About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 212 of July 29, 2016, Amending and Supplementing Law No. 139 of July 29, 2010, on Copyright and Neighboring Rights, Republic of Moldova

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2016 Dates Entry into force: September 16, 2016 Published: September 16, 2016 Adopted: July 29, 2016 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Закон № 212 от 29.07.2016 о внесении изменений и дополнений в Закон № 139 от 02.07.2010 об авторском праве и смежных правах         Romanian Lege nr. 212 din 29 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe        

Republica Moldova

PARLAMENTUL LEGE Nr. 212

din 29.07.2016

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313 art Nr : 665
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 191–193, art. 630) se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 litera a), textul „documentelor oficiale de caracter normativ, administrativ sau
politic (legi, hotărîri judecătorești etc.), precum și” se substituie cu textul „actelor normative,
altor acte cu caracter administrativ, politic sau judiciar (legi, hotărîri judecătorești etc.) și nici”.
2. Articolul 23 se completează cu alineatul (21) avînd următorul cuprins:
„(21) Termenul de protecţie a unei opere muzicale cu text încetează după 70 de ani de la decesul ultimului supravieţuitor dintre următoarele persoane, indiferent dacă acestea au fost sau nu desemnate drept coautori: textierul şi compozitorul, cu condiţia ca ambele contribuţii să fi fost
create în mod specific pentru respectiva compoziţie muzicală cu text.”
3. La articolul 24, după textul „nu prejudiciază” se introduce textul „în mod nejustificat”.
4. La articolul 28:
litera j) va avea următorul cuprins:
„j) utilizarea operelor în timpul ceremoniilor religioase sau al ceremoniilor oficiale, naţionale sau internaţionale, organizate de autorităţi publice cu scop educativ sau de promovare, fără obținerea unui avantaj economic sau comercial;”
litera q) se abrogă.
5. La articolul 29, alineatul (6) se abrogă.
6. La articolul 35 alineatul (1) litera d), cuvintele „fonogramă” și „fonograme” se substituie cu cuvintele „videogramă” și, respectiv, „videograme”.
7. Articolul 37:
la alineatul (1), litera d) se abrogă;
la alineatul (2), textul „de către titularul de drepturi sau” se exclude.
8. La articolul 39:
alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Drepturile interpretului la paternitate, la nume şi la respectarea integrităţii interpretării se protejează pe un termen nelimitat. Drepturile interpretului prevăzute la art. 33 alin. (2) şi la art.
37 se protejează timp de 50 de ani de la data interpretării. Însă:
a) dacă, în această perioadă, imprimarea interpretării, alta decît fonograma, a fost legal publicată sau comunicată public, drepturile interpretului se protejează timp de cel puţin 50 de ani de la data efectuării celei mai vechi dintre aceste acţiuni;
b) dacă, în această perioadă, imprimarea interpretării pe o fonogramă a fost legal publicată sau comunicată public, drepturile interpretului se protejează timp de cel puţin 70 de ani de la data efectuării celei mai vechi dintre aceste acţiuni.
(2) Drepturile producătorului de fonograme prevăzute la art. 34 şi la art. 37 se protejează timp de 50 de ani de la data imprimării fonogramei. Însă:
a) dacă, în această perioadă, fonograma a fost legal publicată sau comunicată public, drepturile menţionate se protejează cel puţin 70 de ani de la data primei publicări legale;
b) dacă, în această perioadă, fonograma nu a fost legal publicată, dar a fost comunicată public,
drepturile menţionate se protejează timp de 70 de ani de la data primei comunicări publice
legale.”
articolul se completează cu alineatele (21), (22) şi (23) avînd următorul cuprins:
„(21) În cazul în care, după 50 de ani de la data publicării sau comunicării publice legale a fonogramei, producătorul acesteia nu oferă spre vînzare copii ale acestei fonograme în cantitate
suficientă sau nu le pune la dispoziţia publicului, interpretul poate rezilia contractul prin care a
transmis drepturile sale producătorului de fonograme asupra imprimării interpretării sale.
(22) În cazul în care, la 50 de ani de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, la 50 de ani de la comunicarea legală a fonogramei către public, producătorul fonogramei nu oferă copii ale fonogramei spre vînzare într-o cantitate suficientă sau nu pune
fonograma la dispoziția publicului, prin cablu sau fără cablu, în așa fel încît membrii publicului
să aibă acces individual la ea cînd vor și de unde vor, interpretul poate rezilia contractul prin care a transmis unui producător de fonograme drepturile asupra fixării interpretării sale. Dreptul de reziliere a contractului menţionat poate fi exercitat cu condiţia ca producătorul, în termen de un an de la notificarea de către interpret a intenţiei sale de a rezilia contractul, să nu desfăşoare cele două activităţi de valorificare menţionate mai sus. Acest drept de reziliere nu poate face obiectul unei renunțări din partea interpretului.
(23) În cazul în care pe fonogramă sînt imprimate interpretările mai multor interpreți, aceștia
își pot rezilia contractele lor în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care aceste contracte se reziliază în temeiul prezentului alineat, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.”
alineatul (4) se completează în final cu textul „ , indiferent dacă această emisiune a fost
difuzată cu fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau prin satelit”.
9. Articolul 47:
la alineatul (4) litera a), după cuvîntul „public” se introduce textul „ , inclusiv pentru revînzarea unor asemenea opere de artă originale,”;
articolul se completează cu alineatul (5) avînd următorul cuprins:
„(5) Fixarea în formă electronică a operelor intrate în domeniul public în scopuri de arhivare
de către biblioteci, fără obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct ori indirect, este
permisă fără consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata
vreunei remuneraţii.”
10. La articolul 48 alineatul (11), litera d) se abrogă.
11. Articolul 63:
la alineatul (1), după textul „încălcării acestora” se introduce textul „ , restabilirea situaţiei existente pînă la încălcarea dreptului şi încetarea acţiunilor care comportă încălcarea dreptului sau creează pericolul încălcării lui, precum”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Instanţa de judecată, la stabilirea despăgubirii, va ţine cont de necesitatea: a) recuperării pierderilor, inclusiv a venitului ratat, suportate de partea lezată; b) perceperii profitului obţinut ilegal de persoana care a încălcat drepturile;
c) achitării unei compensaţii de la 500 pînă la 500 000 lei pentru fiecare drept încălcat.”
la alineatul (9), textul „lit. b)–d)” se exclude.
12. Legea se completează cu articolul 691 avînd următorul cuprins:
Articolul 691
Prezenta lege transpune: Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004; Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
376 din 27 decembrie 2006; Directiva 2001/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 272 din 13 octombrie 2001; Directiva
2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 167 din 22 iunie 2001; Directiva
93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare
la dreptul de autor şi drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit şi retransmisiei prin cablu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 248 din 6 octombrie 1993; Directiva 96/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecţia juridică a bazelor de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 77 din 27 martie 1996; Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator
(versiune codificată) (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 111 din 5 mai 2009 și art. 1 alin. (7) și art. 3 alin. (1)–(2a) din Directiva
2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 372 din 27 decembrie 2006.”
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU

