About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law No. 171 of July 6, 1994, on Trade Secrets (as amended up to Law No. 111 of May 17, 2012), Republic of Moldova

Back
Superseded Text 
Details Details Year of Version 2012 Dates Amended up to: June 26, 2012 Entry into force: November 10, 1994 Published: November 10, 1994 Adopted: July 6, 1994 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Undisclosed Information (Trade Secrets) Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, Alternative Dispute Resolution (ADR) Notes This consolidated version of the Law on Trade Secrets incorporates all the amendments up to Law No. 111 of May 17, 2012, on Amendments and Additions to Certain Legislative Acts (hereinafter 'Amendment Law'), which was published and came into force on June 26, 2012. For the amendments introduced by Article 1 of the Amendment Law, see Article 2, paragraph d of the consolidated version, relating to conditions for the information to be considered a trade secret.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Закон Республики Молдовы № 171 от 06.07.1994 г. «О коммерческой тайне» (с изменениями, внесенными Законом № 111 от 17.05.2012 г.)         Romanian Lege nr. 171 din 06.07.1994 cu privire la secretul comercial (astfel cum a fost modificată până la Legea nr. 111 din 17 mai 2012)        

LPM171/1994
ID intern unic: 312792 Fişa actului juridic

Версия на русском

Republica Moldova

PARLAMENTUL LEGE Nr. 171

din 06.07.1994

cu privire la secretul comercial

Publicat : 10.11.1994 în Monitorul Oficial Nr. 13 art Nr : 126

MODIFICAT

LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426

LP195 din 15.07.10, MO160-162/07.09.10 art.590

LP204-XVI din 28.07.05, MO107-109/12.08.05 art.573 LP290-XV din 22.07.04, MO132-137/06.08.04 art.722 LP390-XV din 20.07.01, MO110/13.09.01 art.847

LP312-XV din 28.06.01, MO81-83/20.07.01 art.610

LP1079-XIV din 23.06.00, MO154/14.12.00

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Prezenta lege stabileşte bazele juridice ale apărării secretului comercial pe teritoriul Republicii Moldova, răspunderea persoanelor fizice şi juridice pentru divulgarea lui. Scopul legii este de a apăra sectorul comercial şi de a preîntîmpina concurenţa neloială în timpul activităţii economice.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiunea de secret comercial

(1) Prin secret comercial se înţeleg informaţiile ce nu constituie secret de stat, care ţin de producţie, tehnologie, administrare, de activitatea financiară şi de altă activitate a agentului economic, a căror divulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui.
(2) Informaţiile ce constituie secret comercial sînt proprietate a agentului antreprenoriatului sau se află în posesia, folosinţa sau la dispoziţia acestuia în limitele stabilite de el în conformitate cu legislaţia.

Articolul 2. Cerinţele faţă de informaţiile ce constituie

1 of 6

secret comercial
Informaţiile ce constituie secret comercial trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
a) să aibă valoare reală sau potenţială pentru agentul antreprenoriatului;
b) să nu fie, conform legislaţiei, notorii sau accesibile;
c) să aibă menţiunea ce ar corespunde cu desfăşurarea de către agenţii antreprenoriatului a măsurilor respective necesare pentru păstrarea confidenţialităţii lor prin aplicarea sistemului de clasificare a informaţiilor date, elaborarea regulamentelor interne de secretizare, marcarea corespunzătoare a documentelor şi altor purtători de informaţie, organizarea lucrărilor secrete de secretatiat;
d) să nu constituie secret de stat şi să nu fie protejate de dreptul de autor, de drepturile conexe şi de
brevetul de invenţie;

[Art.2 lit.d) în redacţia LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]

e) să nu conţină informaţii despre activitatea negativă a persoanelor fizice şi juridice care ar putea atinge interesele statului.

Articolul 3. Divulgarea secretului comercial

Prin divulgare a secretului comercial se înţeleg acţiunile intenţionate sau din imprudenţă ale funcţionarilor publici, demnitarilor de stat, lucrătorilor agentului economic, precum şi ale altor persoane care dispun de informaţii ce constituie secret comercial care le-au fost încredinţate sau le-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca lor, ce au condus la dezvăluirea prematură, folosirea şi răspîndirea necontrolată a acestora.

