About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law on the Protection of Topographies of Integrated Circuits (Official Gazette of Montenegro, No. 75/2010), Montenegro

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2010 Dates Entry into force: December 29, 2010 Published: December 21, 2010 Adopted: December 9, 2010 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Layout Designs of Integrated Circuits Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes The Law on the Protection of Topographies of Integrated Circuits was published on December 21, 2010 in the Official Gazette of Montenegro, No. 75/10, and entered into force on December 29, 2010, on the eighth day from the date of its publication, in accordance its Article 19 under Part VI.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Montenegrin Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola ("Službenom listu CG", br. 75/2010)         English Law on the Protection of Topographies of Integrated Circuits (Official Gazette of Montenegro, No. 75/2010)     

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o zaštiti topografije poluprovodnika

Proglašavam Zakon o zaštiti topografije poluprovodnika, koji je donijela Skupština Crne
Gore 24. saziva, na petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. decembra
2010. godine.
Broj: 01-2540/2
Podgorica, 14.12.2010. godine
Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r. Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore
24. saziva, na petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. decembra
2010. godine, donijela je

Zakon o zaštiti topografija poluprovodnika

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 75/2010 od 21.12.2010. godine.

I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

Član 1
Ovim zakonom ureñuju se uslovi zaštite topografija poluprovodnika, prava stvaralaca i nosilaca zaštićene topografije.

Pravo na zaštitu

Član 2
Pravo na zaštitu topografije poluprovodnika (u daljem tekstu: topografija) pripada njenom stvaraocu.
Ako su dva ili više lica zajednički stvorili topografiju, pravo na zaštitu pripada svim
stvaraocima.
Ako je topografija stvorena za vrijeme radnog odnosa stvaraoca ili na osnovu narudžbine, pravo na zaštitu ima poslodavac stvaraoca ili lice koje je naručilo izradu topografije, ukoliko ugovorom nije drukčije odreñeno.

Definicije

Član 3
Poluprovodnikom, u smislu ovog zakona, smatra se gotov proizvod ili poluproizvod namijenjen za obavljanje elektronske funkcije, koji u komadu materijala obuhvata jedan ili više povezanih slojeva koji se sastoje od integrisanih elemenata, od kojih je najmanje jedan element aktivan.
Topografija, u smislu ovog zakona, je jedinstven skup trodimenzionalno povezanih slika za
svaki sloj zabilježen ili kodiran na bilo koji način iz kojih je sastavljen poluprovodnik.
Komercijalnom upotrebom topografije poluprovodnika, u smislu ovog zakona, smatra se proizvodnja, prodaja, uzimanje i davanje u zakup ili drugi način komercijalnog stavljanja u promet topografije ili poluprovodnika proizvedenih na osnovu odgovarajuće topografije, osim u slučaju kada do upotrebe topografije doñe pod uslovima povjerljivosti.

Registar topografija

Član 4
U postupku registracije i zaštite topografije primjenjuju se odredbe zakona kojim je ureñen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije ureñeno.
Registar topografija (u daljem tekstu: Registar) vodi organ uprave nadležan za poslove
intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ).
Registar je javna knjiga.
Na rješenje nadležnog organa može se izjaviti žalba organu državne uprave nadležnom za poslove industrijske svojine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ravnopravnost stranih i domaćih lica

Član 5
Strana pravna i fizička lica, u pogledu registracije i pravne zaštite topografije u Crnoj Gori, uživaju ista prava kao i domaća pravna i fizička lica, ako to proizilazi iz potvrñenih meñunarodnih ugovora ili načela uzajamnosti.
Postojanje uzajamnosti iz stava 1 ovog člana dokazuje lice koje se na uzajamnost poziva.
Strano pravno i fizičko lice, u postupku pred nadležnim organom, zastupa pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: zastupnik) koje je upisano u Registar zastupnika za patente koji vodi nadležni organ ili advokat upisan u Imenik advokatske komore Crne Gore.

II. USLOVI ZA ZAŠTITU Originalnost topografije Član 6

Topografija se može zaštititi ako je originalna.
Topografija je originalna ako je rezultat sopstvenog intelektualnog napora stvaraoca i koja u vrijeme nastanka nije bila poznata, odnosno nije bila u upotrebi u industriji poluprovodnika.
Ako se topografija sastoji od elemenata koji su poznati u industriji poluprovodnika može se zaštititi samo kombinacija takvih elemenata, pod uslovom da ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana.

