About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation No. 11 of the Minister of Justice of January 3, 2012, on the Formal Requirements and the Procedure of Drawing up and Issuing the Utility Model Certificates, Estonia

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: January 13, 2012 Adopted: January 3, 2012 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Utility Models, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Estonian Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord Vastu võetud 03.01.2012 nr 11        

Väljaandja: Justiitsminister
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT I, 10.01.2012, 11

Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 32 lõike 12 alusel.

1. peatükk

Kasuliku mudeli tunnistus

§ 1. Kasuliku mudeli tunnistuse mõiste

Kasuliku mudeli tunnistus (edaspidi tunnistus) on dokument, mis tõendab kasuliku mudeli registreerimist kasulike mudelite registris (edaspidi register) ja kasuliku mudeli omaniku ainuõigust kasuliku mudeli kirjelduses toodud leiutisele.

§ 2. Tunnistuse koosseis

Tunnistus koosneb kaantest ja kasuliku mudeli kirjeldusest.

§ 3. Kaane esikülje andmed ja rekvisiidid

Tunnistuse kaane esiküljele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
1) riigi nimi – Eesti Vabariik;
2) riigi vapp – Eesti väike riigivapp;
3) dokumendi nimetus – kasuliku mudeli tunnistus;
4) dokumendi number(tunnistuse number)
5) dokumendi väljaandnudasutuse nimi
6) dokumendi väljaandnudasutuse juhi ametinimetus
7) dokumendi väljaandnudasutuse juhi allkiri;
8) dokumendi väljaandnudasutuse juhi nimi;
9) dokumendi väljaandnudasutuse pitsati jäljend
10) dokumendi väljaandnudasutuse asukoht (seesütlevas käändes)
11) dokumendi väljaandmisekuupäev
12) dokumendi väljaandnudasutuse reljeefpitsati jäljend
13) tekst viitega dokumendiväljaandmise õiguslikulealusele, dokumendigatõendatavatele õigustele jaregistreeringu kehtivusajale
– registreeringu number;
– Patendiamet;
– peadirektor;
– Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;
– Tallinnas;
– tunnistuse allakirjutamise kuupäev;
– Patendiameti reljeefpitsati jäljend;
– „Tunnistus on välja antud
kasuliku mudeli seaduse § 32järgi.
Tunnistus tõendab registreeringut
ja kasuliku mudeliomaniku
ainuõigust kasuliku mudeli
kirjelduses toodudleiutisele.
Registreering kehtib neli
aastatregistreerimistaotluse esitamise

Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord Leht 1 / 3

2. peatükk

kuupäevast arvates.Registreeringu kehtivust võib pikendada riigilõivutasumisel esmalt neljaks ja hiljem veel kaheks aastaks.”

Tunnistuse vormistamine ja väljaandmine

§ 4. Tunnistuse kaane vorminõuded

(1) Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud §-s 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid.
(2) Tunnistuse kaante plangi mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.
(3) Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on valtsitud murdejooned 200 mm ja
213 mm kaugusel paremast servast.
(4) Paragrahvis 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse kaane esiküljele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Bold kirja tüüpi.
(5) Tunnistuse kaane esikülje veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.
(6) Tunnistuse kaane esiküljel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri (registreeringu numbri) jaoks.
(7) Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

§ 5. Tunnistuse köitmine

(1) Tunnistus vormistatakse ehisköites.
(2) Tunnistuse kaante kokkumurtud plangi vahele asetatakse kasuliku mudeli kirjeldus.
(3) Kasuliku mudeli kirjeldus kinnitatakse kaante vahele kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.
(4) Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad esikaane vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.
(5) Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega esikaane vasakpoolsesse alaossa.
(6) Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides ja 6 mm laiune.
(7) Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm. (8) Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.
(9) Kui kasuliku mudeli kirjeldus ei mahu oma mahukuse tõttu kaante valtsitud murdejoonte vahele, valmistatakse tunnistuse kaaned kahest eraldi lehest, mille mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 212 mm. Tunnistus seotakse kokku ehispaelaga. Ööse sel juhul tunnistuse kinnitamiseks ei kasutata.

§ 6. Tunnistuse kinnitamine

Vormistatud ja köidetud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht. Allkirja juurde märgitakse allkirjastamise kuupäev. Allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsatiga.

§ 7. Tunnistuse väljaandmine

(1) Patendiamet vormistab ja annab tunnistuse kasuliku mudeli omanikule välja ühe kuu jooksul kasuliku mudeli registreerimise teate Eesti Kasuliku Mudeli Lehes avaldamise kuupäevast arvates.
(2) Tunnistus antakse kasuliku mudeli omanikule või teda esindavale patendivolinikule kätte Patendiametis või edastatakse lihtkirjaga posti teel.

3. peatükk

Leht 2 / 3 Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Tunnistuse duplikaat

§ 8. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise taotlemine

(1) Tunnistuse duplikaadi (edaspidi duplikaat) taotlemisel esitab kasuliku mudeli omanik või teda esindav patendivolinik sellekohase avalduse. Mitme kasuliku mudeli omaniku korral võib avalduse esitada üks kasuliku mudeli omanikest teiste ühisomanike nõusolekuta.
(2) Avalduses peab sisalduma:
1) tunnistuse või registreeringu number;
2) kasuliku mudeli omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi
kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
3) kasuliku mudeli omaniku või patendivoliniku allkiri.
(3) Avaldusele peab olema lisatud:
1) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
2) volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem
Patendiametile esitatud volikiri selle toimingu sooritamiseks on kehtiv.
(4) Duplikaati võib taotleda ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist, kuid mitte pärast registreeringu tühistamist.
(5) Ühe avaldusega võib taotleda ainult üht duplikaati. Avalduse esitamise korduste arv ja sagedus ei ole piiratud.
(6) Kasuliku mudeli ülemineku korral uuele omanikule uut tunnistust või tunnistuse duplikaati uue omaniku nimega ei väljastata.

§ 9. Duplikaadi vormistamise kord

Patendiamet kontrollib duplikaadi taotluse vastavust §-s 8 kehtestatud nõuetele ja, kui taotlus vastab nõuetele, vormistab tunnistuse vastavalt määruse 2. peatükile, märkides tunnistuse esikaane paremasse ülaossa sõna
„duplikaat”.

§ 10. Duplikaadi väljaandmine

(1) Duplikaat vormistatakse ja antakse välja ühe kuu jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või riigilõivu tasumist tõendava dokumendi saabumise kuupäevast arvates, kui viimane saabus hiljem.
(2) Duplikaat antakse kasuliku mudeli omanikule või teda esindavale patendivolinikule kätte Patendiametis või edastatakse talle lihtkirjaga posti teel.
Kristen Michal
Minister
Margus Sarapuu
Kantsler
Lisa Kasuliku mudeli tunnistuse esikaane vorm

Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord Leht 3 / 3


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. EE200