About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. 344/2004 Coll. on Patent Agents, Slovakia

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2004 Dates Entry into force: July 1, 2004 Adopted: May 14, 2004 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions), Industrial Designs, Trademarks, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Slovak [missing title]        

344

Z Á K O N

zo 14. mája 2004

o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Zákon upravuje predpoklady a spôsob výkonu čin- nosti patentových zástupcov, povinnosti patentových zástupcov, vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory patentových zástupcov (ďalej len „komora“).

§ 2

Oprávnenie na vykonávanie činnosti patentového zástupcu

Služby patentového zástupcu podľa tohto zákona sú na území Slovenskej republiky oprávnení poskytovať patentoví zástupcovia, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v § 30, 33 a 34 za podmie- nok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

DRUHÁ ČASŤ

PATENTOVÝ ZÁSTUPCA

Predpoklady na výkon činnost i patentového zástupcu

§ 3

(1) Patentový zástupca je fyzická osoba zapísaná v zozname patentových zástupcov (ďalej len „zoznam“).

(2) Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred Úradom prie- myselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a pred inými orgánmi štátnej správy v kona- niach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva. Paten- tový zástupca pri výkone svojej činnosti ďalej poskytuje odborné rady v oblasti priemyselných práv, spisuje lis- tiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemysel- ných práv a poskytuje ďalšie formy odborného pora-

denstva a odbornej pomoci v oblasti priemyselného vlastníctva (ďalej len „služba patentového zástupcu“).

(3) Patentový zástupca je pri výkone činnosti paten- tového zástupcu a pri poskytovaní služieb patentového zástupcu povinný chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne zá- väznými právnymi predpismi.

§ 4

(1) Komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia pí- somnej žiadosti o zápis do zoznamu zapíše do zoznamu toho, kto a) je spôsobilý na právne úkony, b) je bezúhonný, c) získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vy- sokej škole v Slovenskej republike1) alebo má uzna- ný doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,

d) vykonal najmenej trojročnú odbornú prax ako asis- tent patentového zástupcu (ďalej len „asistent“) ale- bo najmenej štvorročnú prax v oblasti priemysel- ných práv,

e) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu alebo sa naňho hľadí, ako by mu nebolo takéto disciplinárne opatrenie ulože- né,

f) nebol vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodov právoplat- ného konkurzu voči nemu alebo voči právnickej osobe poskytujúcej služby patentového zástupcu, ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, alebo z dô- vodov zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak od vyčiarknutia neuply- nulo päť rokov,

g) úspešne zložil odbornú skúšku patentového zástup- cu (ďalej len „odborná skúška“),

h) splnil povinnosti podľa § 16 ods. 1 a § 25, i) zložil do rúk predsedu komory tento sľub: „Sľubu- jem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem zachovávať Ústavu Slovenskej republiky, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a sta- vovské predpisy, svedomito plniť povinnosti paten- tového zástupcu a zachovávať mlčanlivosť o všet- kých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom tejto činnosti.“.

Strana 3322 Zbierka zákonov č. 344/2004 Čiastka 145

1) § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

(2) Komora nezapíše do zoznamu toho, kto vykonáva zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej ne- môže podľa osobitných predpisov vykonávať inú zárob- kovú činnosť, ani toho, kto je zamestnancom komory.

(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepo- važuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, trestný čin súvisiaci s výkonom činnosti patentového zástupcu, a ak ide o obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužívania právo- moci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo také odsúdenie zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za taký trestný čin odsúdený podľa osobit- ného predpisu.2)

(4) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov3) nie starším ako tri mesiace.

§ 5

Komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia pí- somnej žiadosti o zápis do zoznamu zapíše do zoznamu aj toho, kto zložil skúšku spôsobilosti podľa § 7, spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), e), f), i) a § 4 ods. 2 a komu bola uznaná odborná kvalifikácia alebo iná spôsobilosť za dostatočnú na výkon povolania pa- tentového zástupcu podľa osobitného predpisu.4)

§ 6

Odborná skúška

(1) Odbornou skúškou sa overuje úroveň teoretic- kých vedomostí a praktických skúseností potrebných na výkon povolania patentového zástupcu, znalosť právnych predpisov a medzinárodných zmlúv platných na území Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany priemyselného vlastníctva a schopnosť ich využitia v praxi.

(2) Odbornú skúšku možno vykonať len ako skúšku súbornú z ucelenej oblasti ochrany práv k výsledkom technickej tvorivej činnosti a ochrany práv na označe- nie. Odborná skúška sa vykonáva na úrade pred skú- šobnou komisiou; má písomnú a ústnu časť. Odborné skúšky sa spravidla konajú jedenkrát ročne.

(3) Na odbornú skúšku vymenuje predseda úradu päťčlennú skúšobnú komisiu. Je zložená zo skúšob- ných komisárov, z ktorých traja sú z radov zamestnan- cov úradu a dvaja z radov patentových zástupcov, prí- padne z radov významných odborníkov z oblasti priemyselných práv.

(4) O výsledku odbornej skúšky sa rozhoduje hlaso- vaním, ktorého výsledkom je hodnotenie uchádzača vý-

rokom „uspel“ alebo „neuspel“. Každý z členov komisie má jeden hlas.

(5) K odbornej skúške musí byť pripustený každý uchádzač, ktorý podal úradu žiadosť o vykonanie od- bornej skúšky a spĺňa podmienky uvedené v § 4 ods. 1 písm. c) a d) a ktorý uhradil úradu správny poplatok za odbornú skúšku.5)

(6) O priebehu odbornej skúšky a jej výsledku vypra- cuje skúšobná komisia protokol s uvedením mien a priezvisk skúšobných komisárov.

(7) Úrad vydá uchádzačovi do 15 dní od úspešného vykonania odbornej skúšky osvedčenie, ktoré obsahu- je meno a priezvisko uchádzača, dátum narodenia, dá- tum konania skúšky a jej výsledok. Osvedčenie podpi- suje predseda skúšobnej komisie.

(8) Ak uchádzač v odbornej skúške neuspel, úradmu túto skutočnosť písomne oznámi do 15 dní odo dňa ko- nania odbornej skúšky.

(9) Uchádzač, ktorý v odbornej skúške neuspel, môže požiadať úrad o jej opakovanie. Úrad umožní opakova- nie odbornej skúšky najskôr po uplynutí šiestich me- siacov odo dňa konania skúšky, v ktorej uchádzač ne- uspel, a to v najbližšom zverejnenom termíne skúšok; na opakovanie odborných skúšok sa odsek 5 vzťahuje rovnako.

§ 7

Skúška spôsobilosti

(1) Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva podľa § 29 o právnom poriadku Slovenskej republiky, medzinárodných zmlu- vách platných na území Slovenskej republiky týkajú- cich sa ochrany priemyselného vlastníctva a stavov- ských predpisoch. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku.6)

(2) Ustanovenia § 6 sa vzťahujú na skúšku spôsobi- losti rovnako.

§ 8

Zápis do zoznamu

(1) Komora umožní žiadateľovi zloženie sľubu do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu doloženej dokladmi o splnení podmienok zápisu do zoznamu.

(2) Komora zapíše žiadateľa do zoznamu ku dňu zlo- ženia sľubu alebo k neskoršiemu dňu uvedenému v žia- dosti.

Čiastka 145 Zbierka zákonov č. 344/2004 Strana 3323

2) Trestný zákon. 3) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov. 4) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2002 Z. z.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

(3) Komora vydá patentovému zástupcovi najneskôr do 15 dní od vykonania zápisu osvedčenie o zápise do zoznamu a preukaz patentového zástupcu.