[Art.3 în redacţia LP204 din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.573]

Capitolul II

SUBIECŢII ŞI OBIECTELE SECRETULUI COMERCIAL Articolul 4. Subiecţii secretului comercial

(1) Subiecţi ai secretului comercial sînt persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, precum
şi din alte state.
(2) Statul garantează subiectului secretului comercial dreptul la păstrarea şi apărarea lui în modul stabilit de legislaţie.

[Art.4 modificat prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00]

Articolul 5. Obiectele secretului comercial

(1) Obiecte ale secretului comercial (know-how) sînt interesele economice şi informaţiile tăinuite intenţionat despre diferitele aspecte şi domenii ale activităţii economice de producţie,de administrare, tehnico-ştiinţifice, financiare a agentului economic, a căror protecţie este condiţionată de interesele concurenţei şi posibila periclitare a securităţii economice a agentului economic.
(2) Atribuirea neîntemeiată a informaţiei accesibile la secret comercial este interzisă.
(3) Conţinutul şi volumul de informaţii ce constituie secret comercial sînt stabilite de agentul antreprenoriatului.
(4) Obiecte ale secretului comercial nu pot fi:
a) documentele de constituire, precum şi documentele ce dau dreptul de a practica activitate de antreprenoriat şi anumite tipuri de activitate economică ce urmează a fi licenţiate;
b) informaţiile în forma stabilită a dărilor de seamă statistice, precum şi a dărilor de seamă privind exerciţiul economico-financiar şi alte date necesare pentru verificarea corectitudinii calculării şi achitării impozitelor şi a altor plăţi obligatorii;
c) documentele de achitare a impozitelor, a altor plăţi la bugetul public naţional;
d) documentele care atestă solvabilitatea;
e) informaţiile privind componenţa numerică şi structura personalului, salariul lucrătorilor, condiţiile de muncă, precum şi cele privind disponibilitatea locurilor de muncă;

2 of 6

f) informaţiile cu privire la poluarea mediului înconjurător, încălcarea legislaţiei antimonopol, nerespectarea regulilor de protecţie a muncii, comercializarea producţiei care dăunează sănătăţii consumatorilor, precum şi cu privire la alte încălcări ale legislaţiei şi mărimea prejudiciului cauzat.
(5) Nu constituie obiecte ale secretului comercial al întreprinderilor de stat şi municipale pînă la privatizare şi în procesul privatizării datele privind:
a) volumul proprietăţii întreprinderii şi al mijloacelor ei băneşti;
b) investirea mijloacelor în activele rentabile (hîrtii de valoare) ale altor întreprinderi, în obligaţii şi împrumuturi, în fondurile statutare ale întreprinderilor mixte;
c) obligaţiile de credit, comerciale şi alte obligaţii ale întreprinderii, care decurg din legislaţie, şi din
contractele încheiate de ea;
d) contractele cu întreprinderile nestatale.

[Art.5 al.(6) abrogat prin LP195 din 15.07.10, MO160-162/07.09.10 art.590] [Art.5 al.(6) modificat prin L290-XV din 22.07.04, MO132-137/06.08.04 art.722] [Art.5 modificat prin LP390 din 20.07.01 MO110/13.09.01 art. 847]

[Art.5 modificat prin LP312-XV din 28.06.01 MO81-83/20.07.01] [Art.5 modificat prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00] Articolul 6 . Competenţa şi responsabilitatea subiecţiilor

secretului comercial
(1) Modul de apărare a secretului comercial, în condiţiile prezentei legi, se stabileşte de către agentul antreprenoriatului sau de către conducătorul numit de acesta, care îl aduce la cunoştinţa lucrătorilor care au acces la informaţiile ce constituie secret comercial.
(2) Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a modului de apărare a secretului comercial, stabilit de agentul antreprenoriatului sau de conducătorul numit de acesta, atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţie.
(3) Agentul antreprenoriatului poartă răspundere personală de crearea condiţiilor necesare pentru
asigurarea păstrării secretului comercial.
(4) Agentul antreprenoriatului poartă răspundere pentru atribuirea neîntemeiată a informaţiei accesibile la secret comercial.
(5) Statul acordă sprijin agentului antreprenoriatului în crearea condiţiilor necesare pentru
asigurarea păstrării secretului comercial.

