About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Decree No. 24-2004 (VI. 30) of the Minister of Justice (IM) on the Patent Attorneys’ Fees and Expenses and the Refund of Fees due to the Protector Patent Attorneys, Hungary

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2004 Dates Adopted: June 30, 2004 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body, Industrial Property

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Hungarian Az igazságügy-miniszter 24/2004. (VI. 30.) IM rendelete a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésről        

1

Az igazságügy-miniszter 24/2004. (VI. 30.) IM rendelete

a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a pártfogó szabadalmi

ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésről

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. §-ának (3) bekezdésében és a

bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben - a

következőket rendelem el:

A bírósági eljárásban megállapítható költségek

1. §

A polgári eljárásban a pernyertes felet képviselő szabadalmi ügyvivő munkadíjának és

készkiadásának megállapítására a 2 - 5. §-t kell alkalmazni.

2. §

(1) A fél pernyertessége esetére kérheti, hogy részére a bíróság a szabadalmi ügyvivő

munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet

a) a fél és képviselője között létrejött szabadalmi ügyvivői megbízási szerződésben kikötött

megbízási díj, valamint

b) a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes

összegének megfizetésére.

2

(2) A szabadalmi ügyvivő (1) bekezdés szerinti munkadíját és készkiadásainak a szabadalmi

ügyvivő által megelőlegezett és számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt részét a szabadalmi

ügyvivő részére kell megtéríteni.

(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben

mérsékelheti, ha az nem áll arányban a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett

szabadalmi ügyvivői tevékenységgel. A bíróság az eltérést indokolni köteles.

3. §

(1) Ha a fél és a szabadalmi ügyvivő között nincs az ügy ellátására vonatkozó díjmegállapodás,

vagy ha a fél ezt kéri, a bíróság a képviselet ellátásával felmerült munkadíj összegét a (2) - (6)

bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(2) Polgári perben, az elsőfokú bírósági eljárásban a szabadalmi ügyvivő munkadíjának a

pervesztes felet terhelő összege

a) 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5 %-a, de legalább 10

000 Ft;

b) 10 millió Ft feletti, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén az a) pontban

meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3 %-a, de legalább 100 000 Ft;

c) 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén a b) pontban meghatározott munkadíj és a

100 millió Ft feletti összeg 1 %-a, de legalább 1 millió Ft.

(3) Ha a perben a pertárgy értéke nem állapítható meg, a munkadíj minden megkezdett tárgyalási

óránként, valamint a szabadalmi ügyvivőnek a pert megelőző és a peren kívül végzett igazolt

tevékenységéért óránként 5000 Ft, de legalább 10 000 Ft.

3

(4) Nemperes eljárásban, valamint a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a

munkadíj a peres eljárásban megállapítható munkadíj 70 %-a.

(5) A másodfokú és a felülvizsgálati eljárásban a szabadalmi ügyvivői munkadíj a (2) - (4)

bekezdésben meghatározott összeg 50 %-a, azzal, hogy a pertárgy értékeként ezekben az

esetekben a fellebbezésben, illetve a felülvizsgálati kérelemben vitatott összeget kell alapul

venni.

(6) A munkadíjnak a (2) - (5) bekezdés alapján megállapít ott összegét a bíróság indokolt esetben

mérsékelheti, ha az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett szabadalmi ügyvivői

tevékenységgel. A bíróság a munkadíjat - különösen az ügy bonyolultsága esetén - a (2) - (5)

bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben is megállapíthatja. A bíróság az

eltérést indokolni köteles.

4. §

(1) A fél kérheti, hogy a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott készkiadásokat a

bíróság a szabadalmi ügyvivő által benyújtott tételes kimutatás alapján állapítsa meg. A bíróság

szükség esetén kötelezi a szabadalmi ügyvivőt a kimutatásban szereplő kiadások igazolására.

(2) Ha a szabadalmi ügyvivő a bíróság által kitűzött határidőn belül készkiadásait nem részletezi,

vagy nem igazolja, a bíróság a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott készkiadások

megállapítását mellőzi.

