About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation with Instructions for the Royal Library (2008:1421) (as amended up to Regulation (2011:942)), Sweden

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2011 Dates Entry into force: January 1, 2009 Adopted: December 18, 2008 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Traditional Cultural Expressions, Traditional Knowledge (TK)

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Swedish Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket (Ändring införd: t.o.m. 2011:942)        

Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Ändrad: t.o.m. SFS 2011:942

Uppgifter

1 §/Upphör att gälla U:2011-08-01/ Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och arkiv för ljud- och bilddokument och fullgör dokumenterande uppgifter och serviceuppgifter. Myndigheten ska 1. ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess helhet och sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, och 2. ta emot, förvara och i enlighet med 6 § förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument tillhandahålla pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i 14 § tredje stycket lagen om pliktexemplar av dokument och upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram.

1 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och arkiv för ljud- och bilddokument och rörliga bilder samt fullgör dokumenterande uppgifter och serviceuppgifter. Myndigheten ska 1. ta emot, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess helhet och sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i 10 § första stycket lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, och 2. ta emot, förvara och i enlighet med 6 § förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument tillhandahålla pliktexemplar av filmer, fonogram, videogram, sådana dokument för elektronisk återgivning som avses i 14 § tredje stycket lagen om pliktexemplar av dokument och upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram. Förordning (2011:942).

2 §/Upphör att gälla U:2011-08-01/ Myndigheten ska även 1. fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument, 2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning, 3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ samling utländsk litteratur, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora, 4. föra det register över ingivna pliktexemplar av videogram som anges i 31 § första stycket lagen om pliktexemplar av dokument, 5. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor och bilder, 6. framställa nationalbibliografiska produkter, 7. ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur till landets forskningsbibliotek och svara för utbyte av bibliografisk information med utländska bibliografiska centraler, 8. svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, 9. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek i fråga om bl.a. försörjning med litteratur och utnyttjande och utveckling av tjänster baserade på informationsteknik, och 10. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet.

2 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Myndigheten ska även 1. fullgöra de uppgifter som följer av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och

förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument, 2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning, 3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ samling utländsk litteratur, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora, 4. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat tryck, handskrifter, kartor och bilder, 5. framställa nationalbibliografin, 6. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande, och 7. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet. Förordning (2011:942).

3 §/Upphör att gälla U:2011-08-01/ Myndigheten får som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt förvärva sådana dokument som avses i 2 § 2 och 5, andra ljud- eller bildupptagningar än sådana som avses i 1 § 2 och sådana framställningar i skrift, ljud eller bild som är avsedda att användas tillsammans med upptagningarna.

3 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Myndigheten får som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt förvärva sådana dokument som avses i 2 § 2 och 4, andra upptagningar av ljud och rörlig bild än sådana som avses i 1 § 2 och sådana framställningar i skrift, ljud eller rörlig bild som är avsedda att användas tillsammans med upptagningarna. Förordning (2011:942).

4 §/Upphör att gälla U:2011-08-01/ Myndigheten ska i fråga om de dokument som avses i 1 § 2 och 3 § 1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten, och 2. gallra dessa i den utsträckning som behövs.

Samlingarna ska förvaras på ett betryggande sätt.

4 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Myndigheten ska i fråga om de dokument som avses i 1 § 2 och 3 § 1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten samt förvara dem på ett betryggande sätt, och 2. gallra samlingarna i den utsträckning som behövs. Förordning (2011:942).

5 §/Upphör att gälla U:2011-08-01/ Myndigheten ska svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet.

5 §/Träder i kraft I:2011-08-01/ Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt svara för 1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 2. det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS, och 3. att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (1996:1596) har utformats och hur de används.

Myndigheten ska vidare verka för utveckling och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet. Förordning (2011:942).

6 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja internationellt samarbete och samverka med utländska institutioner och internationella organisationer.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Riksbibliotekarien är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s)) Is superseded by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SE115