About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law of the Kyrgyz Republic No. 108 of October 8, 1999, on Scientific and Technical Information System (as amended up to Law No. 170 of October 10, 2012), Kyrgyzstan

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: October 20, 1999 Adopted: October 8, 1999 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Undisclosed Information (Trade Secrets), Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Kyrgyz Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 1999-жылдын 8-октябры N 108 Илимий-техникалык маалымат тутуму жөнүндө (КР 2012-жылдын 10-октябрындагы № 170 Мыйзамынын редакциясына ылайык)         Russian Закон КР № 108 от 8.10.1999 г. 'О системе научно-технической информации' (в редакции Закона КР № 170 от 10.10.2012 г.)        

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 1999-жылдын 8-октябры N 108

Илимий-техникалык маалымат тутуму жөнүндө

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54, 2012-жылдын 10-октябрындагы N

170 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзамда Кыргыз Республикасынын Илимий техникалык маалымат (мындан ары - ИТМ) тутумунун уюштуруучулук, экономикалык жана укуктук негиздери белгиленет.
Мыйзамда ИТМ тутумундагы объектилердин жана субъектилердин мамилелери, ИТМ чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын негизги максаттары жана багыттары: ИТМдин улуттук тутумунун уюштуруучулук структурасын, анын ресурстарын калыптандыруунун жана пайдалануунун ыкмалары менен жолдору, ИТМдин продуктылар рыногунун жана кызмат көрсөтүүлөрдүн иштөө принциптерин аныкталат.
Мыйзам Кыргыз Республикасынын аймагында иш жүргүзгөн, аракеттери ИТМ жыйноого, топтоого, кайра иштетүүгө жана пайдаланууга байланыштуу болгон бардык юридикалык жана жеке жактарга жайылтылат. Мыйзамдын күчү мамлекеттик жана башка мыйзам менен корголуучу сырды камтыган ИТМге колдонулбайт.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-Глава

Жалпы жоболор

1-статья. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги терминдер

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй терминдер колдонулат:

ИТМдин автору (тең автору) - интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыгы катары өзүнүн

(өздөрүнүн) чыгармачыл эмгеги менен ИТМди жараткан жак (жактар);

илимий-техникалык маалыматтар базасы - анда болгон маалыматты автоматташтырып, кайтадан иштеп чыгууга мүмкүндүк берүүчү, машиналык алып жүрүүчүдө көрсөтүлүп белгиленген максат үчүн жетиштүү маалыматтардын топтому;

илимий-техникалык маалыматтар банкы - бир же бир нече илимий-техникалык маалыматтар базаларынан жана алардагы маалыматты сактоо, иштеп чыгуу жана издөө тутумунан турган автоматташкан маалыматтык-издөө тутуму;

документтештирилген ИТМ - сактоону, топтоону, көчүрмөлөөнү издөөнү, таратууну жана пайдаланууну камсыз кылуучу, аны идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү, реквизиттери бар материалдык алып жүрүүчүдө чагылдырылган ИТМ;

маалымат борбору - тармакта же региондо илимий-маалыматтык ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруучу адистештирилген уюм;

илимий-маалыматтык ишмердүүлүк - ИТМди түзүү, топтоо, тартиптештирүү, талдоо- синтетикалык иштеп чыгуу, белгилөө, сактоо, таратуу жана аны пайдалануучуга (керектөөчүгө) берүү менен байланышкан иш-аракеттердин жыйындысы;

илимий-техникалык маалыматтар продукциясы - ИТМди пайдалануучулардын (керектөөчүлөрдүн) маалыматка болгон муктаждыктарын камсыздоого арналган маалыматтык илимий-техникалык ишмердүүлүктүн материалдашкан жыйынтыгы;

илимий-техникалык маалымат (ИТМ) - илимий-изилдөө, тажрыйба-конструктордук, долбоорлоо-технологиялык, уюштуруу-башкаруу, өндүрүштүк-экономикалык, инновациялык жана коомдук ишмердүүлүк процессинде алынуучу маалыматтардын бардык түрлөрүн камтыган документтер жана фактылар тууралу маалыматтар;

ИТМдин объектисине болгон өзгөчө укуктардын ээси (мындан ары укук ээси) - мамлекет, илимий-техникалык маалымат тармагында укуктук мамилелердин субъектиси катары, документтештирилген ИТМге, анын ресурстарына жана түзүмүнө болгон менчик укуктарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашыруучу юридикалык жана жеке жактар;

ИТМ органдары - ушул тармакта илимий-маалыматтык ишмердүүлүктү жана илимий изилдөөлөрдү жүзөгө ашыруучу адистештирилген уюмдар же ишкананын же уюмдун түзүмдүк бөлүктөрү;

