About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Ordinance of the Minister of Culture and National Heritage of November 2, 2015, on the Procedure for the Distribution and Payment of Remuneration for Public Lending of the Copies of Works and the Designation of Collecting Societies through Competition for Distributing and Paying Remuneration, Poland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2015 Dates Entry into force: November 20, 2015 Issued: November 2, 2015 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body Notes This Ordinance is issued by the Minister of Culture and National Heritage pursuant to Chapter 3, Section 4, Article 35^4 of Act No. 83 of February 4, 1994, on Copyright and Neighboring Rights (as amended).

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Polish Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia        

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 listopada 2015 r.

Poz. 1924

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O 1)
z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia
Na podstawie art. 354 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) procedurę podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażo- nych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej, zwanego dalej „wynagro- dzeniem za użyczanie”;
2) wykaz bibliotek publicznych obowiązanych do przekazywania informacji dotyczących użyczeń egzemplarzy utwo- rów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej, zwanych dalej
„utworami wyrażonymi słowem”, w danym roku kalendarzowym, w celu ustalenia podstawy do obliczenia wartości wynagrodzenia za użyczanie;
3) zakres informacji przekazywanych przez biblioteki, o których mowa w pkt 2;
4) zakres informacji zawartych w oświadczeniu o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie;
5) zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie mającym na celu wyznaczenie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie, zwanym dalej „konkursem”;
6) zakres dokumentacji konkursowej;
7) tryb postępowania konkursowego.
§ 2. Organizacja, o której mowa w art. 351 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po- krewnych, zwanej dalej „ustawą”, w celu podziału dofinansowania przekazanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, oraz wypłaty wynagrodzeń za użyczanie należ- nych poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy, dokonuje kolejno następujących czynności:
1) z kwoty dofinansowania przyznanego w danym roku kalendarzowym potrąca część przeznaczoną na pokrycie uza- sadnionych i udokumentowanych kosztów określenia wysokości i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie ustaloną w umowie, o której mowa w art. 351 ust. 8 ustawy;
2) pozostałą kwotę dofinansowania dzieli na dwie części przypadające w 75% podmiotom, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1–3 ustawy, i w 25% podmiotom, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 4 ustawy;

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia- łania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r.

Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016 oraz z 2015 r. poz. 932, 994 i 1639.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1924