(4) Do zoznamu sa zapisuje a) meno, priezvisko a titul patentového zástupcu, dá- tum narodenia, sídlo, bydlisko alebo adresa na do- ručovanie podľa § 16,

b) dátum zloženia odbornej skúšky alebo skúšky spô- sobilosti,

c) dátum zápisu do zoznamu a číslo osvedčenia o zápi- se, ktoré je zároveň registračným číslom patentové- ho zástupcu,

d) spôsob výkonu činnosti patentového zástupcu po- dľa § 15 vrátane prípadného uvedenia obchodného mena spoločnosti patentových zástupcov,

e) prípadné uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 39, pozastavenie činnosti patentového zástupcu podľa § 9 a vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 12.

(5) Zoznam je verejne prístupný.

(6) Komora zapíše do zoznamu aj zmeny údajov uve- dených v odseku 4.

Pozastavenie výkonu činnost i patentového zástupcu

§ 9

(1) Komora pozastaví patentovému zástupcovi výkon činnosti, a) ak nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody, ak ne- jde o dôvod na vyčiarknutie zo zoznamu [§ 12 ods. 1 písm. c)], alebo bol vzatý do väzby,

b) ak mu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslove- ná vina za úmyselný trestný čin do právoplatnosti rozsudku,

c) počas trvania trestu zákazu výkonu činnosti7) pa- tentového zástupcu, a to dňom právoplatnosti roz- hodnutia, ktorým bol tento trest uložený; ustanove- nia § 12 ods. 1 písm. d) a § 12 ods. 2 písm. b) tým nie sú dotknuté,

d) ak po zapísaní do zoznamu vykonáva zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov vykonávať inú zárobkovú čin- nosť alebo je zamestnancom komory,

e) ak podal písomnú žiadosť na pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu a preukáže, že si na účely zastupovania ustanovil za seba iného patento- vého zástupcu podľa § 21,

f) po uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu, a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia komory o tomto disciplinárnom opatrení.

(2) Komora môže patentovému zástupcovi pozastaviť výkon činnosti, a) ak sa proti nemu začalo trestné stíhanie za úmysel- ný trestný čin, a to do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci,

b) ak bolo proti nemu začaté konanie o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, a to naj-

dlhšie do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhod- nutia, ktorým sa toto konanie skončí,

c) ak bolo proti nemu alebo proti právnickej osobe zria- denej na výkon služieb patentového zástupcu, ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, začaté konanie o vyhlásení konkurzu alebo o povolení vyrovnania,

d) ak je v omeškaní so zaplatením určeného príspevku na činnosť komory dlhšie ako šesť mesiacov a prí- spevok nezaplatil ani do jedného mesiaca po tom, čo bol na to písomne vyzvaný s poučením o následkoch nezaplatenia.

§ 10

(1) Pozastavením výkonu činnosti patentového zá- stupcu a) zaniká oprávnenie patentového zástupcu poskyto- vať služby podľa tohto zákona,

b) zaniká členstvo patentového zástupcu v orgánoch komory podľa § 49,

c) stráca patentový zástupcamožnosť byť volený do or- gánov komory podľa § 49.

(2) Pozastavením výkonu činnosti patentového zá- stupcu a) nezaniká účasť patentového zástupcu v spoločnosti patentových zástupcov podľa § 15,

b) nie je dotknutá zodpovednosť patentového zástupcu vrátane zodpovednosti za disciplinárne previnenie, ktorého sa dopustil v čase pozastavenia výkonu čin- nosti patentového zástupcu.

§ 11

Ak odpadnú dôvody uvedené v § 9, komora pozasta- venie výkonu činnosti patentovému zástupcovi oka- mžite zruší; zrušenie pozastavenia výkonu činnosti pa- tentového zástupcu zapíše do zoznamu.

Vyčiarknut ie patentového zástupcu zo zoznamu

§ 12

(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu patentového zá- stupcu, a) ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, b) ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obme- dzená,

c) ktorý bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin spá- chaný v súvislosti s výkonom činnosti patentového zástupcu,

d) ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu,

e) ak bol voči nemu, spoločnosti patentových zástup- cov zriadenej na poskytovanie služieb patentového zástupcu, v ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo za-

Strana 3324 Zbierka zákonov č. 344/2004 Čiastka 145

7) § 49 a 50 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

mietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedos- tatok majetku na úhradu nákladov konkurzu,

f) ktorý bol zapísaný do zoznamu bez toho, aby k dátu- mu zápisu do zoznamu spĺňal niektorú z podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a § 5,

g) ktorý o to písomne požiadal.

(2) Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu patentové- ho zástupcu,

a) ktorý bol právoplatne odsúdený za iný úmyselný trestný čin ako čin uvedený v odseku 1 písm. c), ak komora usúdi, že táto činnosť patentového zástupcu ohrozuje dôveru v riadny výkon činnosti patentové- ho zástupcu,

b) ktorý je v omeškaní so zaplatením splatných prí- spevkov na činnosť komory a poplatkov z omeškania úhrady týchto príspevkov dlhšie ako 12 mesiacov a povinné platby neuhradil ani do jedného mesiaca po tom, čo bol na to vyzvaný s poučením o násled- koch nezaplatenia,

c) ktorý nemá uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu podľa § 25 a neuzavrel zodpovedajúcu poist- nú zmluvu do jednéhomesiaca po tom, čo bol na ten- to nedostatok písomne upozornený, s výnimkou uvedenou v § 25 ods. 3.

§ 13

(1) Vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 12 zaznamená komora v zozname bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po tom, čo sa dozvedela o skutočnos- tiach zakladajúcich vyčiarknutie.

(2) O vyčiarknutí patentového zástupcu zo zoznamu podľa § 12 ods. 1 písm. f) je komora oprávnená rozhod- núť len do jedného roka odo dňa, keď sa o nesplnení podmienok na zápis do zoznamu dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď táto skutočnosť na- stala; to sa nevzťahuje na podmienky uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) až c) a § 5.

§ 14

(1) Ak sa patentovému zástupcovi zapísanému v zo- zname podľa § 5 pozastaví alebo mu zanikne oprávne- nie poskytovať služby patentového zástupcu v ktorom- koľvek členskom štáte, môže mu komora podľa okolností prípadu pozastaviť výkon činnosti podľa toh- to zákona, prípadne ho zo zoznamu vyčiarknuť.

(2) Komora informuje bezodkladne a v potrebnom rozsahu príslušný orgán cudzieho štátu o uložení dis- ciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu, prípadne vyčiarknutia patento- vého zástupcu zo zoznamu.

Spôsob výkonu činnost i patentových zástupcov

§ 15

(1) Patentový zástupca môže vykonávať činnosť pa- tentového zástupcu samostatne alebo v spoločnosti pa- tentových zástupcov.

(2) Spoločnosťou patentových zástupcov je obchod- ná spoločnosť,8) a) v ktorej je patentový zástupca spoločníkom, akcio- nárom alebo zamestnancom; ak ide o akciovú spo- ločnosť, musí byť základné imanie spoločnosti utvo- rené akciami vydanými na meno, a

b) ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní služieb pa- tentového zástupcu.

§ 16

Výkon činnosti patentového zástupcu

(1) Patentový zástupca je povinný písomne oznámiť komore adresu svojho sídla. Sídlo patentového zástup- cu musí byť na území Slovenskej republiky.

(2) Pri poskytovaní služieb je patentový zástupca po- vinný používať profesijné označenie „patentový zástup- ca“.

(3) Ak vykonáva patentový zástupca činnosť samo- statne, vykonáva ju pod obchodným menom, ktorým je jeho meno a priezvisko. Ak vykonáva patentový zástup- ca činnosť prostredníctvom spoločnosti patentových zástupcov, pripája k menu, priezvisku a profesijnému označeniu aj názov združenia alebo obchodné meno spoločnosti.