[Art.6 modificat prin LP312-XV din 28.06.01, MO81-83/20.07.01]

Capitolul III

APĂRAREA SECRETULUI COMERCIAL ŞI ACCESUL LA EL Articolul 7. Mecanizmul stabilirii modului de apărarea a

secretului comercial
Subiecţii secretului comercial elaborează instrucţiuni, regulamente privind asigurarea păstrării secretului comercial în care se stabilesc:
a) conţinutul şi volumul informaţiilor ce constituie secret comercial;
b) modul de atribuire informaţiilor, lucrărilor şi articolelor a menţiunii "Secretul întreprinderii" şi de scoatere a acestei menţiuni;
c) procedura admiterii lucrătorilor agentului economic, precum şi a persoanelor antrenate în
activitatea lui, la informaţiile ce constituie secret comercial;
d) modul de folosire, evidenţă, păstrare şi marcare a documentelor şi a altor purtători de informaţie, a articolelor, obiectul cărora constituie secret comercial;
e) organizarea controlului asupra modului de folosire a informaţiilor ce constituie secret comercial;
f) procedura de asumare a obligaţiilor reciproce de către agenţii economici privind păstrarea

3 of 6

secretului comercial la încheierea contractelor de desfăşurare a unor acţiuni comune;
g) modul de aplicare a măsurilor de influenţă disciplinară şi materială prevăzute de legislaţia asupra lucrărilor care au divulgat secretul comercial;
h) punerea răspunderii pentru asigurarea păstrării secretului comercial în seama persoanei cu funcţii de răspundere a agentului economic.

Articolul 8. Obligaţiile lucrătorilor agentului economic privind păstrarea secretului comercial

(1) Lucrătorii agentului economic care au acces la informaţiile ce constituie secret comercial îşi asumă obligaţiile:
a) să păstreze secretul comercial pe care îl vor cunoaşte în procesul muncii şi să nu-l divulge fără a avea autorizaţie, eliberată în modul stabilit, cu condiţia că informaţiile ce constituie secret comercial nu le-au fost cunoscute mai înainte sau n-au fost primite de ei de la o terţă persoană fără obligaţia de a respecta confidenţialitatea lor;
b) să respecte cerinţele instrucţiunilor, regulamentelor şi dispoziţiilor privind asigurarea păstrării secretului comercial;
c) în caz dacă persoane străine încearcă să obţină de la ei informaţii ce constituie secret comercial să anunţe imediat despre această persoană cu funcţii de răspundere respectivă sau subdiviziunea respectivă a agentului economic;
d) să păstreze secretul comercial al agenţilor economici cu care întreţin relaţii de afaceri;
e) să nu folosească cunoaşterea secretului comercial pentru practicarea vreunei activităţi care, în calitate de acţiune concurentă, poate să aducă prejudicii agentului economic;
f) în cazul concedierii să transmită toţi purtătorii de informaţii ce constituie secret comercial (manuscrise, maculatoare, documente, desene, benzi magnetice, fişe perforate, benzi perforate, discuri, dischete, imprimate de printer, pelicule cinematografice şi fotografice modele, materiale etc.), pe care i-au avut la dispoziţie, persoanei cu funcţii de răspundere respective sau subdiviziunii respective a agentului economic.
(2) Obligaţiile date se asumă în scris la încheierea contractului de muncă sau altui contract fie în procesul executării lui.

Articolul 9. Subdiviziunile specializate pentru apărarea

secretului comercial
(1) Pentru asigurarea apărării secretului comercial la agenţii economici mari pot fi create subdiviziuni speciale cu regim secret, funcţiile şi împuternicirile cărora sînt reflectate în instrucţiuni, regulamente, dispoziţii respective.
(2) Organele de ocrotire a ordinii de drept şi alte organe de stat acordă sprijin subdiviziunilor cu regim secret ale agenţilor economici la îndeplinirea funcţiilor încredinţate lor.

Articolul 10. Apărarea secretului comercial în procesul interacţiunii agenţilor economici

(1) În timpul cînd agenţii economici întreţin legături economico-comerciale, tehnico-ştiinţifice, financiar-valutare şi alte legături de afaceri, inclusiv cu partenerii străini, părţile contractante stipulează expres caracterul, conţinutul informaţiilor ce constituie secret comercial, precum şi obligaţiile reciproce privind asigurarea păstrării lui în conformitate cu legislaţia.
(2) În cazul încheierii contractului cu parteneri străini, condiţiile păstrării confidenţialităţii activităţii trebuie să corespundă legislaţiei ţării unde se încheie contractul, dacă acordurile interstatale nu prevăd altfel.

