About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation No. 14 of the Minister of Justice of January 3, 2012, on the Requirements for the Application Form and Issuance of Supplementary Protection Certificates of the Medicinal and Plant Protection Products, Estonia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: January 13, 2012 Adopted: January 3, 2012 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Estonian Justiitsminister 3. jaanuar 2012. a määrus nr 14 'Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaandmise kord'        

Väljaandja: Justiitsminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 10.01.2012, 14

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 14

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 397lõike 2 alusel.

Üldsätted

§ 1. Mõistete määratlemine

Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid ja mõistete lühendeid:
1) „täiendav kaitse” on meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendav õiguskaitse;
2) „tunnistus” on meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse tunnistus;
3) „täiendava kaitse taotlus” on meditsiinitootele või taimekaitsetootele täiendava õiguskaitse saamiseks
esitatav taotlus;
4) „täiendava kaitse saanud isik” on isik, kelle nimi on täiendava kaitse andmise teates ja kellele on väljastatud
tunnistus. Tunnistus väljastatakse aluspatendi omanikule.

1. peatükk

Tunnistusele kantavad andmed ja rekvisiidid

§ 2. Tunnistuse osad

Tunnistus koosneb kaantest ja andmelehest.

§ 3. Esikaane andmed ja rekvisiidid

Tunnistuse kaane esiküljele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
1) riiginimi – EestiVabariik;
2) riigivapp – EestiVabariigi väike riigivapp;
3)tunnistuse nimetus – täiendavakaitse tunnistus;
4)tunnistuse number – tunnistusenumber;
5)tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus
6)tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus
7)tunnistuse väljaandnud asutuse juhi allkiri;
8)tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;
9)tunnistuse väljaandnud asutuse pitsati jäljend
10)tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht
– Patendiamet;
– peadirektor;
– Patendiametiväikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;
– Tallinn;
11)tunnistuse väljaandmise kuupäev – tunnistuseallakirjutamise kuupäev;
12)tunnistuse väljaandnud asutuse reljeefpitsati jäljend
– Patendiametireljeefpitsati jäljend;

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaa... Leht 1 / 3

13)tunnistuse väljaandmise õiguslik alus
14)tunnistusega tõendatavad õigussuhted
– tunnistuson välja antud patendiseaduse § 397järgi;
– tunnistustõendab leiutise registreeringust tulenevate õiguste kehtivuse pikendamisttunnistuses märgitud patendi kehtivusaja lõppemisel tunnistuses nimetatud toote suhtes tunnistuses märgitud ajani;
15)täiendava kaitse kehtivus – täiendavkaitse kehtib tunnistuses märgitud ajani, kui iga kehtivusaasta eest ontasutud riigilõiv.

§ 4. Tunnistuse andmelehe andmed

Tunnistuse andmelehele kantakse järgmised andmed koos Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) standardi ST. 9 „Soovitused patendidokumente ja täiendava kaitse tunnistusi puudutavate bibliograafiliste andmete kohta (identifitseerimine ja miinimumnõuded)” kohaste bibliograafiliste andmete identifitseerimise numberkoodidega (INID-koodid):
1) tunnistuse number (11);
2) täiendava kaitse kehtivuse lõppemise kuupäev (94);
3) täiendava kaitse taotluse number (21);
4) täiendava kaitse taotluse esitamise kuupäev (22);
5) täiendava kaitse saanud isiku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi
kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
6) aluspatendi number (68);
7) leiutise nimetus (54);
8) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimise kuupäev ning registreerimist tõendava dokumendi
number ja väljaandmise kuupäev (92);
9) meditsiinitoote või taimekaitsetoote nimetus (95);
10) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress, ühise esindaja korral tema ees- ja
perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74).

2. peatükk

Tunnistuse vormistamine ja väljaandmine

§ 5. Tunnistuse kaane vorminõuded

(1) Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud määruse §-s 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid (lisa).
(2) Tunnistuse kaante plangi mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.
(3) Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on valtsitud murdejooned 200 mm ja
213 mm kaugusel paremast servast.
(4) Määruse §-s 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse kaane esiküljele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Boldkirja tüüpi.
(5) Tunnistuse kaane esikülje veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.
(6) Tunnistuse kaane esiküljel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri jaoks. (7) Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

§ 6. Tunnistuse andmelehe vorminõuded

Tunnistuse andmelehe plank on A4 formaadis leht, millele kantakse määruse §-s 4 toodud andmed.

§ 7. Tunnistuse köitmine

(1) Tunnistus vormistatakse ehisköites.
(2) Tunnistuse kaante kokkumurtud plangi vahele asetatakse andmeleht, tunnistus kinnitatakse kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.
(3) Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad esikaane vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.

Leht 2 / 3 Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaa...

(4) Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega esikaane vasakpoolsesse alaossa.
(5) Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides, 6 mm laiune.
(6) Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm. (7) Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

§ 8. Tunnistuse väljaandmine

(1) Vormistatud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.
(2) Tunnistus antakse täiendava kaitse saanud isikule või tema esindajale kätte või väljastatakse kaaskirjaga posti teel.

3. peatükk

Tunnistuse duplikaat

§ 9. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avaldus

(1) Tunnistuse duplikaadi (edaspidi duplikaat) väljaandmise avalduse esitab täiendava kaitse saanud isik ise või patendivoliniku kaudu. Kui täiendav kaitse on mitme isiku ühine õigus, võib duplikaadi väljaandmise avalduse esitada ka üks isik ilma teiste isikute nõusolekuta.
(2) Duplikaadi väljaandmise avalduses peab sisalduma:
1) tunnistuse number;
2) täiendava kaitse saanud isiku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi
kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
3) täiendava kaitse saanud isiku või patendivoliniku allkiri.
(3) Avaldusele peab olema lisatud:
1) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
2) volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem
Patendiametile esitatud volikiri selle toimingu sooritamiseks on kehtiv.

§ 10. Duplikaadi vormistamise kord

Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust, vormistab tunnistuse vastavalt määruse peatükile 2 ning kannab templiga tunnistuse esikaane paremasse ülaossa sõna „DUPLIKAAT” ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.

§ 11. Duplikaadi väljaandmine

(1) Duplikaadile kirjutab alla Patendiameti juht. Allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.
(2) Duplikaat antakse täiendava kaitse saanud isikule või tema esindajale kätte või väljastatakse kaaskirjaga posti teel.
Kristen Michal
Minister
Margus Sarapuu
Kantsler
Lisa Tunnistuse kaante esikülje vorm

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaa... Leht 3 / 3


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
Historical Versions Repeals (1 text(s)) Repeals (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. EE201