Práva a povinnost i patentového zástupcu

§ 17

(1) Patentový zástupca je pri poskytovaní služieb pa- tentového zástupcu nezávislý, viazaný všeobecne zá- väznými právnymi predpismi a v ichmedziach pokynmi klienta. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stavovskými predpismi, je povinný klienta o tom poučiť; takými po- kynmi klienta nie je patentový zástupca viazaný.

(2) Patentový zástupca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy klienta. Je povinný konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne pro- striedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia a pokynov klienta pokladá za pro- spešné; pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť posky- tovaných služieb patentového zástupcu.

§ 18

(1) Patentový zástupca je povinný zachovávať mlčan- livosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel

Čiastka 145 Zbierka zákonov č. 344/2004 Strana 3325

8) Obchodný zákonník.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

v súvislosti s poskytovaním služieb patentového zá- stupcu. Pozbaviť patentového zástupcu povinnosti za- chovávať mlčanlivosť môže len klient a po smrti či záni- ku klienta iba jeho právny nástupca.

(2) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo ten, komu bol poza- stavený výkon činnosti patentového zástupcu.

(3) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť preka- ziť spáchanie trestného činu alebo oznámiť spáchanie trestného činu.

(4) Patentový zástupca nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jed- notlivých úkonov služieb patentového zástupcu, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.9)

(5) Povinnosťou zachovávať mlčanlivosť nie je paten- tový zástupca viazaný v rozsahu nevyhnutnom na ko- nanie pred súdom alebo iným orgánom, ak je predme- tom konania spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom; povinnosťou zachovávať mlčan- livosť nie je patentový zástupca viazaný ani v discipli- nárnom konaní podľa § 40 alebo v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu komory. Povinnosti ml- čanlivosti sa patentový zástupca nemôže dovolávať v disciplinárnom konaní ani voči predsedovi a členom revíznej komisie, ktorí prerokúvajú disciplinárne previ- nenie patentového zástupcu.

(6) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na a) zamestnancov patentového zástupcu, zamestnan- cov spoločnosti patentových zástupcov,

b) členov orgánov komory a jej zamestnancov, ako aj na všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na disciplinár- nom konaní, vrátane predsedu a členov revíznej ko- misie poverených prípravou úkonov disciplinárneho konania a prerokovaním, či vzniklo disciplinárne previnenie; to sa však nevzťahuje na konanie pred súdom v uvedených veciach.

(7) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobit- ného predpisu9) nie je týmto zákonom dotknutá.

§ 19

(1) Patentový zástupca je povinný odmietnuť poskyt- nutie služieb patentového zástupcu, ak a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol služby patentového zástupcu inému, ktorého záuj- my sú v rozpore so záujmami osoby, ktorá o poskyt- nutie služieb patentového zástupcu žiada,

b) sú záujmy patentového zástupcu alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa mali služby patentového zástupcu poskytnúť,

c) osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o služby patentového zástupcu žiada, v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol služby patentového zástupcu patentový zástupca, s ktorým

spoločne vykonáva činnosť patentových zástupcov spoločnosti patentových zástupcov,

d) bol výkon jeho činnosti pozastavený, e) by informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bý- valom klientovi, mohla toho, kto o poskytnutie slu- žieb patentového zástupcu žiada, neoprávnene zvý- hodniť,

f) vzhľadom na preukázateľnú pracovnú zaneprázdne- nosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať záujmy klienta,

g) by sa poskytnutím služieb patentového zástupcu spáchal trestný čin.

(2) Patentový zástupca je povinný odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu, ak doda- točne zistí skutočnosti uvedené v odseku 1.

(3) Patentový zástupca je povinný odmietnutie slu- žieb klientovi odôvodniť.

(4) Ak sa niekto nemôže poskytnutia odborných slu- žieb podľa tohto zákona domôcť, je oprávnený požiadať komoru, aby mu ponúkla vhodného patentového zá- stupcu. Ak tomu nebránia dôvody uvedené v odseku 1 alebo 2, patentový zástupca ponúknutý komorou je po- vinný poskytnúť služby patentového zástupcu v celom rozsahu.

§ 20

(1) Patentový zástupca je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb patentového zástupcu, ak sa naruší dôvera medzi ním a klientom, ak klient neposkytne potrebnú súčinnosť alebo ak nezloží bez vážneho dôvodu primeraný preddavok na odmenu za zastupovanie a poskytovanie služieb patentového zá- stupcu napriek tomu, že ho o to patentový zástupca po- žiadal podľa § 23.

(2) Zmluva o poskytovaní služieb patentového zá- stupcu podľa odseku 1 sa zrušuje okamihom, keď pre- jav vôle odstúpiť je doručený klientovi.

(3) Ak sa patentový zástupca nedohodne s klientom inak alebo ak klient neurobil iné opatrenia, patentový zástupca je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb patento- vého zástupcu klientovi vykonať všetky neodkladné úkony tak, aby klient neutrpel ujmu na svojich právach alebo oprávnených záujmoch. To sa nevzťahuje na klienta, ktorý patentovému zástupcovi písomne ozná- mi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.

§ 21

Zastúpenie patentového zástupcu

(1) Patentový zástupca sa v rámci svojho poverenia v rovnakom rozsahu môže dať zastúpiť iným patento- vým zástupcom; také zastúpenie nie je možné proti vôli klienta.

(2) Pri jednotlivých úkonoch môže patentového zá- stupcu zastúpiť asistent alebo aj iný zamestnanec pa- tentového zástupcu.

Strana 3326 Zbierka zákonov č. 344/2004 Čiastka 145

9) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

(3) Ak bráni patentovému zástupcovi, ktorý vykoná- va činnosť patentového zástupcu samostatne, akákoľ- vek prekážka vo výkone činnosti patentového zástupcu a ak neurobí iné opatrenie na ochranu práv alebo prá- vom chránených záujmov svojich klientov, je povinný sa dať najneskôr do jedného mesiaca odo dňa vzniku prekážky zastúpiť iným patentovým zástupcom, a to po dohode s ním a s klientmi, ktorých o tom bezodkladne písomne upovedomí; ustanovenie § 26 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté. Ak poruší patentový zástupca túto povinnosť, komora so súhlasom klienta ustanoví ná- hradného patentového zástupcu (ďalej len „náhradný patentový zástupca“) s tým, že podľa okolností prípadu určí aj výšku náhrady, ktorú je povinný patentový zá- stupca náhradnému patentovému zástupcovi poskyt- núť. Počas trvania prekážky na strane patentového zá- stupcu vykonáva náhradný patentový zástupca v jeho mene práva a povinnosti súvisiace s výkonom činnosti patentového zástupcu.

(4) Ak sa náhradný patentový zástupca ustanovený komorou podľa odseku 3 nedohodne s klientom do jedného mesiaca odo dňa, keď bol klient o ustanovení informovaný, alebo ak klient neurobí v tejto lehote iné opatrenia, prechádzajú na náhradného patentového zástupcu vo vzťahu ku klientovi práva a povinnosti pôvodného patentového zástupcu. To sa vzťahuje aj na prípad, ak náhradného patentového zástupcu urči- la komora podľa § 19 ods. 4. Komora tento prechod práv a povinností na žiadosť náhradného patentového zástupcu potvrdí.

(5) Obsahom prechodu práv a povinností podľa odse- ku 4 nie je povinnosť náhradného patentového zástup- cu nahradiť škodu podľa § 24 ani povinnosť vrátiť veci vrátane peňažných prostriedkov, ktoré poskytol klient zastúpenému patentovému zástupcovi, ak ich ten neodovzdal náhradnému patentovému zástupcovi. Na náhradného patentového zástupcu neprechádzajú ani ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z pôvodného zmluvného vzťahu medzi patentovým zástupcom a klientom, ak by bol náhradný patentový zástupca v dôsledku ich prechodu voči pôvodnému patentovému zástupcovi bezdôvodne zvýhodnený alebo znevýhodne- ný alebo ak by splnenie týchto povinností nebolomožné od náhradného patentového zástupcu spravodlivo po- žadovať.

