестным в Республике Молдова, если он отвечает следующим критериям:
а) признан настоящими и/или потенциальными потребителями товаров и/или услуг, для которых он применяется, либо лицами, вовлеченными в обеспечение сетей реализации товаров и/или услуг, для которых он применяется, либо предпринимательскими кругами, в которые вовлечены товары и/или услуги, для которых он применяется, а впечатление об уровне качества товаров и/или услуг ассоциируется с товарным знаком в стране или на мировом рынке;
b) обладает высокой различительной способностью, изначально присущей или приобретенной в результате интенсивного использования;
с) широко известен в Республике Молдова, в том числе из рекламы;
d) имеет коммерческое значение вследствие длительного и интенсивного использования в стране или на мировом рынке.
(2) Для вынесения решения о признании товарного знака общеизвестным наряду с перечисленными в части (1) критериями могут приниматься во внимание и иные применимые к общеизвестному товарному знаку критерии, не отраженные в настоящей статье.
Статья 326. Рассмотрение заявления о признании товарного знака общеизвестным �
(1) В процессе рассмотрения заявления о признании товарного знака общеизвестным проверяются данные, представленные согласно положениям статей
323–325.
(2) При определении общеизвестности товарного знака нельзя требовать от заявителя в качестве обязательного условия, чтобы:
а) соответствующий товарный знак был зарегистрирован или заявлен для регистрации в Республике Молдова;
b) испрошенный товарный знак был признан общеизвестным, зарегистрирован или заявлен для регистрации в какой-либо другой стране, кроме Республики Молдова;
с) товарный знак был известен широкой общественности в Республике Молдова.
(3) Опрос проводится на основе репрезентативной в отношении соответствующего круга лиц выборки. Географическая зона опроса и объем выборки определяются в зависимости от свойств/специфики товаров и/или услуг, для которых применяется товарный знак.
(4) При определении общеизвестности товарного знака для товаров технического назначения должны быть опрошены потребители соответствующих товаров (как из числа производителей, так и из торговой сети). Необходимо, чтобы соответствующий товарный знак был известен не менее чем 60 процентам респондентов.
(5) При определении общеизвестности товарного знака для товаров повседневного спроса должны быть опрошены средний потребитель (принимая во внимание возраст, пол, образование, социальное и материальное положение, связь с маркированным товаром), а также специалисты соответствующих отраслей промышленности и торговли. Необходимо, чтобы соответствующий товарный знак был известен большинству респондентов.
(6) В рамках опроса респонденты должны ответить:
a) знают ли они данный товарный знак; �
Page 3 of 4
b) кто является владельцем данного товарного знака или производителем товара, маркированного таким товарным знаком;
c) как давно им известен данный товарный знак;
d) как оценивают они товарный знак (хорошо известный, известный, мало известный, неизвестный);
e) как оценивается ими товар (отличный, очень хороший, хороший, среднего качества, неудовлетворительный и т.д.);
f) на другие уместные вопросы, касающиеся узнаваемости соответствующего товарного знака.
(7) Товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае наличия по меньшей мере одного из следующих условий:
а) представленные заявителем аргументы, включая оценку параметров, изложенных в частях (3)–(5), не отвечают требованиям части 11;
b) имеется товарный знак, идентичный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный для регистрации на имя иного лица в отношении однородных товаров или услуг и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой испрашивается признание общеизвестности товарного знака;
с) товарный знак стал общеупотребительным названием;
d) товарный знак противоречит общественному порядку или нормам морали.
Статья 327. Решение о признании товарного знака общеизвестным ­
(1) В зависимости от результатов рассмотрения заявления о признании товарного знака общеизвестным принимается решение о признании товарного знака общеизвестным или об отклонении заявления о признании товарного знака
общеизвестным.
(2) Решение о признании товарного знака общеизвестным доводится до сведения Агентства, которое регистрирует общеизвестный товарный знак в Реестре общеизвестных товарных знаков.
(3) Данные, внесенные в Реестр общеизвестных товарных знаков, публикуются в ОБПС в трехмесячный срок со дня принятия решения о признании товарного знака общеизвестным.».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ

№ 20. Кишинэу, 23 февраля 2012 г.

Page 4 of 4


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/MDA/3
IP/N/1/MDA/T/3
No data available.

WIPO Lex No. MD133