5. §

(1) A szabadalmi ügyvivői díj 3. §-ban meghatározott összege a tevékenység ellenértékét terhelő

általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken

mint adóalapon felül kell - a külön jogszabály rendelkezései szerint - felszámítani. Ha a

szabadalmi ügyvivő az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény szerint

levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt készkiadásnak csak a nettó összege növeli az

adóalapot.

4

(2) A szabadalmi ügyvivőnek a 3. § szerinti díj megállapítására vonatkozó indítványa

megtételekor nyilatkoznia kell arról is a bíróságnak, hogy általános forgalmi adó fizetésre

köteles-e.

A pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díj és költségtérítés

6. §

(1) A pártfogó szabadalmi ügyvivőt a bírósági eljárásban végzett tevékenységéért munkadíj és

költségtérítés illeti meg.

(2) Költségtérítés címén a pártfogó szabadalmi ügyvivő készkiadásainak megtérítését

indítványozhatja. A készkiadások magukban foglalják a postai, távbeszélő, utazási, parkolási,

szállás-, leírási, másolási és egyéb költségeket is.

(3) A pártfogó szabadalmi ügyvivői munkadíj és költségtérítés e rendeletben meghatározott

összege a szabadalmi ügyvivői tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét

nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell - a

külön jogszabály rendelkezései szerint - felszámítani. Ha a pártfogó szabadalmi ügyvivő az

általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény szerint levonási joggal rendelkezik, a

számlával igazolt készkiadásnak csak a nettó összege növeli az adóalapot.

(4) A pártfogó szabadalmi ügyvivőnek - legkésőbb a díj megállapításáig - nyilatkoznia kell a

bíróságnak, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e.

(5) A pártfogó szabadalmi ügyvivői munkadíj kiszámításának alapja az éves költségvetésről

szóló törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíj összege.

5

7. §

(1) A pártfogó szabadalmi ügyvivőt útiköltség és szállásköltség illeti meg, ha olyan eljárási

cselekményen vesz részt, amelyet nem szabadalmi ügyvivői irodájának vagy társaságának vagy -

egyéni szabadalmi ügyvivő esetében - irodahelyiségének székhelyén tartanak.

(2) Útiköltségként azon költség megtérítése igényelhető, amely a pártfogó szabadalmi ügyvivő

szabadalmi ügyvivői irodájának vagy társaságának vagy - egyéni szabadalmi ügyvivő esetében -

irodahelyiségének székhelyéről az eljárási cselekmény helyére történő utazással és a

visszautazással kapcsolatban merült fel. A pártfogó szabadalmi ügyvivő a helyi viszonyoknak

megfelelően - célszerűen és indokoltan - igénybe vehető menetrend szerinti tömegközlekedési

eszköz viteldíjának megtérítését kérheti. Vasúti közlekedés esetén a 2. osztályú menetjegy,

autóbusszal történő utazásnál az autóbusz viteldíja téríthető meg.

(3) Ha a pártfogó szabadalmi ügyvivő saját személygépkocsiján utazik az eljárási cselekmény

helyére, a (2) bekezdésben meghatározott költség megtérítésére tarthat igényt.

(4) A pártfogó szabadalmi ügyvivőtől nem várható el, hogy az eljárási cselekmény helyére az

éjszakai órákban (23 óra és 5 óra között) utazzék. Ha a pártfogó szabadalmi ügyvivő a

közlekedési viszonyok miatt az eljárási cselekményt megelőző napon érkezett az eljárási

cselekmény helyére, kérelmére az elszállásoláshoz indokoltan igénybe vehető szálloda (más

szállás) igazolt díját meg kell téríteni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a pártfogó

szabadalmi ügyvivő visszautazására az eljárási cselekmény napján már nincs lehetőség.

8. §

(1) A pártfogó szabadalmi ügyvivőnek az eljárásban felmerült készkiadásait a bíróság a pártfogó

szabadalmi ügyvivő által benyújtott tételes kimutatás alapján állapítja meg.

