About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Procedure for Maintaining the State Register of Secret Inventions of the Kyrgyz Republic (approved by the Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 8 on January 5, 2011), Kyrgyzstan

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2011 Dates Entry into force: January 11, 2011 Adopted: January 5, 2011 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Порядок ведения Государственного реестра секретных изобретений Киргизской Республики (утвержден постановлением Правительства Киргизской Республики от 05.01.2011 г. № 8)         Kyrgyz Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январындагы № 8 токтому менен бекитилген)        

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5- январындагы № 8 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестрин жүргүзүү

ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестри (мындан ары - ЖОТ Мамреестри) жашырын ойлоп табууларга берилүүчү Кыргыз Республикасынын патенти (мындан ары - патент) берилген жашырын ойлоп табууларды, ошондой эле алардын укуктук статусунун өзгөрүшүн каттоого арналган расмий документ.

2. ЖОТ Мамреестрдин барактары ыйгарым укугу бар интеллектуалдык менчик жаатындагы мамлекеттик органда (мындан ары - Кыргызпатент) бөтөн жактар алууга мүмкүнчүлүгү жок жана уурдоого, жоготууга, бурмалоого, аларда камтылган маалыматты жасалмалоого бөгөт коюлган жерде сакталат. ЖОТ Мамреестрдин барактары жана жашырын ойлоп табууларга тиешелүү маалыматтар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырлар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоо менен пайдаланылат.

3. Кыргыз Республикасынын ЖОТ Мамреестрин жүргүзүүнү мамлекеттик сырларды билүүгө укугу бар Кыргызпатенттин кызматкери ишке ашырат.

4. Жашырын ойлоп табуулардын жашырындуулугун ачуудан кийин, белгиленген тартипте жашырындуулугу ачылган ЖОТ Мамреестрдин барактары Кыргыз Республикасынын ЖОТ Мамреестрине андан ары сактоо үчүн жана кийинки өзгөрүүлөр жана толуктоолор жөнүндө жазууларды киргизүү үчүн өткөрүп берилет.

5. Жашырын ойлоп табууларга патенттер, ошондой эле ЖОТ Мамреестрдеги жашырын ойлоп табууларга өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланбайт.

Жашырын патенттер жөнүндөгү маалыматты берүү мамлекеттик сырлар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

2. ЖОТ Мамреестрде жашырын ойлоп табууларды каттоо тартиби

6. Жашырын ойлоп табуулар жөнүндөгү маалыматты берүү үчүн негиз болуп Кыргызпатенттин жашырын ойлоп табууга патент берүү жөнүндөгү чечими эсептелет.

ЖОТ Мамреестрде каттоо библиографиялык маалыматтарды бирдейлештирүү үчүн Илимий-изилдөө иштери институтунун эл аралык кодун коюу менен Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (ИМБДУ) SТ.9 стандартына ылайык жүргүзүлөт.

ЖОТ Мамреестрине төмөнкү маалыматтар киргизилет:

- жашырын ойлоп табуунун катталган номуру (патенттин номуру) (11);

- ЖОТ Мамреестринде жашырын ойлоп табуунун катталган күнү (15);

- патент берүүгө өтүнмөнүн катталган номуру (21);

- патент берүүгө өтүнмөнүн берилген күнү (22);

- Эл аралык патенттик классификациянын (ЭПК) индекси (индекстери) (51);

- жашырын ойлоп табуунун аталышы (54);

- жашырын ойлоп табуунун формуласы (57);

- өтүнүүчүнүн (өтүнүүчүлөрдүн) аты-жөнү жана толук аталышы (71);

- автордун (авторлордун) аты-жөнү (72);

- патент ээсинин (ээлеринин) толук аталышы (73);

- кат алышуу үчүн дарек (98).

3. ЖОТ Мамреестрине өзгөрүүлөрдү, кошумча маалыматтарды киргизүү тартиби

7. ЖОТ Мамреестрин жүргүзүү процессинде төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр жана кошумча маалыматтар киргизилиши мүмкүн:

- патент ээсинин аталышынын өзгөрүшү жана/же анын турган жеринин дарегинин өзгөрүшү жөнүндө;

- патенттин колдонуунун токтотулушу жөнүндө;

- ЖОТ Мамреестринин жазууларында талашсыз жана техникалык катаны оңдоо жөнүндө;

- патенттин дубликатын берүү жөнүндө;

- жашырындуулугунун ачылышына байланыштуу ЖОТ Мамреестринен жашырын ойлоп табууну чыгаруу;

- жашырын ойлоп табуунун каттоосуна тиешелүү башка өзгөртүүлөр.