ИТМди пайдалануучу (керектөөчү) - справкалык-маалымат фондуларга, илимий- техникалык маалыматтардын тутумдарына же ортомчуларга документтештирлген керектүү ИТМди алуу үчүн кайрылуучу ИТМ тармагындагы укуктук мамилелердин субъектиси;

ИТМ тармагындагы ортомчу - укук ээсинин тапшыруусу боюнча илимий-техникалык маалыматтык продукцияны таратуу, сатуу жана пайдалануучуга (керектөөчүгө) берүү боюнча ИТМ тармагындагы укуктук мамилелердин субъектиси;

ИТМди иштеп чыгуучу - ИТМди түзүү, топтоо, тартиптештирүү, сактоо, таратуу жана аны пайдалануучуга (керектөөчүгө) берүү менен байланышкан иш-аракеттердин жыйындысын камсыз кылуу боюнча укук ээси тарабынан ыйгарым укук берилген ИТМ тармагындагы укуктук мамилелердин субъектиси;

ИТМдин ресурстары - документтештирилген ИТМи бар справкалык-маалымат фонд жана илимий-техникалык маалыматтар базасы;

ИТМ тутуму - ИТМнын ресурстарынын жана мамлекеттин, юридикалык жана жеке жактардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн ИТМди түзүү, топтоо, тартиптештирүү, издөө жана берүү процесстерин жүзөгө ашыруучу уюштуруу-технологиялык каражаттардын ирээтке келтирилген жыйындысы;

справкалык-маалымат фондулары - кагаз, аудиовизуалдык, машина жана башка материалдык алып жүрүүчүлөрдө чагылдырылып, ИТМди пайдалануучулардын (керектөөчүлөрдүн) муктаждыктарына арналып, ирээтке келтирилген алгачкы документтердин жыйындысы (китептер, брошюралар, мезгилдүү басылмалар, патенттик документтер, ченемдик- техникалык документтер, өнөр жай каталогдору, конструктордук документтер, илимий-изилдөө. тажрыйба-конструктордук жана тажрыйба-технологиялык жумуштар боюнча отчеттук илимий- техникалык документтер, депонирленген колжазмалар, илимий-техникалык адабияттар менен документтердин котормолору, жарыяланган жана жарыяланбаган дагы башка илимий-техникалык документтер).

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-статья. Илимий-маалымат ишмердүүлүгү

1. Ушул Мыйзамдын колдонулуш чөйрөсүндө илимий-маалымат иштеринде эмгектенишкен юридикалык жана жеке жактар ИТМди издөө, жыйноо, кайра иштетүү, сактоо, жайылтуу жана керектөөчүлөргө аларды маалымат булактары жана кызмат көрсөтүүлөр түрүндө берүү аркылуу коомдун керектөөлөрүн канааттандырышат.
2. ИТМди талдоонун, ага баа берүүнүн жана жалпылоонун негизинде даярдалган илимий- техникалык маалыматтык продукциянын бардык түрлөрү маалымат булагына таандык.
3. Маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр аркылуу керектөөчүлөргө ИТМдин бардык түрлөрүн жана булактарын, кайра иштетүү, маалыматтарды берүү, жайылтуу жана билим берүү каражаттарын пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилет.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-статья. ИТМ чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат

1. ИТМ чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат илимий-техникалык саясаттын курамдык бөлүгү катарында Кыргыз Республикасынын эл чарбасында Ата Мекендик жана чет өлкөлүк илимдин, техниканын жана алдыңкы өндүрүштүк тажрыйбанын жетишкендиктери жөнүндө маалыматтарды жалпы коомдун социалдык-экономикалык таламдарына ылайык пайдалануусун камсыз кылууга багытталган.
2. Мамлекет бул максаттарда:
- ИТМ тутумун түзөт жана өнүктүрөт, анын айрым звенолорунун мазмунун жана ишинин мүнөзүн аныктайт, аларга жетекчиликти жүзөгө ашырат;
- ИТМ тутумун түзүү жана өнүктүрүү боюнча иштерди бюджеттик каржылоону жүзөгө ашырат;
- ИТМдин ресурстарынын жалпыга мүмкүн болушу, аларды пайдалануунун натыйжалуулугунун жогорулатуу үчүн зарыл шарттарды түзөт;
- ИТМ чөйрөсүндөгү рыноктук мамилелерди өнүктүрүүгө колдоо көрсөтөт, атаандаштыкты кубаттайт, ишкердүүлүккө түрткү берет;
- ИТМ чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтыкты өнүктүрөт, ИТМдин улуттук уюмдарынын чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдар жана структуралар менен эркин жана тең укуктуу мамилелерди жүзөгө ашырышына көмөк көрсөтөт.
3. ИТМ чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты жалпы компетенциядагы мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары, ошондой эле атайын компетенциядагы тиешелүү мамлекеттик органдар аныктайт жана жүзөгө ашырат.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

4-статья. ИТМ тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

1. ИТМ тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары "Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан, ушул Мыйзамдан башка мыйзам актыларынан, Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган мамлекеттер аралык келишимдерден, макулдашуулардан жана эл аралык укуктун ченемдеринен турат.
2. Маалымат булактарын чогултуу, сактоо, жайылтуу, берүү интеллектуаддык менчиктин объектиси болуп эсептелет жана Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жөнүндө Мыйзамы менен жөнгө салынат.
3. Мыйзамдарда каралган учурларда юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана мамлекеттик башкаруу органдарынын ченемдик укук актыларын жетекчиликке алат.