3) część dofinansowania przypadającą podmiotom, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1–3 ustawy, dzieli między pod- mioty, które złożyły w danym roku kalendarzowym i latach poprzednich oświadczenia o woli otrzymywania wyna- grodzenia za użyczanie, proporcjonalnie do liczby użyczeń egzemplarzy utworów wyrażonych słowem w roku po- przednim określonej na podstawie informacji przekazywanych przez biblioteki na podstawie art. 353 ust. 1 ustawy;
4) część dofinansowania przypadającego podmiotom, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 4 ustawy, dzieli między pod- mioty, które złożyły w danym roku kalendarzowym i latach poprzednich oświadczenia o woli otrzymywania wyna- grodzenia za użyczanie, proporcjonalnie do liczby użyczeń egzemplarzy utworów wyrażonych słowem w roku po- przednim określonej na podstawie informacji przekazywanych przez biblioteki na podstawie art. 353 ust. 1 ustawy;
5) kwoty, o których mowa w pkt 3, przyporządkowane poszczególnym uprawnionym i przekraczające wysokość okreś- loną w art. 352 ust. 6 ustawy lub nieosiągające wysokości określonej w art. 352 ust. 7 ustawy, dzieli między podmio- ty, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1–3 ustawy, w proporcji, w jakiej przysługuje im wynagrodzenie za użyczanie w ramach podziału określonego w pkt 3;
6) kwoty, o których mowa w pkt 4, przyporządkowane poszczególnym uprawnionym i przekraczające wysokość okreś- loną w art. 352 ust. 6 ustawy lub nieosiągające wysokości określonej w art. 352 ust. 7 ustawy, dzieli między podmio- ty, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 4 ustawy, w proporcji, w jakiej przysługuje im wynagrodzenie za użyczanie w ramach podziału określonego w pkt 4;
7) po dokonaniu podziału zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2–6 wypłaca wynagrodzenia za użyczanie uprawnio- nym na wskazany przez nich rachunek bankowy.
§ 3. Wykaz bibliotek publicznych obowiązanych do przekazywania informacji dotyczących użyczeń egzemplarzy utworów wyrażonych słowem stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Informacje przekazywane przez biblioteki, o których mowa w § 3, obejmują:
1) liczbę wszystkich użyczeń egzemplarzy utworów wyrażonych słowem w danym roku kalendarzowym;
2) wykaz utworów wyrażonych słowem, których egzemplarze były użyczane w danym roku kalendarzowym, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z nich:
a) numeru lub numerów ISBN, b) twórcy albo twórców utworu,
c) twórców utworów plastycznych lub fotograficznych, o ile utwory takie są połączone z utworami wyrażonymi słowem w celu rozpowszechniania,
d) tłumacza, o ile utwór wyrażony słowem jest tłumaczony na język polski z języka obcego, e) wydawcy,
f) liczby użyczeń egzemplarzy w danym roku kalendarzowym.
§ 5. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie zawierające:
1) imię i nazwisko twórcy albo twórców utworu wyrażonego słowem oraz pseudonim, jeżeli był używany w odniesieniu do danego utworu;
2) imię i nazwisko tłumacza albo tłumaczy utworu wyrażonego słowem oraz pseudonim, jeżeli był używany w odnie- sieniu do danego utworu;
3) tytuł utworu wyrażonego słowem;
4) nazwę wydawcy utworu wyrażonego słowem;
5) rok wydania utworu wyrażonego słowem;
6) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby składającego oświadczenie;
7) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1–3 ustawy, wskazanie, do której z wymienionych w art. 28 ust. 5 kategorii uprawnionych należy dany podmiot, a także, jeżeli istnieje wielu uprawnionych, wskazanie wielkości udziału uprawnionego składającego oświadczenie, ustalonego w oparciu o umowę zawartą z wydawcą wraz z jej kopią;
8) dane niezbędne do zrealizowania płatności, w tym numer rachunku bankowego;
9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy, na potrzeby podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1924

2. Wydawca w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera również informację o numerze ISBN utworu wyra- żonego słowem.
3. Spadkobierca uprawnionych, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1–3 ustawy, do oświadczenia dołącza dokumenty potwierdzające przejście autorskich praw majątkowych do utworu wyrażonego słowem w drodze dziedziczenia oraz wskazuje przysługujący mu udział.
§ 6. Z dniem ogłoszenia konkursu minister udostępnia dokumentację konkursową w siedzibie urzędu obsługującego ministra oraz pisemnie zawiadamia o tym wszystkie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
§ 7. W ogłoszeniu o konkursie określa się:
1) warunki uczestnictwa w konkursie;
2) miejsce i formę złożenia oferty;
3) termin złożenia oferty nie krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia o konkursie;
4) miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej;
5) kryteria oceny oferty.
§ 8. Dokumentacja konkursowa zawiera:
1) warunki uczestnictwa w konkursie, w szczególności dotyczące:
a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz zachowania zgodno- ści oferty z wymaganiami określonymi w pkt 3,
b) podania przez organizację składającą ofertę jej adresu właściwego do doręczeń;
2) oświadczenie członka komisji, o którym mowa w § 11 ust. 1;
3) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące:
a) opisu sposobu przygotowania oferty,
b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem o konkursie,
c) zawartości oferty poprzez wskazanie informacji i dokumentów dołączanych do oferty;
4) listę i opis kryteriów oceny oferty;
5) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta, w zakresie każdego z kryteriów oceny;
6) opis sposobu oceny oferty w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert.
§ 9. Uczestnik konkursu przed upływem terminu do złożenia ofert może wycofać swoją ofertę i złożyć nową.
§ 10. 1. Do przeprowadzenia konkursu minister powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”.
2. Komisja składa się co najmniej z pięciu członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. Członków komisji powołuje się spośród pracowników urzędu obsługującego ministra posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny złożonych ofert.
4. Powołując członka komisji, minister określa pełnioną przez niego funkcję w komisji.
§ 11. 1. Członek komisji składa oświadczenie w formie pisemnej, że:
1) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewień- stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami władz uczestnika konkursu lub z kierownikiem jednostki organizacyjnej uczestnika konkur- su odpowiedzialnej za wykonywanie czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
2) przed upływem jednego roku od dnia rozpoczęcia konkursu nie pozostawał w stosunku pracy, zlecenia lub umowy o dzieło z żadnym uczestnikiem konkursu;
3) przed upływem jednego roku od dnia rozpoczęcia konkursu nie był członkiem władz uczestnika konkursu;
4) nie pozostaje z żadnym członkiem władz uczestnika konkursu lub z kierownikiem jednostki organizacyjnej uczestni- ka konkursu odpowiedzialnej za wykonywanie czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1924

