Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas .eu alternatīvo strīdu izšķiršanas reglamenta papildu reglaments

(“Papildu reglaments”)

(spēkā no 2017. gada 1. jūnija)

1. Darbības joma

2. Termini

3. Saziņa

4. Sūdzības un pielikumu iesniegšana

5. Formālo prasību ievērošanas pārbaude

6. Lietas administratora iecelšana

7. Atbildes un pielikumu iesniegšana

8. Komisijas iecelšanas kārtība

9. Apliecinājums

10. Maksa

11. Vārdu skaita ierobežojumi

12. Failu izmēra un formāta prasības

13. Izlīgums

14. Komisijas lēmums

15. Grozījumi

16. Atbrīvojums no atbildības


1. Darbības joma

(a) Saistība ar Alternatīvās strīdu izšķiršanas reglamentu. Šis Papildu reglaments jālasa un jāizmanto saistībā ar .eu Alternatīvās strīdu izšķiršanas reglamentu (“ADR reglaments”).

(b) Papildu reglamenta versija. Administratīvajam procesam, kas uzsākts, pamatojoties uz sūdzību, tiek piemērota šī Papildu reglamenta versija, kura ir spēkā sūdzības iesniegšanas dienā.

2. Termini

Jebkuram ADR reglamentā definētajam jēdzieniem ir tāda pati nozīme arī šajā Papildu reglamentā.

3. Saziņa

(a) Kārtība. Ievērojot ADR reglamenta A(2)(c) punktu, jebkādi iesniegumi, kuri saskaņā ar šo ADR reglamentu varētu tikt iesniegti vai kuri jāiesniedz Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Šķīrējtiesas un mediācijas centram (“Centrs”) vai Komisijai, ir sniedzami vienā no šiem veidiem:

(i) elektroniskā pasta (e-pasta) vēstulē, izmantojot Centra norādīto adresi; vai

(ii) izmantojot Centra tiešsaistes lietu iesniegšanas un administrēšanas sistēmu.

(b) Arhīvs. Centrs uztur arhīvu, kurā ietverta visa saziņa, kas saņemta vai pieprasīta atbilstoši ADR reglamentam.

4. Sūdzības un pielikumu iesniegšana

(a) Sūdzība ar pielikumiem. Ievērojot ADR reglamenta A(2)(c) punktu, sūdzība kopā ar jebkādiem pielikumiem ir jāiesniedz elektroniski aizpildītas veidlapas formā (saskaņā ar 12(a) punktu zemāk).

(b) Sūdzības nosūtīšanas pavadvēstule. Sūdzības iesniedzējam jānosūta vai jānodod sūdzība kopā ar tai pievienotu Sūdzības nosūtīšanas pavadvēstuli, kura pievienota A pielikumā un publicēta Centra mājaslapā. Ja iespējams, sūdzības iesniedzējam jāizmanto dokumenta versija, kura ir tajā pašā valodā/-ās, kādā sagatavots/-i domēna vārda/-u reģistrācijas līgums/-i, par kuru/kuriem iesniegta sūdzība.

(c) Pārbaude Reģistrā. Centrs nosūta Reģistram pārbaudes pieprasījumu. Pārbaudes pieprasījums saturēs pieprasījumu bloķēt domēna vārdu saskaņā ar ADR reglamenta B(1)(e) punktu.

(d) Sūdzības paziņošanas norādījumi. In accordance with Paragraphs A(2)(b) and A(2)(c) of the ADR Rules, the Center shall forward the complaint electronically to the Respondent together with the instructions set out in B pielikumā un publicēti Centra mājaslapā. Centrs pārsūta Atbildētājam arī paziņojumu, kurā ietverta informācija par sūdzību (saskaņā ar ADR reglamenta A(2)(b)(ii) punktu).

5. Formālo prasību ievērošanas pārbaude

(a) Paziņojums par trūkumiem. Centrs piecu (5) darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas izskata sūdzību, izvērtējot tās atbilstību formālajām prasībām, kas noteiktas ADR reglamentā un Papildu reglamentā, un informē Sūdzības iesniedzēju par jebkādiem konstatētajiem trūkumiem.

Centrs piecu (5) darba dienu laikā pēc atbildes saņemšanas izskata atbildi, izvērtējot tās atbilstību formālajām prasībām, kas noteiktas ADR reglamentā un Papildu reglamentā, un informē Atbildētāju par jebkādiem konstatētajiem trūkumiem.

(b) Atsaukums. Ja termiņā, kas norādīts ADR reglamenta B(2)(b) punktā (proti, septiņu (7) dienu laikā), Sūdzības iesniedzējs nenovērš jebkādus Centra norādītos trūkumus, Centrs informē Sūdzības iesniedzēju, Atbildētāju un Reģistru par to, ka sūdzība uzskatāma par atsauktu.

Sūdzības iesniedzēja pieteikums par sūdzības atsaukšanas apstrīdēšanu administratīvu trūkumu dēļ (saskaņā ar ADR reglamenta B(2)(c) punktu) aprakstīts F pielikumā.

6. Lietas administratora iecelšana

(a) Paziņojums. Centrs sniedz Pusēm tā darbinieka vārdu un kontaktinformāciju, kurš būs attiecīgās lietas administrators un kurš būs atbildīgs par visiem administratīvajiem jautājumiem saistībā ar strīdu un saziņu ar Administratīvo komisiju.

