About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law Amending the Law on Administrative Fees, Bosnia and Herzegovina

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2004 Dates Entry into force: September 29, 2004 Adopted: July 29, 2004 Type of Text IP-related Laws Subject Matter IP Regulatory Body, Other, Industrial Property

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Bosnian Zakon o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama        

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 42.sjednici Predstavničkog doma, održanoj dana 27. jula 2004. godine, i 27.sjednici Doma naroda, održanoj 29. jula 2004.godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

(„Službeni glasnik BiH 43/04)

Član 1.

U Zakonu o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br.16/02 i 19/02) u čl.21. i 28. riječi: "Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo finansija i trezora".

U članu 29. riječi: "ministrom civilnih poslova i komunikacija" zamjenjuju se riječima: "ministrom finansija i trezora".

Član 2.

U članu 3. (a) riječi: "nadležno ministarstvo" zamjenjuju se riječima: "Vijeće ministara Bosne i Hercegovine".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

IZMJENE I DOPUNE

TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI

(„Službeni glasnik BiH“ 43/04)

U Tarifi administrativnih taksi u TAR.br. 5. i 23. riječi: "Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo civilnih poslova".

Iza TAR.br.39 dodaju se poglavlja III., IV., V. i VI., sa TAR.br.40 do 82 koji glase:

"III - TAKSE NA SPISE I RADNJE ZA STICANJE I ODRŽAVANJE PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

1. Patent

TAR.broj 40.

a) Za prijavu patenta 5,00 KM

b) Za svaku stranicu sadržine prijave preko trideset stranica 1,00 KM

c) Za svaki patentni zahtjev preko desetog 1,00 KM

Napomena:

a) Fizička lica - podnosioci prijave, koji su ujedno pronalazači, plaćaju taksu iz ovog tar.broja u iznosu umanjenom za 50%

b) članovi Saveza inovatora BiH (SIBIH) ne plaćaju taksu iz ovog tar.broja.

TAR.broj 41.

Za zahtjev za potpuno ispitivanje prijave patenta 50,00 KM

Napomena:

Postupanje po zahtjevu iz ovog tarifnog broja uslovljeno je obaveznim prethodnim osiguranjem izvještaja o stanju tehnike.

TAR.broj 42.

Za dodjelu patenta prema članu 41. Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (patent sa skraćenim trajanjem) 20,00 KM

Za dodjelu patenta prema članu 41. Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini 30,00 KM

TAR.broj 43.

Za održavanje patenta:

a) I. godina 5,00 KM

b) II. godina 5,00 KM

c) III. godina 10,00 KM

d) IV. godina 18,00 KM

e) V. godina 20,00 KM

f) VI. godina 22,00 KM

g) VII. godina 24,00 KM

h) VIII. godina 26,00 KM

i) IX. godina 28,00 KM

j) X. godina i svaka sljedeća do XX. 30,00 KM

Napomena:

a) Fizička lica-podnosioci prijave, koji su ujedno i pronalazači, plaćaju takse iz ovog tar.broja u iznosu umanjenom za 50%.

b) Godišnja taksa iz ovog broja počinje teći danom podnošenja prijave, a uplaćuje se prije početka 12-mjesečnog perioda na koji se odnosi.

c) Ako godišnja taksa iz ovog tar.broja nije plaćena u roku, može se platiti u naknadnom 6- mjesečnom roku, i to u iznosu redovne takse uvećane za 50%.

TAR.broj 44.

Za rješenje po zahtjevu:

a) za upis u registar prijenosa prava ili licence 30,00 KM

b) za upis ostalih promjena u registar 15,00 KM

TAR.broj 45.

Za zahtjev za prestanak patenta u slučaju nekorištenja 50,00 KM

Za prijedlog za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju patenta 100,00 KM

TAR.broj 46.

Za prijedlog za utvrđivanje da je dopunska postala osnovna prijava patenta, odnosno da je dopunski patent postao osnovni patent 20,00 KM

TAR.broj 47.

Za zahtjev za pretvaranje prijave industrijskog dizajna u prijavu patenta, odnosno za pretvaranje prijave patenta u prijavu industrijskog dizajna 5,00 KM

TAR.broj 48.

Za zahtjev za prekoredno objavljivanje prijave patenta 20,00 KM

TAR.broj 49.

Za određivanje MKP broja (Međunarodna klasifikacija patenta) 5,00 KM

2. Žig

TAR.broj 50.

1. Za prijavu žiga:

a) osnovna taksa 20,00 KM

b) dodatna taksa, za svaku klasu roba i usluga preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga utvrđene Ničanskim aranžmanom(Ničanska klasifikacija) 1,00 KM

2. Za zahtjev za međunarodnu registraciju žiga 20,00 KM

Napomena:

Za prijavu kolektivnog žiga taksa iz ovog tar.broja plaća se u dvostrukom iznosu.

TAR.broj 51.

Za uređenje prijave žiga, ako robe i usluge nisu klasificirane prema Ničanskoj klasifikaciji:

a) po klasi 2,00 KM

b) po naznaci robe i usluge 1,00 KM

TAR.broj 52.

Za zahtjev za razdvajanje prijave žiga 20,00 KM

Za zahtjev za razdvajanje žiga 40,00 KM

TAR.broj 53.

