About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law of the Republic of Moldova No. 1350 of November 2, 2000, on Architectural Activity (as amended up to Law of the Republic of Moldova No. 111 of May 17, 2012, on Amendments and Additions to Certain Legal Acts), Republic of Moldova

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: February 27, 2001 Adopted: November 2, 2000 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Other Notes For provisions concerning the protection of intellectual property refer to:
1) Article 1 'General Provisions';
2) Article 3 'State support of Architectural Activity';
3) Article 13 'Author of the Architectural Work and his Rights';
4) Chapter IV 'Copyright on Architectural Work'.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Закон Республики Молдова № 1350 от 02.11.2000 г. «Об архитектурной деятельности» (с изменениями, внесенными в соответствии с Законом Республики Молдовы № 111 от 17.05.2012 г. «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты»)         Romanian Lege nr. 1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală (astfel cum a fost modificată până la Legea nr. 111 din 17.05.12 pentru modificarea și completarea unor acte legislative)        

Republica Moldova

PARLAMENTUL LEGE Nr. 1350

din 02.11.2000

cu privire la activitatea arhitecturală

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Scopul şi sarcinile

(1) Prezenta lege are ca scop de bază dezvoltarea eficientă a arhitecturii naţionale, păstrarea coloritului ei tradiţional şi determinarea rolului arhitectului autor ca persoana dominantă a procesului de activitate arhitecturală.
(2) Legea reglementează relaţiile ce apar în cadrul activităţii arhitecturale, determină formele de sprijin al activităţii arhitecturale de către stat şi competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul arhitecturii şi urbanismului, justifică dreptul de autor al arhitectului, stabileşte sarcinile de bază, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice implicate în procesul de activitate arhitecturală.
(3) Legea se extinde asupra tuturor formelor de activitate arhitecturală, în procesul căreia se creează opere de arhitectură, şi asupra tuturor fazelor de proiectare şi construcţie, în procesul cărora este utilizat rezultatul activităţii intelectuale a arhitectului.
(4) Dispoziţiile legii sînt obligatorii tuturor persoanelor fizice şi juridice implicate în crearea şi utilizarea operei arhitecturale.

Articolul 2. Definiţii

Termenii şi noţiunile de bază, utilizate în prezenta lege, au următoarele semnificaţii: arhitect - persoană fizică care, indiferent de domeniul de specializare şi funcţia deţinută, îşi exercită profesia în domeniul arhitecturii şi urbanismului, valorificînd în activitatea sa cunoştinţele acumulate în instituţia de învăţămînt superior de specialitate, a cărei diplomă este recunoscută în Republica Moldova;

activitate arhitecturală - activitate de creare a obiectelor de arhitectură, care include procesul creativ de definitivare a soluţiei arhitecturale şi implementarea acesteia, coordonarea

elaborării tuturor compartimentelor şi fazelor proiectelor de urbanism şi construcţie (construcţia nouă, reconstrucţia, restaurarea, restabilirea, modernizarea, reparaţia capitală), supravegherea de autor a obiectivelor în stadiu de realizare, derularea cercetărilor ştiinţifice, activităţii didactice şi executarea funcţiilor administrării de stat în domeniu;

subiecţi ai activităţii arhitecturale - persoane fizice şi juridice implicate nemijlocit în activitatea arhitecturală - autorii operelor arhitecturale, precum şi sub conducerea nemijlocită

a lor: proiectanţii, beneficiarii, investitorii, antreprenorii, proprietarii obiectelor de arhitectură;

soluţie arhitecturală - ideea creativă a autorului operei arhitecturale privind aspectul exterior şi interior, organizarea spaţială, planimetrică şi funcţională, materializată în compartimentul arhitectural al proiectului şi în obiectul arhitectural realizat;

obiect arhitectural - obiect urbanistic, construcţie, complex de construcţii, obiecte de amenajare sau artă horticolă, realizate în baza proiectului şi a documentaţiei de execuţie; operă arhitecturală - operă de arhitectură, urbanism şi de artă horticolă, rezultatul final al activităţii arhitecturale derulate sub conducerea nemijlocită a arhitectului autor;

proiect - documentaţia de proiect pentru realizarea obiectelor arhitecturale, ce conţine un complex de exigenţe sociale, economice, funcţionale, tehnologice, tehnice, edilitare şi de prescripţii antiincendiare, sanitaro-igienice, ecologice şi de alte exigenţe în volumul necesar elaborării documentaţiei de execuţie.

Articolul 3. Sprijinul de către stat al activităţii arhitecturale

Statul asigură crearea condiţiilor pertinente pentru exercitarea activităţii arhitecturale prin:
a) susţinerea cercetărilor ştiinţifice în domeniul arhitecturii şi urbanismului;
b) atragerea investiţiilor la proiectarea şi construirea obiectelor arhitecturale;
c) formarea şi reciclarea cadrelor care activează în domeniul arhitecturii şi urbanismului;
d) protejarea drepturilor de autor şi asigurarea creaţiei libere a arhitectului;
e) promovarea concursurilor, inclusiv internaţionale, pentru crearea obiectelor cu valoare urbanistică şi arhitecturală deosebită;
f) susţinerea activităţii organizaţiilor profesionale de creaţie obşteşti ale arhitecţilor;
g) menţionarea arhitecţilor pentru merite deosebite în domeniul arhitecturii şi urbanismului;
h) realizarea altor măsuri de dezvoltare a arhitecturii naţionale.