ЖОТ Мамреестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө өтүнмөнүн үлгүсү ушул Эрежелердин тиркемесинде көрсөтүлгөн.

4. Патент ээсинин аталышынын жана/же анын турган жеринин дарегинин өзгөрүшүн киргизүү

8. ЖОТ Мамреестрине патенттин ээсинин аталышынын жана/же анын турган жеринин дарегинин өзгөрүшү жөнүндө маалыматты киргизүү үчүн негиз болуп патенттин ээсинин, же анын укук мураскеринин, өкүлүнүн арызы саналат.

Арыз өзгөчө байланышты пайдалануу менен жана мамлекеттик сырлар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоо менен Кыргызпатентке берилет.

Арыз төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:

- патенттин номуру;

- өтүнмөнүн номуру;

- өтүнмө берилген күн;

- жашырын ойлоп табуунун аталышы;

- патент ээсинин мурдагы жана жаңы толук аталыштары жана дареги.

9. Арызга төмөнкү документтер тиркелүүгө тийиш:

- өзгөрүүлөрдүн укуктуулугун тастыктаган документтин көчүрмөсү;

- патенттин түп нускасы;

- белгиленген алым төлөгөндүгү жөнүндө документ;

- патенттин ээси тарабынан өкүлгө берилген ишеним кат, эгерде өтүнмө ал аркылуу берилсе.

Документтер Кыргызпатентке түшкөн күндөн тартып бир айдын ичинде каралат. Арызды карап чыгууда анын жана ага тиркелүүчү документтердин белгиленген талаптарга туура келиши текшерилет.

Керектүү документтер жок болсо же туура эмес таризделсе арызды берген жакка жетишпеген же тактоочу материалдарды берүү жөнүндө сурам кат жиберилет. Мында документтерди карап чыгуунун мөөнөтү жетишпеген же тактоочу материалдардын түшкөн күнүнөн тартып эсептелет.

Документтери карап чыгуунун оң натыйжасында Кыргызпатент ЖОТ Мамреестрине жана патентке кошумча баракка өзгөртүү (өзгөртүүлөр) жөнүндө тиешелүү маалыматты киргизет.

Эгерде белгиленген талаптар сакталбаган болсо, ошондой эле сурам кат жиберилген күндөн тартып үч айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон документтер Кыргызпатентке берилбесе, ЖОТ Мамреестрине өзгөртүүлөр киргизилбейт.

5. Патенттин колдонуу токтотулгандыгы жөнүндө маалыматты киргизүү

10. Патентти колдонуу токтотулгандыгы жөнүндө маалыматты ЖОТ Мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп төмөнкү учурларда патентти колдонууну токтотуу жөнүндө Кыргызпатенттин буйругу эсептелет:

- Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамы тарабынан белгиленген колдонуу мөөнөтү аяктаганда;

- патентти күчүндө кармап турууга алымды төлөө үчүн белгиленген мөөнөт аяктаганда.

6. Талашсыз жана техникалык каталарды оңдоо

11. Кыргыз Республикасынын Патент мыйзамына ылайык, өтүнүүчүнүн күнөөсүнөн тышкары кетирилген талашсыз жана техникалык каталарды оңдоолор Кыргызпатент тарабынан ЖОТ Мамреестрге алым төлөтүүсүз киргизилет.

Өтүнүүчү тарабынан кетирилген каталарды оңдоо үчүн алым төлөтүлүп алынат.

ЖОТ Мамреестрге талашсыз жана техникалык катаны киргизүү үчүн Кыргызпатенттин кабарлоосу же патент ээсинин же анын укук мураскорунун, өкүлүнүн арызы негиз болот.

ЖОТ Мамреестрге талашсыз жана техникалык катаны оңдоо жөнүндөгү маалыматтар жана патентке тиешелүү оңдоолор Кыргызпатенттин кабарлоосу чыккан күндөн же патент ээси арызды алган күндөн тартып бир айдын ичинде киргизилет.

7. Патенттин дубликатын берүү жөнүндө маалыматтарды киргизүү

12. Патенттин түп нускасы бузулган же жоготулган учурда патент ээсинин же анын укук мураскорунун, өкүлүнүн арызы боюнча Кыргызпатент тарабынан патенттин дубликаты берилиши мүмкүн.