(6) Ak bol patentový zástupca, ktorý vykonával čin- nosť patentového zástupcu samostatne, vyčiarknutý zo zoznamu alebo ak mu bol pozastavený výkon čin- nosti patentového zástupcu a ak je to vzhľadom na okolnosti prípadu potrebné, urobí komora bezod- kladne nevyhnutné opatrenia na ochranu práv a prá- vom chránených záujmov jeho klientov, najmä môže určiť náhradného patentového zástupcu za vyčiar- knutého patentového zástupcu. Komora bezodklad- ne písomne informuje klientov o prijatých opatre- niach. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa vzťahujú na tento odsek rovnako.

§ 22

(1) Patentový zástupca môže zamestnávať v pracov- noprávnom vzťahu asistentov podľa § 35 a iné osoby (ďalej len „zamestnanec“).

(2) Pracovnoprávne vzťahy medzi patentovým zá- stupcom a zamestnancami sa spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.10)

§ 23

Odmena patentového zástupcu

(1) Patentový zástupca vykonáva svoju činnosť za od- menu amáprávo žiadať od klienta primeraný preddavok.

(2) Patentový zástupca má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s po- skytovaním služieb patentového zástupcu, najmä správne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomu- nikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, pre- klady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

§ 24

Zodpovednosť patentového zástupcu za škodu

(1) Patentový zástupca zodpovedá klientovi za ško- du, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom činnosti patentového zástupcu. Patentový zástupca zodpovedá za škodu spôsobenú svojou činnosťou aj vtedy, ak bola škoda spôsobená jeho zamestnancami; prípadná pra- covnoprávna zodpovednosť týchto osôb voči patentové- mu zástupcovi nie je týmto ustanovením dotknutá.10)

(2) Voči klientovi zodpovedá každý patentový zástup- ca samostatne okrem prípadov, keď ide o spoločného klienta niekoľkých patentových zástupcov. Voči svojim zamestnancom a iným osobám zodpovedajú patentoví zástupcovia – spoločníci spoločne a nerozdielne.

(3) Patentový zástupca sa zodpovednosti podľa odse- ku 1 zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho po- žadovať.

Povinnost i patentového zástupcu voči komore

§ 25

(1) Patentový zástupca je povinný pri zápise do zozna- mu a kedykoľvek na písomnú výzvu komory do 30 dní preukázať komore individuálnu poistnú zmluvu o pois- tení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti patentového zástupcu. Poistenie musí trvať po- čas celého výkonu činnosti patentového zástupcu.

(2) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmlu- vu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú po- skytovaním služieb patentového zástupcu v prospech

Čiastka 145 Zbierka zákonov č. 344/2004 Strana 3327

10) Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

patentových zástupcov zapísaných v zozname vede- nom komorou. Ak patentový zástupca súhlasí s hro- madným poistením zodpovednosti za škodu, jeho po- vinnosť preukázať komore individuálnu poistnú zmluvu podľa odseku 1 zaniká. Udelený súhlas s hro- madnou poistnou zmluvou môže patentový zástupca účinne odvolať, len ak súčasne splní povinnosť podľa odseku 1.

(3) Ak patentový zástupca súhlasí s poistením svojej zodpovednosti za škodu v rámci hromadnej poistnej zmluvy uzavretej komorou, je povinný platiť komore poistné vo výške a spôsobom dohodnutým v hromadnej poistnej zmluve alebo určeným rozhodnutím predsta- venstva komory.

§ 26

(1) Patentový zástupca je povinný oznámiť komore a) najneskôr do 15 dní po začatí výkonu činnosti pa- tentového zástupcu svoje sídlo, miesto trvalého po- bytu, prípadne adresu na doručovanie, spôsob, akým vykonáva činnosť, ako aj ďalšie údaje nevyh- nutné na vedenie zoznamu, ktoré určí stavovský predpis komory,

b) zmeny údajov uvedených v písmene a) najneskôr do 15 dní od vzniku tých skutočností,

c) všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu alebo dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu, najne- skôr do 15 dní od vzniku týchto skutočností.

(2) Patentový zástupca je povinný sa na požiadanie komory bezodkladne vyjadriť k obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu v súlade s týmto zákonom a stavovskými pred- pismi vedie komora na podnet iného, a poskytnúť jej potrebné vysvetlenie a požadovanú spisovú dokumen- táciu.

§ 27

(1) Patentový zástupca je povinný riadne a včas platiť príspevok na činnosť komory a vykonávať ďalšie platby ustanovené uznesením konferencie patentových zá- stupcov podľa § 51 písm. c).

(2) Povinnosti podľa odseku 1, ktoré vznikli počas vý- konu činnosti patentových zástupcov, nezanikajú vy- čiarknutím zo zoznamu. To sa nevzťahuje na vyčiark- nutie zo zoznamu podľa § 12 ods. 1 písm. a) a b).

(3) Na základe odôvodnenej žiadosti môže predsta- venstvo komory podľa § 52 ods. 3 písm. e) príspevok znížiť alebo odpustiť.

§ 28

(1) Patentový zástupca alebo jeho asistent je v záuj- me cti a vážnosti svojho povolania povinný skôr, ako začnú súdne alebo iné konanie vo veci súvisiacej s vý- konom činnosti patentového zástupcu proti inému pa- tentovému zástupcovi alebo inému asistentovi, využiť zmierovacie konanie pred orgánmi komory. To sa ne- vzťahuje na prípad, ak aspoň jedným z účastníkov

konania je tretia osoba, ktorá nie je patentovým zá- stupcom.

(2) Zmierovacie konanie je spravidla vedené predse- dom komory alebo iným členom jej predstavenstva; po- drobnosti o zmierovacom konaní určí stavovský pred- pis.

TRETIA ČASŤ

PATENTOVÝ ZÁSTUPCA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

§ 29

(1) Patentový zástupca Európskeho spoločenstva je patentový zástupca, ktorý je občanom členského štátu a ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zá- stupcu samostatne a bez obmedzenia v štáte registrá- cie.

(2) Patentový zástupca Európskeho spoločenstva môže poskytovať služby patentového zástupcu samo- statne alebo v zahraničnej spoločnosti patentových zá- stupcov podľa § 34.

(3) Patentový zástupca Európskeho spoločenstva je hosťujúci patentový zástupca a usadený patentový zá- stupca.

Hosťujúci patentový zástupca

§ 30

(1) Hosťujúci patentový zástupca je patentový zá- stupca Európskeho spoločenstva, ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na území Slo- venskej republiky príležitostne. Na účely tohto zákona a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto záko- nom sa hosťujúci patentový zástupca považuje za pa- tentového zástupcu podľa tohto zákona.

(2) Hosťujúci patentový zástupca je pri poskytovaní služieb patentového zástupcu na území Slovenskej re- publiky povinný dodržiavať povinnosti patentového zá- stupcu, ktoré má patentový zástupca pri poskytovaní služieb podľa tohto zákona, osobitných predpisov a stavovských predpisov komory, ak tento zákon neus- tanovuje inak.

(3) Hosťujúci patentový zástupca nemôže byť spoloč- níkom spoločnosti patentových zástupcov.

(4) Hosťujúci patentový zástupca nie je oprávnený zúčastniť sa na konferencii patentových zástupcov podľa § 50 a nemôže byť volený do orgánov komory.