Za održavanje prava na žig, za period od 10 godina:

a) osnovna taksa 30,00 KM

b) dodatna taksa, za svaku klasu roba i usluga preko tri klase Ničanske klasifikacije 2,00 KM

Napomena:

1. Za održavanje prava na kolektivni žig taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u dvostrukom iznosu.

2. Ako taksa iz ovog tarifnog broja nije plaćena u zakonskom roku, može se platiti u roku od šest mjeseci nakon isteka datuma važenja žiga i to u iznosu redovne takse uvećane za 50%.

TAR.broj 54.

Za rješenje po zahtjevu za upis u registar, i to:

a) promjene koje se odnose na žig (prijenos prava, statusne promjene oblika organiziranja nastale kod podnosioca prijave, odnosno nosioca žiga, sticatelja licence, franšize, odnosno zalogoprimaoca, ograničenje popisa roba i usluga) 15,00 KM

b) upis licence, podlicence, franšize, zaloga, prinudno izvršenje 20,00 KM

TAR.broj 55.

Za rješenje po zahtjevu:

a) za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga 100,00 KM

b) za prestanak žiga zbog nekorištenja 50,00 KM

TAR.broj 56.

Za zahtjev za ponovni upis žiga u registar 20,00 KM

3. Industrijski dizajn

TAR.broj 57.

Za prijavu industrijskog dizajna:

a) osnovna taksa 20,00 KM

b) dodatna taksa, za svaki industrijski dizajn kod višestruke prijave 10,00 KM

TAR.broj 58.

Za održavanje važenja industrijskog dizajna za period od 10 godina:

a) za jedan industrijski dizajn 60,00 KM

b) za svaki sljedeći industrijski dizajn, kod višestruke prijave 20,00 KM

TAR.broj 59.

Za rješenje po zahtjevu:

a) za upis prijenosa prava ili licence u registre 20,00 KM

b) za upis ostalih promjena u registre 15,00 KM

TAR.broj 60.

Za prijedlog za oglašavanje rješenja o priznanju industrijskog dizajna 100,00 KM

4. Geografska oznaka

TAR.broj 61.

Za upis u registar geografske oznake 20,00 KM

TAR.broj 62.

Za upis promjena u registar geografske oznake 15,00 KM

5. Žalba

TAR.broj 63.

Za žalbu komisiji za žalbe Instituta 20,00 KM

6. Zastupnici za zaštitu industrijskog vlasništva

TAR.broj 64.

Stručni ispit za zastupnika 100,00 KM

TAR.broj 65.

Popravni ispit za zastupnika 50,00 KM

TAR.broj 66.

Upis u registar zastupnika 50,00 KM

Upis promjena podataka u registar zastupnika 15,00 KM

TAR.broj 67.

Obnavljanje upisa u registru zastupnika, za svaku godinu 25,00 KM

7. Pretraživanje baza podataka

TAR.broj 68.

Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova, po jednom upitu, ukoliko su poznate robe, odnosno usluge ili klase, po identičnosti ukoliko nisu poznate robe, odnosno usluge ili klase, po podnosiocu, odnosno po posebno definiranom upitu 5,00 KM

Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova, po jednom upitu ukoliko nisu poznate robe, odnosno usluge ili klase 50,00 KM

TAR.broj 69.

Pretraživanje baza podataka prijava i priznatih patenata po jednom kriteriju 5,00 KM

TAR.broj 70.

Izrada izvještaja o stanju tehnike 30,00 KM

TAR.broj 71.

Za pretraživanje raspoloživog fonda industrijskog dizajna:

a) po zadatom nazivu proizvoda prema Lokarnskoj klasifikaciji za industrijski dizajn 15,00 KM

b) po jednom od kriterija 20,00 KM

8. Ostale radnje i spisi

TAR.broj 72.

Za zaključak po prijedlogu za vraćanje u pređašnje stanje 25,00 KM

TAR.broj 73.

Za zahtjev za produženje roka koji se određuje u toku postupka 15,00 KM

TAR.broj 74.

Za izdavanje uvjerenja o pravu prvenstva:

a) za jedan primjerak uvjerenja 15,00 KM

b) za svaki dodatni primjerak uvjerenja 5,00 KM

TAR.broj 75.

Za izdavanje izvoda iz registra prijavljenih i priznatih prava:

a) za jedan primjerak izvoda 5,00 KM

b) za svaki dodatni primjerak izvoda 2,00 KM

TAR.broj 76.

Za zahtjev za hitno ispitivanje uslova za priznanje prava 50,00 KM

IV - TAKSE NA SPISE I RADNJE U PODRUČJU CERTIFICIRANJA

TAR.broj 77.

Za certifikate i potvrde o usklađenosti proizvoda 45,00 KM

TAR.broj 78.

Za odobrenje za korištenje znaka usklađenosti proizvoda 30,00 KM

TAR.broj 79.

Za rješenje o ovlaštenju lica za obavljanje poslova ispitivanja, certificiranja i inspekcije proizvoda 40,00 KM

V - TAKSE NA SPISE I RADNJE U PODRUČJU MJERITELJSTVA

TAR.broj 80.

Za potvrdu o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uslova za mjerila 70,00 KM

TAR.broj 81.

Za rješenje o imenom znaku proizvođača predmeta od plemenitih metala 70,00 KM."

VI - TAKSE ZA SPISE I RADNJE U PODRUČJU AKREDITIRANJA

TAR.broj 82.

Za izdavanje akreditacije ili druge isprave kojom se utvrđuje kompetentnost za obavljanje određenih zadataka u području ocjenjivanja usklađenosti 50,00 KM


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s)) Is implemented by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. BA022