2-Глава

Илимий-техникалык маалыматтын укуктук режими

5-статья. Илимий-техникалык маалыматка укук

Кыргыз Республикасынын бардык жеке жана юридикалык жактары менчигинин түрүнө карабастан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон ачык ИТМди, маалыматтык продуктуларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү алууга укуктуу.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-статья. ИТМге болгон менчик укугу

1. ИТМ менчиктин, ээлик кылуунун, пайдалануунун же тескөөнүн укуктук объектиси болушу мүмкүн. ИТМди түзүүгө катышууга жараша, ал мамлекеттин, бардык жеке жана юридикалык жактардын менчиги болушу мүмкүн.
2. Мамлекеттик бюджеттин каражаттарынан түзүлгөн ИТМ мамлекеттик менчик болуп эсептелет.
3. Жеке жана юридикалык жактар тарабынан алардын өздөрүнүн жеке каражаттарынын эсебинен түзүлгөн, болбосо алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка жолдор менен ээ болгон ИТМ алардын менчиги болуп саналат.
4. Бир нече жеке, болбосо юридикалык жактар тарабынан түзүлгөн
ИТМге менчик укугу алардын ортосундагы келишим менен аныкталат.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-статья. ИТМдин субъектилеринин ортосундагы укуктук мамилелер

1. ИТМ тармагындагы укуктук мамилелер "Автордук укук жана аралаш укуктар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жөнгө салынат.
2. ИТМдин менчик ээси (укук ээси) аны сатууга же аны керектөөчүлөргө акысыз берүүгө укуктуу.
3. Менчик ээси (укук ээси) ИТМге болгон өзүнүн укугун өз алдынча же ортомчу аркылуу жүзөгө ашырат.
4. ИТМди пайдалануучу (керектөөчү) менчик ээсинин (укук ээсинин) укуктарын аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик тартат.
5. Авторлордун (тең авторлордун), укук ээлеринин, иштеп чыгуучулардын, ортомчулардын, пайдалануучулардын (керектөөчүлөрдүн) ортосундагы мамилелер Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык алардын ортосунда түзүлгөн келишимдер боюнча жүргүзүлөт.
6. Талаш маселелер сот тартибинде чечилет.
7. ИТМдин менчик ээси (укук ээси) же ортомчу анын аныктыгы үчүн жоопкерчилик тартышат.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-Глава

Кыргыз Республикасындагы ИТМдин улуттук тутумун уюштуруу

8-статья. ИТМдин улуттук тутумунун максаттары жана милдеттери

1. Кыргыз Республикасында жеке жана юридикалык жактардын мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын ИТМге болгон керектөөлөрүн канааттандыруу ИТМдин улуттук тутуму тарабынан камсыз кылынат.
2. ИТМдин улуттук тутуму - бул анын жардамы менен ИТМ чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат ишке ашыра турган уюштуруучулук-укуктук тутум.
3. Төмөндөгүлөр:
- Ата-Мекендик жана чет өлкөлүк илимдин, техниканын жана өндүрүштүк тажрыйбанын алдыңкы жетишкендиктерин эл чарбасында кеңири пайдаланууну камсыз кылуу;
- Ата-Мекендик жана чет өлкөлүк китепканалык жана справкалык-маалыматтык фондулардын булактарынын негизинде автоматташтырылган жалпы мамлекеттик жана коммерциялык маалымат базаларын жана банктарын калыптандыруу;
- маалымат маркетинги, маалымат булактарын, кызмат көрсөтүүлөрдү, маалыматтар банктарын, базаларын берүү жана аларды жарыялоо ИТМдин улуттук тутумунун негизги милдеттери болуп эсептелет.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