Articolul 11. Accesul la secretul comercial

(1) La secretul comercial au acces lucrătorii, cercul cărora este stabilit de agentul antreprenoriatului.

4 of 6

(2) Organele de stat, în limitele competenţelor stabilite de legislaţie, au dreptul, în baza unei cereri scrise, semnate de către persoana împuternicită, să solicite şi să primească, cu titlu gratuit, informaţii ce constituie secret comercial.

[Art.11. al.(2) în redacţia LP204 din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.573] [Art.11 al.(2) modificat prin LP390-XV din 20.07.01, MO110/13.09.01 art.847]

(3) Persoanele cu funcţii de răspundere ale acestor organe poartă răspunderea prevăzută de legislaţie pentru divulgarea informaţiilor ce constiuie secretul comercial al agentului economic.
(4) Alte organe şi organizaţii, inclusiv mijloacele de informare în masă, nu au dreptul să ceară de la agenţii economici informaţii ce constituie secret comercial.

Articolul 12. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care au acces la secretul comercial

(1) Persoanele fizice şi juridice, inclusiv persoanele cu funcţii de răspundere ale organelor de stat de control şi supraveghere, care au acces la secretul comercial, sînt obligate să respecte cu stricteţe cerinţele privind nedivulgarea lui, să împiedice scurgerea informaţiei către terţi, achiziţionarea sau folosirea de către aceştia a informaţiei fără consimţămîntul proprietarului şi într-un mod contrar practicii comerciale loiale (rezilierea contractului, abuzul de încredere şi incitarea la delict, achiziţionarea de informaţii nedivulgabile de către terţii care ştiau că o atare achiziţie implică practici comerciale neloiale sau în privinţa cărora au fost prezentate probe de astfel de practici ori de o gravă neglijenţă sau ignoranţă), sub rezerva ca aceste informaţii:
a) să fie secrete în sensul că, în totalitatea lor ori în configuraţia sau asamblarea exactă a elementelor lor, ele în general nu sînt cunoscute sau nu sînt accesibile persoanelor din mediul care în practica obişnuită recurg la genul de informaţii în cauză;
b) să aibă o valoare comercială pentru că sînt secrete;
c) să facă obiectul unor dispoziţii rezonabile de păstrare a secretului lor din partea persoanei care le controlează în mod licit.
(2) În cazul în care autorizarea comercializării produselor farmaceutice sau a produselor chimice pentru agricultură care conţin preparate chimice noi este condiţionată de comunicarea de date nedivulgabile rezultate din încercări sau de alte date nedivulgabile, a căror stabilire cere un efort considerabil, aceste date sînt protejate atît contra exploatării lor neloiale în comerţ, cît şi contra divulgării, cu excepţia cazurilor cînd divulgarea este necesară pentru protecţia publicului sau cînd sînt luate măsuri pentru a asigura protejarea datelor respective contra exploatării lor neloiale în comerţ.

[Art.12 modificat prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00]

Articolul 13. Limitele iniţierei în secretul comercial la instanţa judecătorească şi în arbitraj

(1) În procesul dezbaterii judiciare a diferitelor litigii iniţierea instanţei judecătoreşti, a arbitrajului şi a terţelor persoane în obiectele secretului comercial se admite numai în măsura în care se referă nemijlocit la esenţa litigiului, la care agentul economic se prezintă în calitate de reclamant sau reclamat. La prezentarea probelor se iau înconsiderare interesele legitime ale părţilor legate de protecţia secretelor lor industriale şi comerciale.
(2) Accesul nelimitat al instanţei judecătoreşti şi arbitrajului la registrele contabile şi la alte documente comerciale se permite numai în cazurile:
a) intentării procesului cu privire la falimentul şi lichidarea agentului economic;
b) litigiilor ce ţin de dreptul moştenirii sau de împărţirea bunurilor comune ale soţilor;
c) litigiilor dintre înşişi fondatorii agentului economic.