(5) Hosťujúci patentový zástupca je povinný svoj zá- mer poskytovať služby patentového zástupcu vopred písomne oznámiť komore. Bez oznámenia svojho záme- ru nie je hosťujúci patentový zástupca oprávnený po- skytovať služby patentového zástupcu na území Slo- venskej republiky. V oznámení uvedie a) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podni- kania, povolenie, na ktorého základe oznamovateľ podniká v domovskom štáte (ďalej len „preukaz oprávnenia“), a údaj o trvalom pobyte alebo sídle v domovskom štáte,

Strana 3328 Zbierka zákonov č. 344/2004 Čiastka 145

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

b) predpokladaný čas poskytovania služieb patentové- ho zástupcu,

c) adresu na doručovanie na území Slovenskej republi- ky a

d) údaj o tom, či je poistený podľa § 25.

(6) Poskytovanie služieb patentového zástupcu na území Slovenskej republiky bez splnenia povinnosti podľa odseku 6 sa považuje za porušenie tohto zákona a je dôvodom na začatie disciplinárneho konania podľa § 40.

(7) Hosťujúci patentový zástupca je oslobodený od povinnosti platiť príspevky podľa § 27.

§ 31

(1) Pri poskytovaní služieb patentového zástupcu spočívajúcich v zastupovaní a v konaní pred orgánmi štátnej správy je hosťujúci patentový zástupca povinný dodržiavať povinnosti ustanovené právnymi predpismi alebo stavovskými predpismi pre patentových zástup- cov.

(2) Hosťujúci patentový zástupca je povinný pri po- skytovaní služieb patentových zástupcov používať označenie „hosťujúci patentový zástupca“; toto označe- nie môže byť vyjadrené v úradnom jazyku členského štátu.

§ 32

Hosťujúci patentový zástupca je povinný na požiada- nie preukázať komore a orgánu štátnej správy preukaz oprávnenia a svoje poistenie zo zodpovednosti za ško- du, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytova- ním služieb patentového zástupcu na území Slovenskej republiky; preukaz oprávnenia musí hosťujúci paten- tový zástupca predložiť aj s jeho úradne overeným pre- kladom do štátneho jazyka;6) inak nie je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na území Slo- venskej republiky.

Usadený patentový zástupca

§ 33

(1) Usadený patentový zástupca je patentový zástup- ca Európskeho spoločenstva, ktorý je oprávnený po- skytovať služby patentového zástupcu na území Slo- venskej republiky sústavne, za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a je zapísaný do zozna- mu podľa § 5.

(2) Usadený patentový zástupca je povinný dodržia- vať povinnosti patentového zástupcu podľa tohto záko- na, všeobecne záväzných právnych predpisov a stavov- ských predpisov komory.

(3) Usadený patentový zástupca sa môže zúčastňovať na konferencii patentových zástupcov a hlasovať o všet- kých základných otázkach patentových zástupcov.

(4) Na vyčiarknutie usadeného patentového zástupcu zo zoznamu a pozastavenie výkonu činnosti patentové- ho zástupcu sa ustanovenia § 9 a 12 použijú rovnako.

(5) Usadený patentový zástupca môže byť členom spoločnosti patentových zástupcov podľa § 15.

§ 34

Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov

Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov je za- hraničná právnická osoba,11) a) ktorá je oprávnená poskytovať služby patentových zástupcov v členskom štáte,

b) ktorej spoločníkmi sú len patentoví zástupcovia ale- bo usadení patentoví zástupcovia a

c) ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní služieb pa- tentových zástupcov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ASISTENT

§ 35

(1) Asistent je fyzická osoba pripravujúca sa na vý- kon povolania patentového zástupcu a zapísaná v zo- zname asistentov patentových zástupcov (ďalej len „zoznam asistentov“).

(2) Asistent vykonáva prax u patentového zástupcu, v spoločnosti patentových zástupcov alebo zahraničnej spoločnosti patentových zástupcov, ktorej cieľom je získať pod vedením a dohľadom patentového zástupcu vedomosti a skúsenosti potrebné na výkon činnosti pa- tentového zástupcu.

(3) Pri výkone praxe je asistent povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, stavovskými predpismi a pokynmi patentového zástupcu.

(4) Ustanovenia § 17, 18 a 28 sa na asistenta použijú rovnako.

(5) Asistent má právo zúčastniť sa na konferencii pa- tentových zástupcov podľa § 50 bez hlasovacieho práva a volebného práva.

§ 36

(1) Komora zapíše asistenta do zoznamu asistentov na základe návrhu patentového zástupcu, spoločnosti patentových zástupcov alebo zahraničnej spoločnosti patentových zástupcov a priložených dokladov, a to najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu ale- bo k neskoršiemu dňu uvedenému v návrhu, ktorý a) je spôsobilý na právne úkony, b) je bezúhonný, c) získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vy- sokej škole v Slovenskej republike1) alebo má uzna-

Čiastka 145 Zbierka zákonov č. 344/2004 Strana 3329

11) § 21 Obchodného zákonníka.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

ný doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou školou,

d) nebol disciplinárne potrestaný vyčiarknutím zo zo- znamu asistentov alebo sa naňho hľadí, ako by mu toto disciplinárne opatrenie nebolo uložené,

e) je v pracovnom pomere s patentovým zástupcom, spoločnosťou patentových zástupcov alebo zahra- ničnou spoločnosťou patentových zástupcov, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie služieb pa- tentového zástupcu, pričom nevykonáva súčasne zamestnanie, povolanie alebo činnosť, popri ktorej nemôže podľa osobitných predpisov vykonávať inú zárobkovú činnosť, ani nie je zamestnancom ko- mory.

(2) Komora vydá asistentovi po zápise do zoznamu asistentov preukaz asistenta.

(3) Na účely ustanovené v § 4 písm. d) sa čas výkonu praxe počíta odo dňa zápisu do zoznamu asistentov; do tohto času sa nezahŕňa čas výkonu vojenskej základnej služby, civilnej služby alebo náhradnej služby, čas ma- terskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, pracovné voľno bez náhrady mzdy poskytované zamestnávate- ľom a čas pracovnej neschopnosti v rozsahu viac ako troch mesiacov počas výkonu praxe.

(4) Komora pozastaví asistentovi výkon praxe na zá- klade jeho písomnej žiadosti. Asistentovi je pozastave- ný výkon praxe, ak bol vzatý do väzby, ak nastúpil na výkon trestu odňatia slobody alebo ak mu bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze výkonu pra- xe asistenta, prípadne mu môže byť výkon praxe poza- stavený z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2.

(5) Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov asisten- ta, ak zistí, že a) nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v odse- ku 1,

b) mu bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknu- tia zo zoznamu asistentov, a to ku dňu nadobudnu- tia právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto dis- ciplinárneho opatrenia,

c) podal komore písomnú žiadosť o vyčiarknutie zo zo- znamu asistentov, a to ku dňu doručenia žiadosti komore.

(6) Na vyčiarknutie zo zoznamu asistentov alebo po- zastavenie výkonu praxe sa ustanovenia § 10 ods. 2 písm. b), § 11 a 13 vzťahujú rovnako.

§ 37

(1) Komora zapisuje do zoznamu asistentov tieto údaje: a) meno, priezvisko a titul asistenta, dátum narodenia a bydlisko,

b) údaje o zamestnávateľovi, jeho meno a priezvisko, obchodné meno spoločnosti patentových zástupcov alebo zahraničnej spoločnosti patentových zástup- cov a sídlo, bydlisko alebo adresu na doručovanie podľa § 16,

c) dátum zápisu asistenta do zoznamu asistentov,

d) dátum vyčiarknutia asistenta zo zoznamu asisten- tov,

e) zápočet času z predchádzajúcich zapísaní do zozna- mu asistentov a čas, ktorý sa nepovažuje za výkon praxe podľa § 36 ods. 3.

