WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2020-0024

1. Sökande

Sökanden är P.B, Sverige. (”Sökanden”).

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Department, Arcannite Media Ltd., Belize (”Innehavaren”).

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <beckman.se> (”Domännamnet”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 23 april 2020. Innehavaren lämnade in ett Svar den 23 maj 2020.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 9 juni 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Innehavaren registrerade Domännamnet <beckman.se> den 17 mars 2020.

Sökanden bär efternamnet Beckman och utvecklar, marknadsför och säljer tjänster och produkter inom teknik, design och arkitektur genom olika företag eller i anställning. Sökanden är innehavare av den enskilda firman ”Beckman Creative” (registreringsdatum 30 juni 2010) och är vidare delägare i två olika bolag vars namn innehåller ”Beckman”. Ett av bolagen innehar även varumärket BECKMAN, reg.nr. 349926, som registrerades 9 november 2001.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <beckman.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Bakgrund och rättighet med rättsgrund i Sverige

Sökanden utvecklar, marknadsför och säljer tjänster och produkter inom teknik, design och arkitektur genom olika företag eller i anställning. Områden som bedrivs eller starkt relaterar till Internet- och datortjänster.

Domännamnet <beckman.se> är identiskt med hela eller delar av följande familjenamn, företagsnamn och registrerade varumärken som ger Sökanden rättsgrund till Domännamnet i Sverige:

Sökanden har släktnamnet Beckman, är innehavare av enskild firma ”Beckman Creative” (registreringsdatum 30 juni 2010) samt är delägare och VD i aktiebolaget ”Beckman Strandberg AB” (Org.nr. 559245–6064). Sökanden är även delägare i aktiebolaget ”Beckman Innovation AB” (org. nr. 556113-2654) som äger rättigheterna till varumärket BECKMAN (Nr. 349926, klass 7,9,11, registreringsdag 9 november 2011).

Sökanden och Sökandens företag innehar ett flertal domännamnsregistreringar med ordet ”beckman” som inledande orddel i varje domännamn, exempelvis i <beckmancreative.se>, <beckmanstrandberg.se> och <beckman-inno.se>.

Nuvarande Innehavares agerande i ond tro och avsaknad av rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren, Arcanite Media Ltd., saknar rätt eller berättigat intresse till domänen <beckman.se>. Domänen har registrerats enbart i ond tro med syftet att säljas vidare till intressenter till namnet eller varumärket BECKMAN. Detta stöds av nedan beskrivna fakta:

Innehavaren har inga försvarbara affärsmässiga intressen till domänen inom internettjänster, datortjänster eller andra affärsområden. Innehavaren bedriver ingen verksamhet som på något sätt kommer Internetstiftelsen, svensk välfärd eller svensk IT-industri till gagn. Innehavaren saknar anknytning till Sverige och hindrar medvetet Sökandens registrering av domännamnet. Innehavaren har inte någon relation till familjenamnet Beckman eller äger varumärken eller rätt att använda varumärken som innehåller namnet ”Beckman”.

Från och med 20 april 2020 innehåller <beckman.se> endast en samling så kallade spam-länkar med titlar såsom ”Snabba lån”, ”SMS Lån” och ”Bilförsäkring” samt uppmaningen ”Köp denna domän”.

Sökanden hänvisar till följande WIPO-ärenden där innehavaren fråntagits domännamn på grund av bevisad ond tro och avsaknad av berättigat intresse:

MAJE S.A.S v. S.M.M.J., WIPO Case No. DSE2017-0031; Guideline AS v. Domain Department, Arcanite Media Ltd, WIPO Case No. DSE2018-0015; Facebook Inc. v. Bogdan Surdu and Arcanite Media Ltd, WIPO Case No. DRO2019-0001; Andrey Ternovskiy dba Chatroulette v. Arcanite Media Ltd., WIPO Case No. DRO2019-0003; Swedish Match North Europe AB v. Arcanite Media Ltd., WIPO Case No. DSE2019-0055.

Sökanden har skickat in bevisning i form av registreringsbevis för de ovan nämnda företagen och varumärket BECKMAN samt en screen shot från sökträff från <beckman.se>.

B. Innehavaren

Bakgrund

Personerna bakom Arcanite Media Ltd. (”Arcanite Media” eller ”Bolaget”) har sedan 2004 nyregistrerat och handlat aktivt med generiska domännamn under flera toppdomäner och är idag en av Sveriges större innehavare av domännamn. Arcanite Media inkorporerades i juli 2014 i syfte att konsolidera domänportföljerna hos dess ägare. Arcanite Media är specialiserade på värdefulla generiska domännamn och är idag primärt aktiva inom förvärv och förvaltning av dessa tillgångar. Bolaget äger och utvecklar även hemsidor med tematiskt innehåll och genererar ”leads” åt svenska och utländska företag, däribland Booking.com, Hotels.com, Pokerstars samt Sephora.