[Art. 13 completat prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00]

5 of 6

Articolul 131. Consultarea oficialităţilor străine în materie de asigurare a secretului comercial

În scopul prevenirii unor pretinse violări ale legilor şi reglementărilor unui stat străin ca rezultat al unor acţiuni întreprinse de cetăţeni ai Republicii Moldova sau de persoane domiciliate în Republica Moldova, oricare oficialitate a statului străin este în drept să solicite oficialităţilor responsabile din Republica Moldova furnizarea de informaţii neconfidenţiale existente la dispoziţia publicului care prezintă un interes în cauză, precum şi alte informaţii de care dispun, sub rezerva respectării legislaţiei interne şi încheierii unui acord reciproc satisfăcător cu privire la respectarea caracterului confidenţial al acestor informaţii.

[Art.131 introdus prin LP1079 din 23.06.00, MO154/14.12.00]

Articolul 14. Temeiurile pentru stabilirea faptului divulgării secretului comercial

Transmiterea informaţiilor ce constituie secret comercial unor terţe persoane atrage după sine
răspunderea disciplinară, materială, administrativă şi penală, prevăzută de legislaţie, cu condiţia că informaţiile erau ţinute de către agentul economic în secret, că ele au fost încredinţate în modul stabilit persoanei ce le-a divulgat fără consimţămînt de a le divulga şi că prin divulgare s-a adus un prejudiciu.

Articolul 15. Răspunderea pentru divulgarea

secretului comercial
(1) Pentru încălcarea prezentei legi şi a altor acte normative cu privire la secretul comercial persoanele fizice şi juridice sînt trase la răspundere în conformitate cu legislaţia.
(2) Lucrătorii agenţilor economici, ai organelor de stat, precum şi persoanele care în mod ilicit au
primit sau au însuşit informaţiile ce constituie secret comercial sînt obligaţi să recupereze totodată
prejudiciul cauzat agentului economic sau agentului antreprenoriatului.

PREŞEDINTELE

REPUBLICII MOLDOVA Mircea SNEGUR

Chişinău, 6 iulie 1994. Nr.171-XIII.

6 of 6

LPM171/1994
Внутренний номер: 312792 Карточка документа

Varianta în limba de stat

Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ ЗАКОН Nr. 171

от 06.07.1994

О коммерческой тайне

Опубликован : 10.11.1994 в Monitorul Oficial Nr. 13 статья № : 126

ИЗМЕНЕН

ЗП111 от 17.05.12, MO130/26.06.12 ст.426

ЗП195 от 15.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.590

ЗП204-XVI от 28.07.05, МО107-109/12.08.05 ст.573 ЗП290-XV от 22.07.04, MO132-137/06.08.04 ст.722 ЗП390-XV от 20.07.01, MO110/13.09.01 ст.847

ЗП312-XV от 28.06.01, MO81-83 /20.07.01 ст.610

ЗП1079-XIV от 23.06.00, MO154/14.12.00

Примечание:

См. Пост. Парл. N 172-XIII от 06.07.94 "О введении в действие Закона о коммерческой тайне"
Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон.
Настоящий закон определяет правовые основы защиты коммерческой тайны на территории
Республики Молдова, ответственность физических и юридических лиц за ее разглашение.
Целью закона является защита коммерческой тайны и предотвращение недобросовестной конкуренции при осуществлении хозяйственной деятельности.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие коммерческой тайны

(1) Под коммерческой тайной понимаются не являющиеся государственной тайной сведения,
связанные с производством, технологией, управлением, финансовой и другой деятельностью

1 of 7

хозяйствующего субъекта, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам.
(2) Сведения, составляющие коммерческую тайну, являются собственностью субъекта предпринимательства либо находятся в его владении, пользовании, распоряжении в пределах, установленных им в соответствии с законодательством.

Статья 2. Требования к сведениям, составляющим коммерческую тайну

Сведения, составляющие коммерческую тайну, должны соответствовать следующим требованиям:
а) иметь действительную или потенциальную ценность для субъекта предпринимательства;
b) не являться общеизвестными или общедоступными согласно законодательству;
с) обозначаться соответствующим образом с принятием субъектами предпринимательства надлежащих мер по сохранению их конфиденциальности через систему классификации названных сведений, разработку внутренних правил их засекречивания, введение соответствующей маркировки документов и иных носителей информации, организацию секретного делопроизводства;
d) не составлять государственной тайны и не охраняться авторским правом, смежными правами и патентом на изобретение;

[Ст.2 лит.d) в редакции ЗП111 от 17.05.12, MO130/26.06.12 ст.426]

е) не содержать сведений о негативной деятельности физических и юридических лиц,
способной нанести ущерб интересам государства.