(2) Asistent je povinný oznámiť komore a) zmeny všetkých údajov zapisovaných do zoznamu asistentov najneskôr do 15 dní po tom, čo nastali,

b) všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu asistentov, najneskôr do 15 dní po tom, čo nastali.

(3) Asistenta možno zapísať do zoznamu asistentov aj opakovane.

(4) Zoznam asistentov je verejne prístupný.

§ 38

Patentový zástupca, spoločnosť patentových zástup- cov alebo zahraničná spoločnosť patentových zástup- cov, ktorá zamestnáva asistenta, má povinnosť utvárať asistentovi také pracovné podmienky, ktoré mu umož- nia riadnu prípravu na toto povolanie; asistentovi musí byť najmä umožnená účasť na školeniach z odboru priemyselného práva organizovaných na území Sloven- skej republiky, riadna príprava na skúšku patentového zástupcu, ako aj účasť na odbornej skúške.

P IATA ČASŤ

DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ A DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 39

Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia

(1) Disciplinárne previnenie je zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona.

(2) Patentovému zástupcovi možno za disciplinárne previnenie uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: a) písomné napomenutie, b) verejné napomenutie, c) pokutu až do výšky dvadsaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpi- som;12) výnos z pokuty je príjmom komory,

d) pozastavenie výkonu činnosti na čas od šiestich me- siacov do troch rokov,

e) vyčiarknutie zo zoznamu.

(3) Asistentovi možno za disciplinárne previnenie uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: a) písomné napomenutie, b) verejné napomenutie, c) pokutu až do výšky štvornásobku minimálnej me- sačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom;12) výnos z pokuty je príjmom komory,

d) vyčiarknutie zo zoznamu.

(4) Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa po- sudzuje podľa všeobecne záväzných právnych predpi-

Strana 3330 Zbierka zákonov č. 344/2004 Čiastka 145

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

sov účinných v čase, keď disciplinárne previnenie vzniklo; podľa neskorších všeobecne záväzných práv- nych predpisov sa posudzuje, len ak je to pre discipli- nárne obvineného priaznivejšie.

(5) Patentovému zástupcovi alebo asistentovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia, ktorý možno uložiť podľa zákona účinného v čase, keď sa o discipli- nárnom opatrení rozhoduje; disciplinárna komisia pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej povinnosti, spôsob kona- nia, následok a mieru zavinenia.

(6) Disciplinárna komisia môže od uloženia discipli- nárneho opatrenia za disciplinárne previnenie upustiť, ak prerokovanie disciplinárneho previnenia považuje za postačujúce vzhľadom na menej závažný charakter porušenej povinnosti, na spôsob konania alebo mieru zavinenia.

§ 40

Disciplinárne konanie

(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh predse- du revíznej komisie, ním povereného člena revíznej ko- misie alebo predsedu úradu (ďalej len „navrhovateľ“). Účastníci disciplinárneho konania sú navrhovateľ a patentový zástupca alebo asistent, proti ktorým sa začalo disciplinárne konanie.

(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať písomne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, naj- neskôr však do troch rokov odo dňa, keď disciplinárne previnenie vzniklo.

(3) Navrhovateľ je oprávnený po dohode poveriť iné- ho patentového zástupcu vykonaním prípravných úko- nov potrebných na preverenie, či vzniklo disciplinárne previnenie; takto poverený patentový zástupca má, ak ide o písomnosti a iné dokumenty patentových zástup- cov a asistentov, oprávnenie člena disciplinárnej komi- sie s výnimkou hlasovacieho práva.

(4) Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, môže byť v disciplinár- nom konaní zastúpený advokátom.

(5) Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, má právo brániť sa a vy- jadrovať ku všetkým skutočnostiam, z ktorých je obvi- nený, má právo navrhovať dôkazy.

§ 41

(1) Patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, znáša trovy, ktoré mu vznikli ako účastníkovi disciplinárneho konania. Ko- mora znáša trovy spojené s činnosťou revíznej komisie a disciplinárnej komisie vrátane trov spojených s vyko- návaním dokazovania.

(2) Ak disciplinárna komisia rozhodne, že patentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie discip- linárne konanie, dopustil sa disciplinárneho previne- nia, uloží mu povinnosť zaplatiť komore paušálne trovy

konania vo výške minimálnej mesačnej mzdy ustano- venej osobitným predpisom.12)

(3) Komora nahradí svedkovi hotové výdavky a ná- hradu ušlého zisku. Nárok je potrebné uplatniť u ko- mory do troch dní od výsluchu, inak tento nárok zani- ká; o možnosti zániku nároku musí byť svedok poučený.

§ 42

Písomné vyhotovenie rozhodnutia o disciplinárnom previnení musí obsahovať výrok, odôvodnenie a pouče- nie o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia, ktorým je pa- tentový zástupca alebo asistent, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, uznaný za zodpovedného za dis- ciplinárne previnenie, uvedie sa i výrok o povinnosti za- platiť komore paušálne trovy konania do 15 dní od nadobudnutia rozhodnutia. Písomné vyhotovenie roz- hodnutia sa doručuje patentovému zástupcovi alebo asistentovi, proti ktorému sa vedie disciplinárne kona- nie, a navrhovateľovi do vlastných rúk.

§ 43

(1) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže účastník disciplinárneho konania podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie; odvolanie má odkladný úči- nok.

(2) O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak predstavenstvo napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je viazaná právnym názorom predstavenstva komory.

§ 44

(1) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia písomného napomenutia je vykonané doručením listu predsedu disciplinárnej komisie, ktorý obsahuje pí- somné napomenutie.

(2) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia verejného napomenutia je vykonané 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli komory.

(3) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pozastavenia výkonu činnosti patentového zástupcu je vykonané dňom, keď uplynul čas pozastavenia uvede- ný v rozhodnutí. Tento čas začína plynúť odo dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným; ak bola vykonateľ- nosť rozhodnutia odložená, jeho plynutie sa prerušuje.

(4) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vyčiarknutia zo zoznamu alebo zo zoznamu asistentov je vykonané dňom, keď uplynul čas vyčiarknutia uve- dený v rozhodnutí. Tento čas začína plynúť odo dňa, keď sa rozhodnutie stalo vykonateľným; ak bola vyko- nateľnosť rozhodnutia odložená, jeho plynutie sa pre- rušuje.

(5) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pokuty je vykonané dňom zaplatenia pokuty komore vo výške určenej v rozhodnutí. Ak nie je pokuta zaplatená v lehote stanovenej v rozhodnutí, výkon rozhodnutia

Čiastka 145 Zbierka zákonov č. 344/2004 Strana 3331

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

o uložení disciplinárneho opatrenia pokuty vykoná na návrh komory súd.

(6) Ustanovenie uvedené v odseku 5 sa vzťahuje na rozhodnutie ukladajúce povinnosť na zaplatenie trov konania rovnako.

§ 45

Na patentového zástupcu alebo asistenta a na žiada- teľa o zápis do zoznamu sa na účely iného disciplinár- neho konania hľadí, ako by disciplinárne opatrenie ne- bolo uložené a) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo od uloženia disciplinárneho opatrenia upustené,

b) dňom, keď rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia písomného napomenutia alebo verejného napomenutia bolo vykonané,

c) po uplynutí jedného roka odo dňa, keď bolo vykona- né rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia pokuty alebo pozastavenia výkonu činnosti,

d) po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď bolo vykona- né rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vyčiarknutie patentového zástupcu zo zoznamu,

e) po uplynutí troch rokov odo dňa, keď bolo vykonané rozhodnutie o vyčiarknutí asistenta zo zoznamu asistentov.