2. Członek komisji do czasu zakończenia jej prac zawiadamia niezwłocznie ministra o każdej zmianie stanu objętego oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.
§ 12. 1. Minister odwołuje członka komisji w przypadku:
1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1;
2) zmiany stanu objętego oświadczeniem, o którym mowa w § 11 ust. 1, powodującej niemożność sprawowania funkcji członka komisji;
3) długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach komisji;
4) niezdolności do udziału w pracach komisji z przyczyn innych niż choroba.
2. Mandat członka komisji wygasa w przypadku:
1) jego śmierci;
2) ustania stosunku pracy w urzędzie obsługującym ministra.
3. W przypadku odwołania członka komisji lub wygaśnięcia jego mandatu minister uzupełnia skład komisji w trybie określonym w § 10 ust. 3. Przepisy ust. 1 i 2 oraz § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 13. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach i miejscach wyznaczonych przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach komisji biorą udział wyłącznie jej członkowie, przy minimalnym kworum czterech członków.
§ 14. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.
2. Do zadań przewodniczącego należy:
1) organizowanie prac komisji;
2) reprezentowanie komisji przed ministrem;
3) wyznaczanie zadań poszczególnym członkom komisji.
§ 15. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej czterech członków komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności – głos zastępcy przewodniczącego.
§ 16. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
2. Protokół z posiedzenia komisji sporządza sekretarz komisji.
3. Protokół z posiedzenia komisji zawiera:
1) datę i miejsce posiedzenia;
2) listę uczestników posiedzenia;
3) ustalenia komisji;
4) treść podjętych uchwał.
4. Członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują protokół z posiedzenia komisji oraz parafują każdą stronę protokołu.
5. Sekretarz komisji, do dnia zakończenia prac komisji, przechowuje dokumentację prac komisji, obejmującą:
1) protokoły z posiedzeń komisji;
2) uchwały komisji;
3) informacje o pracach komisji sporządzane dla ministra;
4) dokumentację konkursową;
5) oferty.
6. Do czasu zakończenia konkursu dostęp do dokumentacji z prac komisji posiadają minister, członkowie komisji oraz upoważnieni przez ministra pracownicy obsługującego go urzędu.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1924

