WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

MapsTell B.V. v. Jean Klare [concepten en ontwerpen]

Zaaknr. DNL2015-0048

1. Partijen

De Eiseres is MapsTell B.V. uit Landsmeer, Nederland, vertegenwoordigd door Boekx Advocaten, Nederland.

De Verweerder is Jean Klare [concepten en ontwerpen] uit Deventer, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <mapstell.nl> is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. (de “Registrar”).

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 3 september 2015. Het Instituut heeft op 3 september 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 4 september 2015 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 9 september 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 29 september 2015. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 29 september 2015.

Op 1 oktober 2015 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 16 november 2015 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 27 november 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Uit de stukken blijkt kort gezegd dat de Eiseres een onderneming van de heer Rompa is, die via haar website “www.mapstell.com” psychologische profielen op basis van associatieve cartografie en psychometrie aanbiedt. Voordien was de heer Rompa onder meer uitgever van de “Atlas van de Belevingswereld”, waarvan onder meer de Verweerder auteur was. De samenwerking tussen de heer Rompa en de Verweerder is in 2010 na jarenlange disharmonie beëindigd.

De Eiseres is in 2013 opgericht en is houdster van het Gemeenschapsmerk MAPSTELL, dat onder nummer op 29 januari 2015 is geregistreerd voor onder meer zakelijke advisering, het maken van gedragsprofielen in kaartvorm en psychologisch onderzoek (het “Merk”).

De onderhavige domeinnaam is door de Verweerder op 25 februari 2015 geregistreerd en gekoppeld aan een standaard “parking page” van de Registrar.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

De Eiseres voert aan dat zij sinds haar oprichting in oktober 2013 de handelsnaam “MapsTell” voert en houdster van het Merk is, en dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam voor haar neus heeft weggekaapt toen zij deze wenste te registeren en in gebruik te nemen.

De Verweerder en de heer Rompa zijn verwikkeld in een langdurige strijd over de vraag wie de bedenker van de destijds door de heer Rompa, en thans door de Verweerder, uitgegeven “Atlas van de Belevingswereld” is. De Verweerder volgt de activiteiten van de heer Rompa op de voet en heeft kennelijk uit onvrede over de gestrande samenwerking in het verleden en de daaruit voortvloeiende verongelijktheid de onderhavige domeinnaam geregistreerd. Het is onbetwist dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam zelf niet wil gebruiken. De Verweerder heeft derhalve geen recht of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam.

Tenslotte voert de Eiseres aan dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam heeft geregistreerd om te beletten dat de Eiseres deze in gebruik kan nemen, hetgeen te kwader trouw is. De Verweerder heeft weliswaar aangeboden om de onderhavige domeinnaam om niet aan de Eiser over te dragen, maar alleen als er aan twee eisen, waaraan de Eiser niet wil voldoen, wordt voldaan. Het kapen van een domeinnaam, om deze als “ruilmiddel” in te zetten in een zakelijk geschil kan volgens de Eiseres nimmer een zakelijk belang dienen.

B. Verweerder

De Verweerder betwist een aantal feiten met betrekking tot de gestrande samenwerking tussen hem en de heer Rompa, en wijst er op dat tussen hen een vaststellingsovereenkomst is gesloten. De Verweerder meent dat de producten en diensten van de Eiseres nauw verwant lijken aan, of in ieder geval duidelijk geïnspireerd zijn door de “Atlas van de Belevingswereld”, en regelmatig tot verwarring leiden bij het publiek met betrekking tot het auteurschap daarvan van de Verweerder.

Met de registratie van de onderhavige domeinnaam heeft de Verweerder niet bedoeld om de Eiseres te belemmeren en te hinderen. In dit verband stelt de Verweerder:

“De domeinnaam mapstell.com werd in december 2013 door [de Eiseres] geregistreerd. [De Eiseres] heeft er destijds bewust voor gekozen om aan het economisch verkeer deel te nemen met de domeinnaam mapstell.com. [De] Verweerder heeft de onderhavige domeinnaam pas in februari 2015 geregistreerd. Het duurde een jaar en tien maanden na de start van [de Eiseres] voor [de Eiseres] het gemis van de onderhavige domeinnaam opmerkte, een aantal maanden na de registratie daarvan door [de Verweerder]. [De Verweerder] heeft de onderhavige domeinnaam dus niet ‘voor de neus van [de Eiseres] weggekaapt’. Aangezien [de Eiseres] over de .com domeinnaam beschikt, wordt [zij] op geen enkele wijze belemmerd om [haar] producten en diensten in de markt te zetten.”

Bovendien heeft de Verweerder de onderhavige domeinnaam niet gebruikt op een wijze die te kwader

trouw is, noch voor eigen gewin, noch voor het omleiden van traffic naar eigen sites. Er zijn geen producten via de website onder de onderhavige domeinnaam verkocht of advertenties op te zien geweest, er is niet doorgelinkt naar een website van een concurrent en er is geen website aan gekoppeld waarin kwaad wordt gesproken over de Eiseres. De Verweerder heeft ook geen vergoeding gevraagd voor overdracht van de onderhavige domeinnaam en heeft deze ook niet na registratie te koop aangeboden aan de Eiseres. Er bestaat geen absoluut recht op een domeinnaam die wordt geregistreerd op basis van een “first come, first serve” systeem. Er bestaat derhalve geen wettelijke plicht om de onderhavige domeinnaam over te dragen, zelfs niet als die met een geregistreerd merk overeenkomt, tenzij er sprake is van kwade trouw, die er volgens de Verweerder niet is.

