WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep v. W. Loef

Zaaknr. DNL2017-0022

1. Partijen

De Eiser is Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep uit Almere, Nederland, intern vertegenwoordigd.

De Verweerder is W. Loef uit Leersum, Nederland, zelf vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <lotuskringgtg.nl> is geregistreerd bij SIDN via AXC.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 10 april 2017. Het Instituut heeft op dezelfde datum per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 11 april 2017 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 12 april 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 mei 2017. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 30 april 2017.

Op 2 mei 2017 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 1 juni 2017 heeft SIDN bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 16 juni 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Eiser is blijkens de inschrijving in het handelsregister actief op het gebied van gezondheidszorg en gezondheidszorgondersteunende diensten en activiteiten.

De onderhavige domeinnaam <lotuskringgtg.nl> is door de Verweerder op 26 september 2007 geregistreerd. Op het moment van het indienen van de Eis werd de website onder de onderhavige domeinnaam gebruikt in verband met aan de Eiser gerelateerde activiteiten (zie verder onder Sectie 5.A).

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

De Eiser is sinds 1998 onder de naam Lotuskring Gort Trauma Groep actief in de markt en verricht onder gebruik van deze naam diensten voor derden. De naam van de Eiser staat in de statuten van oprichting en is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De naam van de Eiser wordt gebruikt in al zijn uitingen naar buiten, waaronder op facturen en overeenkomsten. De website waar de onderhavige domeinnaam naar verwijst heeft tot heden het nut van de Eiser gediend door informatie te geven over de Eiser en de door hem verrichte diensten. De Eiser is er onlangs achter gekomen dat de Verweerder, die de echtgenoot van de voormalig penningmeester van de Eiser is, de houder van de onderhavige domeinnaam is. Volgens de Eiser heeft de Verweerder geen relatie tot de Eiser en is de Verweerder niet voornemens de onderhavige domeinnaam voor een legitiem belang in de vorm van informatieverschaffing over de diensten van de Eiser in stand te houden. Voorts stelt de Eiser dat de Verweerder weigert de onderhavige domeinnaam op een minnelijke wijze aan de Eiser over te dragen.

De Eiser heeft een conflict met de Verweerder en zijn echtgenote, waarvan de Verweerder op de website onder de onderhavige domeinnaam gewag maakt. De Eiser meent dat het om die reden aannemelijk is dat de Verweerder de Eiser in een kwaad daglicht wil stellen middels de website onder de onderhavige domeinnaam. De Eiser acht het voorts aannemelijk dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam heeft geregistreerd om de Eiser te beletten deze te gebruiken, dan wel de activiteiten van de Eiser te verstoren door te beletten dat de Eiser het aanbod van zijn diensten naar eigen inzicht kan aanpassen.

B. Verweerder

De Verweerder merkt op dat de geregistreerde naam van de Eiser volgens het handelsregister “Lotuskring Gort Trauma Groep” is en stelt dat “Lotuskringgtg” geen beschermde handelsnaam is omdat de Eiser deze naam nooit als zodanig heeft geregistreerd en het sinds 30 maart 2017 in het handelsregister vermelde
e-mailadres onder de onderhavige domeinnaam nooit heeft gebruikt.

De Verweerder voert voorts aan dat hij de onderhavige domeinnaam heeft geregistreerd zodat deze zijn eigendom is. De onderhavige domeinnaam is enkel gebruikt voor eenvoudige promotiedoeleinden en de website onder de onderhavige domeinnaam is door de Verweerder gemaakt voor hobbymatig gebruik door zijn echtgenote. De kosten voor de registratie en de hosting van de onderhavige domeinnaam zijn door de Verweerder in privé betaald, alle content op de website, die is momenteel deels offline is gezet, is door de Verweerder en zijn echtgenote aangeleverd. De Verweerder heeft onder de onderhavige domeinnaam ook een persoonlijke website draaien en als hij de onderhavige domeinnaam aan de Eiser zou moeten overdragen zou dat betekenen dat zijn persoonlijke content verloren gaat en opnieuw moet worden opgebouwd, hetgeen de Verweerder tijd kost.

De Verweerder betwist tenslotte dat hij de onderhavige domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Het plaatsen van zijn mededeling over het conflict tussen de Verweerder en de Eiser op de website is volgens de Verweerder het weergeven van een actueel feit dat onder de vrijheid van meningsuiting valt. Volgens de Verweerder mag de gewraakte melding op de website op ieder ander medium gepubliceerd worden. De Verweerder voert verder aan dat de Eiser ten onrechte niet bereid is om hem een financiële vergoeding te gegeven voor de overdracht van de onderhavige domeinnaam.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam; en

c. de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of de onderhavige domeinnaam identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten waarop de Eiser zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling het Top-Level Domein “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Hoewel dit niet zo uitdrukkelijk door de Eiser is gesteld, begrijpt de Geschillenbeslechter de stellingen van de Eiser zo, dat hij meent dat de onderhavige domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de naam van de Eiser waaronder de Eiser aan het maatschappelijk verkeer deelneemt

De vraag is derhalve of “Lotuskring Gort Trauma Groep” zodanig overeenstemt met “lotuskringgtg” dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Dat is naar mening van de Geschillenbeslechter het geval omdat de term “Lotuskring” in zijn geheel in de onderhavige domeinnaam is opgenomen en volgens het zaaksdossier “gtg” de door de Eiser gehanteerde verkorte vorm van “Gort Trauma Groep” is.