Capitolul II

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ARHITECTURALE

Articolul 4. Complexul lucrărilor privind crearea obiectului arhitectural

(1) Crearea obiectului arhitectural prevede execuţia unui complex de lucrări, care include efectuarea lucrărilor avanproiect, argumentarea investiţiilor, definitivarea soluţiei arhitecturale, elaborarea, avizarea şi aprobarea proiectului şi a documentaţiei de execuţie, realizarea şi recepţia obiectului în modul stabilit.
(2) Elaborarea proiectului se efectuează în conformitate cu standardele, normele şi regulile stabilite de autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul arhitecturii şi urbanismului.

[Art.4 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

(3) Avizarea şi aprobarea proiectului se efectuează în conformitate cu normele stabilite de lege.

[Art.4 al.(3) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

Articolul 5. Concursurile arhitecturale şi urbanistice

(1) În scopul selectării soluţiei arhitecturale performante, elaborarea documentaţiei de proiect se poate efectua în baza concursurilor arhitecturale şi urbanistice.
(2) Concursurile arhitecturale şi urbanistice se organizează şi se desfăşoară de către beneficiar sau investitor.
(3) Concursurile arhitecturale şi urbanistice se desfăşoară în mod obligatoriu în cazurile de: a) amplasare şi proiectare a obiectelor de importanţă naţională, raională, municipală, precum şi a obiectelor situate în zonele adiacente drumurilor naţionale, finanţate atît din mijloacele publice, cît şi din alte surse;
b) reconstrucţie, restabilire, modernizare, reutilare sau efectuare a altor lucrări, care presupun modificarea soluţiei spaţial-volumetrice a monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură de importanţă naţională, indiferent de forma de proprietate a acestora.
(4) Modul de organizare şi condiţiile de desfăşurare a concursurilor arhitecturale şi urbanistice se stabilesc printr-un regulament, aprobat de autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul arhitecturii şi urbanismului.

Articolul 6. Consiliile arhitectural-urbanistice

(1) Pentru examinarea colegială a soluţiilor arhitecturale, urbanistice şi tehnice vizînd obiectele arhitecturale de importanţă locală, pe lîngă organele locale de arhitectură şi urbanism pot fi instituite consilii arhitectural-urbanistice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentele lor, aprobate de autoritatea administraţiei publice locale după avizarea de către autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul arhitecturii şi urbanismului.
(2) Avizul consiliului arhitectural-urbanistic este obligatoriu pentru amplasarea şi determinarea soluţiei spaţial-planimetrice a tuturor obiectelor sociale şi publice în localităţile care nu dispun de documentaţie de urbanism, a obiectelor pentru care, prin certificatul de urbanism, a fost solicitată elaborarea unui plan urbanistic detaliat, precum şi a obiectelor amplasate în zonele administrative ale localităţilor, în parcuri, scuaruri, curdoniere verzi etc. (3) Lucrările de cercetare ştiinţifică fundamentală în domeniul arhitecturii şi urbanismului, proiectele de importanţă deosebită pentru ţară şi raioane se examinează de către Consiliul arhitectural-urbanistic republican, instituit pe lîngă autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul arhitecturii şi urbanismului, care îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament, aprobat de aceasta.

Articolul 7. Dreptul la activitate arhitecturală

(1) De dreptul de practicare a activităţii arhitecturale beneficiază persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, precum şi apatrizii, care au primit, în modul stabilit, licenţă pentru practicarea acestui gen de activitate.
(2) Procesul creativ al arhitectului autor al operei arhitecturale este liber, independent şi nu este supus licenţierii.
(3) Licenţierea activităţii de proiectare (execuţia tuturor compartimentelor proiectului,
inclusiv a celui arhitectural), de construcţie, reconstrucţie şi altor genuri de activitate legate de realizarea obiectelor arhitecturale se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.451- XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate.

[Art.7 al.(3) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]

(4) Arhitecţii care activează în structurile administraţiei publice, precum şi arhitecţii antrenaţi în activitatea didactică sau ştiinţifică în domeniu sînt în drept să participe la activitate arhitecturală.

Articolul 8. Formele de activitate arhitecturală

(1) Arhitectul poate practica activitate arhitecturală în următoarele forme:
a) în cadrul instituţiilor de proiectare sau intreprinderilor cu orice formă juridică de organizare, înregistrate şi licenţiate în modul stabilit;
b) individual.
(2) Arhitectul are dreptul să-şi exercite activitatea creativă şi de proiectare în una din formele de activitate arhitecturală sau în ambele.

Articolul 9. Exercitarea activităţii arhitecturale de către persoane străine şi apatrizi

Persoanele fizice şi juridice străine, precum şi apatrizii, la exercitarea activităţii arhitecturale, se bucură de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi responsabilităţi ca şi persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova.

Articolul 10. Exercitarea activităţii arhitecturale de către persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova pe teritoriul altor state

Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova au dreptul să exercite activitate arhitecturală pe teritoriul altor state în conformitate cu acordurile internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, respectînd legislaţia ţării de reşedinţă.