9-статья. ИТМдин улуттук тутумунун курамы

1. ИТМдин улуттук тутуму:
- мамлекеттик бюджеттен каржылануучу ИТМ тутумунун мамлекеттик бөлүмүн түзгөн ИТМдин адистештирилген мамлекеттик ишканаларынан, уюмдарынан жана мекемелеринен, илимий жана илимий-техникалык китепканалардан;
- ишинин заты коомдун ИТМге болгон керектөөлөрүн канааттандыруу, ошондой эле ИТМ чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөрдү жана продуктыларды берүү болгон жеке менчик же жамааттык менчикке негизделген ар кандай уюштуруу-укуктук түрдөгү ишканалар менен уюмдардан турат.
2. ИТМдин улуттук тутумун түзүп тургандардын биримдиги мамлекеттик башкаруунун атайын бөлүнгөн орган тарабынан стандарттардын, маалымат продуктыларынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатынын сертификациясынын сакталышына контролдук жүргүзүү, алдыңкы технологияларды пайдаланууга түрткү берүү жана артыкчылык берилген программалар менен долбоорлорго катышуу аркылуу жүзөгө ашырылуучу ИТМ чөйрөсүндөгү ишти мамлекеттик башкарууга жана жөнгө салууга негизделет.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54, 2012-жылдын 10-октябрындагы N 170

Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

10-статья. ИТМдин улуттук тутумундагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ИТМдин чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты түзгөн жана жүзөгө ашырган, ИТМдин улуттук тутумун уюштурууну жана иштешин камсыздаган ыйгарым укуктуу органды дайындайт, ошондой эле ал төмөнкүлөрдү:
- илимий изилдөөлөрдү жүзөгө ашырат;
- Кыргыз Республикасынын ИТМдин тутумун өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча сунуштарды, программаларды жана долбоорлорду иштеп чыгат;
- ИТМ чөйрөсүндө стандарттардын долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды сактоону коргойт;
- Кыргыз Республикасында ИТМдин бардык уюмдарынын жана мекемелеринин иш-аракетин координациялайт.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

11-статья. ИТМдин улуттук тутумунун ресурстары

1. Кыргыз Республикасынын ИТМдин улуттук тутумунун ресурстарына:
- илимий-техникалык китептердин, журналдардын жана китепчелердин, мезгилдүү жана улама басылмалардын, патенттик жана ченемдик-техникалык документтердин фондуларынын жыйындысы;
- илимий-изилдөөлөр жана техникалык иштеп чыгуулар жөнүндө отчеттор, диссертациялар, чет өлкөлүк илимий-техникалык адабияттардын жана документтердин котормолору жана көчүрмөлөрү;
- маалымат базалары жана банктары, анын ичинде зарыл болгон справкалык-издөө аппараттары жана ИТМдин, ишмердүүлүгү ИТМ менен байланышкан илимий мекемелердин, эл аралык уюмдардын, китепканалардын, коммерциялык борборлордун, уюмдардын менчигинде, тескөөсүндө, пайдалануусунда болгон маалыматтарды сактоонун, кайра иштетүүнүн жана берүүнүн тиешелүү техникалык каражаттары Кыргыз Республикасынын улуттук ИТМ тутумунун ресурстарына кирет.
2. Мамлекеттин каражаттарынан түзүлгөн улуттук ИТМ тутумунун ресурстары ИТМдин мамлекеттик ресурстарын түзөт, алар коомдун энчи болуп эсептелет жана менчиктештирилүүгө жатпайт.
3. Улуттук ИТМ тутумунун ресурстары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте эсепке алынууга жана катталууга тийиш.
4. ИТМдин мамлекеттик ресурстарын калыптандыруунун, алмаштыруунун, берүүнүн жана пайдалануунун тартиби мамлекеттик башкаруу органдары тарабынан регламенттештирилет.
5. Менчигинин түрүнө карабастан, улуттук ИТМ тутумунун бардык структуралары эл чарбасынын тутумунда "Информатика" ("Маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр") деген кошумча тармак катары эсепке алынат.

(КР 2005-жылдын 16-мартындагы N 54 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

12-статья. ИТМдин улуттук тутумунун маалымат ресурстарын пайдалануу

1. ИТМдин бардык керектөөчүлөрү маалымат ресурстарын пайдаланууда бирдей укуктарга ээ болот. Башкаларга берүү чектелген маалыматтар гана буга кирбейт.
2. ИТМдин мамлекеттик тутумун уюштуруу ИТМдин керектөөчүлөрүнө аларды издөөнү жана берүүнү кирешесиз негизде жүзөгө ашырат.
3. ИТМдин мамлекеттик тутумунун уюмдары ИТМди талдоонун, баа берүүнүн жана жалпылоонун негизинде даярдаган баяндамалары, аналитикалык жана далилдүү справкалары
коммерциялык негизде ишке ашырылат, аларды мамлекеттик бийликтин жана башкаруунун жогорку органдарына берүү акысыз жүзөгө ашырылат.
4. Илим жана техника жагындагы басылма чыгармаларды агартуу максаттарында репродукциялоо пайда албастан жүзөгө ашырылат.
5. ИТМдин өзүнүн эсебинен калыптандырылган ресурстары бар менчиктин бардык түрүндөгү ишканалар жана мекемелер маалымат продукцияларын жана кызмат көрсөтүүлөрдү келишимдик негизде беришет.

