Dopolnilna pravila Svetovne organizacije za intelektualno lastnino za pravila alternativnega reševanja sporov pod domeno .eu

(v nadaljevanju: dopolnilna pravila)

(Pravila začnejo veljati 1. junija 2017.)

1. Področje uporabe

2. Razlaga pojmov

3. Komunikacija

4. Vložitev tožbe in prilog

5. Pregled izpolnjevanja formalnih zahtev

6. Imenovanje administratorja

7. Predložitev odgovora na tožbo in prilog

8. Postopki imenovanja senata

9. Izjava

10. Takse

11. Omejitev števila besed

12. Velikost in format datotek spisa

13. Poravnava

14. Odločba senata

15. Spremembe

16. Izključitev odgovornosti


1. Področje uporabe

(a) Povezava s pravili ADR. Ta dopolnilna pravila je treba razlagati in uporabljati v povezavi s Pravili alternativnega razreševanja sporov pod domeno .eu (v nadaljevanju: pravila ADR).

(b) Različica dopolnilnih pravil. Za administrativni postopek, ki se je začel izvajati s tožbo, se uporablja tista različica dopolnilnih pravil, ki je bila veljavna na dan vložitve tožbe.

2. Razlaga pojmov

Vsi pojmi, ki so razloženi v pravilih ADR, imajo enak pomen v teh dopolnilnih pravilih.

3. Komunikacija

(a) Načini. Na podlagi odstavka A(2)(c) pravil ADR se vsaka vloga, ki se lahko predloži ali se mora predložiti Arbitražnemu in mediacijskemu centru WIPO (»center«) ali senatu v skladu s temi pravili ADR, vloži na naslednji način:

(i) elektronsko prek spleta (e-pošta) na naslov, ki ga določi center, ali

(ii) prek spletnega sistema centra za vložitev in vodenje primerov.

(b) Arhiviranje. Center vzdržuje arhiv vse pisne komunikacije, ki jo prejme ali ki jo zahtevajo pravila ADR.

4. Vložitev tožbe in prilog

(a) Tožba s prilogami . Na podlagi odstavka A(2)(c) pravil ADR se tožba, vključno z vsemi prilogami, vloži elektronsko v celoviti obliki (v skladu z odstavkom 12(a) v nadaljevanju).

(b) Naslovna stran obvestila o vložitvi tožbe. Tožeča stranka mora poslati ali oddati svojo tožbo skupaj z naslovno stranjo obvestila o vložitvi tožbe, ki je opredeljena v prilogi A k tem pravilom in objavljena na spletišču centra. Tožeča stranka bo, kadar bo to mogoče, uporabila tisto različico, ki je v istem jeziku(-ih) kot v registracijski pogodbi(ah) za registracijo imen(a) domene, ki je (so) predmet tožbe.

(c) Preverjanje v registru . Center predloži registru zahtevek za preverjanje. Zahtevek za preverjanje bo vključeval zahtevek za blokado imena domene v skladu z odstavkom B(1)(e) pravil ADR.

(d) Navodila v zvezi z obvestilom o začetku postopka . V skladu z odstavkoma A(2)(b) in A(2)(c) pravil ADR pošlje center toženi stranki tožbo elektronsko skupaj z navodili, ki so opredeljena v prilogi B k tem pravilom in objavljena na spletišču centra. Center pošlje toženi stranki tudi obvestilo z informacijami o tožbi (v skladu z odstavkom A(2)(b)(ii) pravil ADR).

5. Pregled izpolnjevanja formalnih zahtev

(a) Obvestilo o pomanjkljivostih . Center v petih (5) delovnih dneh od prejema tožbe pregleda, ali tožba izpolnjuje formalne zahteve pravil ADR in dopolnilnih pravil, ter tožečo stranko obvesti o morebitnih pomanjkljivostih v tožbi.

Center v petih (5) delovnih dneh od prejema odgovora na tožbo pregleda, ali odgovor na tožbo izpolnjuje formalne zahteve pravil ADR in dopolnilnih pravil, ter obvesti toženo stranko o morebitnih pomanjkljivostih v odgovoru na tožbo.

(b) Ustavitev postopka . Če tožeča stranka ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil center, v roku, ki je določen v odstavku B(2)(b) pravil ADR (tj. v sedmih (7) dneh), center obvesti tožečo stranko, toženo stranko in register, da se tožba šteje za umaknjeno.

Postopek, kako lahko tožeča stranka izpodbija odločitev o ustavitvi postopka zaradi administrativnih pomanjkljivosti (v skladu z odstavkom B(2)(c) pravil ADR) je opisan v prilogi F.