Articolul 11. Suspendarea sau interzicerea activităţii arhitecturale

În cazurile prevăzute expres de lege, activitatea arhitecturală poate fi suspendată sau interzisă, cu adresarea ulterioară în instanţa judecătorească a autorităţii care a dispus suspendarea sau interzicerea activităţii arhitecturale. Adresarea în instanţa judecătorească trebuie să se facă în decursul a 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea sau interzicerea activităţii arhitecturale se anulează.

[Art.11 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

Capitolul III

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SUBIECŢILOR ACTIVITĂTII ARHITECTURALE

Articolul 12. Cadrul juridic pentru crearea obiectului arhitectural

(1) Persoanele fizice şi juridice învestite cu dreptul de a exercita activitate arhitecturală sînt obligate să respecte:
a) legislaţia Republicii Moldova;
b) standardele şi normativele naţionale în domeniul proiectării şi construcţiei.
(2) Beneficiarul proiectării şi realizării obiectului arhitectural are dreptul de a alege arhitectul autor al proiectului şi ceilalţi specialişti - executanţi ai lucrărilor de proiectare şi realizare - din rîndurile persoanelor fizice şi juridice licenţiate în modul stabilit.
(3) Relaţiile dintre participanţii nemijlociţi la procesul de proiectare (beneficiar, arhitect, antreprenor) sînt reglementate de contractele respective, inclusiv (în mod obligatoriu) de contractul pentru supravegherea de autor.
(4) Proiectul elaborat, avizat şi aprobat, în modul stabilit, devine obligatoriu pentru toate persoanele care participă, direct sau indirect, la procesul de activitate arhitecturală, indiferent
de forma lor de proprietate şi organizare şi de funcţia ocupată.

Articolul 13. Autorul operei arhitecturale şi drepturile lui

(1) Autor al operei arhitecturale se consideră persoana fizică prin a cărei muncă creatoare a fost elaborată opera. În cazul în care opera arhitecturală a fost elaborată în comun de cîteva persoane fizice, fiecare dintre acestea este coautor şi fiecăreia dintre acestea îi aparţine dreptul de autor asupra operei în cauză.
(2) Modul de folosire a dreptului de autor asupra operei arhitecturale se stabileşte printr-un acord încheiat între coautori. Dacă un asemenea acord nu există, fiecare coautor are dreptul să autorizeze utilizarea operei arhitecturale după voinţa sa, are dreptul să intenteze un proces în instanţa judecătorească, în legătură cu încălcarea dreptului exclusiv, împotriva oricărei persoane care foloseşte opera arhitecturală fără autorizaţia coautorilor, însă nu are dreptul,
fără acordul coautorilor, să încheie contracte de licenţă şi să efectueze orice cesionare a drepturilor asupra operei arhitecturale, precum şi să renunţe la dreptul de autor fără a-i anunţa pe coautori.
(3) Arhitectul autor al operei arhitecturale are dreptul:
a) de a cere şi a obţine, în modul stabilit, de la organele respective datele iniţiale şi documentele necesare pentru investigaţiile avanproiect, de proiectare şi realizare a obiectului arhitectural;
b) de a atrage, pe bază de contract, specialişti, consultanţi, alţi lucrători tehnici necesari la elaborarea proiectelor şi documentaţiei de execuţie, asumîndu-şi responsabilitatea pentru volumul şi calitatea lucrărilor executate;
c) de a susţine:
- soluţia arhitecturală în procesul examinării acesteia în şedinţa consiliului arhitectural- urbanistic sau în procesul de consultare a populaţiei;
- soluţiile proiectului în procesul de verificare, expertizare, avizare şi aprobare a acestora; d) de a exercita, pe bază de contract, supravegherea de autor a realizării obiectului arhitectural;
e) de a participa, cu drept de semnătură, la recepţia obiectului arhitectural, indiferent de forma de proprietate a acestuia.

[Art.13 modificat prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]

Articolul 14. Obligaţiile arhitectului autor al operei arhitecturale

(1) Arhitectul autor al operei arhitecturale este obligat:
a) să respecte legislaţia, normativele şi standardele în vigoare, documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, cerinţele certificatului de urbanism în procesul de elaborare, avizare şi aprobare a soluţiei arhitecturale, a proiectului şi a documentaţiei de execuţie a acestuia;
b) să păstreze secretul comercial al beneficiarului.
(2) Arhitectul cu drept de avizare a proiectului sau atestat ca expert nu are dreptul de a-şi aviza propriile proiecte.

Articolul 15. Modificarea soluţiei arhitecturale

(1) În caz de necesitate, modificarea soluţiei arhitecturale, în procesul de elaborare a proiectului pentru construcţia sau reconstrucţia obiectului arhitectural, se efectuează cu acordul autorului sau cu participarea acestuia.
(2) În cazul cînd în procesul de realizare a obiectului arhitectural se depistează abateri de la
proiectul aprobat, autorul este în drept să suspende execuţia ulterioară a lucrărilor, înştiinţînd organele abilitate cu funcţii de control.

