World Intellectual Property Organization Aanvullende Voorschriften voor de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften

(de “Aanvullende Voorschriften”)

(van kracht vanaf1 juni 2017)

1. Reikwijdte

2. Definities

3. Communicaties

4. Indienen van Klacht en Bijlagen

5. Controle Formele Vereisten

6. Benoeming van Case Manager

7. Indienen van Reactie en Bijlagen

8. Procedure Benoeming Panel

9. Verklaring

10. Vergoedingen

11. Beperking Aantal Woorden

12. Bestandsgrootte en Format Modaliteiten

13. Minnelijke Schikking

14. Beslissing van Panel

15. Wijzigingen

16. Exoneratie


1. Reikwijdte

(a) Relatie met de ADR Voorschriften. Deze Aanvullende Voorschriften dienen te worden gelezen en gebruikt in samenhang met de .eu Alternative Dispute Resolution Voorschriften (de “ADR Voorschriften”).

(b) Versie van de Aanvullende Voorschriften. Deze versie van de Aanvullende Voorschriften is van kracht op de datum van het indienen van de Klacht en is van toepassing op de administratieve procedure die daarmee aanvangt.

2. Definities

Iedere term gedefinieerd in de ADR Voorschriften zal dezelfde betekenis hebben in deze Aanvullende Voorschriften.

3. Communicaties

(a) Modaliteiten. Op grond van Paragraaf A(2)(c) van de ADR Voorschriften, vindt elke communicatie met het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) of het Panel in overeenstemming met deze ADR Voorschriften plaats door middel van:

(i) een elektronisch bericht (e-mail) per adres zoals aangegeven door het Center; of

(ii) het Center’s online systeem voor het indienen en administreren van zaken.

(b) Archief. Het Center zal een archief bijhouden van alle ontvangen of onder de ADR Voorschriften vereiste communicaties.

4. Indienen van Klacht en Bijlagen

(a) Klacht en Bijlagen. Op grond van Paragraaf A(2)(c) van de ADR Voorschriften, zal de klacht en bijlagen in complete vorm elektronisch worden ingediend (in overeenstemming met de onderstaande Paragraaf 12(a)).

(b) Klacht Overdracht Dekblad. De Klager zal de Klacht in te dienen met het in Bijlage A hierbij opgenomen Dekblad zoals gepubliceerd op de website van het Center. Indien mogelijk zal de Klager de versie gebruiken die overeenkomt met de taal van de registratie overeenkomst(en) voor de domeinna(a)m(en) die het onderwerp van de Klacht is / zijn.

(c) Register Verificatie. Het Center zal een verzoek tot verificatie bij het Register indienen. Dit verificatieverzoek zal een verzoek bevatten om de domeinnaam te bevriezen in overeenstemming met Paragraaf B(1)(e) van de ADR Voorschriften.

(d) Instructies Kennisgeving van Klacht. In overeenstemming met Paragrafen A(2)(b) en A(2)(c) van de ADR Voorschriften, zal het Center de klacht elektronisch aan de Verweerder doorsturen tezamen met instructies als uiteengezet in Bijlage B hierbij en gepubliceerd op de website van het Center. Het Center zal ook een kennisgeving met informatie over de klacht aan de Verweerder doorsturen (in overeenstemming met Paragraaf A(2)(b)(ii) van de ADR Voorschriften).

5. Controle Formele Vereisten

(a) Kennisgeving Gebrek Klacht. Het Center zal, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht, controleren of de klacht voldoet aan de formele vereisten van de ADR Voorschriften en de Aanvullende Voorschriften en de Klager informeren over het gebrek / de gebreken daarin.

Het Center zal, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de reactie, controleren of de reactie voldoet aan de formele vereisten van de ADR Voorschriften en de Aanvullende Voorschriften en de Verweerder informeren over het gebrek / de gebreken daarin.

(b) Intrekking. Wanneer de Klager de gebreken zoals geïdentificeerd door het Center niet verbetert binnen de periode als voorgeschreven door Paragraaf B(2)(b) van de ADR Voorschriften (i.e., zeven (7) dagen), zal het Center de Klager, de Verweerder en het Register informeren over het als ingetrokken beschouwen van de klacht.

De Klager’s Betwisting van het intrekken van de Klacht door een administratief gebrek (op grond van Paragraaf B(2)(c) van de ADR Voorschriften) is uiteengezet in Bijlage F.

6. Benoeming van een Case Manager

(a) Bekendmaking. Het Center zal Partijen informeren over de naam en contactgegevens van haar werknemer die de Case Manager zal zijn, welke verantwoordelijk is voor alle administratieve zaken met betrekking tot het geschil en voor de communicatie met het Administratieve Panel.

(b) Verantwoordelijkheden. De Case Manager mag het Panel of de Panelist administratieve assistentie bieden, maar zal geen bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen ten aanzien van zaken van inhoudelijke aard in het kader van het geschil.