Статья 3. Разглашение коммерческой тайны

Под разглашением коммерческой тайны понимаются умышленные или неосмотрительные действия государственных служащих, государственных деятелей, работников хозяйствующего субъекта, а также других лиц, располагающих сведениями,составляющими коммерческую тайну, доверенными им или ставшими им известными в связи со службой или работой, повлекшие за собой преждевременное открытие и бесконтрольное использование и распространение указанных сведений.

[Ст.3 в редакции ЗП204-XVI от 28.07.05, МО107-109/12.08.05 ст.573]

Глава II

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ Статья 4. Субъекты коммерческой тайны

(1) К субъектам коммерческой тайны относятся физические и юридические лица Республики
Молдова, а также других государств.

[Ст.4 ч.(1) изменена ЗП1079-XIV от 23.06.00, MO154/14.12.00]

(2) Государство гарантирует право субъекта коммерческой тайны на ее соблюдение и защиту в предусмотренном законодательством порядке.

Статья 5. Объекты коммерческой тайны

(1) Объектами коммерческой тайны (ноу-хау) являются преднамеренно скрываемые экономические интересы и сведения о различных сторонах и сферах производственно хозяйственной, управленческой, научно-технической, финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

[Ст.5 ч.(1) изменена ЗП1079-XIV от 23.06.00, MO154/14.12.00]

(2) Необоснованное отнесение общедоступной информации к коммерческой тайне не допускается.

2 of 7

(3) Содержание и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется субъектом предпринимательства.
(4) К объектам коммерческой тайны не могут относиться:
а) учредительные документы, а также документы, дающие право на занятие предпринимательской деятельностью и отдельными видами хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию;
b) сведения по утвержденным формам статистической отчетности, а также отчетности о финансово-экономической деятельности и иные данные, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;
c) документы об уплате налогов и других платежей в национальный публичный бюджет;
d) документы, удостоверяющие платежеспособность;
е) сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;
f) сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении правил охраны труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью потребителей, а также о других нарушениях законодательства и размерах причиненного при этом ущерба.
(5) К объектам коммерческой тайны государственных и муниципальных предприятий до и в процессе их приватизации не относятся данные:
а) о размерах имущества предприятия и его денежных средствах;
b) о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги) других предприятий, в облигации и займы, в уставные фонды совместных предприятий;
с) о кредитных, торговых и иных обязательствах предприятия, вытекающих из законодательства и заключенных им договоров;
d) о договорах с негосударственными предприятиями.

[Ст.5 ч.(6) утратило силу согласно ЗП195 от 15.07.2010, МО160-162/07.09.2010 ст.590] [Ст.5 ч.(6) изменена ЗП290-XV от 22.07.04, MO132-137/06.08.04 ст.722]

[Ст.5 изменена ЗП290-XV от 22.07.04, MO132-137/06.08.04 ст.722] [Ст.6 изменена ЗП312-XV от 28.06.01, MO81-83 /20.07.01 ст.610] Статья 6. Компетенция и ответственность

субъектов коммерческой тайны
(1) Порядок защиты коммерческой тайны в соответствии с настоящим законом определяется субъектом предпринимательства или назначенным им руководителем, который доводит его до работников, имеющих доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
(2) Нарушение должностными лицами установленного субъектом предпринимательства или назначенным им руководителем порядка защиты коммерческой тайны влечет ответственность, предусмотренную законодательством.
(3) Субъект предпринимательства несет персональную ответственность за создание необходимых условий для обеспечения сохранности коммерческой тайны.
(4) Субъект предпринимательства несет ответственность за необоснованное отнесение общедоступной информации к коммерческой тайне.
(5) Государство содействует субъекту предпринимательства в создании необходимых условий для обеспечения сохранности коммерческой тайны.