Articolul 16. Modificarea obiectului arhitectural

(1) Intervenţia în obiectul arhitectural existent, care duce la modificarea soluţiei arhitecturale, se efectuează în modul stabilit şi numai cu acordul autorului. În cazul lipsei autorului, se solicită acordul succesorilor de drepturi ai acestuia şi avizul consiliului arhitectural-urbanistic respectiv.
(2) În cazul modificării obiectelor arhitecturale existente (construire de anexe, reconstrucţie, resistematizare, restabilire), autorul soluţiei arhitecturale sau succesorii de drepturi ai acestuia beneficiază de dreptul preferenţial la proiectarea acestor modificări.
(3) Modificarea obiectelor arhitecturale care sînt distinse cu premii de stat sau cu alte premii în domeniul arhitecturii şi urbanismului se efectuează cu autorizaţia autorităţii administraţiei publice centrale în domeniul arhitecturii şi urbanismului şi a autorului proiectului sau obiectului ori a succesorului lui de drepturi.
(4) Lucrările de reconstrucţie, restaurare sau reparaţie a monumentelor de arhitectură, istorie şi cultură, precum şi lucrările de construcţie, reparaţie, reconstrucţie a obiectelor amplasate în zonele de protecţie ale monumentelor se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind ocrotirea monumentelor.

Capitolul IV

DREPTUL DE AUTOR ASUPRA OPEREI ARHITECTURALE

Articolul 17. Drepturile patrimoniale asupra operei arhitecturale

[Art.17 titlul în redacţia LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426] [Art.17 al.(1) abrogat prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]

(2) Relaţiile apărute în procesul de creare sau utilizare a operei arhitecturale, protejarea dreptului de autor al arhitectului, inclusiv remunerarea muncii lui în calitate de autor al operei arhitecturale, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

[Art.17 al.(2) modificat prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]

(3) Persoanele care oferă autorului proiectului asistenţă tehnică sau consultativă,
administrează procesele de proiectare şi construcţie sau execută materiale ilustrative şi grafice nu pot fi considerate coautori.
(4) Autorului operei arhitecturale îi aparţin următoarele drepturi exclusive asupra proiectului său:
a) de a autoriza valorificarea proiectului arhitectural care îi aparţine cu drept exclusiv, inclusiv valorificarea repetată, cu excepţia operelor arhitecturale create la comandă, al căror drept de valorificare aparţine persoanei care le-a comandat;
b) de a efectua, de a permite sau de a interzice reproducerea în scopuri comerciale, integrală sau într-o măsură substanţială, a proiectului arhitectural ce îi aparţine cu drept exclusiv, precum şi folosirea unor fragmente din el în alte proiecte, dacă aceste fragmente reprezintă în sine obiect de design separat;
c) de a fotografia şi de a filma, în scopuri comerciale, obiectul arhitectural realizat, atît integral, cît şi o parte substanţială din el (pasibilă de identificare), cu excepţia obiectelor amplasate permanent în locuri publice.

[Art.17 al.(4), lit.c) modificată prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]

[Art.17 al.(4) în redacţia LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]

Articolul 18.Drepturile morale ale arhitectului

Drepturile morale ale arhitectului se protejează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

[Art.18 în redacţia LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]

Capitolul V

ORGANELE DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM ŞI ORGANIZAŢIILE PROFESIONALE DE CREAŢIE OBŞTEŞTI ALE ARHITECŢILOR

Articolul 19. Organele de arhitectură şi urbanism

(1) La nivel naţional, organul de arhitectură şi urbanism este autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul arhitecturii şi urbanismului.
(2) Organele locale de arhitectură şi urbanism sînt reprezentate prin departamente, direcţii generale, direcţii, secţii şi servicii, care intră în structura autorităţilor administraţiei publice locale respective. Principiile de bază ale activităţii acestor organe se stabilesc printr-un regulament, elaborat de autoritatea administraţiei publice centrale în domeniu şi aprobat de Guvern. În baza acestui regulament, fiecare organ local de arhitectură şi urbanism îşi elaborează propriul regulament, ce se aprobă de către autoritatea administraţiei publice locale respectivă, cu avizul autorităţii administraţiei publice centrale în domeniu.
(3) Conducătorii organelor locale de arhitectură şi urbanism - arhitecţii- şefi ai raioanelor, municipiilor, oraşelor - sînt numiţi în funcţie de către autorităţile administraţiei publice locale respective pe bază de concurs organizat de autorităţile administraţiei publice locale şi de autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul arhitecturii şi urbanismului.
(4) Dreptul de a participa la concursul pentru deţinerea funcţiei de arhitect-şef al raionului,
municipiului, oraşului se stipulează în regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în autorităţile administraţiei publice.

Articolul 20.Organizaţiile profesionale de creaţie obşteşti ale arhitecţilor

(1) În domeniul arhitecturii şi urbanismului activează Uniunea Arhitecţilor din Republica Moldova. În conformitate cu statutul său, Uniunea Arhitecţilor exercită funcţiile de apărare a intereselor profesionale ale arhitecţilor pe plan naţional şi internaţional şi contribuie la sporirea nivelului lor profesional şi a prestigiului profesiei de arhitect.
(2) În conformitate cu legislaţia, pot fi create şi alte organizaţii profesionale de creaţie obşteşti ale arhitecţilor, a căror activitate se va efectua în baza statutelor înregistrate în modul stabilit.