Sadržaj, ograničenja i iscrpljenje isključivih prava

Član 7
Nosilac zaštićene topografije ima isključivo pravo komercijalne upotrebe topografije.
Nosilac zaštićene topografije iz stava 1 ovog člana ima pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno koriste:
1) reprodukciju topografije na bilo koji način ili u bilo kojem obliku;
2) uvoz ili stavljanje u promet topografije ili poluprovodnika izrañenog na osnovu zaštićene topografije.
Isključiva prava iz stava 1 ovog člana, ne primjenjuju se:
1) na reprodukciju topografije za nekomercijalne namjene;
2) na reprodukciju topografije za analize, evaluacije ili upoznavanje koncepta, procesa, sistema ili tehnika upotrijebljenih u izradi topografije ili u samoj topografiji.
Isključiva prava iz stava 1 ovog člana su iscrpljena nakon stavljanja u promet zaštićene
topografije, odnosno poluprovodnika sa tom topografijom od strane nosioca prava ili lica na osnovu saglasnosti nosioca prava.

III. POSTUPAK REGISTRACIJE Podnošenje prijave

Član 8
Postupak za registraciju topografije pokreće se podnošenjem prijave nadležnom organu za upis topografije u Registar (u daljem tekstu: prijava).
Prijava iz stava 1 ovog člana sadrži zahtjev za priznavanje prava na topografiju i priloge.
Zahtjev za priznavanje prava na topografiju sadrži:
1) naziv topografije;
2) podatke o podnosiocu prijave i stvaraocu topografije ako podnosilac prijave nije stvaralac;
3) datum podnošenja prijave;
4) datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrijebljena, datum i mjesto kada je topografija prvi put komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu.
Uz zahtjev za priznavanje prava na topografiju podnose se sljedeći prilozi:
1) opis topografije, sa podacima koji definišu elektronsku funkciju koju integrisano kolo izrañeno prema topografiji obavlja;
2) grafički prikaz ili prikaz topografije u drugom odgovarajućem obliku kojim se topografija identifikuje;
3) primjerak integrisanog kola izvedenog prema topografiji za koju se traži zaštita, ako je
integrisano kolo komercijalno upotrijebljeno;
4) dokaz o komercijalnoj upotrebi topografije;
5) izjavu o pravu na podnošenje prijave ako podnosilac prijave nije stvaralac topografije. Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.
Prijava i dokumentacija za registraciju topografije ne smiju biti dostupni javnosti do datuma objavljivanja registracije topografije bez saglasnosti podnosioca prijave.
Bliža sadržina prijave iz stava 1 ovog člana utvrñuje se propisom Ministarstva.

Postupanje po prijavi

Član 9
Prijava je uredna ako ispunjava uslove iz člana 8 ovog zakona i ako je plaćena administrativna taksa.
Nadležni organ na prijavi upisuje datum podnošenja i broj prijave.
Ako nadležni organ utvrdi da prijava nije uredna obavijestiće podnosioca prijave da, u roku od
60 dana od dana prijema obavještenja, otkloni nedostatke.
Ako podnosilac prijave u roku iz stava 3 ovog člana uredi prijavu smatraće se da je prijava od početka bila uredna.
Ako podnosilac prijave u roku iz stava 3 ovog člana ne uredi prijavu smatraće se da je prijava povučena, o čemu nadležni organ donosi zaključak o odbacivanju prijave.
Rok iz stava 3 ovog člana, na zahtjsv podnosioca prijave, može se produžiti najviše za 60 dana.
U postupku pred nadležnim organom plaćaju se administrativne takse u skladu sa zakonom
kojim su ureñene administrativne takse, naknade posebnih troškova postupka i naknada troškova za pružanje informacionih usluga.
Visina naknade posebnih troškova postupka i naknada troškova za pružanje informacionih usluga utvrñuje se propisom Vlade Crne Gore.

Registracija topografije

Član 10
Nadležni organ donosi rješenje o registraciji i upisuje topografiju u Registar na osnovu uredne prijave.
Datum izdavanja rješenja o registraciji topografije smatra se i datumom upisa topografije u
Registar.
Registar topografija posebno sadrži: registarski broj, broj i datum prijave, datum upisa u
Registar, podatke o nosiocu prava, podatke o stvaraocu i datum prestanka važenja prava.
Podaci iz rješenja iz stava 1 ovog člana objavljuju se u službenom glasilu nadležnog organa. U Registar se upisuju pravosnažne sudske i odluke nadležnih organa.
Bliža sadržina Registra ureñuje se propisom Ministarstva.

IV. TRAJANJE I PRESTANAK VAŽENJA ZAŠTITE Datum sticanja i važenja zaštite

Član 11
Zaštita topografije stiče se danom upisa u Registar.
Prava na topografiju važe 10 godina od dana podnošenja prijave nadležnom organu.
Ako je topografija bila prvi put komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu prije dana podnošenja prijave iz stava 2 ovog člana, zaštita važi 10 godina od dana kada je topografija prvi put komercijalno upotrijebljena.
Prijava se ne može podnijeti nakon isteka roka od dvije godine od dana prve komercijalne upotrebe topografije.
U toku perioda zaštite nosilac zaštićene topografije ima pravo da označi poluprovodnik sa
slovom T.