Alhoewel de Verweerder niet het vooropgezette doel had om de onderhavige domeinnaam te gebruiken om iets van de Eiseres gedaan te krijgen, was hij bereid om, toen hij door de raadsman van de Eiseres werd gesommeerd om de onderhavige domeinnaam aan de Eiseres over te dragen, tot overdracht over te gaan als de Eiseres aan een tweetal voorwaarden zou voldoen. Nu niet wordt voldaan aan de vereisten voor overdracht van de onderhavige domeinnaam, verzoekt de Verweerder de Geschillenbeslechter om de Eis af te wijzen.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiseres gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam; en

c. de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of de onderhavige domeinnaam identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten waarop de Eiseres zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het Top-Level Domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De Verweerder heeft terecht niet betwist dat de onderhavige domeinnaam identiek is aan het Merk, zodat de Eiseres heeft voldaan aan artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling, moet de Eiseres aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. Aan dit vereiste is door de Eiseres voldaan indien zij prima facie aantoont dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam en indien de Verweerder nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als genoemd onder artikel 3.1 van de Regeling.

Artikel 3.1 van de Regeling bepaalt dat er onder meer sprake is van een recht of legitiem belang van de Verweerder bij de onderhavige domeinnaam als zich een van de volgende omstandigheden voordoet:

a. voordat de [Verweerder] kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de [onderhavige] domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de [onderhavige] domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;

b. de [Verweerder] is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de [onderhavige] domeinnaam;

c. de [Verweerder] gebruikt de [onderhavige] domeinnaam voor legitieme
niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten.

Volgens de Eiseres heeft de Verweerder de onderhavige domeinnaam uit onvrede over het verleden geregistreerd en heeft hij geen intentie om de onderhavige domeinnaam te gebruiken. Alhoewel de Eiseres hier niet expliciet over is neemt de Geschillenbeslechter aan dat de Eiseres van mening is dat geen van de deze omstandigheden van artikel 3.1 van de Regeling van toepassing is. De Verweerder heeft niets aangevoerd waaruit blijkt dat wel sprake is van een omstandigheid die kwalificeert als een eigen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam. Dat de onderhavige domeinnaam beschikbaar was leidt in ieder geval niet tot de conclusie dat het vereiste recht of belang aan zijn zijde bestaat.

De Verweerder is er derhalve niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat hij een eigen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft, zodat de Eiseres ook heeft voldaan aan artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Eiseres meent dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, in het bijzonder omdat hij zodoende de Eiseres belet de onderhavige domeinnaam in gebruik te nemen, en weigert om de onderhavige domeinnaam onvoorwaardelijk aan de Eiseres over te dragen. De Eiseres heeft daarbij blijkbaar met name het oog op artikel 3.2 sub b van de Regeling.

De Verweerder geeft geen andere reden voor de registratie van de onderhavige domeinnaam dan dat deze domeinnaam beschikbaar was en dat het principe “first come, first serve” geldt. Die uitgangspunten gelden alleen als de “first come” te goeder trouw is (zie LACER,S.A. v. Constanti Gómez Marzo, WIPO Case No. D2001-0177), hetgeen in casu niet het geval is. Immers, de Verweerder was bekend met de Eiseres en het Merk, had zelf geen recht op of belang bij de onderhavige domeinnaam, en had volgens eigens stelling geen intentie om de onderhavige domeinnaam te gebruiken. Dat kan de Geschillenbeslechter niet anders opvatten dan dat de registratie van de onderhavige domeinnaam als doel had om haar bezet te houden en de Eiseres te belemmeren om haar in gebruik te nemen. In dit verband merkt de Geschillenbeslechter op dat het niet aan het subjectieve oordeel van de Verweerder is om te beslissen of de Eiseres wordt belemmerd om haar producten en diensten in de markt te zetten als zij al een domeinnaam met daarin haar Merk heeft. De registratie van de onderhavige domeinnaam is derhalve te kwader trouw zoals bedoeld in artikel 3.2 sub b van de Regeling.

Bovendien heeft de Verweerder, toen hij namens de Eiseres is gesommeerd om de onderhavige domeinnaam aan de Eiseres over te dragen, twee voorwaarden verbonden aan een eventuele overdracht die niets met de onderhavige domeinnaam als zodanig van doen hadden. Op deze wijze heeft de Verweerder de onderhavige domeinnaam gebruikt als drukmiddel om een oplossing te forceren voor een zakelijk dispuut dat geen betrekking had op de onderhavige domeinnaam. Ook waar de Verweerder stelt dat hij deze intentie niet had bij de registratie van de onderhavige domeinnaam, beoordeelt de Geschillenbeslechter dit gebruik van de onderhavige domeinnaam als te kwader trouw.

Er is derhalve ook voldaan aan de derde eis van artikel 2.1 van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de onderhavige domeinnaam <mapstell.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 7 december 2015