Capitolul VI

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND ACTIVITATEA ARHITECTURALĂ

Articolul 21. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind activitatea arhitecturală

Încălcarea legislaţiei privind activitatea arhitecturală atrage răspunderea administrativă, civilă şi penală, prevăzută de legislaţia în vigoare.

Articolul 22. Soluţionarea litigiilor apărute în procesul

exercitării activităţii arhitecturale
Litigiile apărute în procesul exercitării activităţii arhitecturale se soluţionează prin negocieri sau de către instanţa de drept comun în modul stabilit.

Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE

Articolul 23

Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
va realiza conformitatea actelor sale normative cu prezenta lege;
va elabora actele normative necesare în vederea reglementării activităţii în domeniul arhitecturii şi urbanismului.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Dumitru DIACOV Chişinău, 2 noiembrie 2000.
Nr. 1350-XIV.Закон Республики Молдовы № 1350 от 2 ноября 2000 года «Об архитектурной деятельности»

 

Глава I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1)  Статья 1. Цель и задачи закона

2)  Статья 2. Определения

3)   Статья 3. Поддержка архитектурной деятельности государством

Глава II: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4)  Статья 4. Комплекс работ по созданию архитектурного объекта

5)  Статья 5. Архитектурные и градостроительные конкурсы

6)  Статья 6. Архитектурно-градостроительные советы

7)  Статья 7. Право на архитектурную деятельность

8)  Статья 8. Формы архитектурной деятельности

9)  Статья 9. Архитектурная деятельность иностранных лиц и лиц без гражданства

10)   Статья 10. Архитектурная деятельность физических и юридических лиц Республики Молдова, осуществляемая на территории других государств

11)   Статья 11.Приостановление или запрещение архитектурной деятельности

Глава III: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12)   Статья 12. Правовые основы создания архитектурного объекта

13)   Статья 13. Автор архитектурного произведения и его права

14)   Статья 14. Обязанности архитектора – автора архитектурного произведения

15)   Статья 15. Изменение архитектурного решения

16)   Статья 16. Изменение архитектурного объекта

Глава IV: АВТОРСКОЕ ПРАВО НА АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

17)   Статья 17. Имущественные права на архитектурное произведение

18)   Статья 18. Моральные права архитектора

Глава V: ОРГАНЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТОРОВ

19)   Статья 19. Органы архитектуры и градостроительства

20)   Статья 20. Общественные профессионально-творческие организации архитекторов

Глава VI: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21)   Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства об архитектурной деятельности

22)   Статья 22. Разрешение споров, возникающих при осуществлении архитектурной деятельности

Глава VII: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23)   Статья 23

 

 


Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН Nr. 1350
от
  02.11.2000

об архитектурной деятельности

 

Парламент принимает настоящий ординарный закон.

 

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Цель и задачи закона

(1) Основной целью настоящего закона является эффективное развитие национальной архитектуры, сохранение ее традиционного колорита и определение роли архитектора-автора как доминантного лица в процессе архитектурной деятельности.

(2) Закон регулирует отношения в рамках архитектурной деятельности, определяет формы поддержки архитектурной деятельности государством и компетенцию органов центрального и местного публичного управления в области архитектуры и градостроительства, подтверждает авторское право архитектора, устанавливает основные задачи, права и обязанности физических и юридических лиц, участвующих в архитектурной деятельности.

(3) Закон распространяется на все формы архитектурной деятельности, в процессе которой создается архитектурное произведение, а также на все стадии проектирования и строительства, в которых используется результат интеллектуальной деятельности архитектора.

(4) Требования закона являются обязательными для всех физических и юридических лиц, имеющих отношение к созданию и использованию архитектурного произведения.

 

Статья 2. Определения

Основные термины и понятия, применяемые в настоящем законе, означают следующее:

архитектор - физическое лицо, реализующее свою профессию в области архитектуры и градостроительства независимо от специализации и занимаемой должности с применением в своей деятельности знаний, полученных в специальном высшем учебном заведении, диплом которого признается действительным в Республике Молдова;

архитектурная деятельность - деятельность по созданию архитектурных объектов, включающая творческий процесс поиска архитектурного решения и его воплощения, координацию разработки всех разделов и стадий проектов по градостроительству и строительству (новому строительству, реконструкции, реставрации, восстановлению, обновлению, капитальному ремонту), авторский надзор над объектами, находящимися в стадии реализации, осуществление научных исследований, преподавательской работы, а также исполнение функций государственного управления в данной области;

субъекты архитектурной деятельности - физические и юридические лица, непосредственно занимающиеся архитектурной деятельностью, - авторы архитектурных произведений, а также лица, работающие под их непосредственным руководством: проектировщики, заказчики, инвесторы, подрядчики, собственники объектов архитектуры;

архитектурное решение - творческий замысел автора архитектурного произведения в отношении внешнего и внутреннего вида, пространственной, планировочной и функциональной организации, материализованный в архитектурной части проекта и в законченном архитектурном объекте;

архитектурный объект - градостроительный объект, здание, комплекс сооружений, объект благоустройства или садово-паркового искусства, реализованные на основе проекта и рабочей документации;

архитектурное произведение - произведение архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, являющееся результатом архитектурной деятельности, осуществляемой под непосредственным руководством архитектора-автора;

проект - проектная документация для реализации архитектурных объектов, содержащая комплекс социальных, экономических, функциональных, технологических, технических, благоустроительных и противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований в объеме, необходимом для разработки рабочей документации.