13-статья. Чет өлкөлүк ИТМди алуу жана пайдалануу

1. ИТМдин улуттук ресурстарын калыптандыруу үчүн зарыл болгон чет өлкөлүк илимий- техникалык адабияттарды жана документтерди, маалыматтар базасын, банктарын алуу, өз ара алмашуу же болбосо маалымат ишин жүзөгө ашыруучу ишканалар менен мекемелердин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.
2. Мамлекеттик бюджеттен каржылануучу ишканалар менен уюмдардын чет өлкөлүк ИТМ ресурсун түзүү үчүн валюталык каражаттар Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинде максаттуу багыт менен каралат.

4-Глава

ИТМ рыногу

14-статья. ИТМ товардык мамилелердин объектиси катарында

1. ИТМ, ИТМ чөйрөсүндө ишти жүзөгө ашырган ишканалардын, уюмдардын жана жарандардын маалымат продукциялары жана кызмат көрсөтүүлөрү колдонуудагы жана кызмат көрсөтүүлөрү колдонуудагы мыйзамдар тарабынан жөнгө салынуучу товардык мамилелердин объектилери болушу мүмкүн.
2. ИТМ менен соода-сатык кылууда интеллектуалдык менчикти, автордук укукту, коммерциялык сырды, ИТМдин менчик ээлеринин жана маалымат продуктыларын берүүчү жана кызмат көрсөтүүчү уюмдардын мыйзамдуу укуктарын жана таламдарын коргоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыз кылынат.

15-статья. ИТМ рыногун калыптандыруу

1. ИТМди сатып - өткөрүү, өздөрүнүн маалымат продукцияларын берүү жана кызмат көрсөтүү боюнча иш жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын ишканалары, уюмдары жана жарандары товар өндүрүүчүлөрдүн тармагын түзөт, алар ИТМди керектөөчүлөр менен биргелешип жалпы негиздерде менчигинин түрүнө карабастан, ИТМдин рыногун түзүүгө катышат.
2. Товар өндүрүүчү маалымат продукциясын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн номенклатурасын, маалыматтын ыкмаларын жана түрлөрүн тандап алууда эркин болот, ал өзүнүн продукциясын сатып өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына карама-каршы келбеген ар кандай юридикалык аракеттерди жүзөгө ашырууга укуктуу болот.
3. Менчигинин түрүнө карабастан, ИТМди керектеген ишканалар, мекемелер менен уюмдар өзүнүн ишин жүзөгө ашырууда маалыматты жөнөтүүчүлөрдү жана алар менен мамилелердин түрлөрүн тандап алууда эркин болот.
4. ИТМди өндүрүүчү менен керектөөчүнүн ортосундагы мамилелерди регламенттөөчү негизги документ алардын ортосундагы мыйзамга ылайык түзүлгөн келишим болуп эсептелет.
5. Кыргыз Республикасында ИТМ чөйрөсүндө жеке жана юридикалык жактардын монополиясына тыюу салынат.

16-статья. Чет өлкөлүк юридикалык жана жеке жактардын ИТМ рыногуна катышуусу

Чет өлкөлүк юридикалык жана жеке жактар ИТМ рыногуна Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк инвестицияларды жана ишкердүүлүктү жөнгө салуучу колдонуудагы мыйзамдардын жана ченемдик актылардын негизинде катышат.

17-статья. Ушул Мыйзамды бузгандык үчүн жоопкерчилик

Ушул Мыйзамдын жоболорун бузууда күнөөлүү болгон же болбосо аларга ушул мыйзам тарабынан жүктөлгөн милдеттерди аткаруудан баш тарткан юридикалык жана жеке жактар жана жарандыгы жок адамдар менчигинин түрүнө карабастан, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында белгиленген тартипте жазыктык жоопкерчиликке тартышат.

5-Глава

Корутунду жоболор

18-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 1999-жылдын 20-октябрындагы N 82 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн укуктук-ченем актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

Кыргыз Республикасынын

Президенти

А. Акаев

1999-жылдын 30- сентябрында

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны

тарабынан кабыл алынган

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 8 октября 1999 года N 108

О системе научно-технической информации

(В редакции Законов КР от 16 марта 2005 года N 54, 10 октября 2012 года N 170)

Настоящий Закон устанавливает организационные, экономические и правовые основы функционирования системы научно-технической информации (далее - НТИ) в Кыргызской Республике.
Закон определяет объект и субъекты отношений в системе НТИ; основные цели и направления государственной политики в сфере НТИ; организационную структуру национальной системы НТИ, способы и методы формирования и использования ее ресурсов; принципы функционирования рынка продуктов и услуг НТИ.
Действие Закона распространяется на всех юридических и физических лиц, действующих на территории Кыргызской Республики, предмет деятельности которых связан со сбором, накоплением, обработкой и использованием НТИ. Действие Закона не распространяется на НТИ, содержащую государственную и другие охраняемые законом тайны.