Då alla generiska domännamn sedan länge är registrerade sker allt färre och färre nyregistreringar utan domänerna köps oftast via auktioner eller genom att direkt kontakta befintliga innehavare. Därutöver så skannar man av så kallade ”droplistor” under 18 olika toppdomäner, inklusive den svenska toppdomänen – SE. Bolaget använder sig av en egenutvecklad värderingsalgoritm som är baserad på över 30 olika variabler för att avgöra om ett domännamn är värdefullt. Dessa variabler inkluderar bland annat ordlistor, sökvolymer på Google, artikelstatistik, TLD-tillgänglighet, etcetera.

Nästan alla domäner som idag innehas av Bolaget ses som långsiktiga investeringar och det finns sällan en avyttringshorisont för enstaka domännamn.

För- och efternamnsdomäner

Efter inspiration från det amerikanska bolaget Hover (www.hover.com) och deras ”namndomäner” så började man redan 2010 att sammanställa statistik över alla för- och efternamn i Sverige med syfte att registrera motsvarande domännamn under .SE för att eventuellt hyra ut domännamnet eller e-mailen vid ett senare skede. Alla lediga domännamn med över 200 innehavare registrerades vid tillfället och har därefter registrerats direkt då de eventuellt blivit lediga. Idag äger Bolaget flera av de mest förekommande namndomänerna i Sverige, som exempel kan följande nämnas: <Akerlund.se>, <Eleonora.se>, <Erik.se>, <Hurtig.se>, <Kristoffer.se>, <Lang.se>,<Lustig.se>, <Mikaela.se>, <Naslund.se>, <Valerie.se>, <Vestin.se>.

<Beckman.se> – Domänhistorik

Domännamnet <beckman.se> registrerades redan 1998. Under våren 2020 uppmärksammades Arcanite Media, med hjälp av att kontinuerligt följa .SE’s lista över domännamn som kan bli lediga (www.iis.se/data/bardate_domains.txt), om att Domännamnet <beckman.se> skulle bli ledigt. Då Domännamnet <beckman.se> ansågs vara extra värdefullt valde Bolaget att anlita den välrenommerade registraren Rymdweb för att försöka registrera Domännamnet så fort det skulle bli ledigt. Man betalade Rymdweb ca 2000 SEK för att registrera domänen samma sekund som den blev ledig den 17 mars 2020.

Avsaknad av unik rättighet för efternamnet Beckman

Sökanden kan med sitt efternamn Beckman omöjligt ses ha en unik rätt till ett domännamn som är ett mycket vanligt efternamn i Sverige samt internationellt.

- Det finns över 450 andra bolag enbart i Sverige, vars bolagsnamn innehåller ”Beckman”.
- Det finns över hundra olika .SE domäner som innehåller ”Beckman”.
- Det finns över 1500 personer bara i Sverige som bär efternamnet ”Beckman”.
- Termen ”Beckman” är direkt registrerad under dussintals andra toppdomäner, vilka innehas av andra än Sökanden.

Ond tro

Arcanite Media har ingen som helst relation till Sökanden, har aldrig hört talas om Sökanden och har aldrig varit i kontakt med Sökanden före det att vi blev kontaktade i april 2020. Sökanden eller dess bolag är inte allmänt kända varken bland privatpersoner eller företag och det får ses som ytterst osannolikt att någon annan skulle känna till Sökanden eller dess bolag heller.

Domännamnet har inte använts, används inte och kommer inte användas för att vilseleda eventuella kunder till Sökanden. Arcanite Media är en partner till Google och man visar på vissa domäner relevanta annonser för att generera intäkter, vilket är en del av både Bolagets och Google’s affärsmodell. Att detta är ett fullt legitimt användningsområde styrks även i det prejudicerade ATF-beslutet för <joy.se> ATF 616.

Att Sökanden menar att ”Innehavaren har inga försvarbara affärsmässiga intressen till domänen inom internettjänster, datortjänster eller andra affärsområden” är nästintill humoristiskt och tyder på en alarmerande okunskap kring immateriella tillgångar och internetmarknadsföring.

Den kontakt som skett med Sökanden var då Bolaget vänligt besvarade ett mail där sökanden frågade ”Yes, interested to know price” med ”Hej, den kan eventuellt vara till salu för €2500”. Bolaget har således aldrig kontaktat Sökanden och försökt sälja domännamnet utan enbart besvarat en inkommande fråga om vad det kostar att köpa domännamnet. Det är inte heller ond tro att faktiskt sälja ett generiskt domännamn och det styrks ytterligare av Internetstiftelsen själva: ”Det är, som exempel, inte i strid med gällande regler att sälja ett domännamn till någon som har ett liknande varumärke bara för att benämningarna är lika, eller att använda detta domännamn som en del av en länksamling. Det är bara om registreringen eller användningen av domännamnet har skett med kännedom om sökandens rättighet (i detta fall varumärke) som ond tro typiskt sett finns hos domännamnsinnehavaren”.

