WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2017-0031

1. Sökande

Sökanden är MM Sports AB, Sverige, företrädd av Groth & Co KB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Department, Arcanite Media Ltd., Belize.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <mmsport.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 29 november 2017. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 4 januari 2018. På grund av ett administrativt misstag skickade WIPO Center kompletteringen till Ansökan till Parterna den 18 januari 2018 och gav då även Innehavaren ytterligare fem dagar för att skicka in ett Svar. Innehavaren lämnade inte in något Svar.

WIPO Center utsåg Jan Rosén som ensam Tvistlösare i detta ärende den 31 januari 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

MM Sports AB registrerades 11 april 2007, organisationsnummer 556717-7240, och återgår på Sökandens enskilda firma MMSPORTS från år 2002. Sökanden innehar registrerade varumärket MM SPORTS, registreringsnummer 381845, för varor och produkter i klass 5, 25 och 29 (2006), samt varumärket MM SPORTS, registreringsnummer 523738, för kläder i klass 25 (2014). Dessutom innehar Sökanden varumärkena MM SPORTS FIGHTER SERIES, registreringsnummer 523372, för kläder i klass 25, och FIGURE FIT – ENHANCED CURVE BY MMSPORTS, registreringsnummer 531140. Sökanden registrerade domännamnet <mmsports.se> den 25 februari 2004.

Domännamnet <mmsport.se> registrerades den 16 mars 2016 av en privatperson. Domännamnet överfördes i oktober 2016 till Innehavaren.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat attdomännamnet <mmsport.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har beretts tillfälla att yttra sig över Sökandens yrkande, men har inte inkommit med något svar inom föreskriven tid eller eljest.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, att det för Innehavaren registrerade domännamnet <mmsport.se> liknar Sökandens varumärke MM SPORTS och dess firma MM SPORTS AB, att ursprunglig innehavare låtit registrera domännamnet i ond tro, att Innehavaren använt det i ond tro och att Innehavaren varken har någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.

Sökanden adresserade den person som initialt innehade domännamnet <mmsport.se> så snart man fått kännedom om registreringen, nämligen i augusti månad 2016 och uppmanade dåvarande innehavaren att överlåta domännamnet till Sökanden mot bakgrund av att den var förväxlingsbar med Sökandens firma och varumärken. Något svar erhölls inte och i oktober månad 2016 stod det klart att domännamnet flyttats till Innehavaren. Sökanden uppfattar överföring av domännamnet som ett sätt för en ondtroende innehavare att försvåra en korrekt hantering av ett omtvistat domännamn. Sökanden framhöll för Innehavaren på nytt, i mars och april 2017, likheterna mellan Sökandens kännetecken och det omtvistade domännamnet, att förväxlingsrisk förelåg och att det därför borde överlåtas till Sökanden. Innehavaren svarade på detta enbart att Sökanden skulle ge ett skäligt bud på domännamnet. Sökanden gav i september 2017 ett bud på SEK 5000, men fick inget svar från Innehavaren.

Det omtvistade domännamnet <mmsport.se> innehåller både firma och varumärken som tillkommer Sökanden, nämligen med undantag bara för bokstaven “s” som anger pluralformen hos Sökandens kännetecken. Det omtvistade domännamnet liknar därmed och är förväxlingsbart med Sökandens kännetecken. Innehavaren bedriver ingen verksamhet under domännamnet <mmsport.se>, känner väl till, liksom ursprunglig innehavare, förväxlingsproblematiken med Sökandens kännetecken, men har uppmanat Sökanden att avge bud på domännamnet. Innehavaren vill därmed uppenbarligen i ond tro söka ekonomisk vinning av domännamnet, men har ingen rätt eller berättigat intresse av detsamma.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte anfört något i saken.

7. Diskussion och Slutsatser

Ett domännamn ska enligt 7.2 i Registreringsvillkoren, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varumärke eller ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,

2. domän­namnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma, separagraf 7.2 i Registreringsvillkoren) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärttvistlösningen kan visa rätt

Innehavarens domännamn<mmsport.se> liknar i känneteckensrättslig mening Sökandens firma och flera av dess varumärken till vilka Sökanden visat rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Redan vid registreringen har initial innehavare sannolikt känt till Sökandens kännetecken och gjordes i vart fall underkunnig om förväxlingsriskerna med Sökandens kännetecken kort efter registreringen, något som efterhand klargjordes också för Innehavaren. Registreringen och innehavet synes bara skett för att söka ekonomisk vinning vid överlåtelse av domännamnet till Sökanden. Detta utgör en användning av domännamnet i ond tro i den mening som avses i Registreringsvillkoren.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Av vad som framkommit i saken kan Innehavaren inte anses ha någon rätt eller berättigat intresse av domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <mmsport.se> ska överföras till Sökanden.

Jan Rosén
Datum: 9 februari år 2018