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Глава 1

Общие положения

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие термины:

автор (соавтор) НТИ - лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создана НТИ как результат интеллектуальной деятельности;

база научно-технических данных - набор данных, который достаточен для установленной цели, представлен на машинном носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем информации;

банк научно-технических данных - автоматизированная информационно-поисковая система, состоящая из одной или нескольких баз научно-технических данных и системы хранения, обработки и поиска информации в них;

документированная НТИ - зафиксированная на материальном носителе, обеспечивающем хранение, накопление, копирование, поиск, распространение и использование НТИ с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;

информационный центр - специализированная организация, осуществляющая научно- информационную деятельность в отрасли или регионе;

научно-информационная деятельность - совокупность действий, связанных с созданием, сбором, систематизацией, аналитико-синтетической переработкой, фиксацией, хранением, распространением и предоставлением пользователю (потребителю) НТИ;

научно-техническая информационная продукция - материализованный результат информационной научно-технической деятельности, предназначенный для обеспечения информационных потребностей пользователей (потребителей) НТИ;

научно-техническая информация (НТИ) - сведения о документах и фактах, содержащие все виды информации, получаемой в процессе научно-исследовательской, опытно- конструкторской, проектно-технологической, организационно-управленческой, производственно- экономической, инновационной и общественной деятельности;

обладатель исключительных прав на объекты НТИ (далее - правообладатель) - государство как субъект правоотношений в области научно-технической информации, юридические и физические лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Кыргызской Республики право собственности на документированную НТИ, ее ресурсы и системы;

органы НТИ - специализированные организации или структурные подразделения предприятия или организации, осуществляющие научно-информационную деятельность и научные исследования в этой области;

пользователь (потребитель) НТИ - субъект правоотношений в области НТИ, обращающийся к справочно-информационным фондам, системам научно-технической информации или к посредникам для получения необходимой документированной НТИ;

посредник в области НТИ - субъект правоотношений в области НТИ, распространяющий, реализующий и предоставляющий пользователю (потребителю) научно-техническую информационную продукцию по поручению правообладателя;

разработчик НТИ - субъект правоотношений в области НТИ, уполномоченный правообладателем обеспечивать совокупность действий, связанных с созданием, сбором, систематизацией, хранением, распространением и предоставлением пользователю (потребителю)

НТИ;

ресурсы НТИ - справочно-информационные фонды и базы научно-технических данных, содержащие документированную НТИ;

система НТИ - упорядоченная совокупность ресурсов НТИ и организационно- технологических средств, реализующих процессы создания, сбора, систематизации, поиска и предоставления НТИ для удовлетворения потребностей государства, юридических и физических

лиц;

справочно-информационные фонды - совокупность упорядоченных первичных документов (книги, брошюры, периодические издания, патентная документация, нормативно- техническая документация, промышленные каталоги, конструкторская документация, отчетная научно-техническая документация по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и опытно-технологическим работам, депонированные рукописи, переводы научно-технической литературы и документации, другие публикуемые и непубликуемые научно-технические документы), зафиксированных на бумажных, аудиовизуальных, машинных и других материальных носителях в справочно-поисковом аппарате, предназначенных для потребностей пользователей (потребителей) НТИ.

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Статья 2. Научно-информационная деятельность

1. Юридические и физические лица в сфере действия настоящего Закона, занимающиеся научно-информационной деятельностью, удовлетворяют потребности общества в НТИ путем ее поиска, cбoрa, обработки, хранения, распространения и предоставления потребителям в виде информационных продуктов и услуг.
2. К информационной продукции относятся все виды научно-технической информационной продукции, подготовленной на основе анализа, оценки и обобщения НТИ.
3. Посредством информационных услуг потребителям предоставляется возможность использования всех видов и источников НТИ, средств обработки, передачи данных, распространения и получения знаний.

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Статья 3. Государственная политика в сфере НТИ

1. Государственная политика в сфере НТИ как составная часть научно-технической политики направлена на обеспечение использования в народном хозяйстве Кыргызской Республики сведений о достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и передового производственного опыта в интересах социального и экономического развития всего общества.
2. В этих целях государство:
- создает и развивает систему НТИ, определяет содержание и характер деятельности отдельных ее звеньев, осуществляет руководство ими;
- осуществляет бюджетное финансирование работ по созданию и развитию системы НТИ;
- создает необходимые условия для общедоступности ресурсов НТИ, повышения эффективности их использования;
- поддерживает развитие рыночных отношений в сфере НТИ, поощряет конкуренцию, стимулирует предпринимательскую деятельность;
- развивает международное сотрудничество в сфере НТИ, способствует осуществлению национальными организациями НТИ свободных и равноправных отношений с зарубежными и международными организациями и структурами.
3. Государственную политику в сфере НТИ определяют и осуществляют органы государственной власти и управления общей компетенции, а также соответствующие государственные органы специальной компетенции.

