WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Mellon Medical B.V. v. Lin Rijksen

Zaaknr. DNL2015-0044

1. Partijen

Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland, vertegenwoordigd door AKD advocaten & notarissen, Nederland.

Verweerder is Lin Rijksen uit Leek, Nederland.

2. De Domeinnaamen

De onderhavige domeinnaam <mellonmedical.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via AXC.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 27 augustus 2015. Het Instituut heeft op 27 augustus 2015 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 augustus 2015 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 4 september 2015 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 september 2015. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 25 september 2015 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 19 oktober 2015 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een onderneming die zich vanaf april 2013 onder andere bezig houdt met de vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen. Eiser is houder van een tweetal Benelux merken, te weten:

- Het Benelux woordmerk MELLON, geregistreerd op 31 oktober 2014 onder nummer 1298613 voor de klassen 10, 42 en 45;

- Het Benelux beeldmerk:

logo


geregistreerd op 4 maart 2015 onder nummer 1305865 voor de klassen 10, 42 en 44.

Eiser gebruikt zelf de domeinnaam <mellonmedical.com>.

Verweerder heeft de Domeinnaam op 13 juni 2015 geregistreerd. De Domeinnaam wordt ten tijde van het schrijven van deze beslissing niet gebruikt. Uit door Eiser overgelegde screen prints van 26 augustus 2015 blijkt dat op de website onder de Domeinnaam voorheen een “sekszoekmachine” werd aangeboden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt – zakelijk weergegeven – het volgende.

Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend

Eiser stelt naast haar merkrechten handelsnaamrechten te hebben voor de handelsnamen Mellon Medical en Mellon. Onder deze namen zou zij haar onderneming sinds april 2013 actief voeren. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan zijn handelsnaam. Daarnaast stelt Eiser dat de Domeinnaam, althans het dominante en onderscheidende deel daarvan identiek is aan het woordmerk van Eiser. Zowel ten opzichte van de handelsnaam als het woordmerk geldt volgens Eiser dat er gevaar voor verwarring bestaat doordat derde partijen die op zoek zijn naar Eiser in hun computer de Domeinnaam intoetsen in de veronderstelling dat zij de website van Eiser krijgen, maar vervolgens terecht komen op een website die niet van Eiser is. Dergelijke bezoekers worden bovendien misleid over het karakter van de onderneming van Eiser. De website onder de Domeinnaam zou namelijk een sekszoekmachine bevatten die vervolgens zou doorleiden naar de websitesmet pornografisch materiaal (“www.xspeuren.nl” en “www.matchwereld.nl). Voor deze stelling heeft Eiser bewijs aan de hand van screen prints overgelegd.

Geen recht of legitiem belang Verweerder

Voorts stelt Eiser dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder voert geen onderneming onder de naam Mellon of Mellon Medical voor producten en/of diensten op medisch gebied, noch is Verweerder houder van enig merkrecht voor het woord Mellon. Daarnaast hoeft de Domeinnaam niet noodzakelijkerwijs gebruikt te worden voor een sekszoekmachine. De Domeinnaam is hiervoor zelfs misleidend omdat men een site met medische content verwacht.

Registratie te kwader trouw

Eiser stelt dat Verweerder te kwader trouw heeft gehandeld bij de registratie van de Domeinnaam. Verweerder zou onder de Domeinnaam een kosteloze sekszoekmachine voeren. Uit vaste jurisprudentie zou voortvloeien dat een dergelijke registratie kan worden gezien als een registratie te kwader trouw.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Onduidelijk is of de op deze procedure betrekking hebbende stukken Verweerder hebben bereikt. De gevolgen van gebruik door Verweerder van onjuiste, niet bestaande of niet meer actuele contactgegevens komen voor rekening van Verweerder. Nu de verzending van de stukken conform artikel 16.4 van de Regeling is geschied, zal de Geschillenbeslechter deze procedure behandelen alsof de stukken Verweerder hebben bereikt.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 en artikel 3 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

Een verweerder kan zijn eigen recht op of legitiem belang bij een domeinnaam onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Conform dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Bij gebreke van betwisting daarvan door Verweerder stelt de Geschillenbeslechter vast dat Eiser rechthebbende is op de onder 4 genoemde merken en dat Eiser daarvoor bescherming geniet in de Benelux (en daarmee in Nederland). Daarnaast stelt de Geschillenbeslechter vast dat Eiser de handelsnamen “Mellon” en “Mellon Medical” heeft gevoerd en voert.