 

Статья 3. Поддержка архитектурной

                       деятельности государством

Государство обеспечивает создание соответствующих условий для осуществления архитектурной деятельности путем:

а) поддержки научных исследований в области архитектуры и градостроительства;

b) привлечения инвестиций в проектирование и строительство архитектурных объектов;

с) подготовки и повышения квалификации кадров в области архитектуры и градостроительства;

d) защиты авторских прав и обеспечения свободы творчества архитекторов;

е) проведения конкурсов, включая международные, для создания объектов особого градостроительного и архитектурного значения;

f) поддержки деятельности общественных профессионально-творческих организаций архитекторов;

g) поощрения архитекторов за особые заслуги в области архитектуры и градостроительства;

h) осуществления других мер по развитию национальной архитектуры.

 

Глава II

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 4. Комплекс работ по созданию

                      архитектурного объекта

(1) Создание архитектурного объекта предусматривает выполнение комплекса работ, включающего предпроектные работы, обоснование инвестиций, поиск архитектурного решения, разработку, согласование и утверждение проекта и рабочей документации, реализацию и приемку объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

(2) Разработка проекта осуществляется в соответствии со стандартами, нормами и правилами, установленными органом центрального публичного управления в области архитектуры и градостроительства.

    [Ст.4 ч.(2) изменена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

    (3) Согласование и утверждение проекта осуществляются в соответствии с установленными законом нормами.

    [Ст.4 ч.(3) введена ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]    Статья 5. Архитектурные и градостроительные

                       конкурсы

(1) С целью выбора лучшего архитектурного решения разработка проектной документации может осуществляться на основе архитектурных и градостроительных конкурсов.

(2) Архитектурные и градостроительные конкурсы организуются и проводятся заказчиком или инвестором.

(3) Архитектурные и градостроительные конкурсы проводятся в обязательном порядке в случаях:

а) размещения и проектирования объектов национального, районного, муниципального значения, а также объектов, расположенных в зонах, примыкающих к национальным дорогам, финансируемых как из публичных средств, так и из других источников;

b) реконструкции, восстановления, обновления, переоборудования или осуществления других работ, предполагающих изменение объемно-пространственных решений памятников архитектуры, истории и культуры национального значения независимо от их формы собственности.

(4) Порядок организации и условия проведения архитектурных и градостроительных конкурсов определяются положением, утверждаемым органом центрального публичного управления в области архитектуры и градостроительства.

 

Статья 6. Архитектурно-градостроительные

                       советы

(1) Для коллегиального обсуждения архитектурных, градостроительных и технических решений по архитектурным объектам местного значения при местных органах архитектуры и градостроительства могут создаваться архитектурно-градостроительные советы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями о них, утверждаемыми органом местного публичного управления по согласованию с органом центрального публичного управления в области архитектуры и градостроительства.

(2) Заключение архитектурно-градостроительного совета обязательно при размещении и определении пространственно-планировочного решения всех объектов социального и публичного назначения в населенных пунктах, не располагающих градостроительной документацией, и объектов, для которых градостроительным сертификатом предусмотрена разработка детального градостроительного плана, а также объектов, расположенных в административных зонах населенных пунктов, парках, скверах, зеленых курдонерах и пр.

(3) Фундаментальные научно-исследовательские работы в области архитектуры и градостроительства, проекты особого значения для страны и районов рассматриваются Республиканским архитектурно-градостроительным советом, созданным при органе центрального публичного управления в области архитектуры и градостроительства и осуществляющим свою деятельность в соответствии с положением о нем, утверждаемым этим органом.

 

Статья 7. Право на архитектурную

                       деятельность

(1) Правом на занятие архитектурной деятельностью пользуются физические и юридические лица Республики Молдова, а также лица без гражданства, получившие в установленном порядке лицензию на осуществление этого вида деятельности.

(2) Процесс творчества архитектора - автора архитектурного произведения является свободным, независимым и не подлежит лицензированию.

(3) Лицензирование проектной деятельности (выполнение всех разделов проекта, включая архитектурный), строительства, реконструкции и других видов деятельности, связанных с реализацией архитектурных объектов, осуществляется в соответствии с Законом о лицензировании отдельных видов деятельности № 451-XV от 30 июля 2001 года.

[Ст.7 ч.(3) изменена ZPC333/ 24.07.03, MO200/1909.03 ст.773]

(4) Архитекторы, работающие в структурах публичного управления, а также осуществляющие педагогическую или научную деятельность в данной области, вправе участвовать в архитектурной деятельности.

 

Статья 8. Формы архитектурной

                       деятельности

(1) Архитектор может заниматься архитектурной деятельностью в следующих формах:

а) в проектных организациях или на предприятиях любой организационно-правовой формы, зарегистрированных и получивших лицензии в установленном порядке;

b) индивидуально.

(2) Архитекторы имеют право осуществлять творческую и проектную деятельность в одной или в обеих формах архитектурной деятельности.