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Статья 4. Законодательство Кыргызской Республики о системе НТИ

1. Законодательство Кыргызской Республики о системе НТИ состоит из Закона Кыргызской Республики "О науке и об основах государственной научно-технической политики", настоящего Закона, других законодательных актов, межгосударственных договоров, соглашений и норм международного права, ратифицированных Кыргызской Республикой.
2. Сбор, хранение, распространение, предоставление информационных продуктов, являющихся объектами интеллектуальной собственности, регулируются законодательством Кыргызской Республики об интеллектуальной собственности.
3. В предусмотренных законодательством случаях юридические и физические лица руководствуются нормативными правовыми актами Правительства Кыргызской Республики и других органов государственного управления.

Глава 2

Правовой режим научно-технической информации

Статья 5. Право на научно-техническую информацию

Любые физические и юридические лица Кыргызской Республики независимо от форм собственности имеют право на открытую НТИ, информационные продукты и услуги, необходимые для осуществления деятельности, которая не запрещается законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Статья 6. Право собственности на НТИ

1. НТИ может быть объектом права собственности, владения, использования или распоряжения. В зависимости от участия в создании НТИ она может быть собственностью государства, любых физических и юридических лиц.
2. НТИ, созданная на средства государственного бюджета, является государственной собственностью.
3. НТИ, созданная физическими и юридическими лицами за счет собственных средств либо полученная ими в собственность иными способами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики, является их собственностью.
4. Право собственности на НТИ, созданную несколькими физическими или юридическими лицами, определяется договором, заключенным между ними.

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Статья 7. Правовые отношения между субъектами НТИ

1. Правовые отношения в области НТИ должны регулироваться в соответствии с Законом
Кыргызской Республики "Об авторском праве и смежных правах".
2. Собственник (правообладатель) НТИ имеет право продать или передать ее потребителям безвозмездно.
3. Собственник (правообладатель) осуществляет свое право относительно НТИ
самостоятельно или через посредника.
4. Пользователь (потребитель) НТИ несет ответственность за несоблюдение прав собственника (правообладателя).
5. Отношения между авторами (соавторами), правообладателями, разработчиками, посредниками, пользователями (потребителями) регулируются договорами между ними, заключаемыми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
6. Спорные вопросы могут разрешаться в судебном порядке.
7. Собственник (правообладатель) НТИ и посредник несут ответственность за ее достоверность.

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Глава 3

Организация национальной системы НТИ в Кыргызской

Республике

Статья 8. Цели и задачи национальной системы НТИ

1. Удовлетворение потребностей в НТИ физических и юридических лиц, органов государственной власти и управления в Кыргызской Республике обеспечивается национальной системой НТИ.
2. Национальная система НТИ - это организационно-правовая структура, при помощи которой реализуется государственная политика в сфере НТИ.
3. Основными задачами национальной системы НТИ являются:
- обеспечение широкого использования в народном хозяйстве передовых достижений отечественной и зарубежной науки, техники и производственного опыта;
- формирование на основе отечественных и зарубежных источников библиотечных и справочно-информационных фондов, автоматизированных общегосударственных и коммерческих баз и банков данных;
- информационный маркетинг, предоставление информационных продуктов, услуг, баз и банков данных и их реклама.

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Статья 9. Состав национальной системы НТИ

1. Национальная система НТИ состоит:
- из специализированных государственных предприятий, организаций и учреждений НТИ, научных и научно-технических библиотек, составляющих государственную часть системы НТИ, финансируемую из государственного бюджета;
- из предприятий и организаций любых организационно-правовых форм, основанных на частной или коллективной собственности, предметом деятельности которых является информационное обеспечение общества, а также предоставление продуктов и услуг в сфере НТИ.
2. Единство составных частей национальной системы НТИ основывается на государственном управлении и регулировании деятельности в сфере НТИ, осуществляемых специально уполномоченным органом государственного управления путем контроля за соблюдением стандартов, сертификации качества информационных продуктов и услуг,
стимулирования использования передовых технологий и участия в приоритетных программах и проектах.

(В редакции Законов КР от 16 марта 2005 года N 54, 10 октября 2012 года N 170)

Статья 10. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в национальной системе НТИ

Правительство Кыргызской Республики назначает уполномоченный государственный орган, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере НТИ, организацию и функционирование национальной системы НТИ, а также:
- проводит научные исследования;
- разрабатывает предложения, программы и проекты развития и совершенствования системы НТИ в Кыргызской Республике;
- разрабатывает проекты стандартов в сфере НТИ и контролирует их соблюдение;
- координирует деятельность всех организаций и учреждений НТИ в Кыргызской Республике.

