About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Rotterdam Airport B.V. v. Roggeband

Zaaknr. DNL2013-0062

1. Partijen

Eiseres is Rotterdam Airport B.V. uit Rotterdam, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder is Roggeband uit Delft, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <rtha.nl> is geregistreerd bij SIDN via LeaseWeb Netherlands B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 3 december 2013. Het Instituut heeft op 3 december 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 5 december 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft de Eiseres op 12 december 2013 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl‑domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 december 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 januari 2014. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 2 januari 2014.

Op 6 januari 2014 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 30 januari 2014 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 11 februari 2014 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres exploiteert de luchthaven Rotterdam-Den Haag, en voert sinds 10 februari 2010 de handelsnaam Rotterdam The Hague Airport. Eiseres maakt sinds eind 2010 onder meer gebruik van de domeinnaam <rtha.com>.

Verweerder heeft de domeinnaam <rtha.nl> (de “Domeinnaam”) op 10 februari 2010 geregistreerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Op 10 februari 2010 heeft Eiseres haar handelsnaam gewijzigd in Rotterdam The Hague Airport en dit in een persbericht wereldkundig gemaakt. Ten behoeve van gebruik vanaf de naamswijziging heeft Eiseres de domeinnaam <rotterdamthehagueairport.nl> geregistreerd en in gebruik genomen. Omdat deze domeinnaam onpraktisch lang bleek heeft Eiseres de domeinnaam <rtha.com> verworven en geconstateerd dat de Domeinnaam reeds door Verweerder was geregistreerd. Om een juridische procedure te voorkomen heeft Eiseres aan Verweerder aangeboden om een vergoeding te betalen voor de Domeinnaam, maar partijen zijn het over de prijs niet eens geworden omdat Verweerder EUR 10.000 voor de overdracht van de Domeinnaam vroeg, die Eiseres niet bereid was om te betalen.

Eiseres heeft de naam “RTHA” als een van haar handelsnamen ingeschreven in het handelsregister. Door Verweerder is erkend dat er regelmatig “mistypings” voorkomen, waarmee Eiseres bedoelt dat er e-mails die aan het e-mailadres onder de domeinnaam <rtha.com> gestuurd moesten worden, per ongeluk naar het e‑mailadres onder de Domeinnaam zijn gestuurd. Dit is niet te voorkomen ondanks dat Eiseres hier bij haar relaties aandacht voor heeft gevraagd, zodat e-mails soms niet of niet tijdig aankomen waardoor Eiseres schade kan leiden.

Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam omdat er geen gebruik van wordt gemaakt, anders dan dat al drie jaar wordt aangekondigd dat de Domeinnaam voor een “internetconcept” is geregistreerd. Eiseres stelt dat het wel heel toevallig is dat de Domeinnaam op dezelfde dag is geregistreerd als waarop Eiseres haar naamswijziging heeft gecommuniceerd. Het is volgens Eiseres derhalve duidelijk dat Verweerder de Domeinnaam niet voor eigen gebruik heeft geregistreerd, maar voor geldelijk gewin. Verweerder heeft ook nooit e-mails vanaf de Domeinnaam gestuurd, maar altijd vanaf andere domeinnamen.

Doordat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd op het moment van de aankondiging van de naamswijziging van Eiseres en hij nog nooit van de Domeinnaam gebruik heeft gemaakt, staat vast dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om van Eiseres voor overdracht van de Domeinnaam veel geld te kunnen ontvangen. Het bedrag van EUR 10.000 dat Verweerder voor overdracht van de Domeinnaam vroeg, staat in geen verhouding tot de registratiekosten van de Domeinnaam, zodat registratie van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied.

B. Verweerder

Verweerder wijst erop dat Eiseres op 15 december 2010 haar handelsnaam Rotterdam The Hague Airport in het handelsregister heeft ingeschreven en pas op 4 oktober 2013 de handelsnaam RTHA, beide met als ingangsdatum 2 oktober 2010. Toen Verweerder de Domeinnaam registreerde heeft hij niet van de handelsnaam RTHA kunnen weten. In 2010 heeft Eiseres nooit gesproken over de handelsnaam RTHA bij haar pogingen om de Domeinnaam te verwerven. Google alerts binnen het Nederlandse taalgebied voor de zoekterm “rtha” hebben Verweerder pas sinds 2012 bereikt. Het feitelijke gebruik van de handelsnaam RTHA lijkt Verweerder daarmee van latere datum dan de datum waarop Verweerder de Domeinnaam registreerde, en de handelsnaam is minder ingeburgerd dan Eiseres claimt - zeker in de jaren 2010 en 2011. De website van Eiseres is pas meer dan een half jaar na de registratiedatum van de Domeinnaam overgebracht naar de domeinnaam <rotterdamthehagueairport.nl> en het e-mailverkeer van Eiseres is pas na november/december 2010 of zelfs pas begin 2011 begonnen met een @rtha.com-adressenreeks.

Verweerder gebruikt de Domeinnaam sinds februari 2010 voor afhandeling van e-mailverkeer van Verweerder en medestanders. De afgelopen drie jaar heeft Verweerder naar vermogen verzenders van e‑mails aan de Domeinnaam in plaats van de domeinnaam van Eiseres op de hoogte gesteld van de verkeerde adressering.

