WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Dynamiet Nederland B.V. v. Verontruste Particulieren

Zaaknr. DNL2017-0024

1. Partijen

Eiseres is Dynamiet Nederland B.V. uit Zoetermeer, Nederland, vertegenwoordigd door Wieringa Advocaten, Nederland.

Verweerder is Verontruste Particulieren uit America, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <dynamiet.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Totaaldomein B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 13 april 2017. Het Instituut heeft op 18 april 2017 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 april 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de geregistreerde contactgegevens van Verweerder overgelegd.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 25 april 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 15 mei 2017. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 16 mei 2017 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Willem Hoorneman op 15 juni 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is actief op het gebied van onder andere juridische diensten en ondersteunt tegen betaling consumenten bij het aanpassen en/of verwijderen van gegevens uit het Centraal Kredietinformatiesysteem dat wordt beheerd door het Bureau Kredietregistratie ("BKR"). Eiseres doet daarbij in veel gevallen een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens, die beperkingen stelt aan de mate waarin persoonsgegevens van kredietnemers mogen worden verwerkt.

Eiseres is sinds 2012 houdster van de handelsnamen "Dynamiet" en "Dynamiet Nederland" (de "Handelsnamen").

Eiseres is tevens houdster van het Benelux woordmerk DYNAMIET NEDERLAND, met inschrijvingsnummer 0978060 gedeponeerd op 13 mei 2015, geregistreerd voor klasse 45 (het "Merk").

SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat Verweerder door wijziging van de registratie op 10 april 2017 houder is geworden van de Domeinnaam. De website onder de Domeinnaam biedt informatie over het BKR en levert daarbij kritiek op de werkwijze van aantal betrokken dienstverleners, waaronder Eiseres.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt dat zij eigenaar is van het Merk en de Handelsnamen. De Domeinnaam is volgens Eiseres (nagenoeg) identiek aan het Merk en de Handelsnamen van Eiseres.

Verweerder heeft, aldus Eiseres, geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien Verweerder geen (ouder) merk heeft en hij de benaming "Dynamiet" verder niet rechtmatig gebruikt in het handelsverkeer en ook geen goederen of diensten onder deze naam aanbiedt. Eiseres stelt dat het enige belang van Verweerder bij zijn houderschap erin gelegen is om consumenten ervan te weerhouden met Eiseres in zee te gaan.

Eiseres acht de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Naar mening van Eiseres gebruikt Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk om de activiteiten van Eiseres te verstoren en schade aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van haar merk toe te brengen. Verweerder poogt, naar mening van Eiseres, verwarring te zaaien bij potentiële klanten van Eiseres, om hen vervolgens ervan te overtuigen geen zaken te doen met Eiseres. Eiseres stelt dat Verweerder gebruik maakt van Adwords gebaseerd op de Handelsnamen en het Merk van Eiseres. Het feit dat Verweerder een vals adres heeft opgegeven bij zijn registrar, bevestigt zijn kwade trouw.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres heeft een kopie van een merkregistratie overgelegd waaruit blijkt dat Eiseres houdster is van het Merk. Dit Benelux merk kwalificeert als merk met gelding in Nederland. Tevens heeft Eiseres bewijs overgelegd van gebruik van de Handelsnamen sinds 2012.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het Top-Level Domein ".nl" voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en het Merk en de Handelsnaam anderzijds (zie: Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Geschillenbeslechter merkt op dat de "Dynamiet" Handelsnaam in zijn geheel is opgenomen in de Domeinnaam. Voorts merkt de Geschillenbeslechter op dat "Dynamiet" het kenmerkende bestanddeel van het Merk is.

Op grond hiervan acht de Geschillenbeslechter de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met de betreffende Handelsnaam en het Merk van Eiseres. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1(b) van de Regeling dient Eiseres gemotiveerd te stellen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient Eiseres dit prima facie aannemelijk te maken (zie: Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; en LEGO Juris A/S v. M. Moench, WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien Eiseres hieraan voldoet, dan rust op Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij wel degelijk een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Eiseres heeft onbetwist gesteld dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, aangezien Verweerder geen (ouder) merk heeft en hij de benaming "Dynamiet" niet rechtmatig gebruikt in het handelsverkeer.

Dat Verweerder mogelijk een legitiem niet-commercieel belang heeft om kritiek te uiten op de diensten van onder meer Dynamiet Nederland en het hem vrij staat om in dit kader zijn mening daarover te uiten over de diensten van Dynamiet Nederland, biedt Verweerder niet het recht om dat onder een domeinnaam te doen die overeenkomt met de "Dynamiet" Handelsnaam en het Merk van Eiseres. Zie in dit kader onder meer NEINVER S.A. v. Giulio Dellapietra, WIPO Zaaknr. DNL2016-0008, alsmede de "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition" ("WIPO Overview 3.0"), secties 2.6.1 en 2.6.2:1

"2.6.1 To support fair use under UDRP paragraph 4(c)(iii), the respondent's criticism must be genuine and noncommercial; in a number of UDRP decisions where a respondent argues that its domain name is being used for free speech purposes the panel has found this to be primarily a pretext for cybersquatting, commercial activity, or tarnishment.

2.6.2 Panels find that even a general right to legitimate criticism does not necessarily extend to registering or using a domain name identical to a trademark (i.e., <trademark.tld> (including typos)); even where such a domain name is used in relation to genuine noncommercial free speech, panels tend to find that this creates an impermissible risk of user confusion through impersonation […]".

Op grond van het voorgaande heeft Eiseres naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, en heeft Verweerder, omdat geen verweer is gevoerd, niet aangetoond dat hij wel een dergelijk recht of legitiem belang heeft. De Geschillenbeslechter verwijst voorts naar de overwegingen onder Sectie 6.C. Derhalve is ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Daar de registratie van de Domeinnaam van latere datum is dan het Merk en de Handelsnamen van Eiseres en sowieso gezien het gebruik van de website, is het voor de Geschillenbeslechter duidelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van deze rechten van Eiseres.

Verweerder lijkt de Domeinnaam te gebruiken om de activiteiten van Eiseres te verstoren en schade aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van haar Merk toe te brengen. Het gebruik van de aan het Merk en "Dynamiet" gelijkende Adwords en het feit dat Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam een niet bestaand adres heeft opgegeven bij zijn registrar, wijst op kwade trouw. In dit verband merkt de Geschillenbeslechter op dat Verweerder geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om op enigerlei wijze het tegendeel te bewijzen. Daarmee is ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. Mochten Verweerder's motieven wel in meningsuiting liggen, dan zou hem de registratie vrij staan van een domeinnaam die geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <dynamiet.nl>, zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem Hoorneman
Geschillenbeslechter
Datum: 10 juli 2017


1 Hoewel de Eis is ingediend onder de Regeling en niet onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"), zal de Geschillenbeslechter, vanwege de overeenkomsten tussen deze regelingen, verwijzen naar UDRP precedent indien van toepassing.