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Статья 11. Ресурсы национальной системы НТИ

1. Ресурсы национальной системы НТИ Кыргызской Республики включают:
- совокупность фондов научно-технических книг, журналов и брошюр, периодических и продолжающихся изданий, патентной и нормативно-технической документации;
- отчеты о научных исследованиях и технических разработках, диссертации, переводы и дубликаты зарубежной научно-технической литературы и документов;
- базы и банки данных, включая необходимый справочно-поисковый аппарат и соответствующие технические средства хранения, обработки и передачи информации, имеющиеся в собственности, распоряжении, пользовании государственных органов и служб НТИ, научных учреждений, международных организаций, библиотек, коммерческих центров, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, деятельность которых связана с
НТИ.
2. Ресурсы национальной системы НТИ, созданные на средства государства, составляют государственные ресурсы НТИ, которые являются общественным достоянием и приватизации не подлежат.
3. Ресурсы национальной системы НТИ подлежат учету и регистрации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
4. Порядок формирования, обмена, предоставления и использования государственных ресурсов НТИ регламентируется государственными органами управления.
5. Все структуры национальной системы НТИ независимо от форм собственности учитываются в системе народного хозяйства как подотрасль "Информатика" ("Информационные услуги").

(В редакции Закона КР от 16 марта 2005 года N 54)

Статья 12. Использование информационных ресурсов национальной системы НТИ

1. Все потребители НТИ обладают равными правами на пользование информационными ресурсами. Исключение составляет информация с ограниченным доступом.
2. Организации государственной системы НТИ осуществляют поиск и передачу потребителям НТИ на бесприбыльной основе.
3. Обзоры, аналитические и фактографические справки, другие виды информационных продуктов, которые готовят организации государственной системы НТИ на основе анализа, оценки и обобщения НТИ, реализуются на коммерческой основе; предоставление их в высшие органы государственной власти и управления осуществляется бесплатно.
4. Без получения прибыли осуществляется репродуцирование печатных произведений в области науки и техники в просветительских целях.
5. Предприятия и организации всех форм собственности, имеющие ресурсы НТИ, сформированные за свой счет, предоставляют информационные продукты и услуги на договорной основе.

Статья 13. Получение и использование зарубежной НТИ

1. Приобретение зарубежной научно-технической литературы и документации, баз и банков данных, необходимых для формирования национальных ресурсов НТИ, производится по взаимному обмену либо за счет средств предприятий и организаций, осуществляющих информационную деятельность.
2. Для создания ресурсов зарубежной НТИ предприятий и организаций, финансируемых из государственного бюджета, средства предусматриваются в республиканском бюджете Кыргызской Республики целевым назначением.

Глава 4

Рынок НТИ

Статья 14. НТИ как объект товарных отношений

1. НТИ, информационные продукты и услуги предприятий, организаций и граждан, осуществляющих деятельность в сфере НТИ, могут быть объектами товарных отношений, регулируемых действующим законодательством.
2. При осуществлении купли-продажи НТИ охрана интеллектуальной собственности, авторского права, коммерческой тайны, законных прав и интересов собственников НТИ и организаций, предоставляющих информационные продукты и услуги, обеспечивается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 15. Формирование рынка НТИ

1. Предприятия, организации и граждане Кыргызской Республики, осуществляющие деятельность по реализации НТИ, предоставлению своих информационных продуктов и услуг, образуют сеть товаропроизводителей, которые совместно с потребителями НТИ участвуют в создании рынка НТИ на общих основаниях независимо от форм собственности.
2. Товаропроизводитель свободен в выборе номенклатуры информационных продуктов и услуг, методов и видов информирования, имеет право осуществлять при реализации своей продукции любые юридические действия, не противоречащие законам Кыргызской Республики.
3. Предприятия, учреждения и организации - потребители НТИ независимо от форм собственности при осуществлении своей деятельности свободны в выборе поставщиков информации и форм отношений с ними.
4. Основным документом, регламентирующим отношения между производителем и потребителем НТИ, является договор между ними, заключаемый в соответствии с действующим законодательством.
5. Монополизация физическими и юридическими лицами Кыргызской Республики деятельности в сфере НТИ запрещается.

Статья 16. Участие иностранных юридических и физических лиц в рынке НТИ

Иностранные юридические и физические лица, а также лица без гражданства могут участвовать в рынке НТИ на основе действующих законов и нормативных правовых актов, регулирующих иностранные инвестиции и предпринимательскую деятельность на территории Кыргызской Республики.

Статья 17. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Юридические и физические лица независимо от форм собственности, иностранные граждане и лица без гражданства за нарушение настоящего Закона несут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.

Глава 5

Заключительные положения

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 20 октября 1999 года N 82

Поручить Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской

Республики А.Акаев

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики 30 сентября 1999 года


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. KG136