Nr. 212. Chişinău, 29 iulie 2016.

Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ ЗАКОН Nr. 212

от 29.07.2016

о внесении изменений и дополнений в Закон об авторском праве и смежных правах № 139 от 2 июля 2010 года

Опубликован : 16.09.2016 в Monitorul Oficial Nr. 306-313 статья № : 665
Парламент принимает настоящий органический закон.
В Закон об авторском праве и смежных правах № 139 от 2 июля 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 191–193, ст. 630) внести следующие изменения и дополнения:
1. В пункте а) статьи 8 слова «официальные документы нормативного,
административного или политического характера» заменить словами «нормативные акты, другие документы административного, политического или судебного характера».
2. Статью 23 дополнить частью (21) следующего содержания:
«(21) Срок охраны музыкального произведения с текстом истекает через 70 лет после смерти одного из следующих лиц, умершего последним, независимо от того, признается ли такое лицо соавтором: автор текста и композитор музыкального произведения, при
условии, что каждый из них внес свой вклад в специально созданное соответствующее музыкальное произведение с текстом.».
3. Статью 24 после слов «не ущемляют» дополнить словами «необоснованным образом».
4. В статье 28:
пункт j) изложить в следующей редакции:
«j) использование произведений во время религиозных церемоний или национальных либо международных официальных церемоний, организуемых органами публичной власти в образовательных целях или в целях продвижения без извлечения экономической либо коммерческой выгоды;»;
пункт q) признать утратившим силу.
5. Часть (6) статьи 29 признать утратившей силу.
6. В пункте d) части (1) статьи 35 изменения касаются только текста на государственном языке.
7. В статье 37:
пункт d) части (1) признать утратившим силу;
в части (2) слова «правообладателем или» исключить.
8. В статье 39:
части (1) и (2) изложить в следующей редакции:
«(1) Права исполнителя на авторство, имя и неприкосновенность исполнения охраняются бессрочно. Права исполнителя, предусмотренные частью (2) статьи 33 и статьей 37, охраняются в течение 50 лет после осуществления исполнения. Однако:
a) если запись исполнения, осуществленная иным, отличным от фонограммы, способом
была правомерно опубликована или публично сообщена в течение данного периода, права исполнителя охраняются в течение по меньшей мере 50 лет после наиболее раннего из этих событий;
b) если запись исполнения в виде фонограммы была правомерно опубликована или
публично сообщена в течение данного периода, права исполнителя охраняются в течение по меньшей мере 70 лет после наиболее раннего из этих событий.
(2) Права изготовителя фонограммы, предусмотренные статьями 34 и 37, охраняются в течение 50 лет после осуществления записи фонограммы. Однако:
a) если фонограмма была правомерно опубликована или публично сообщена в течение
данного периода, указанные права охраняются в течение по меньшей мере 70 лет после даты первого правомерного опубликования;
b) если фонограмма не была правомерно опубликована, однако была публично
сообщена в течение данного периода, указанные права охраняются в течение 70 лет после даты первого правомерного публичного сообщения.»;
дополнить статью частями (21), (22) и (23) следующего содержания:
«(21) Если в течение 50 лет после даты правомерного опубликования или публичного сообщения фонограммы ее изготовитель не выпустит в продажу копии этой фонограммы в достаточном количестве или не доведет ее до всеобщего сведения, исполнитель может расторгнуть договор, по которому он передал изготовителю фонограммы свои права на запись своего исполнения.
(22) Если спустя 50 лет после правомерного опубликования фонограммы или, если такое опубликование не произошло, – спустя 50 лет после правомерного публичного сообщения
изготовитель фонограммы не выпустит в продажу копии фонограммы в достаточном количестве или не доведет ее до всеобщего сведения по кабелю либо другими средствами таким образом, чтобы любое лицо могло иметь индивидуальный доступ к ней из любого места и в любое время, исполнитель может расторгнуть договор, по которому передал права на запись своего исполнения изготовителю фонограммы. Право расторжения указанного договора может быть осуществлено при условии, что изготовитель в течение одного года после получения от исполнителя уведомления о его намерении расторгнуть договор не будет осуществлять два вышеупомянутых вида деятельности по извлечению выгоды. Данное право расторжения не может являться предметом отказа со стороны исполнителя.
(23) Если в фонограмме записаны исполнения нескольких исполнителей, они могут расторгнуть свои договоры в соответствии с действующим законодательством. Если такие
договоры расторгаются по основанию, указанному в настоящей части, права изготовителя фонограммы на фонограмму прекращаются.»;
часть (4) дополнить словами «независимо от того, была ли данная передача выпущена по проводам либо средствами беспроводной связи, в том числе по кабелю или через спутник.».
9. В статье 47:
пункт а) части (4) после слов «перешедших в общественное достояние,» дополнить словами «включая перепродажу таких оригиналов произведений искусства»;
дополнить статью частью (5) следующего содержания:
«(5) Фиксирование произведений, перешедших в общественное достояние, в электронной форме для архивирования библиотеками, без цели извлечения прямой или косвенной экономической или коммерческой выгоды допускается без согласия автора или иного обладателя авторского права и без выплаты какого-либо вознаграждения.».
10. Пункт d) части (11) статьи 48 признать утратившим силу.
11. В статье 63:
часть (1) после слов «установления факта нарушения прав и» дополнить словами
«восстановления положения, существовавшего до нарушения права, прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также»;
часть (2) изложить в следующей редакции:
«(2) При установлении возмещения ущерба судебная инстанция должна исходить из необходимости:
a) возмещения убытков пострадавшей стороны, включая упущенную выгоду;
b) взыскания дохода, неправомерно полученного лицом, нарушившим права;
c) выплаты компенсации в размере от 500 до 500 000 леев за каждое нарушенное право.»;
в части (9) слова «пунктами b)–d) части (2)» заменить словами «частью (2)».
12. Дополнить закон статьей 691 следующего содержания:

«Статья 691

Настоящий закон перелагает Директиву 2004/48/EС Европейского Парламента и Совета
от 29 апреля 2004 года о реализации прав на интеллектуальную собственность (текст распространяется на ЕЭП), опубликованную в Официальном журнале Европейского Союза L 157 от 30 апреля 2004 года; Директиву 2006/115/EС Европейского Парламента и Совета от 12 декабря 2006 года о праве аренды, праве безвозмездного пользования и некоторых правах, смежных с авторским правом, в сфере интеллектуальной собственности (кодифицированный вариант), опубликованную в Официальном журнале Европейского Союза L 376 от 27 декабря 2006 года; Директиву 2001/84/EС Европейского Парламента и Совета от 27 сентября 2001 года о праве перепродажи в интересах автора оригинала произведения искусства, опубликованную в Официальном журнале Европейских Сообществ L 272 от 13 октября 2001 года; Директиву 2001/29/EС Европейского Парламента и Совета от 22 мая 2001 года о гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе, опубликованную в Официальном журнале Европейских Сообществ L 167 от 22 июня
2001 года; Директиву 93/83/EЭС Совета от 27 сентября 1993 года о согласовании
некоторых норм авторского права и смежных прав, применимых к эфирному вещанию через спутник и к ретрансляции по кабелю, опубликованную в Официальном журнале Европейских Сообществ L 248 от 6 октября 1993 года; Директиву 96/9/ЕС Европейского Парламента и Совета от 11 марта 1996 года о правовой защите баз данных,
опубликованную в Официальном журнале Европейских Сообществ L 77 от 27 марта 1996 года; Директиву 2009/24/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 года о правовой защите компьютерных программ (кодифицированный вариант) (текст распространяется на ЕЭП), опубликованную в Официальном журнале Европейского
Союза L 111 от 5 мая 2009 года, а также часть (7) статьи 1 и части (1)–(2а) статьи 3
Директивы 2006/116/ЕС Европейского Парламента и Совета от 12 декабря 2006 года о сроке охраны авторских прав и некоторых смежных прав (кодифицированный вариант), опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 372 от 27 декабря 2006 года.».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Андриан КАНДУ

№ 212. Кишинэу, 29 июля 2016 г.


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) Implements (8 text(s)) Implements (8 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. MD122