Жашырын ойлоп табуунун патентинин дубликатын берүү жөнүндө арыз атайын байланышты пайдалануу менен жана мамлекеттик жашырын сырлар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоо менен Кыргызпатентке берилет.

Арызда төмөнкү маалыматтар камтылууга тийиш:

- патенттин номуру;

- өтүнмөнүн номуру;

- өтүнмөнүн берилген күнү;

- жашырын ойлоп табуунун аталышы.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

- ишеним кат, эгерде өтүнмө патенттин ээсинин өкүлү аркылуу берилсе.

13. Эгерде арызга жана аны берүүнүн шарттарына карата талаптар сакталган болсо, жашырын ойлоп табууга патенттин дубликаты берилет.

Документтерди карап чыгуу оң натыйжа берсе Кыргызпатент ЖОТ Мамреестрине жашырын ойлоп табуунун патентине дубликат берүү жөнүндө маалыматты киргизет. Жашырын ойлоп табууга патенттин дубликатынын берилген күнү катары дубликат берүү жөнүндө маалымат ЖОТ Мамреестрине киргизилген күн эсептелет.

Дубликатты берүүдө патенттин түп нускасы юридикалык күчкө ээ эмес деп таанылат.

Арыз берген жакка дубликат берүүдөн баш тартууда арыз берүүчүгө баш тартуунун негизин камтыган кабарлоо жиберилет.

8. Жашырындуулугу ачыкка чыгарылгандыгына байланыштуу жашырын ойлоп табууну

ЖОТ Мамреестринен чыгаруу жөнүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү

14. ЖОТ Мамреестринен жашырындуулугу ачылган жашырын ойлоп табууну чыгаруу жөнүндө маалыматты ЖОТ Мамреестрине киргизүү үчүн негиз болуп ойлоп табууну жашырган мамлекеттик орган тарабынан сунушталган жашырындуулугунун ачылышы жөнүндө чечимдин негизинде чыгарылган Кыргызпатенттин буйругу эсептелет.

Буйрук чыккан күндөн тартып бир айдын ичинде Кыргызпатент:

- ЖОТ Мамреестринен жашырындуулугу ачылган жашырын ойлоп табууну чыгаруу жөнүндө маалыматты ЖОТ Мамреестрине киргизет;

- өтүнмөнүн материалдарына жашырын ойлоп табуунун жашырындуулугунун ачылгандыгы жөнүндө белги коет жана аларды тиешелүү түрдө Кыргыз Республикасынын ЖОТ Мамреестрине жана Кыргызпатенттин архивине жиберет;

- патенттин түп нускасына жашырын ойлоп табуунун жашырындуулугунун ачылышы жөнүндө белги коет;

- патенттин ээсинин (өкүлүнүн) дарегине киргизилген белгилери бар патентти берет же жиберет.

Кыргыз Республикасынын Жашырын ойлоп табуулардын мамлекеттик

реестрин жүргүзүү тартибине тиркеме

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────

────────┐

│Алым төлөнгөндүгү жөнүндө белги │ Кыргызпатентке түшкөн

күнү │

├────────────────────────────────────┴────────────────────────

────────┤

│ Өзгөртүүлөрдү, кошумча маалыматтарды киргизүү

жөнүндө │

│ АРЫЗ

├────────────────────────────────────┬────────────────────────

────────┤

│Патенттин N │Өтүнмө берилген

күн │

│ │

│Өтүнмөнүн

N │ │

├────────────────────────────────────┴────────────────────────

────────┤

│Патенттин

ээси │

│ (Юридикалык жактын толук

аталышы) │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Өкүл

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Кат алышуу үчүн

дарек │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Өзгөртүлө турган маалыматтар (киргизүү

керек): │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Тиркемелер:

│┌─┐ ┌─┐

│└─┘ алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ └─┘ патенттин түп

нускасы │

│┌─┐ ┌─┐

│└─┘ ишеним кат └─┘ башка

документтер │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Колу,

күнү │

│(Юридикалык жактын атынан кол коюуда жетекчинин колу мөөр

менен │

│күбөлөндүрүлөт)

└─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┘

Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 января 2011 года №8

ПОРЯДОК ведения Государственного реестра секретных изобретений

Кыргызской Республики

1. Общие положения

1. Государственный реестр секретных изобретений Кыргызской Республики (далее - Госреестр СИЗ) является официальным документом, предназначенным для регистрации секретных изобретений, на которые выданы патенты Кыргызской Республики на секретные изобретения (далее - патент), а также для изменения их правового статуса.