7. Indienen van een Reactie en Bijlagen

Op grond van Paragraaf (2)(c) van de ADR Voorschriften, zal de reactie en bijlagen in complete vorm elektronisch worden ingediend (in overeenstemming met de onderstaande Paragraaf 12(b)).

8. Benoeming van het Panel

(a) Partij-kanditaten. Wanneer een Partij de namen van drie (3) kandidaten dient op te geven teneinde het Center in staat te stellen hun benoeming als Panelist in overweging te nemen (i.e., in overeenstemming met Paragrafen B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) and B(4)(c) van de ADR Voorschriften), zal die Partij de namen en contactgegevens van de drie kandidaten in de volgorde van voorkeur geven. Bij de benoeming van de Panelist zal het Center, afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat, de volgorde van voorkeur respecteren.

(b) Panelvoorzitter

(i) De als derde benoemde Panelist zal in overeenstemming met Paragraaf B(4)(d) van de ADR Voorschriften de Panelvoorzitter zijn.

(ii) In overeenstemming met Paragraaf B(4)(d) van de ADR Voorschriften, zal het Center de Panelvoorzitter benoemen uit de door haar gepubliceerde lijst.

(c) Geen Ontvangst Reactie van de Verweerder op de Klacht

Als de Verweerder geen reactie in overeenstemming met Paragraaf B(3)(f) van de ADR Voorschriften indient of geen betaling doet zoals genoemd in Paragraaf B(3)(c) van de ADR Voorschriften binnen de door het Center gestelde termijn, zal het Center als volgt overgaan tot de benoeming van het Panel:

(i) Indien de Klager heeft gekozen voor een éénledig Panel, zal het Center een Panelist benoeming van de gepubliceerde lijst.

(ii) Indien de Klager heeft gekozen voor een drieledig Panel, zal het Center, afhankelijk van de beschikbaarheid, een Panelist benoemen van de door Klager ingediende namen en zal het Center de tweede en de Panelvoorzitter benoemen van zijn gepubliceerde lijst.

De Verweerder’s Betwisting van het Center’s Kennisgeving Geen Ontvangst Reactie (in overeenstemming met Paragraaf B(3)(g) van de ADR Voorschriften) is uiteengezet in Bijlage G.

9. Verklaring

In overeenstemming met Paragraaf B(5) van de ADR Voorschriften, voorafgaand aan de benoeming als Panelist, is een kandidaat verplicht aan het Center een Verklaring inzake Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid over te leggen door gebruik te maken van het formulier als uiteengezet in Bijlage C hierbij en gepubliceerd op de website van het Center.

10. Vergoedingen

De van toepassing zijnde vergoedingen voor de administratieve procedure zijn opgenomen in Bijlage D hierbij en gepubliceerd op de website van het Center.

11. Beperking Aantal Woorden

(a) Het maximaal aantal woorden als bedoeld in Paragraaf B(1)(b)(10) van de ADR Voorschriften zal 5000 woorden zijn.

(b) Het maximaal aantal woorden als bedoeld in Paragraaf B(3)(b)(6) van de ADR Voorschriften zal 5000 woorden zijn.

(c) Voor de doeleinden van Paragraaf B(12) van de ADR Voorschriften, zal er geen maximaal aantal woorden zijn.

12. Bestandsgrootte en Format Modaliteiten

(a) De bestandsgrootte en format modaliteiten als bedoeld in Paragraaf B(1)(b) van de ADR Voorschriften zullen zijn zoals uiteengezet in Bijlage E hierbij en gepubliceerd op de website van het Center.

(b) De bestandsgrootte en format modaliteiten zoals genoemd in Paragraaf B(3)(b) van de ADR Voorschriften zullen zijn zoals uiteengezet in Bijlage E hierbij en gepubliceerd op de website van het Center.

13. Minnelijke Schikking

Indien Partijen voor de benoeming van het Panel een minnelijke schikking treffen, zullen de Partijen het Center hiervan op de hoogte stellen.

14. Panel Beslissing

De Beslissing van het Panel zal een korte samenvatting in het Engels bevatten zoals voorgeschreven door de ADR Voorschriften. De Beslissing van het Panel zal worden gepubliceerd op de website van het Center.

15. Wijzigingen

Het Center mag deze Aanvullende Voorschriften te allen tijde wijzigen en zal het Register hiervan tenminste negentig (90) kalenderdagen voor het van kracht gaan van deze wijzigingen op de hoogte stellen, tenzij anders overeengekomen.

16. Exoneratie

Met uitzondering van opzettelijke overtredingen zijn, het Panel, de World Intellectual Property Organization en het Center niet aansprakelijk jegens een partij, een betrokken registrar of het Register voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten in het kader van de administratieve procedure.