 

Статья 9. Архитектурная деятельность иностранных лиц

                  и лиц без гражданства

Иностранные физические и юридические лица и лица без гражданства при осуществлении архитектурной деятельности пользуются теми же правами и несут ту же ответственность, что и физические и юридические лица Республики Молдова.

 

Статья 10. Архитектурная деятельность физических и

                        юридических лиц Республики Молдова,

                        осуществляемая  на территории других

                         государств

Физические и юридические лица Республики Молдова имеют право осуществлять архитектурную деятельность на территории других государств согласно международным договорам в этой области, одной из сторон которых является Республика Молдова, соблюдая законодательство страны пребывания.

 

Статья 11.Приостановление или запрещение архитектурной деятельности

В прямо предусмотренных законом случаях архитектурная деятельность может быть приостановлена или запрещена с последующим обращением органа, распорядившегося о приостановлении или запрещении архитектурной деятельности, в судебную инстанцию. Обращение в судебную инстанцию должно быть совершено в течение трех рабочих дней. В случае несоблюдения этого срока  решение о приостановлении или запрещении архитектурной деятельности аннулируется.

    [Ст.11 в редации ЗП280-XVI от 14.12.07, МО94-96/30.05,08 ст.349; в силу с 30.05.08]

 

Глава III

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ

 АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 12. Правовые основы создания

                        архитектурного объекта

(1) Физические и юридические лица, имеющие право на осуществление архитектурной деятельности, обязаны соблюдать:

а) законодательство Республики Молдова;

b) национальные стандарты и нормативы в области проектирования и строительства.

(2) Заказчик проектирования и реализации архитектурного объекта имеет право выбора архитектора - автора проекта и других специалистов - исполнителей проектных и строительных работ из числа физических и юридических лиц, получивших лицензии в установленном порядке.

(3) Взаимоотношения между непосредственными участниками проектного процесса (заказчиком, архитектором, подрядчиком) регулируются соответствующими договорами, в том числе (в обязательном порядке) договором на ведение авторского надзора.

(4) Разработанный, согласованный и утвержденный в установленном порядке проект становится обязательным для всех лиц, прямо или косвенно участвующих в процессе архитектурной деятельности, независимо от их формы собственности и организации и от занимаемой должности.

 

Статья 13. Автор архитектурного произведения

                          и его права

(1) Автором архитектурного произведения признается физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. Если архитектурное произведение создано несколькими физическими лицами, каждое из них является соавтором и авторское право на него принадлежит каждому из этих лиц.

(2) Порядок использования авторских прав на архитектурное произведение устанавливается в соглашении, заключаемом между соавторами. При отсутствии такого соглашения каждый соавтор имеет право разрешать использование произведения по своему усмотрению, возбуждать иск за нарушение исключительного права против любого лица, использующего произведение без разрешения соавторов, но не вправе без их согласия заключать лицензионный договор и осуществлять любое действие по уступке прав на архитектурное произведение, а также отказаться от авторского права без уведомления соавторов.

(3) Архитектор - автор архитектурного произведения имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих органов исходные данные и документы, необходимые для предпроектных исследований, проектирования и реализации архитектурного объекта;

b) привлекать на договорной основе к разработке проектов и рабочей документации специалистов, консультантов и других технических работников, беря на себя ответственность за объем и качество выполняемых работ;

с) отстаивать:

- архитектурное решение при рассмотрении его на заседании архитектурно-градостроительного совета или при консультировании с населением;

- проектные решения в процессе их проверки, экспертизы, согласования и утверждения;

d) осуществлять на договорной основе авторский надзор за реализацией архитектурного объекта;

е) принимать участие с правом подписи в приемке архитектурного объекта в эксплуатацию независимо от его формы собственности.

[Ст.13 изменена ЗП205-XVI от 28.07.05, МО126-128/23.09.05 ст.613]

 

Статья 14. Обязанности архитектора - автора

                        архитектурного произведения

(1) Архитектор - автор архитектурного произведения обязан:

а) соблюдать законодательство, действующие нормативы и стандарты, документацию по градостроительству и обустройству территории, требования градостроительного сертификата в процессе разработки, согласования и утверждения архитектурного решения, проекта и рабочей документации;

b) сохранять коммерческую тайну заказчика.

(2) Архитектор, имеющий право на согласование проекта или аттестованный как эксперт, не имеет права давать заключения на свои проекты.

 

Статья 15. Изменение архитектурного решения

(1) Изменение архитектурного решения при разработке проекта для строительства или реконструкции архитектурного объекта может осуществляться в случае необходимости с согласия автора либо с его участием.

(2) В случае, если в процессе реализации архитектурного объекта выявляются отклонения от утвержденного проекта, автор имеет право приостановить дальнейшее проведение работ, известив об этом органы, наделенные контрольными функциями.

 

Статья 16. Изменение архитектурного объекта

(1) Вмешательство в существующий архитектурный объект, ведущее к изменению архитектурного решения, осуществляется в установленном порядке и только с согласия автора. В случае отсутствия автора требуется согласие его правопреемников и согласование с соответствующим архитектурно-градостроительным советом.

(2) Автор архитектурного решения либо его правопреемники пользуются преимущественным правом на проектирование в случае внесения изменений в существующий архитектурный объект (пристройка, реконструкция, перепланировка, восстановление).