De Domeinnaam is op 10 februari 2010 geregistreerd. Voorafgaand aan de registratie heeft Verweerder een zoekopdracht in Google.nl uitgevoerd op de afkorting “rtha” zonder Nederlandstalige zoekresultaten. In het Handelsregister Online heeft dezelfde zoekopdracht geen actieve of vervallen geregistreerde handelsnamen getoond. Verweerder weet inmiddels niet meer op welk tijdstip van de dag hij de Domeinnaam heeft geregistreerd. Enkele dagen of weken na de registratie heeft Verweerder een algemene mailbox onder de Domeinnaam geopend en in gebruik genomen en is een mailinglist aangemaakt. Op de website onder de Domeinnaam heeft Verweerder met enige regelmaat eigen foto’s van hardloopevenementen (kortstondig) gepubliceerd of als downloads aangeboden. Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd voor gebruik als e-mailadressenreeks en toekomstig internetadres voor loopgroep Running Team Heemstede-Aerdenhout (praktisch afgekort als RTHA). Het vinden van medestanders en oprichten van een vereniging of stichting vergt tijd en middelen van (werkende) vrijwilligers en kent daarmee een zekere doorlooptijd. Verweerder erkent dat het internet adres onder de Domeinnaam voorlopig leidt naar een parkeerpagina op Verweerder’s kleinzakelijke website “wigbolt.nl”. Voor verzenden en ontvangen van sportgerelateerde e-mail is de Domeinnaam doorlopend in gebruik. Verweerder stelt dat hij de Domeinnaam te goeder trouw heeft geregistreerd.

Verweerder bestrijdt dat hij de Domeinnaam te kwader trouw zou hebben geregistreerd. Het persbericht van Eiseres van 10 februari 2010 vermeldt “RTHA” niet. Voor 19 augustus 2010 was deze tekst of nieuws van deze strekking aan Verweerder niet bekend. Eiseres heeft voor 10 oktober 2010 ook geen contact met Verweerder opgenomen. Verweerder is niet ingegaan op aanbiedingen van derde partijen die de Domeinnaam ook wilden overnemen.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat Eiseres en Verweerder beide in Nederland zijn gevestigd, respectievelijk wonen is de procestaal op grond van artikel 17.1 van de Regeling Nederlands.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient een eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en

c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen moet volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Eiseres stelt dat zij rechthebbende is op de handelsnaam RTHA, die als zodanig in het handelsregister staat vermeld. Verweerder heeft bewijs overgelegd waaruit blijkt dat Eiseres de handelsnaam pas op 4 oktober 2013 heeft ingeschreven, weliswaar met terugwerkende kracht tot 10 februari 2010. Verweerder heeft tevens bewijs overgelegd waaruit blijkt dat Eiseres de domeinnaam <rtha.com> eerst in december 2010 heeft geregistreerd. Uit de stellingen van beide partijen blijkt verder dat Eiseres deze domeinnaam daarna snel in gebruik heeft genomen.

Omdat, blijkbaar anders dan Eiseres meent, een recht op een handelsnaam niet ontstaat doordat zij in het handelsregister wordt ingeschreven, maar door daadwerkelijk gebruik om de onderneming in het economisch verkeer te onderscheiden, moet de Geschillenbeslechter vaststellen of “RTHA” daadwerkelijk door Eiseres als handelsnaam wordt gebruikt (zie Meubelvoordeel VOF v. Meubelvoordeel Oldenzaal, WIPO Zaaknr. DNL2010-0070 en Vermeeren Advocatuur & Mediation B.V., h.o.d.n. De Letselschade Raetsman v. K. Rodenberg, WIPO Zaaknr. DNL2013-0032). Omdat Eiseres hierover niets anders heeft aangevoerd dan dat de handelsnaam in het handelsregister staat ingeschreven (hetgeen, zoals gezegd niet relevant is) en dat zij om praktische redenen de domeinnaam <rtha.com> voert, heeft de Geschillenbeslechter de website van Eisereskortbezocht. Gebruik van het internetadres “www.rtha.com” blijkt automatisch door te linken naar het internetadres “www.rotterdamthehagueairport.nl”. Op de bijbehorende website wordt alleen de handelsnaam “Rotterdam The Hague Airport” gevoerd. Indien “rtha” in het zoekvenster wordt ingetypt verschijnen er zeventien “hits”, die op één na naar emailadressen onder de domeinnaam <rtha.com> verwijzen. De tekst onder het hoofdje “Project Startbaan” vermeldt onder meer “Dát is het doel van het werkgelegenheidsproject dat Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de politie Eenheid Rotterdam en de Gemeente Rotterdam gaan organiseren en uitvoeren.” , “Al eerder draaide RTHA samen met de politie soortgelijke werkgelegenheidsprojecten: (..)”, en “Toen Roland Wondolleck (algemeen directeur RTHA) en Frank Paauw (politiechef Eenheid Rotterdam) elkaar recentelijk spraken (..)”. Er plegen weliswaar lage eisen te worden gesteld aan de intensiteit van het gebruik van een handelsnaam, maar in casu is het gebruik van de aanduiding RTHA meer een afkorting dan een handelsnaam en overigens ook dermate incidenteel dat niet aannemelijk is dat RTHA door Eiseres als handelsnaam wordt gevoerd.

Eiseres heeft derhalve niet aangetoond dat zij rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Er is derhalve niet aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan.

Omdat reeds aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling niet is voldaan, behoeven de andere vereisten geen bespreking.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 23 februari 2014