(b) Pienākumi. Lietas administrators var sniegt administratīva rakstura palīdzību Komisijai vai Šķīrējtiesnesim, taču viņam vai viņai nav tiesību pieņemt lēmumus pēc būtības saistībā ar strīdu.

7. Atbildes un pielikumu iesniegšana

Ievērojot ADR reglamenta A(2)(c) punktu, atbildi kopā ar jebkādiem pielikumiem jāiesniedz elektroniski aizpildītas veidlapas formā (saskaņā ar 12(b) punktu zemāk).

8. Komisijas iecelšanas kārtība

(a) Pušu kandidāti. Ja puse tiek aicināta iesniegt trīs (3) kandidātu vārdus, kurus Centrs izvērtē, ieceļot Šķīrējtiesnesi (proti, saskaņā ar ADR reglamenta B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) un B(4)(c)) punktu), šai Pusei jāiesniedz šo trīs kandidātu vārdi un kontaktinformācija prioritārā secībā. Ieceļot Šķīrējtiesnešus, Centrs ievēro attiecīgās Puses noteikto prioritāro secību atkarībā no attiecīgo personu pieejamības.

(b) Komisijas priekšsēdētājs

(i) Trešais Šķīrējtiesnesis, kurš iecelts saskaņā ar ADR reglamenta B(4)(d) punktu, ir Komisijas priekšsēdētājs.

(ii) Saskaņā ar ADR reglamenta B(4)(d) punktu Centrs ieceļ Komisijas priekšsēdētāju no sava publicētā saraksta.

(c) Atbildētāja saistību neizpilde

Ja Atbildētājs neiesniedz atbildi saskaņā ar ADR reglamenta B(3)(f) punktu vai arī neveic ADR reglamenta B(3)(c) punktā paredzēto maksājumu Centra noteiktajā termiņā, Centrs ieceļ Komisiju, ievērojot šādu kārtību:

(i) Ja Sūdzības iesniedzējs ir izvēlējies, ka Komisija sastāv no viena šķīrējtiesneša, Centrs ieceļ Šķīrējtiesnesi no sava publicētā saraksta.

(ii) Ja Sūdzības iesniedzējs ir izvēlējies, ka Komisija sastāv no trīs šķīrējtiesnešiem, Centrs ieceļ vienu Šķīrējtiesnesi no Sūdzības iesniedzēja norādītajiem kandidātiem atkarībā no attiecīgo personu pieejamības un otru Šķīrējtiesnesi, un Komisijas priekšsēdētāju no sava publicētā saraksta.

Atbildētāja pieteikums, ar kuru tiek apstrīdēts Centra paziņojums par Atbildētāja saistību neizpildi (saskaņā ar ADR reglamenta B(3)(g) punktu), aprakstīts G pielikumā.

9. Apliecinājums

Saskaņā ar ADR reglamenta B(5) punktu kandidātam pirms iecelšanas par Šķīrējtiesnesi jāiesniedz Centram objektivitātes un neatkarības apliecinājums, izmantojot veidlapu, kas pievienota šī dokumenta C pielikumā un publicēta Centra mājaslapā.

10. Maksa

Administratīvajam procesam piemērojamās maksas norādītas šī dokumenta D pielikumā un publicētas Centra mājaslapā.

11. Vārdu skaita ierobežojumi

(a) ADR reglamenta B(1)(b)(10) punktā paredzētajam aprakstam vārdu skaits ir noteikts līdz 5000 vārdiem.

(b) ADR reglamenta B(3)(b)(6) punktā paredzētajam aprakstam vārdu skaits ir noteikts līdz 5000 vārdiem.

(c) ADR reglamenta B(12) punktā paredzētajam lēmumam vārdu skaits netiek ierobežots.

12. Failu izmēra un formāta prasības

(a) ADR reglamenta B(1)(b) punktā noteikto dokumentu failu izmēra un formāta prasības ir noteiktas šī dokumenta E pielikumā un publicētas Centra mājaslapā.

(b) ADR reglamenta B(3)(b) punktā noteikto dokumentu failu izmēra un formāta prasības ir noteiktas šī dokumenta E pielikumā un publicētas Centra mājaslapā.

13. Izlīgums

Ja puses vienojas par izlīgumu pirms tiek iecelta Komisija, puses par to paziņo Centram.

14. Komisijas lēmums

Komisijas lēmumā tiek ietverts īss kopsavilkums angļu valodā, kā tas noteikts ADR reglamentā. Komisijas lēmums tiek publicēts Centra mājaslapā.

15. Grozījumi

Centrs ir tiesīgs grozīt šo Papildu reglamentu pēc saviem ieskatiem, informējot Reģistru par jebkādiem grozījumiem vismaz deviņdesmit (90) kalendārās dienas pirms grozījumu stāšanās spēkā, ja vien nav panākta cita abpusēja vienošanās

16. Atbrīvojums no atbildības

Ja vien nav izdarīts tīšs pārkāpums, ne Komisija, ne Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija, ne Centrs nav atbildīgs pret pusēm, attiecīgo reģistratoru vai Reģistru par jebkādu rīcību vai bezdarbību saistībā ar administratīvo procesu.