About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation on Employees of Public Institutions and Agencies Benefiting from the Breeders' Rights, Türkiye

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2008 Dates Entry into force: April 30, 2005 Published: April 30, 2005 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Plant Variety Protection

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Turkish Kamu Kurum ve kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahatçı Hakkından Yararlanmasına İişkin Yönetmelik        

Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat | Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar

Mevzuat metni | İlişkili mevzuat |Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara:

Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25801

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN GÖREVLİLERİN ISLAHÇI HAKKINDAN YARARLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesini teşvik etmek, yeni çeşitlerin ıslahı

veya geliştirilmesini sağlayan çalışanlara ve katkıda bulunanlara, çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarının ıslahçı hakkı olarak sağladıkları gelirlerden pay verilmesini düzenlemektir.

Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, yeni bitki çeşitlerini ıslah eden ve geliştiren kamu kurum ve kuruluşlarında

çalışanlara kurumlarınca yapılacak olan ödemelerle ilgili usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik, 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının

Korunmasına İlişkin Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, (Değişik:RG-14/9/2008-26997) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, Hak sahibi: Çeşit sahibi olan kamu kurum ve kuruluşunu, Islahçı: Yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan ve geliştiren kişiyi, Çeşit: Islahçı hakkının verilmesi için gerekli şartların karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın, bir veya birden

fazla genotipin ortaya çıkardığı bazı özelliklerin kendisini göstermesiyle tanımlanan ve aynı tür içindeki diğer genotiplerden en az bir tipik özelliği ile ayrılan ve değişmeksizin çoğaltmaya uygunluğu bakımından bir birim olarak kabul edilen en küçük taksonomik kısım içerisinde yer alan bitki grubunu,

Tescil: 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunun kapsamındaki çeşitlerin ıslahçı hakları kütüğüne yazılmasını,

Islahçı hakkı: Çeşidin geliştirilmesinden elde edilen ve hak sahibi ile çalışanların alması gereken belirli oranlardaki geliri,

Kamu kurum ve kuruluşu: Bakanlıkların araştırma yetkisi verilmiş birimleri, bağlı ve ilgili kuruluşları ile üniversiteleri,

ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM

Islahçı Hakkından Yararlanacak Kişiler ve Yararlanma Süresi Genel şartlar Madde 5 — Yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olduğu ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde

tespit edilen bitki çeşitleri 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunda belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi kaydıyla ıslahçı hakkı verilerek korunur.

Islahçı hakkından yararlanacak kişiler Madde 6 — Islahçı hakkından, kamu kurum ve kuruluşlarında çeşit geliştirme çalışmalarında fiilen yer alan 657

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi personel ile her türlü sözleşmeli personel kurumlarınca yararlandırılır.

Yararlanma süresi Madde 7 — Islahçı hakkından yararlandırılma süresi, çalışanlara çalışma şartlarına bağlı olarak değişen

oranlarda olmak üzere, geliştirilen çeşidin korunma süresi içinde devam eder. Kurumların bu ıslah materyalinden sağladığı gelir devam ettiği sürece, 6 ncı maddede belirtilen personelden emekli olan veya kurumdan ayrılan ıslahçılar veya varislerine ve resen tayin edilen ıslahçıya, ıslahçı hakkı ödenmesine devam edilir. Ancak, ıslahçı hakkından 10 uncu maddede belirlenen oranlara göre sağlanan gelir, emekli olanlara ve diğer araştırma kurumlarına gidenlere %50 oranında, Bakanlık dışına gidenlere, resen tayin edilenlere ve terfi ederek bulunduğu kurum ve kuruluştan ayrılanlara ise %60 oranında azaltılarak ödenir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8092&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=5042[24.10.2011 11:35:29]

Mevzuat Bilgi Sistemi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çalışanların Hak ve Yetkileri, Hizmet İlişkisinde Hak Sahipliği ile

Gelirin Elde Edilmesi ve Dağıtılması Çalışanların hak ve yetkileri Madde 8 — Islahçı hakkı, koruma altına alınan çeşitlerle ilgili, hak sahibine inhisari olarak bunların üretilmesi,

çoğaltılması, satışı ve ihracı yetkilerini verir. Hak sahibi bu yetkilerini şarta bağlayabilir ve bu yetkilerine sınırlandırma getirebilir.

Hak sahibinin inhisari yetkilerini kullanmasında çalışanların, ıslahçı hakkından doğan gelir kaybı söz konusu olduğu durumlarda; ıslahçının hak sahibi kuruluşa karşı itiraz etme hakkı saklıdır. Çalışanlar, itirazlarını hak sahibi idareye yaparlar, anlaşma sağlanamadığı durumlarda ise bağlı bulundukları bir üst makama yaparlar.

Hizmet ilişkisinde hak sahipliği Madde 9 — Kamu ve özel sektör işbirliğinin söz konusu olduğu ıslah projeleri, ilgili kurum ve kuruluşlar

arasında yapılan protokoller kapsamında yürütülür. Projelerden elde edilen gelir bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre değerlendirilir.

Çalışanlardan bizzat çeşidin geliştirilmesinde yer alanların, hak sahibi kuruluşlardan kendi isimlerinin ıslahçı hakkı sicilinde, rüçhan belgesinde, bitki çeşitleri bülteninde veya diğer yayınlarda ıslahçı olarak gösterilmelerini isteme hakları vardır.

Islahçı olarak belirtilme hakkı devir ve ferağ edilemez. Gelirin elde edilmesi ve dağıtılması Madde 10 — (Değişik:R.G.-10/4/2008-26843) Islahçı hakkı olarak elde edilen gelir, döner sermayesi bulunan kurum ve kuruluşlarda döner sermaye, döner

sermayesi bulunmayan kurum ve kuruluşlarda ise kurum bütçelerine gelir kaydedilir. İlgili mevzuat uyarınca yapılan kesintilerden sonra, kalan tutarın en fazla % 50’si bu Yönetmelik çerçevesinde çeşidi ıslah eden ve ıslahına katkısı olan personele gider kaydıyla dağıtılır. Kalan tutar ise ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi ve yeni çeşitlerin ıslahına yönelik olarak harcanır.

Personellerin ıslahçı hakkı olarak bir ayda elde edecekleri gelir, bunların ek gösterge dahil bir ayda alacakları aylık veya sözleşme ücreti, yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını geçemez. Personele dağıtılacak tutarların dağıtım oranları ile esas ve usulleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

Yürürlük Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sayfa T.C.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü | http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ | e-posta : mevzuat@basbakanlik.gov.tr

Mevzuat Bilgi Sistemi ile İlgili Sorularınız İçin : Canan BAYSAL +90 312 294 54 11 ve Ömer ÖZ +90 312 294 54 61, Resmi Gazete ile İlgili Sorularınız İçin ise; Faruk SABAH +90 312 294 54 06 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz. | Faks: +90 312 231 13 34

Tüm haklar 2008 Başbakanlık

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8092&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=5042[24.10.2011 11:35:29]


Legislation Implements (2 text(s)) Implements (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. TR078