2. Листы Госреестра СИЗ хранятся в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности (далее - Кыргызпатент) в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки содержащейся в них информации. Листы Госреестра СИЗ и сведения, относящиеся к секретным изобретениям, используются с соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики о государственных секретах.

3. Ведение Госреестра СИЗ осуществляет сотрудник Кыргызпатента, имеющий допуск к государственным секретам.

4. После рассекречивания секретных изобретений, рассекреченные в установленном порядке листы Госреестра СИЗ передаются в Государственный реестр изобретений Кыргызской Республики для их дальнейшего хранения и последующего внесения записей об изменениях и дополнениях.

5. Сведения о патентах на секретные изобретения, а также об относящихся к секретным изобретениям изменениях в Госреестре СИЗ в официальном бюллетене Кыргызпатента не публикуются.

Передача сведений о секретных патентах осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственных секретах.

2. Порядок регистрации секретных изобретений в Госреестре СИЗ

6. Основанием для внесения в Госреестр СИЗ сведений о секретном изобретении является решение Кыргызпатента о выдаче патента на секретное изобретение.

При регистрации секретного изобретения в Госреестре СИЗ внесение сведений осуществляется в соответствии со стандартом ST.9 Всемирной организации интеллектуальной собственности с проставлением международных кодов Института научно-исследовательской деятельности для идентификации библиографических данных.

В Госреестр СИЗ вносятся следующие сведения:

- регистрационный номер секретного изобретения (номер патента) (11);

- дата регистрации секретного изобретения в Госреестре СИЗ (15);

- регистрационный номер заявки на выдачу патента (21);

- дата подачи заявки на выдачу патента (22);

- индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК) (51);

- название секретного изобретения (54);

- формула секретного изобретения (57);

- полное наименование или фамилия, имя, отчество заявителя(ей) (71);

- фамилия, имя, отчество автора(ов) (72);

- полное наименование владельца(ев) патента (73);

- адрес для переписки (98)

3. Порядок внесения изменений, дополнительных сведений в Госреестр СИЗ

7. В процессе ведения Госреестра СИЗ в него могут быть внесены следующие изменения, дополнительные сведения:

- об изменении наименования владельца патента и/или изменении его адреса местонахождения;

- о прекращении действия патента;

- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Госреестра СИЗ;

- о выдаче дубликата патента;

- об исключении секретного изобретения из Госреестра СИЗ, в связи с его рассекречиванием;

- другие изменения, относящиеся к регистрации секретного изобретения.

Образец заявления о внесении изменений, дополнительных сведений в Госреестр СИЗ приведен в приложении к настоящему Порядку.

4. Внесение изменений в наименование владельца патента и/или адреса его местонахождения

8. Основанием для внесения в Госреестр СИЗ сведений об изменении наименования владельца патента и/или адреса его местонахождения является заявление владельца патента либо его правопреемника, представителя.

Заявление подается в Кыргызпатент с использованием специальной связи и с соблюдением требований законодательства о государственных секретах.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- номер патента;

- номер заявки;

- дату подачи заявки;

- название секретного изобретения;

- прежнее и новое полные наименования и адрес владельца патента.

9. К заявлению должны прилагаться следующие документы:

- копия документа, подтверждающего правомочность изменений;

- подлинник патента;

- документ об уплате установленной пошлины;

- доверенность, выданная владельцем патента представителю, в случае подачи заявления через представителя.

Документы рассматриваются в течение месяца с даты их поступления в Кыргызпатент. При рассмотрении заявления проверяется соответствие его и приложенных к нему документов установленным требованиям.

При отсутствии или неправильном оформлении необходимых документов, лицу, подавшему заявление, направляется запрос о предоставлении недостающих или уточняющих материалов. При этом срок для рассмотрения документов исчисляется со дня поступления последнего из недостающих или исправленных документов.

При положительном результате рассмотрения документов Кыргызпатент вносит в Госреестр СИЗ и в дополнительный лист к патенту соответствующую запись об изменении(ях).

Изменения в Госреестр СИЗ не вносятся, если не соблюдены установленные требования, а также при непредставлении в Кыргызпатент недостающих или исправленных документов до истечения трех месяцев с даты направления запроса.