[Ст.6 изменена ЗП312-XV от 28.06.01, MO81-83 /20.07.01 ст.610]

Глава III

ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ И ДОСТУП К НЕЙ

3 of 7

Статья 7. Механизм определения порядка защиты коммерческой тайны

Субъектами коммерческой тайны разрабатываются инструкции, положения по обеспечению сохранности коммерческой тайны, в которых определяются:
а) состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну;
b) порядок присвоения грифа "Секрет предприятия" сведениям, работам и изделиям и его снятия;
с) процедура допуска работников хозяйствующего субъекта, а также лиц, привлекаемых к его деятельности, к сведениям, составляющим коммерческую тайну;
d) порядок использования, учета, хранения и маркировки документов и иных носителей информации, изделий, сведения о которых составляют коммерческую тайну;
е) организация контроля за порядком использования сведений, составляющих коммерческую тайну;
f) процедура принятия взаимных обязательств хозяйствующими субъектами по сохранению коммерческой тайны при заключении договоров о проведении каких-либо совместных действий; g) порядок применения предусмотренных законодательством мер дисциплинарного и
материального воздействия на работников, разгласивших коммерческую тайну;
h) возложение ответственности за обеспечение сохранности коммерческой тайны на должностное лицо хозяйствующего субъекта.

Статья 8. Обязательства работников хозяйствующего субъекта по сохранению коммерческой тайны

(1) Работники хозяйствующего субъекта, имеющие доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, обязуются:
а) сохранять коммерческую тайну, которая станет им известна по работе, и не разглашать ее без разрешения, выданного в установленном порядке, при условии, что сведения, составляющие коммерческую тайну, не были известны им ранее либо не были получены ими от третьего лица без обязательства соблюдать в отношении их конфиденциальность;
b) выполнять требования инструкций, положений, приказов по обеспечению сохранности коммерческой тайны;
с) в случае попытки посторонних лиц получить от них сведения, составляющие коммерческую тайну, немедленно сообщить об этом соответствующему должностному лицу или в соответствующее подразделение хозяйствующего субъекта;
d) сохранять коммерческую тайну хозяйствующих субъектов, с которыми имеются деловые
отношения;
е) не использовать знание коммерческой тайны для занятий деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб хозяйствующему субъекту;
f) в случае увольнения передать все носители информации, составляющие коммерческую
тайну (рукописи, черновики, документы, чертежи, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах, кино-, фотопленки, модели, материалы и др.), которые находились в их распоряжении, соответствующему должностному лицу или в соответствующее подразделение хозяйствующего субъекта.
2) Данные обязательства даются в письменной форме при заключении трудового или иного договора либо в процессе его исполнения.

Статья 9. Специализированные подразделения по охране коммерческой тайны

(1) Для обеспечения защиты коммерческой тайны на крупных хозяйствующих субъектах

4 of 7

могут создаваться специальные режимно-секретные подразделения, функции и полномочия которых отражаются в соответствующих инструкциях, положениях, приказах.
(2) Правоохранительные и иные государственные органы оказывают содействие режимно секретным подразделениям хозяйствующих субъектов в выполнении возложенных на них функций.

Статья 10. Защита коммерческой тайны при взаимодействии хозяйствующих субъектов

(1) При осуществлении хозяйствующими субъектами торгово-экономических, научно технических, валютно-финансовых и других деловых связей, в том числе с иностранными партнерами, договаривающиеся стороны специально оговаривают характер, состав сведений, составляющих коммерческую тайну, а также взаимные обязательства по обеспечению ее сохранности в соответствии с законодательством.
(2) При заключении договора с иностранными партнерами условия конфиденциальности деятельности должны соответствовать законодательству страны, где заключается договор, если иное не предусмотрено межгосударственными соглашениями.

Статья 11. Доступ к коммерческой тайне

(1) Доступ к коммерческой тайне имеют работники, круг которых определен субъектом предпринимательства.
(2) Государственные органы в пределах установленной им законодательством компетенции имеют право на основании письменного заявления, подписанного уполномоченным лицом, запрашивать и получать бесплатно сведения, составляющие коммерческую тайну.

[Ст.11 ч.(2) в редакции ЗП204-XVI от 28.07.05, МО107-109/12.08.05 ст.573] [Ст.11 ч.(2) изменена ЗП390-XV от 20.07.01, MO110/13.09.01 ст.847]

(3) Должностные лица этих органов несут предусмотренную законодательством ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну хозяйствующего субъекта.
(4) Иные органы и организации, в том числе средства массовой информации, правом истребования у хозяйствующего субъекта сведений, составляющих коммерческую тайну, не обладают.