§ 46

(1) Ak sa disciplinárne konanie skončilo rozhodnu- tím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, možno proti tomu istému disciplinárne obvinenému a pre to isté discipli- nárne previnenie konanie obnoviť, len ak bola povolená obnova disciplinárneho konania; obnovu disciplinár- neho konania nemožno povoliť, ak bolo právoplatným rozhodnutím disciplinárne konanie zastavené.

(2) Návrh na povolenie obnovy disciplinárneho kona- nia môže podať jeho účastník, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré bez zavinenia účastní- ka nemohli byť uplatnené v disciplinárnom konaní a ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutoč- nosťami a dôkazmi známymi už skôr viesť k priaznivej- šiemu rozhodnutiu pre disciplinárne obvineného.

(3) Návrh na obnovu disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník dis- ciplinárneho konania, ktorý navrhuje obnovu discipli- nárneho konania, dozvedel o dôvode obnovy podľa od- seku 2, alebo odo dňa, keď ho mohol uplatniť, najneskôr však do troch rokov od nadobudnutia právo- platnosti rozhodnutia. Návrh nie je prípustný proti roz- hodnutiu, ktorým nebolo rozhodnutie vo veci samej.

(4) O návrhu na povolenie obnovy disciplinárneho konania rozhoduje disciplinárna komisia komory. Proti rozhodnutiu o návrhu na povolenie obnovy disciplinár- neho konania môže jeho účastník podať do 15 dní od jeho doručenia písomné odvolanie predsedníctvu ko- mory.

(5) Ak rozhodnutie, ktorým bola obnova disciplinár- neho konania povolená, nadobudlo právoplatnosť, všetky skoršie rozhodnutia prijaté v disciplinárnom ko-

naní sa zrušujú a disciplinárna komisia v nanovo zača- tom konaní vec prerokuje.

§ 47

Podrobnosti o disciplinárnom konaní určí discipli- nárny poriadok vydaný komorou.

Š IESTA ČASŤ

SLOVENSKÁ KOMORA PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV A JEJ ORGÁNY

§ 48

(1) Zriaďuje sa Slovenská komora patentových zá- stupcov.

(2) Slovenská komora patentových zástupcov je samosprávna stavovská organizácia združujúca všet- kých patentových zástupcov zapísaných v zozname.

(3) Slovenská komora patentových zástupcov je práv- nická osoba; jej sídlo je Bratislava.

§ 49

(1) Orgány komory sú: a) konferencia patentových zástupcov, b) predstavenstvo komory, c) predseda, d) revízna komisia, e) disciplinárna komisia.

(2) Komora v súlade s týmto zákonom vydáva stavov- ské predpisy, ktoré je povinná do tridsiatich dní od ich schválenia predložiť úradu.

(3) Komora vedie zoznam podľa § 3 ods. 1, zoznam spoločností patentových zástupcov podľa § 15, zoznam hosťujúcich patentových zástupcov podľa § 30, zoznam usadených patentových zástupcov podľa § 33, zoznam zahraničných spoločností patentových zástupcov po- dľa § 34 a zoznam asistentov podľa § 35.

(4) Komoramôže zriaďovať svoje poradné orgány. Po- drobnosti o zriadení a činnosti poradných orgánov ko- mory určia stavovské predpisy.

(5) Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komo- ry je navzájom nezlučiteľné.

Konferencia patentových zástupcov

§ 50

(1) Najvyšší orgán komory je konferencia patento- vých zástupcov (ďalej len „konferencia“).

(2) Právo zúčastniť sa na konferencii majú všetci pa- tentoví zástupcovia zapísaní v zozname.

(3) Konferenciu zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok. Ak o to písomne požiada aspoň tretina všetkých patentových zástupcov alebo ak o to požiada revízna komisia, predstavenstvo je povinné zvolať konferenciu, a to najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia žiados- ti. Ak to predstavenstvo neurobí, toto oprávnenie má revízna komisia.

Strana 3332 Zbierka zákonov č. 344/2004 Čiastka 145

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

(4) Termín konania konferencie oznámi predstaven- stvo písomne všetkým členom komory najneskôr 30 dní pred dňom konania konferencie. V oznámení uvedie vždy dôvod konania konferencie a návrh jej programu. Predstavenstvo zašle každému členovi ko- mory písomné materiály určené na prerokovanie na konferencii.

(5) Patentový zástupca môže písomne splnomocniť iného patentového zástupcu, aby ho zastúpil na konfe- rencii; zastúpený patentový zástupca sa považuje na konferencii za prítomného.

(6) Konferencia je schopná uznášať sa, ak je prítom- ná nadpolovičná väčšina všetkých patentových zástup- cov.

(7) Ak konferencia nie je schopná uznášať sa podľa odseku 5, jej rokovanie sa preruší na jednu hodinu. Po jej uplynutí je schopná uznášať sa s počtom prítom- ných patentových zástupcov. Na platnosť rozhodnutia konferencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných patentových zástupcov.

(8) Na platnosť rozhodnutí konferencie, ako aj na platnosť uznesení náhradnej konferencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných patentových zástupcov.

§ 51

Konferencia rozhoduje o všetkých základných otáz- kach komory, najmä a) volí priamou a tajnou voľbou na tri roky z patentových zástupcov predsedu a podpredsedu, členov predsta- venstva, revíznej komisie a disciplinárnej komisie; čle- nov týchto orgánov tajnou voľbou aj odvoláva,

b) schvaľuje stavovské predpisy, ktorými sú organizač- ný poriadok komory, volebný poriadok komory, dis- ciplinárny poriadok komory a etický kódex patento- vého zástupcu, ako aj ďalšie stavovské predpisy,

c) určuje výšku príspevku patentových zástupcov na činnosť komory, ako aj výšku poplatku za zápis do zoznamu a do zoznamu asistentov,

d) prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,

e) môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predstaven- stva okrem rozhodnutí podľa § 9 a 12,

f) uznáša sa na všetkých veciach, ktoré si vyhradí, okrem rozhodovania v disciplinárnom konaní.

§ 52

Predstavenstvo komory

(1) Predstavenstvo je výkonný orgán komory a riadi jej činnosť medzi konferenciami patentových zástupcov.

(2) Predstavenstvo má päť členov a dvoch náhradní- kov; ak klesne počet členov predstavenstva pod počet ustanovený týmto zákonom, predstavenstvo je opráv- nené doplniť počet o členov z radov náhradníkov.

(3) Predstavenstvo rozhoduje a) o vyčiarknutí patentového zástupcu zo zoznamu podľa § 12 a zo zoznamu asistentov podľa § 36 ods. 5, ak nejde o vyčiarknutie na vlastnú žiadosť,

b) o pozastavení výkonu činnosti patentového zástup- cu podľa § 9 a o pozastavení praxe asistentov podľa § 36 ods. 4, ak nejde o pozastavenie výkonu činnosti patentového zástupcu alebo praxe asistenta na jeho žiadosť,

c) o určení patentového zástupcu podľa § 19 ods. 4, d) o opravných prostriedkoch podľa § 43, e) o znížení alebo odpustení príspevku na činnosť ko- mory,

f) vo všetkých veciach zverených komore, ak o nich podľa tohto zákona nerozhodujú iné orgány komory.

(4) Predstavenstvo ďalej a) zvoláva konferenciu, b) navrhuje skúšobných komisárov pre odborné skúš- ky patentových zástupcov,

c) spravuje majetok komory, d) chráni a presadzuje záujmy patentových zástupcov, e) pravidelne informuje patentových zástupcov o čin- nosti komory, ako aj o prijatých rozhodnutiach,

f) vykonáva všetky opatrenia nevyhnutné na činnosť komory,

g) vykonáva ďalšie činnosti, ak podľa tohto zákona ne- patria iným orgánom komory.

