About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Ordinance of the Minister of Culture and National Heritage of October 23, 2015, on List of Sources and Verification Requirements for Diligent Searches permitting Uses of Orphan Works and Methods for Documenting Diligent Search Outcomes, Poland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2015 Dates Entry into force: November 20, 2015 Adopted: October 23, 2015 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Subject Matter (secondary) IP Regulatory Body Notes This Ordinance is issued by the Minister of Culture and National Heritage pursuant to Chapter 3, Section 5, Article 35^6, paragraph 9 of Act No. 83 of February 4, 1994, on Copyright and Neighboring Rights (as amended)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Polish Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań        

Dz.U.2015.1823

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań

(Dz. U. z dnia 6 listopada 2015 r.)
Na podstawie art. 356 ust. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań, o których mowa w art. 356 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
2) sposób dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań przez podmioty wymienione w art. 355 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2. Wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych

poszukiwań, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Podmioty prowadzące staranne poszukiwania dokumentują przeprowadzane czynności oraz

uzyskane w ich toku informacje i dokumenty w formie dokumentów
elektronicznych. Dotyczy to uzyskanych akt, dokumentów, korespondencji, wyników wyszukiwania w bazach danych oraz wszelkich innych materiałów mających znaczenie jako źródło informacji o uprawnionych, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, lub o miejscu ich zwykłego pobytu.

§ 4. Po zakończeniu starannych poszukiwań sporządza się protokół zawierający opis przeprowadzonych czynności i sprawdzonych źródeł oraz stwierdzenie ich rezultatu. Protokół podpisuje osoba kierująca podmiotem przeprowadzającym staranne poszukiwania.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŹRÓDEŁ, KTÓRYCH SPRAWDZENIE JEST WYMAGANE W RAMACH STARANNYCH POSZUKIWAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 356UST. 1 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U.

Z 2006 R. NR 90, POZ. 631, Z PÓŹN. ZM.)

1) W odniesieniu do książek:
a) kartoteki wzorcowe haseł osobowych oraz katalogi:
- Biblioteki Narodowej w Warszawie,
- Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,
- w przypadku utworów o szczególnej tematyce lub charakterze - właściwych ze względu na szczególną tematykę lub charakter utworu bibliotek gromadzących, opracowujących i przechowujących materiały biblioteczne tego typu,
- w przypadku utworów o tematyce regionalnej - właściwych dla danego regionu:
* bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 29, poz. 161 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 513), innych niż Biblioteka Narodowa w Warszawie i Biblioteka Jagiellońska w Krakowie,
* bibliotek wojewódzkich opracowujących bibliografie regionalne, znajdujących się w wykazie bibliotek uprawnionych do otrzymywania publikacji o tematyce regionalnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania,
- własne, w przypadku gdy staranne poszukiwania prowadzi biblioteka lub archiwum,
b) informacje będące w posiadaniu następujących izb i stowarzyszeń twórców i wydawców:
- Polskiej Izby Książki,
- Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
- Związku Literatów Polskich,
- Polskiego PEN Clubu,
c) następujące bazy danych i rejestry utworów publikowanych w formie drukowanej:
- WATCH (WRITERS, ARTISTS AND THEIR COPYRIGHT HOLDERS),
- baza ISBN (International Standard Book Number) prowadzona przez Bibliotekę Narodową,
- VIAF (Virtual International Authority Files),
- ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works),
d) informacje będące w posiadaniu następujących organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi:
- Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
- Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska,
- Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i
Technicznych KOPIPOL,
e) informacje będące w posiadaniu wydawcy danej publikacji, o ile w dalszym ciągu wydawca ten istnieje w czasie prowadzenia starannych poszukiwań;
2) W odniesieniu do dzienników, czasopism i innych publikacji periodycznych:
a) źródła, o których mowa w pkt 1 lit. a,
b) baza ISSN (International Standard Serial Number) dla publikacji periodycznych, prowadzona
przez Bibliotekę Narodową,
c) informacje będące w posiadaniu następujących izb i stowarzyszeń twórców i wydawców:
- Izby Wydawców Prasy,
- Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
- Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej,
d) informacje będące w posiadaniu następujących organizacji zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi:
- Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
- Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i
Technicznych KOPIPOL,
- Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL;
3) W odniesieniu do utworów plastycznych i fotograficznych, opublikowanych w książkach,
dziennikach, czasopismach lub w innych formach publikacji drukiem:
a) w zależności od formy publikacji - źródła, o których mowa w pkt 1 lub 2,
b) w przypadku utworów fotograficznych informacje będące w posiadaniu Związku Polskich
Artystów Fotografików oraz w zależności od szczególnej tematyki lub charakteru utworu:
- bazy danych Narodowego Archiwum Cyfrowego,
- bazy danych Polskiej Agencji Prasowej,
- archiwum fotografii Ośrodka Karta,
c) w przypadku utworów plastycznych informacje będące w posiadaniu Związku Polskich
Artystów Plastyków;
4) W odniesieniu do utworów audiowizualnych i wideogramów oraz utworów i artystycznych
wykonań utrwalonych na wideogramach:
a) katalog Filmoteki Narodowej w Warszawie,
b) informacje będące w posiadaniu następujących izb i stowarzyszeń:
- Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych,
- Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
c) bazy danych, kartoteki haseł wzorcowych oraz katalogi:
- Biblioteki Narodowej w Warszawie,
- Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,
- Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
- Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
- Narodowego Archiwum Cyfrowego,
d) następujące bazy danych powiązane z właściwymi normami i identyfikatorami:
- ISAN (International Standard Audiovisual Number),
- IDA (International Documentation on Audiovisual works),
e) wykazy twórców i inne informacje znajdujące się na opakowaniu egzemplarza utworu, f) informacje będące w posiadaniu następujących organizacji zbiorowego zarządzania:
- Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
- Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych
ZAPA,
- Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP,
g) następujące internetowe bazy danych o utworach, o ile są one ogólnodostępne:
www.filmpolski.pl,www.filmweb.pl,www.stopklatka.pl,http://www.imdb.com/,
h) bazy danych zawierające informacje identyfikujące zbiory programowe oraz archiwa
dokumentacji aktowej Telewizji Polskiej S.A.;
5) W odniesieniu do utworów i artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach:
a) następujące bazy danych powiązane z właściwymi normami i identyfikatorami:
- ISWC (International Standard Music Work Code) dla utworów muzycznych,
- ISRC (International Standard Recording Code) dla fonogramów,
b) wykazy twórców i inne informacje znajdujące się na opakowaniu egzemplarza fonogramu, c) informacje będące w posiadaniu następujących organizacji zbiorowego zarządzania:
- Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
- Związku Producentów Audio-Video ZPAV,
- Związku Artystów Wykonawców STOART,
- Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i
Słowno-Muzycznych SAWP,
d) bazy danych i katalogi zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie,

e) bazy danych Narodowego Archiwum Cyfrowego,

f) bazy danych zawierające informacje identyfikujące zbiory programowe oraz archiwa dokumentacji aktowej publicznych organizacji radiowych.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. PL072