(2) Ha a pártfogó szabadalmi ügyvivő a bíróság által megszabott határidőn belül készkiadásait

nem részletezi és nem igazolja, a bíróság a készkiadásokat a rendelkezésére álló adatok alapján

állapítja meg.

6

9. §

(1) A pártfogó szabadalmi ügyvivő részére az elsőfokú bírósági eljárásban a bíróság a következő

szabadalmi ügyvivői munkadíjakat állapíthatja meg:

a) polgári peres ügyben legalább a kirendelt ügyvédi óradíjnak, de legfeljebb négyszeresének

megfelelő összeget;

b) nemperes eljárásban legalább a kirendelt ügyvédi óradíj ötven százalékának, de legfeljebb két

és félszeresének megfelelő összeget.

(2) A másodfokú bírósági eljárásban, a felülvizsgálati eljárásban és a hatályon kívül helyezés

folytán megismételt eljárásban megállapított szabadalmi ügyvivői munkadíj az (1) bekezdésben

meghatározott összeg ötven százalékáig terjedhet.

10. §

(1) A pernyertes fél pártfogó szabadalmi ügyvivőjének munkadíját és költségtérítését - ha a

polgári eljárási jogszabály ezek viseléséről eltérően nem rendelkezik - az ellenérdekű fél viseli a

2 - 5. § megfelelő alkalmazásával. Pervesztés esetén, továbbá, ha a bíróság nem kötelezte az

ellenérdekű felet legalább a 9. § (1), illetve (2) bekezdésében meghatározott összegű munkadíj

megfizetésére, valamint abban az esetben, ha az eljárásban nincs ellenérdekű fél, a pártfogó

szabadalmi ügyvivő munkadíját és költségtérítését az állam viseli.

(2) A személyes költségmentesség megvonása esetén a pártfogó szabadalmi ügyvivő munkadíját

és indokolt költségeit az általa képviselt fél attól kezdődően viseli, amely időponttól az

engedélyezés feltételeinek hiányát a bíróság megállapította.

(3) A pártfogó szabadalmi ügyvivőt megillető díjazást a bíróság az eljárást befejező határozata

meghozatalakor állapítja meg. Ha a per szünetelés miatt szűnik meg, a pártfogó szabadalmi

7

ügyvivő munkadíját és költségtérítését csak a per megszűnésétől számított harminc napon belül

előterjesztett kérelmére lehet megállapítani. A pártfogó szabadalmi ügyvivőt megillető és az

államot terhelő díjazást megállapító jogerős határozatot a bíróság megküldi a bírósági gazdasági

hivatalnak, amely a díjazás összegét kiutalja a pártfogó szabadalmi ügyvivő részére.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a

hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi

képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés

lép:

"(1) A bírósági végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet,

szabadalmi ügyvivőt és jogtanácsost (a továbbiakban együtt: ügyvéd) e rendelet szerint

munkadíj, továbbá költségeinek megtérítése fejében költségátalány és a készkiadások fedezésére

szolgáló összeg (a továbbiakban együtt: költségtérítés) illeti meg.

(2) Az ügyvéd munkadíját és költségtérítését a végrehajtást kérő előlegezi, és azt - végrehajtási

költségként - az adós viseli.

(3) Az ügyvédi munkadíj és költségtérítés e rendeletben meghatározott összege az ügyvédi

tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e

rendeletben meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell - a külön jogszabály

rendelkezései szerint - felszámítani. Ha az ügyvéd az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi

LXXIV. törvény szerint levonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt készkiadásnak csak a

nettó összege növeli az adóalapot.

(4) Az ügyvédnek - legkésőbb a munkadíj megállapításáig - nyilatkoznia kell arról is, hogy

általános forgalmi adó fizetésére köteles-e."

Dr. Bárándy Péter s.k.,

igazságügy-miniszter


Legislation Implements (2 text(s)) Implements (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. HU093