§ 17. 1. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert przewodniczący zwołuje posiedzenie, podczas którego komisja otwiera oferty złożone w terminie i na ich podstawie sporządza listę uczestników konkursu z zachowaniem kolej- ności złożenia ofert.
2. Listę, o której mowa w ust. 1, przewodniczący przekazuje niezwłocznie ministrowi w celu ogłoszenia w Biulety- nie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.
§ 18. 1. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu do składania ofert przewodniczący przekazuje ofertę mini- strowi bez jej otwierania.
2. Ofertę złożoną po terminie minister zwraca oferentowi bez jej otwierania.
§ 19. 1. Ocenę ofert przeprowadza się w dwóch etapach.
2. Etap pierwszy obejmuje sprawdzenie:
1) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie;
2) zgodności złożonej oferty z warunkami i wymaganiami określonymi w § 8 pkt 1 i 3.
3. Po zakończeniu oceny ofert w pierwszym etapie konkursu komisja podejmuje rozstrzygnięcie w drodze uchwały, w której wskazuje:
1) oferty zakwalifikowane do drugiego etapu;
2) oferty niezakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, podając przyczyny ich niezakwalifikowania.
4. Warunkiem zakwalifikowania oferty do drugiego etapu konkursu jest spełnienie warunków i wymagań sprawdza- nych w pierwszym etapie.
§ 20. 1. Drugi etap obejmuje ocenę spełnienia kryteriów oceny ofert, o których mowa w art. 351 ust. 2 ustawy.
2. Komisja dokonuje oceny punktowej ofert. Ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w drugim etapie kon- kursu.
3. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje liczbę punktów uzyska- nych przez poszczególne oferty.
§ 21. 1. Niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja sporządza protokół końcowy z jego przebie- gu oraz przekazuje go ministrowi wraz z ofertami oraz dokumentacją prac komisji.
2. Protokół końcowy zawiera:
1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia pierwszego i drugiego etapu oceny ofert;
2) imię i nazwisko każdego z członków komisji ze wskazaniem czynności, w których brali udział;
3) listę ofert podlegających zwrotowi;
4) listę ofert poddanych ocenie w pierwszym etapie konkursu;
5) listę ofert zakwalifikowanych do oceny w drugim etapie konkursu oraz listę ofert niezakwalifikowanych do oceny w drugim etapie konkursu z podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania;
6) uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie konkursu;
7) listę ofert wraz z liczbą punktów, jaką każda oferta uzyskała, w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów oceny ofert w drugim etapie konkursu, uszeregowaną według kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów;
8) podpisy wszystkich członków komisji, a w przypadku braku podpisu – wzmiankę o przyczynie jego braku.
3. Komisja kończy pracę z dniem przyjęcia protokołu końcowego przez ministra.
§ 22. Minister niezwłocznie po otrzymaniu protokołu końcowego z przebiegu konkursu ogłasza wynik konkursu i wyznacza organizację, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2015 r.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1924

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. (poz. 1924)

WYKAZ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH OBOWIĄZANYCH DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UŻYCZEŃ EGZEMPLARZY UTWORÓW WYRAŻONYCH SŁOWEM

l.p.

Nazwa Biblioteki

Miejscowość

Powiat

Województwo

mieszkańcy w tys.

System bibliot.