Zowel het woordmerk als de handelsnaam Mellon maken onderdeel uit van de Domeinnaam. De Domeinnaam is daarnaast identiek aan de handelsnaam Mellon Medical. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het Top-Level Domein “.nl” voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en de handelsnaam anderzijds (zie: Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008 en Kassa Noord V.O.F. v. De Luca B.V., WIPO Zaaknr. DNL2009-0065).

Nu de handelsnaam van Eiser en de Domeinnaam identiek zijn oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiser. De vraag naar verwarringwekkende overeenstemming met de handelsnaam Mellon en het woordmerk MELLON behoeft naar het oordeel van de Geschillenbeslechter daarom geen behandeling.

De Eis voldoet derhalve aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij een domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de Vverweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eiser heeft onbetwist gesteld dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder zou namelijk geen onderneming onder de naam Mellon of Mellon Medical voeren en geen houder van enig merk zijn voor het woord Mellon. Verweerder zou de Domeinnaam louter gebruiken voor een sekszoekmachine.

Nu Eiser prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat deze een recht heeft op de Domeinnaam of daarbij een legitiem belang heeft. Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend en er ook overigens geen aanwijzingen zijn voor een mogelijk recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, acht de Geschillenbeslechter geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder bij de Domeinnaam aanwezig.

Op grond van het bovenstaande acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarmee is aan de eis van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser stelt dat de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw is gedaan en dat ook het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Eiser heeft zijn stelling onderbouwd door screen prints te overleggen van de website onder de Domeinnaam die wordt gebruikt voor een sekszoekmachine. Deze website linkt vervolgens door naar de websites “www.xspeuren.nl” en “www.matchwereld.nl”. Blijkens de screen prints bevatten deze beide websites pornografisch materiaal. Eiser heeft onbetwist gesteld dat de Domeinnaam naar deze websites doorlinkt. Hoewel de Domeinnaam ten tijde van deze uitspraak niet in gebruik lijkt, zal de Geschillenrechter voor de beoordeling van het geschil van de onbetwiste Eis uitgaan.

Gelet op de afbreuk aan de handelsnaam van Eiser, kan het doorlinken naar websites die pornografisch materiaal bevatten naar vaste jurisprudentie onder de Regeling een substantiële indicatie zijn dat er sprake is van kwade trouw (vergelijk hiervoor vooral Click Sales, Inc. v. W. van Asselt, WIPO Zaaknr. DNL2011-0062, maar tevens V&V Supremo Foods, Inc. v. pxlchk1@gmail.com, WIPO Zaaknr. D2006-1373, Susan Scheff v. Psyborgue, WIPO Zaaknr. D2008-1177 en Unamic/HCN B.V. v. D Visser, WIPO Zaaknr. DNL2014-0039).

Van belang is voorts dat “Mellon Medical” geen beschrijvende naam is voor sekszoekmachines op internet. Om die reden is het aannemelijk dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam wist van het bestaan van de handelsnaam van Eiser. Daarnaast had Verweerder door een simpele zoekopdracht via Google achter het bestaan van Eiser kunnen komen. Voor het registreren van een .nl-domeinnaam is een dergelijke zoekopdracht niet vereist, maar dat neemt niet weg dat domeinnamen voor eigen risico worden geregistreerd. Immers, artikel 8 van de Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders bepaalt (onder andere) dat de houder ervoor verantwoordelijk is dat de .nl-domeinnaam gelet op het gebruik geen inbreuk maakt op recht van derden of in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.

Gelet op het voorgaande overweegt de Geschillenbeslechter dat er geen enkel ander motief bij Verweerder kan worden gevonden voor registratie (en gebruik) van de Domeinnaam dan het doorleiden van internetgebruikers naar de sekszoekmachines met gebruikmaking van de verwarring die kan zijn ontstaan met de handelsnaam van Eiser. Op grond van artikel 3.2 sub d van de Regeling is zodoende sprake van registratie (en gebruik) te kwader trouw van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt zodoende dat ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling wijst de Geschillenbeslechter de vordering toe en beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <mellonmedical.nl>, zodat de Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter
Datum: November 12, 2015