(3) Изменение архитектурных объектов, удостоенных государственных или иных премий в области архитектуры и градостроительства, осуществляется с разрешения органа центрального публичного управления в области архитектуры и градостроительства и автора проекта или объекта либо его правопреемника.

(4) Работы по реконструкции, реставрации или ремонту памятников архитектуры, истории и культуры, а также работы по строительству, ремонту, реконструкции объектов, расположенных в охранных зонах памятников, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства по охране памятников.

 

Глава IV

АВТОРСКОЕ ПРАВО НА АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

 

Статья 17. Имущественные права на архитектурное

                         произведение

    [Ст.17 наименование в редакции ЗП111 от 17.05.12, MO130/26.06.12 ст.426]

    [Ст.17 ч.(1) утратила силу согласно ЗП111 от 17.05.12, MO130/26.06.12 ст.426]

(2) Отношения, возникающие в ходе создания или использования архитектурного произведения, защита авторского права архитектора, включая оплату его труда как автора архитектурного произведения, регулируются согласно действующему законодательству об авторском праве и смежных правах.

    [Ст.17 ч.(2) изменена ЗП111 от 17.05.12, MO130/26.06.12 ст.426]

(3) Лица, оказывающие автору архитектурного проекта техническую или консультативную помощь, управляющие процессами проектирования и строительства или исполняющие иллюстративные и графические материалы, не могут быть признаны соавторами.

(4) Автору архитектурного произведения принадлежат  следующие исключительные права на его проект:

а) разрешать использование архитектурного проекта, принадлежащего ему на основе исключительного права, в том числе повторное, за исключением архитектурных произведений, выполненных по заказу, право на использование которых принадлежит заказчику;

b) осуществлять, разрешать или запрещать воспроизведение в коммерческих целях принадлежащего ему на основе исключительного права архитектурного проекта полностью  или в значительной степени, а также использовать отдельные его элементы в других проектах, если они по существу составляют отдельный объект дизайна;

с) фотографировать и производить киносъемку в коммерческих целях реализованного архитектурного объекта - как всего, так и его значительной части (по которой можно идентифицировать объект), за исключением архитектурных объектов, возведенных в общественных местах.

    [Ст.17 ч.(4) пкт.с) изменен ЗП111 от 17.05.12, MO130/26.06.12 ст.426]

[Ст.17 ч.(4) в редакции ЗП205-XVI от 28.07.05, МО126-128/23.09.05 ст.613]

 

    Статья 18. Моральные права архитектора

    Моральные права архитектора охраняются в соответствии с действующим законодательством об авторском праве и смежных правах.

    [Ст.18 в редакции ЗП111 от 17.05.12, MO130/26.06.12 ст.426]

 

Глава V

ОРГАНЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТОРОВ

 

Статья 19. Органы архитектуры и градостроительства

(1) На национальном уровне органом по делам архитектуры и градостроительства является орган центрального публичного управления в области архитектуры и градостроительства.

(2) Местные органы архитектуры и градостроительства представлены департаментами, главными управлениями, управлениями, отделами и службами, входящими в структуру соответствующих органов местного публичного управления. Основные принципы деятельности этих органов устанавливаются положением, разрабатываемым органом центрального публичного управления в данной области и утверждаемым Правительством. На основе этого положения каждый местный орган архитектуры и градостроительства разрабатывает свое положение, утверждаемое соответствующим органом местного публичного управления по согласованию с органом центрального публичного управления в данной области.

(3) Руководители местных органов архитектуры и градостроительства - главные архитекторы районов, муниципиев, городов назначаются на должность соответствующими органами местного публичного управления на основе конкурса, организованного органами местного публичного управления и органом центрального публичного управления в области архитектуры и градостроительства.

(4) Право на участие в конкурсе на занятие должности главного архитектора района, муниципия, города определяется положением об организации конкурса на занятие вакантной должности в органах публичного управления.

 

Статья 20. Общественные профессионально-творческие

                    организации архитекторов

(1) В области архитектуры и градостроительства действует Союз архитекторов Республики Молдова. В соответствии со своим уставом Союз архитекторов выполняет функции по защите профессиональных интересов архитекторов на национальном и международном уровнях, способствует повышению их профессионального уровня и престижа профессии архитектора.

(2) В соответствии с законодательством могут создаваться и другие общественные профессионально-творческие организации архитекторов, деятельность которых должна осуществляться в соответствии с их уставами, зарегистрированными в установленном порядке.

 

Глава VI

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 21. Ответственность за нарушение законодатель- 

                         ства об архитектурной деятельности

Нарушение законодательства об архитектурной деятельности влечет за собой административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

 

Статья 22. Разрешение споров, возникающих при

                    осуществлении архитектурной деятельности

Споры, возникающие при осуществлении архитектурной деятельности, разрешаются путем переговоров или судебными инстанциями общей юрисдикции в установленном порядке.

 

Глава VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 23

Правительству в трехмесячный срок:

представить Парламенту предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;

привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

разработать необходимые нормативные акты по регулированию деятельности в области архитектуры и градостроительства.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

    ПАРЛАМЕНТА                                                              

 Думитру  ДЬЯКОВ   Кишинэу, 2 ноября 2000 г.

    № 1350-XIV.

 


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. MD106