6. Imenovanje administratorja zadeve

(a) Obvestilo. Center sporoči strankama ime in kontaktne podatke svojega zaposlenega, ki ga imenuje za administratorja zadeve in ki je odgovoren za vse administrativne zadeve, ki se nanašajo na spor, in komunikacijo s senatom.

(b) Odgovornosti. Administrator zadeve lahko zagotavlja senatu ali članu senata administrativno podporo, vendar ni pooblaščen za odločanje o vsebinskih zadevah v zvezi s sporom.

7. Predložitev odgovora na tožbo in prilog

Na podlagi odstavka A(2)(c) pravil ADR se odgovor na tožbo, vključno z vsemi prilogami, predloži elektronsko v celoviti obliki (v skladu z odstavkom 12(b) v nadaljevanju).

8. Postopki imenovanja senata

(a) Kandidati strank . Kadar mora stranka sporočiti imena treh (3) kandidatov, med katerimi center po proučitvi kandidatov enega imenuje za člana senata (tj. v skladu z odstavki B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) in B(4)(c) pravil ADR), ta stranka sporoči imena in kontaktne podatke svojih treh kandidatov z navedbo prednostnega vrstnega reda svojih kandidatov. Pri imenovanju člana senata center upošteva prednostni vrstni red, ki ga je navedla stranka, ob upoštevanju razpoložljivosti kandidatov.

(b) Predsednik senata

(i) Tretji član senata, ki je imenovan v skladu z odstavkom B(4)(d) pravil ADR, je predsednik senata.

((ii) V skladu z odstavkom B(4)(d) pravil ADR center imenuje predsednika senata s svojega objavljenega seznama razsodnikov.

(c) Pomanjkljivost odgovora na tožbo

Če tožena stranka ne predloži odgovora na tožbo v skladu z odstavkom B(3)(f) pravil ADR ali ne plača takse, določene v odstavku B(3)(c) pravil ADR, do roka, ki ga določi center, center imenuje senat, kot sledi:

(i) če se je tožeča stranka odločila za enočlanski senat, center imenuje člana senata s svojega objavljenega seznama razsodnikov;

(ii) če se je tožeča stranka odločila za tričlanski senat, center glede na razpoložljivost kandidatov imenuje enega člana senata s seznama, ki ga je predložila tožeča stranka, drugega člana senata in predsednika senata pa s svojega objavljenega seznama razsodnikov.

Postopek, kako lahko tožena stranka predloži ugovor proti obvestilu centra o pomanjkljivosti odgovora na tožbo (v skladu z odstavkom B(3)(g) pravil ADR), je opisan v prilogi G.

9. Izjava

V skladu z odstavkom B(5) pravil ADR mora kandidat pred svojim imenovanjem za razsodnika centru predložiti izjavo o nepristranskosti in neodvisnosti ter v ta namen uporabiti obrazec iz priloge C k tem pravilom, ki je objavljen tudi na spletišču centra.

10. Takse

TVeljavne takse za administrativni postopek so določene v prilogi D k tem pravilom in objavljene na spletišču centra.

11. Omejitev števila besed

(a) Število besed na podlagi odstavka B(1)(b)(10) pravil ADR je omejeno na 5.000 besed.

(b) Število besed na podlagi odstavka B(3)(b)(6) pravil ADR je omejeno na 5.000 besed.

(c) Za namene odstavka B(12) pravil ADR število besed ni omejeno.

12. Velikost in format datotek spisa

(a) Velikost in format datotek spisa na podlagi odstavka B(1)(b) pravil ADR morata ustrezati velikostim in formatom, ki so določeni v prilogi E k tem pravilom ali objavljeni na spletišču centra.

(b) Velikost in format datotek spisa na podlagi odstavka B(3)(b) pravil ADR morata ustrezati velikostim in formatom, ki so določeni v prilogi E k tem pravilom ali objavljeni na spletišču centra.

13. Poravnava

Če stranki skleneta poravnavo, še preden je imenovan senat, o tem obvestita center.

14. Odločba senata

Odločba senata vsebuje kratek povzetek v angleščini, kot zahtevajo pravila ADR. Odločba senata se objavi na spletišču centra.

15. Spremembe

Center lahko spremeni ta dopolnilna pravila po lastni presoji in o vsaki(h) taki(h) spremembi(ah) obvesti register najmanj devetdeset (90) koledarskih dni, preden začnejo veljati, razen če se vzajemno dogovorita kako drugače.

16. Izključitev odgovornosti

Razen v primeru namernega napačnega ravnanja senat, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino in center ne prevzemajo nobene odgovornosti do stranke, zadevnega registrarja ali registra za katero koli dejanje ali opustitev dejanja v povezavi z administrativnim postopkom.