5. Внесение сведений о прекращении действия патента

10. Основанием для внесения в Госреестр СИЗ сведений о прекращении действия патента является приказ Кыргызпатента о прекращении действия патента в случаях:

- истечения срока действия, установленного Патентным законом Кыргызской Республики;

- истечения установленного срока для уплаты пошлины за поддержание патента в силе.

6. Исправление очевидных и технических ошибок

11. В соответствии с Патентным законом Кыргызской Республики исправления очевидных и технических ошибок, допущенных не по вине заявителя, вносятся Кыргызпатентом в Госреестр СИЗ и патент без уплаты пошлины.

За исправление ошибок, допущенных заявителем, взимается пошлина.

Основанием для внесения в Госреестр СИЗ исправлений очевидных и технических ошибок служит извещение Кыргызпатента, либо заявление владельца патента, либо его правопреемника, представителя.

Сведения об исправлении очевидных и технических ошибок в Госреестр СИЗ и соответствующие исправления в патент вносятся в течение месяца с даты выхода извещения Кыргызпатента, либо с даты получения заявления владельца патента.

7. Внесение сведений о выдаче дубликата патента

12. В случае утраты или порчи подлинника патента по заявлению владельца патента, либо его правопреемника, представителя, Кыргызпатентом может быть выдан дубликат патента.

Заявление о выдаче дубликата патента на секретное изобретение подается в Кыргызпатент с использованием специальной связи и с соблюдением требований законодательства о государственных секретах.

Заявление должно содержать следующие сведения:

- номер патента;

- номер заявки;

- дату подачи заявки;

- название секретного изобретения.

К заявлению прилагаются:

- документ об уплате пошлины;

- доверенность, если заявление подается через представителя владельца патента.

13. Дубликат патента на секретное изобретение выдается, если соблюдены требования к заявлению и условиям его подачи.

В случае положительного рассмотрения документов, Кыргызпатент вносит сведения о выдаче дубликата патента на секретное изобретение в Госреестр СИЗ. Датой выдачи дубликата патента на секретное изобретение считается дата внесения в Госреестр СИЗ сведений о выдаче дубликата.

При выдаче дубликата подлинник патента считается не имеющим юридической силы.

В случае отказа в выдаче дубликата лицу, подавшему заявление, направляется уведомление, содержащее основания отказа.

8. Внесение изменений об исключении секретного изобретения из Госреестра СИЗ,

в связи с его рассекречиванием

14. Основанием для внесения в Госреестр СИЗ сведений об исключении рассекреченного секретного изобретения из Госреестра СИЗ является приказ Кыргызпатента, издаваемый на основании решения о рассекречивании, представляемого государственным органом, засекретившим изобретение.

В течение месяца с даты вынесения приказа Кыргызпатент:

- вносит в Госреестр СИЗ сведения об исключении рассекреченного секретного изобретения из Госреестра СИЗ;

- вносит в материалы заявки отметку о рассекречивании секретного изобретения и передает их соответственно в Государственный реестр изобретений Кыргызской Республики и архив Кыргызпатента;

- вносит в подлинник патента отметку о рассекречивании секретного изобретения;

- вручает или направляет в адрес владельца патента (представителя) патент с внесенными отметками.

Приложение к Порядку ведения Государственного реестра

секретных изобретений Кыргызской Республики

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────

────────┐

│Отметка об уплате пошлины │Дата поступления в

Кыргызпатент │

├────────────────────────────────────┴────────────────────────

────────┤

│ ЗАЯВЛЕНИЕ

│ о внесении

изменений, │

│ дополнительных

сведений │

├────────────────────────────────────┬────────────────────────

────────┤

│№ патента │Дата подачи

заявки │

│ │

│№

заявки │

├────────────────────────────────────┴────────────────────────

────────┤

│Владелец

патента │

│ (полное наименование юридического

лица) │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Представитель

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Адрес для

переписки │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Данные, которые следует изменить

(внести): │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Приложения:

│┌─┐ ┌─┐

│└─┘ документ об уплате пошлины └─┘ подлинник

патента │

│┌─┐ ┌─┐

│└─┘ доверенность └─┘ другие

документы │

├─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┤

│Подпись,

дата │

│(При подписании от имени юридического лица подпись

руководителя │

│удостоверяется

печатью) │

└─────────────────────────────────────────────────────────────

────────┘


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Relates to (1 text(s)) Relates to (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. KG106