Статья 12. Обязанности физических и юридических лиц,

имеющих доступ к коммерческой тайне
(1) Физические и юридические лица, в том числе должностные лица государственных органов контроля и надзора, имеющие доступ к коммерческой тайне, обязаны строго соблюдать требования о ее неразглашении, препятствовать утечке информации к третьим лицам, приобретению или использованию ее этими лицами без согласия владельца и способом, противоречащим добросовестной коммерческой практике (расторжение договора, злоупотребление доверием и подстрекательство к правонарушению, приобретение закрытой информации третьими лицами, которые знали, что подобное приобретение подразумевает недобросовестную коммерческую практику, или в отношении которых были представлены доказательства такой практики либо явной халатности или игнорирования), при условии, что эта информация:
а) является секретной в том смысле, что она в целом или по форме либо в точной совокупности составляющих ее частей вообще не известна или не является доступной для лиц, принадлежащих к кругам, которые обычно имеют отношение к данному виду информации;
b) имеет коммерческую ценность ввиду своей секретности;
с) является объектом разумных распоряжений о сохранении ее секрета законно

5 of 7

контролирующим ее лицом.
(2) Если разрешение сбыта фармацевтической продукции или химической продукции для сельского хозяйства, содержащей новые химические препараты, обусловлено сообщением закрытых данных, полученных в результате испытаний, или других закрытых сведений, определение которых сопряжено со значительными усилиями, такие данные охраняются как от недобросовестного коммерческого использования, так и от разглашения, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты населения или когда предприняты меры для обеспечения охраны соответствующих данных от любого недобросовестного коммерческого использования.

[Ст.12 в редакции ЗП1079-XIV от 23.06.00, MO154/14.12.00]

Статья 13. Пределы ознакомления с коммерческой тайной в суде, арбитраже

(1) В ходе судебного разбирательства различных споров ознакомление
суда, арбитража и третьих лиц с объектами коммерческой тайны допускается только в части, относящейся непосредственно к существу спора, в котором хозяйствующий субъект выступает в качестве истца или ответчика. При предъявлении доказательств принимаются во внимание законные интересы сторон, связанные с охраной их производственных и коммерческих тайн.

[Ст.13 ч.(1) изменена ЗП1079-XIV от 23.06.00, MO154/14.12.00]

(2) Неограниченный допуск суда и арбитража к бухгалтерским книгам и иным коммерческим документам разрешается только в случаях:
а) возбуждения дела о банкротстве и ликвидации хозяйствующего субъекта;
b) споров по поводу права наследования или раздела общего имущества супругов;
с) споров между самими учредителями хозяйствующего субъекта.

Статья 131. Консультирование иностранных официальных лиц в области обеспечения коммерческой тайны

В целях предотвращения некоторых мнимых нарушений законов и правил иностранного государства вследствие действий, предпринятых гражданами Республики Молдова или лицами, проживающими в Республике Молдова, любое официальное лицо иностранного государства вправе требовать от ответственных официальных лиц Республики Молдова предоставления ему информации, не являющейся конфиденциальной, которая имеется в распоряжении общественности, представляющей интерес по обсуждаемому вопросу, а также другой информации, которой они располагают, при условии соблюдения внутреннего законодательства и заключения взаимно удовлетворяющего соглашения о соблюдении конфиденциального характера этой информации.

[Ст.131 введена ЗП1079-XIV от 23.06.00, MO154/14.12.00]

Статья 14. Основание для определения факта разглашения коммерческой тайны

Передача третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну, влечет за собой предусмотренную законодательством дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность при условии, что сведения содержались хозяйствующим субъектом в тайне, что они были в установленном порядке вверены разгласившему их лицу без согласия на разглашение и что разглашением был причинен ущерб.

Статья 15. Ответственность за разглашение коммерческой тайны

(1) За нарушение настоящего закона и иных нормативных актов о коммерческой тайне

6 of 7

физические и юридические лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
(2) Работники хозяйствующих субъектов, государственных органов, а также лица, незаконно получившие сведения, составляющие коммерческую тайну или завладевшие ими, обязаны также возместить ущерб, причиненный хозяйствующему субъекту или субъекту предпринимательства.

ПРЕЗИДЕНТ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Мирча СНЕГУР

г. Кишинэу, 6 июля 1994 г.

№171-XIII

7 of 7


Legislation Supersedes (3 text(s)) Supersedes (3 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. MD095