(5) Predstavenstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace; schôdze predstavenstva zvoláva predseda ko- mory.

§ 53

Predseda komory

(1) Predseda zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach; robí taktiež neodkladné roz- hodnutia v čase medzi zasadnutiami predstavenstva a riadi zamestnancov komory v rozsahu určenom orga- nizačným poriadkom.

(2) Predseda komory zodpovedá za vykonanie zázna- mov v zozname, zozname asistentov, zozname hosťujú- cich patentových zástupcov, zozname usadených patentových zástupcov, v zozname spoločností paten- tových zástupcov a v zozname zahraničných spoloč- ností patentových zástupcov.

(3) Predseda komory je oprávnený robiť ďalšie opat- renia alebo rozhodnutia, ktoré sú zverené do jeho pô- sobnosti týmto zákonom alebo stavovským predpisom.

(4) Predsedu komory počas jeho neprítomnosti za- stupuje v celom rozsahu podpredseda komory.

(5) Predsedu komory zastupuje na základe jeho pove- renia v konkrétnych prípadoch podpredseda komory.

§ 54

Revízna komisia

(1) Revízna komisia je kontrolný orgán komory.

(2) Počet členov a náhradníkov revíznej komisie určí organizačný poriadok; ak klesne počet členov revíznej komisie pod určený počet, jej predseda doplní jej počet z radov náhradníkov.

(3) Revízna komisia a) kontroluje plnenie uznesení konferencie a kontrolu- je činnosť predstavenstva; na ten účel musí byť re-

Čiastka 145 Zbierka zákonov č. 344/2004 Strana 3333

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

víznej komisii umožnený prístup ku všetkým písom- ným materiálom komory,

b) dohliada na riadny výkon činnosti patentových zá- stupcov,

c) zo svojich členov volí a odvoláva predsedu revíznej komisie, ktorý riadi činnosť komisie a podáva návr- hy na začatie disciplinárneho konania.

(4) Ak sa revízna komisia domnieva, že rozhodnutie alebo iné opatrenie predstavenstva je v rozpore so vše- obecne záväzným právnym predpisom alebo uznese- ním konferencie, je oprávnená jeho výkon pozastaviť; súčasne je povinná požiadať o zvolanie konferencie.

§ 55

Disciplinárna komisia

(1) Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu pôsobnosť určenú týmto zákonom, disciplinárnym po- riadkom a ďalšími stavovskými predpismi, najmä etic- kým kódexom patentového zástupcu.

(2) Počet členov a náhradníkov disciplinárnej komi- sie určí disciplinárny poriadok komory; ak klesne počet členov disciplinárnej komisie pod takto určený počet, jej predseda doplní disciplinárnu komisiu z radov ná- hradníkov.

(3) Disciplinárna komisia a) vedie disciplinárne konanie a rozhoduje o discipli- nárnom opatrení podľa tohto zákona,

b) zo svojich členov volí a odvoláva predsedu discipli- nárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť.

§ 56

Spoločné ustanovenie o orgánoch komory

(1) Funkcie v orgánoch komory sú čestné; za ich vý- kon patrí len náhrada hotových výdavkov a náhrada za čas strávený výkonom funkcie v orgánoch komory.

(2) Podrobnejšiu úpravu organizácie komory, jej or- gánov a pôsobnosti týchto orgánov ustanoví organizač- ný poriadok komory a ďalšie stavovské predpisy.

S IEDMA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ÚRADU

§ 57

(1) Ak predseda úradu zistí, že stavovský predpis ko- mory je v rozpore so zákonom, je oprávnený podať v le- hote dvoch mesiacov od jeho prijatia návrh na jeho pre- skúmanie súdom.

(2) Štátny dohľad nad činnosťou komory vykonáva úrad.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 58

Komora vydáva stavovské predpisy; za začiatok ich platnosti sa považuje deň ich schválenia konferenciou.

§ 59

Na konanie podľa tohto zákona sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní13) primerane, ak tento zá- kon neustanovuje inak.

§ 60

Patentový zástupca alebo asistent, ktorý sa domnie- va, že jeho práva vyplývajúce z tohto zákona boli poru- šené, je oprávnený obrátiť sa na súd, aby rozhodol o jeho práve.

§ 61

Splnomocňovacie ustanovenie

Podrobnosti o priebehu odbornej skúšky podľa § 6, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti podľa § 7, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov podľa § 23 ods. 1, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času podľa § 23 ods. 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

Prechodné ustanovenia

§ 62

(1) Patentový zástupca zapísaný v registri vedenom podľa doterajších predpisov je patentový zástupca podľa tohto zákona; komoramu vydá osvedčenie o zápise do zo- znamu a preukaz patentového zástupcu bez žiadosti.

(2) Za vysokoškolské vzdelanie podľa § 4 ods. 1 písm. c) a § 36 ods. 1 písm. c) sa považuje aj vysokoškol- ské vzdelanie získané na vysokej škole so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ale- bo jej právnych predchodcov.

(3) Odborná skúška zložená podľa doterajších predpi- sov sa považuje za odbornú skúšku podľa tohto zákona.

(4) Potvrdenia o zápise do zoznamu vydané podľa do- terajších predpisov strácajú platnosť vydaním osved- čenia podľa tohto zákona.

§ 63

(1) V konaní o disciplinárnom opatrení voči patentové- mu zástupcovi začatom podľa doterajších predpisov sa postupuje podľa tohto zákona; pri určení disciplinárneho

Strana 3334 Zbierka zákonov č. 344/2004 Čiastka 145

13) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

opatrenia sa použijú doterajšie právne predpisy, ak je to pre disciplinárne obvineného priaznivejšie. Obdobne sa postupuje aj v konaní o odvolaní a obnove konania.

(2) V konaní o pozastavení výkonu činnosti patento- vého zástupcu alebo o vyčiarknutí zo zoznamu začatom podľa doterajších predpisov sa postupuje podľa tohto zákona.

(3) V konaní o zápise do zoznamu a o zápise zmien do zoznamu začatom podľa doterajších predpisov sa po- stupuje podľa tohto zákona.

§ 64

(1) Práva, povinnosti a majetok Komory patentových zástupcov zriadenej podľa doterajších právnych pred- pisov vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na komoru zriadenú podľa tohto zákona.

(2) Orgány komory a poradné orgány komory zvolené podľa doterajších predpisov vykonávajú činnosť ako orgány komory podľa tohto zákona do konca svojho funkčného obdobia.

(3) Stavovské predpisy prijaté orgánmi komory podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do prijatia stavovských predpisov podľa tohto zákona, najdlhšie však do konania najbližšej konferencie patentových zá- stupcov.

§ 65

Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa: 1. zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z.,

2. vyhláška Federálneho úradu pre vynálezy č. 350/1991 Zb. o odmeňovaní patentových zástup- cov.

Čl. II

Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch sa dopĺňa takto:

§ 49 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizá-

ciu vnútorného trhu podľa osobitného predpisu14) opatrí potvrdením o vykonateľnosti15) úrad.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú: „14) Článok 71 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra

2001 o dizajnoch Spoločenstva. 15) § 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“.

Čl. III

Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 36a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: „(3) Vykonateľné rozhodnutie Úradu pre harmonizá-

ciu vnútorného trhu podľa osobitného predpisu9a) opatrí potvrdením o vykonateľnosti9b) úrad.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú: „9a) Článok 82 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993

a o ochrannej známke Spoločenstva. 9b) § 275 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.“.

Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Čiastka 145 Zbierka zákonov č. 344/2004 Strana 3335

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.


Legislation Is implemented by (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s)) Is superseded by (3 text(s)) Is superseded by (3 text(s))
Historical Versions Repeals (2 text(s)) Repeals (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SK047