Berättigat intresse

Det bör framgå ganska tydligt att Bolaget definitivt har ett berättigat intresse för <beckman.se> och andra generiska domännamn.

Innehavaren har åberopat bevis i form av en screen shot av en sökning på bolag som innehåller ”Beckman” i Sverige, en lista över .se domäner som innehåller ”beckman”, en screen shot från Skatteverket avseende antalet personer som bär efternamnet Beckman, en lista över andra toppdomäner än .se där ”beckman” är registrerat samt en mailkonversation med Sökanden.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt 7.2 Registreringsvillkoren skall ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar:

a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett efternamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar, eller
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning.

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro; och

3. innehavaren icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Inledningsvis kan konstateras att det är bolagen och inte Sökanden som har firmarätt till ”Beckman Strandberg AB” och ”Beckman Innovation AB”. Vidare är det inte Sökanden utan ”Beckman Innovation AB” som är innehavare av varumärket BECKMAN, registreringsnummer 349926. Att Sökanden är delägare i dessa bolag ändrar inte detta faktum.

Sökanden har dock genom sitt efternamn en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 (c). Vid bedömningen om ett omtvistat domännamn är identiskt med eller liknar annans rättighet med rättsgrund i Sverige, ska bortses från den svenska nationella toppdomänen “.seˮ. Domännamnet <beckman.se> är således identiskt med Sökandens efternamn.

Vidare innehar Sökanden den enskilda firman ”Beckman Creative”, som registrerades den 30 juni 2010 och som därmed är skyddad som näringskännetecken. "Beckman” är dominerande i ”Beckman Creative”. Domännamnet <beckman.se> liknar således Sökandens registrerade firma ”Beckman Creative”.

Domännamnet är således identiskt med eller liknar rättigheter med rättsgrund i Sverige till vilka Sökanden kan visa rätt. Det första villkoret är därmed uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Av vad som framkommit förstår Tvistlösaren att Innehavaren visserligen registrerat Domännamnet <beckman.se> i syfte att hyra ut Domännamnet vid ett senare skede. Tvistlösaren anser dock att det framgått att Innehavaren registrerat Domännamnet på grund av den marknad som Innehavaren ansett finnas för uthyrning av Domännamnet givet det stora antal intressenter till Domännamnet som innehar rättigheter av liknande slag som Sökanden. Detta talar för att Domännamnet inte kommit till med specifikt Sökandens rättigheter i åtanke. Det har inte presenteras något som visar att Innehavaren vid registreringen eller användning av Domännamnet har känt till, eller har sökt utnyttja, de rättigheter som Sökanden åberopat (för ett liknande resonemang, se beslut i ATF-ärende med nummer 616 <joy.se>). Det har vidare inte presenterats något som visar att Sökandens rättigheter är välkända och därför troligt har känts till av Innehavare.

Det kan dessutom noteras att det föreligger viss skillnad mellan Domännamnet och Sökandens firma ”Beckman Creative”. Det har också framkommit att ett stort antal företag har namn som innehåller ”Beckman”. Även detta talar för att Innehavaren inte riktade sig särskilt mot Sökanden vid registreringen av Domännamnet.

Av den korrespondens mellan Sökanden och Innehavaren som åberopats framgår att Sökanden kontaktat Innehavaren för att undersöka möjligheterna att köpa Domännamnet och att Innehavaren svarat att Domännamnet eventuellt kunde vara till salu för att visst pris. Det har dock inte visats att Innehavaren gjort några säljförsök från sin sida.

Det finns inte heller något som talar för att Innehavaren använt Domännamnet för att utnyttja Sökandens näringskännetecken, eller för att störa eller hindra bedrivande av Sökandens verksamhet. Domännamnet har inte används på något sätt som kan kopplas till Sökandens verksamhet, någon verksamhet som konkurrerar med Sökandens verksamhet, eller på något annat vis indikerar någon koppling till Sökanden.

Vid en helhetsbedömning baserat på vad som framkommit i målet finner Tvistlösaren att kravet på att Domännamnet ska ha registrerats eller använts i ond tro av Innehavaren inte är uppfyllt.

Villkoret att Innehavaren ska ha registrerat eller använt Domännamnet i ond tro är således inte uppfyllt och ansökan ska därför lämnas utan bifall.

8. Beslut

Ansökan om överföring av Domännamnet <beckman.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Sökanden innehar rättigheter i form av efternamn och näringskännetecken som till sin lydelse är identiska med eller liknar Domännamnet.

Det har inte framkommit något i målet som talar för att Innehavaren har registrerat eller använt Domännamnet i ond tro i förhållande till Sökanden.

Ansökan om överföring av Domännamnet ska därför lämnas utan bifall.

Monique Wadsted
Datum: 24 juni 2020