1

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

Wrocław

Wrocław

Dolnośląskie

634

Aleph

2

Legnicka Biblioteka Publiczna

Legnica

Legnicki

Dolnośląskie

97

Aleph

3

Książnica Karkonoska

Jelenia Góra

Jelenia Góra

Dolnośląskie

83

Aleph

4

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Lubinie

Lubin

Lubiński

Dolnośląskie

74

Aleph

5

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka

Kłodzki

Dolnośląskie

10

MAK +

6

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom

Strzegom

Świdnicki

Dolnośląskie

17

MAK +

7

Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury Boguszów-Gorce

Boguszów - Gorce

Wałbrzyski

Dolnośląskie

16

MAK +

8

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie

Chojnów

Legnicki

Dolnośląskie

14

MAK +

9

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku

Ciechocinek

Aleksandrowski

Kujawsko-pomorskie

10

MAK +

10

Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski

Bydgoski

Kujawsko-pomorskie

16

MAK +

11

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie

Żnin

Żniński

Kujawsko-pomorskie

15

MAK +

12

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Wólka

Lublin

Lubelskie

11

MAK +

13

Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie

Krasnystaw

Krasnostawski

Lubelskie

20

MAK +

14

Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie

Łuków

Łukowski

Lubelskie

30

MAK +

15

Miejska Bilioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski

Tomaszowski

Lubelskie

20

MAK +

16

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej

Łęczna

Łęczyński

Lubelskie

20

MAK +

17

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie

Hrubieszów

Hrubieszowski

Lubelskie

18

MAK +

18

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie

Lublin

Lublin

Lubelskie

340

MAK +

19

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach

Słubice

Słubicki

Lubuskie

20

MAK +

20

Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą

Kostrzyn nad Odrą

Gorzowski

Lubuskie

18

MAK +

21

Biblioteka Publiczna w Łasku

Łask

Łaski

Łódzkie

18

MAK +

22

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach

Koluszki

Łódzki Wschodni

Łódzkie

14

MAK +

23

Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli

Zduńska Wola

Zduńskowolski

Łódzkie

44

MAK +

24

Biblioteka Publiczna m st. Warszawy

Warszawa

Warszawa

Mazowieckie

1735

Aleph

25

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego

Warszawa

Warszawa

Mazowieckie

1735

Aleph

26

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Warszawa

Warszawa

Mazowieckie

1735

Aleph

27

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu

Radom

Radom

Mazowieckie

217

Aleph

28

Książnica Płocka im. W. Broniewskiego

Płock

Płocki

Mazowieckie

122

Aleph

29

Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza

Pruszków

Pruszkowski

Mazowieckie

59

Aleph

30

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach

Siedlce

Siedlecki

Mazowieckie

76

Aleph

31

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Sierpc

Sierpc

Mazowieckie

18

MAK +

32

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie

Legionowo

Legionowski

Mazowieckie

55

MAK +

33

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Piaseczno

Piaseczyński

Mazowieckie

44

MAK +

34

Biblioteka Publiczna w Namysłowie

Namysłów

Namysłowski

Opolskie

26

MAK +

35

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Kolbuszowa

Kolbuszowski

Podkarpackie

10

MAK +

36

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku

Nisko

Niżański

Podkarpackie

22

MAK +

37

Przemyska Biblioteka Publiczna

Przemyśl

Przemyśl

Podkarpackie

63

MAK +

38

Biblioteka Publiczna Gminy Mońki

Mońki

Moniecki

Podlaskie

10

MAK +

39

Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica

Piątnica

Łomżyński

Podlaskie

10

MAK +

40

Miejska Biblioteka Publiczna w Augustowie

Augustów

Augustowski

Podlaskie

30

MAK +

41

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski

Bielski

Podlaskie

27

MAK +

42

Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce

Hajnówka

Hajnowski

Podlaskie

22

MAK +

43

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach

Siemiatycze

Siemiatycki

Podlaskie

15

MAK +

44

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

Ornontowice

Mikołowski

Śląskie

6

MAK +

45

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku Zdroju

Busko-Zdrój

Buski

Świętokrzyskie

32

MAK +

46

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

Braniewo

Braniewski

Warmińsko- mazurskie

17

MAK +

47

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie

Działdowo

Działdowski

Warmińsko- mazurskie

21

MAK +

48

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

Iława

Iławski

Warmińsko- mazurskie

33

MAK +

49

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński

Lidzbarski

Warmińsko- mazurskie

16

MAK +

50

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim

Nowe Miasto Lubawskie

Nowomiejski

Warmińsko- mazurskie

11

MAK +

51

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Olsztyn

Olsztyn

Warmińsko- mazurskie

173

MAK +

52

Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie

Murowana Goślina

Poznański

Wielkopolskie

15

MAK +

53

Biblioteka Publiczna Rogozińskie Centrum Kultury

Rogoźno

Obornicki

Wielkopolskie

18

MAK +

54

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Swarzędz

Poznański

Wielkopolskie

31

MAK +

55

Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie

Łekno

Wągrowiecki

Wielkopolskie

25

MAK +

56

Książnica Pomorska w Szczecinie

Szczecin

Szczecin

Zachodniopomorskie

407

Aleph

57

Koszalińska Biblioteka Publiczna

Koszalin

Koszaliński

Zachodniopomorskie

108

Aleph

58

Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg

Kołobrzeg

Kołobrzeski

Zachodniopomorskie

46

MAK +

59

Miejska Biblioteka Publiczna w Darłowie

Darłowo

Sławieński

Zachodniopomorskie

14

MAK +

60

Miejska Biblioteka Publiczna w Świnoujściu

Świnoujście

Świnoujście

Zachodniopomorskie

41

MAK +


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. PL068