Er is derhalve voldaan aan het vereiste onder artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling, moet de Eiser aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft. Aan dit vereiste is door de Eiser voldaan indien hij prima facie aantoont dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam en indien de Verweerder nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als onder meer genoemd in artikel 3.1 van de Regeling.

De Eiser heeft summierlijk gesteld dat hij in de veronderstelling verkeerde dat hijzelf houder was van de onderhavige domeinnaam en dat de Verweerder geen relatie tot de Eiser heeft. De Geschillenbeslechter begrijpt deze stellingen zo dat de Eiser stelt geen toestemming te hebben gegeven voor de registratie en het (huidig) gebruik van de onderhavige domeinnaam door de Verweerder op eigen naam. Tussen partijen lijkt in confesso dat de Verweerder niet zelf een (handels)naam die gelijk is aan of overeenstemt met de onderhavige domeinnaam heeft. De Verweerder stelt daarentegen dat hij wel degelijk een recht heeft op de onderhavige domeinnaam omdat hij voor de registratie daarvan heeft betaald en zodoende de eigendom van de onderhavige domeinnaam heeft verworven, en dat hij een legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam om voor overdracht daarvan een financiële compensatie te bedingen.

De Geschillenbeslechter constateert dat de Verweerder geen toestemming heeft van de Eiser om de naam van de Eiser te blijven gebruiken nadat de Eiser heeft geconstateerd dat hij niet zelf de vrije beschikking over de onderhavige domeinnaam heeft. In het midden kan blijven of de Verweerder deze toestemming wel had toen hij de onderhavige domeinnaam op eigen naam registreerde en gedurende de tijd dat de website onder de onderhavige domeinnaam tot, blijkbaar, wederzijdse tevredenheid in verband met de activiteiten van de Eiser werd ingezet. Bij gebreke van toestemming voor het gebruik van de naam van de Eiser heeft de Verweerder derhalve geen eigen recht op de onderhavige domeinnaam.

Ook heeft de Verweerder niet aangetoond dat hij een legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam, die materieel overeenkomt met de naam van de Eiser als vereniging. Het gegeven dat de Verweerder heeft betaald voor de registratie en daardoor houder van de onderhavige domeinnaam is, is per definitiehet geval en toont geen eigen recht of belang van de Verweerder aan. Er moeten door de Verweerder bijzondere omstandigheden worden aangevoerd die de beoordeling anders zou maken. De Verweerder heeft aangevoerd dat hij de onderhavige domeinnaam wil behouden om zodoende een middel te hebben om de Eiser tot betaling van een vergoeding voor door de Verweerder verrichte diensten te dwingen. De Geschillenbeslechter kan niet uitsluiten dat het wellicht redelijk zou zijn dat de Eiser de Verweerder een zekere vergoeding betaalt die meer is dan de nominale registratiekosten van de onderhavige domeinnaam, maar de Regeling voorziet niet in de mogelijkheid om hierover te beslissen. Het bezet houden van een domeinnaam om druk op de Eiser uit te oefenen wordt daarentegen door geschillenbeslechters als te kwader trouw gebruik van de domeinnaam gezien (onder meer Onity S.L. v. Dolf Mulder, WIPO Zaaknr. DNL2012-0082; MapsTell B.V. v. Jean Klare [concepten en ontwerpen], WIPO Zaaknr. DNL2015-0048) en deze vorm van eigenrichting kan niet leiden tot het oordeel dat de Verweerder een legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. Ook leidt het feit dat de Verweerder zijn persoonlijke website onder de onderhavige domeinnaam heeft gehangen niet tot een andere conclusie, reeds omdat zulke content eenvoudig verplaatst kan worden.

De Eiser heeft derhalve ook voldaan aan het vereiste onder artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat de Eiser aantoont dat de registratie of het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is.

Het is niet in geschil dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam niet aan de Eiser wil overdragen zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Als gevolg daarvan houdt de Verweerder de onderhavige domeinnaam bezet, zodat de Eiser de domeinnaam niet kan gebruiken naar eigen inzicht, terwijl de domeinnaam wel op de Eiser’s naam is gebaseerd. De Verweerder heeft bovendien een mededeling over zijn geschil, blijkens een door de Eiser overgelegde screenprint, in ieder geval op de homepage van de website onder de onderhavige domeinnaam geplaatst, welke mededeling na protest van de Eiser niet onverwijld is verwijderd. De Verweerder kan weliswaar worden toegegeven dat hij de vrijheid heeft om zijn mening te ventileren, maar dat betekent niet dat de Verweerder tevens het recht heeft om dat onder de omstandigheden van dit geval met gebruikmaking van deze specifieke domeinnaam te doen.

De Geschillenbeslechter is derhalve van mening dat de Verweerder te kwader trouw gebruikt maakt van de onderhavige domeinnaam zodat ook aan het laatste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de onderhavige domeinnaam <lotuskringgtg.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 30 juni 2017