Prestanak zaštite

Član 12
Prava na topografiju prestaju da važe nakon isteka roka od 10 godina, računajući od kraja kalendarske godine u kojoj je podnesena prijava, odnosno od kraja kalendarske godine u kojoj je topografija bila prvi put komercijalno upotrijebljena bilo gdje u svijetu.
Rok važenja prava na topografiju ističe prije roka iz stava 1 ovog član ako nijesu plaćene odgovarajuće takse ili ako se nosilac zaštićene topografije pisanim putem odrekne zaštite.
Izuzetno od stava 2 ovog člana, prava na topografiju prestaju da važe nakon 15 godina od dana kada je topografija bila prvi put zabilježena ili kodirana i nakon toga nije bila komercijalno upotrijebljena za koju nije bila podnešena prijava u skladu sa članom 11 ovog zakona.

V. GRAðANSKO PRAVNA ZAŠTITA Osporavanje prava na zaštitu

Član 13
Svako pravno ili fizičko lice može nadležnom sudu podnijeti tužbu za osporavanje prava na zaštitu topografije koja je registrovana na ime tuženog da bi se utvrdilo:
1) da topografija nije originalna ili
2) da slike topografije ne omogućavaju njenu identifikaciju.

Povreda prava

Član 14
Nosilac prava topografije može tužbom da zahtijeva kod nadležnog suda utvrñenje povrede prava topografije.
U tužbi za utvrñenje povrede prava tužilac ima pravo da zahtijeva:
1) utvrñivanje povrede prava;
2) prestanak povrede prava;
3) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka;
4) zabranu dalje reprodukcije topografije;
5) zabranu uvoza i stavljanja u promet poluprovodnika izrañenog na osnovu zaštićene topografije;
6) objavljivanje presude o trošku tuženog.
U postupku povrede prava shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se ureñuju patenti, u dijelu koji se odnosi na grañansko pravnu zaštitu.

Nenamjerna povreda

Član 15
Lice koje komercijalno upotrebljava poluprovodnik koji sadrži zaštićenu topografiju, a ne zna ili ne može znati da je topografija proizvoda zaštićena, ne može se spriječiti da komercijalno upotrebljava takav poluprovodnik.
Nosilac prava može tražiti naplatu odgovarajuće naknade za dalje korišćenje poluprovodnika,
od momenta kad je lice iz stava 1 ovog člana saznalo ili steklo mogućnost da sazna da povreñuje pravo na zaštićenu topografiju.
Iznos naknade iz stava 2 ovog člana zavisi od obima komercijalne upotrebe zaštićene topografije.
Odredbe ovog člana primjenjuju se i na pravnog sljedbenika lica iz stava 1 ovog člana.
Pravo komercijalne upotrebe iz stava 1 ovog člana ograničeno je na uvoz, prodaju ili distribuciju poluprovodnika ili drugih proizvoda u kojima su poluprovodnici ugrañeni.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Priznata prava

Član 16
Topografije registrovane u Registar topografija u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod SCG), odnosno Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije (u daljem tekstu: Zavod Srbije) do 28. maja 2008. godine važe do isteka njihovog trajanja, odnosno do isteka roka za koji je Zavodu Srbije plaćena taksa za održavanje prava u skladu sa zakonom, bez posebne registracije i bez plaćanja dodatne takse.
Topografije za koje je nadležni organ izdao uvjerenje o priznavanju topografija u formi
zabilješke na kopiji uvjerenja izdatog od strane Zavoda SCG, odnosno Zavoda Srbije, nadležni organ će upisati u Registar bez podnošenja posebnog zahtjeva, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Za topografije za koje su podneseni zahtjevi za priznavanje prava nadležni organ će izdati
uvjerenje o priznavanju prava i upisaće ih u Registar, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Zahtjevi koji su podnijeti za obnovu topografija, prenos prava topografije za topografije iz stava
1 ovog člana, smatraju se kao zahtjevi za upis u Registar.
Postojanje topografije iz stava 1 ovog člana utvrñuje se na osnovu isprave o topografiji, odnosno uvjerenja Zavoda Srbije.

Podzakonski akti

Član 17
Podzakonski akti za sprovoñenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o zaštiti topografija integrisanih kola ("Službeni list SCG", br. 61/04).

Prestanak važenja zakona

Član 18
Danom stupanja na snagu ovog zakona neće se primjenjivati Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola ("Službeni list SCG", br. 61/04).

Stupanje na snagu

Član 19
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore". SU-SK Broj 01-589/6
Podgorica, 9. decembra 2010. godine
Skupština Crne Gore 24. saziva
Predsednik,
Ranko Krivokapić, s.r.


Legislation Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) WTO Document Reference
IP/N/1/MNE/1
IP/N/1/MNE/L/1
No data available.

WIPO Lex No. ME023