About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Vermeeren Advocatuur & Mediation B. V., h.o.d.n. De Letselschade Raetsman v. K. Rodenberg

Zaaknr. DNL2013-0032

1. Partijen

De Eiseres is Vermeeren Advocatuur & Mediation B. V., h.o.d.n. De Letselschade Raetsman uit Breda, Nederland (“Eiseres”), intern vertegenwoordigd.

De Verweerder is K. Rodenberg uit Groningen, Nederland, vertegenwoordigd door Daidalos Advies, Nederland (“Verweerder”).

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <letselschaderaadsman.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 27 juni 2013. Het Instituut heeft op 27 juni 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 juni 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor
.nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 2 juli 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 22 juli 2013. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 22 juli 2013.

Op 26 juli 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 26 augustus 2013 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 24 september 2013. Op 23 september 2013 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 24 oktober 2013. Op 25 oktober 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 11 november 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

De termijn voor het door de Geschillenbeslechter toesturen van de uitspraak aan het Instituut van veertien kalenderdagen na het sluiten van de schriftelijke procedure, is wegens uitzonderlijke omstandigheden conform artikel 14.2 van de Regeling verlengd tot 3 december 2013.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een advocatenkantoor in Nederland.

Verweerder voert onder de Domeinnaam een website gericht op het koppelen van letselschade-juristen aan consumenten. De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd op 16 mei 2012.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres voert sinds 2005 de handelsnaam “De Letselschade Raetsman” (de “Handelnaam”) voor de uitoefening van de rechtsprakrijk door verschillende advocaten, al dan niet in samenwerking met andere vrije beroepsbeoefenaren. Onderdeel van deze activiteiten is acquisitie van cliënten die als gevolg van letselschade een advocaat willen inschakelen via het internet. Eiseres gebruikte daartoe de domeinnaam <deletselschaderaetsman.nl> die zij om organisatorische redenen in <dlsr.nl> heeft gewijzigd.

Verweerder gebruikt de Domeinnaam als handelsnaam, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat bovenaan iedere webpagina van de website die wordt gevoerd onder de Domeinnaam, “LR Letselschaderaadsman.nl” staat.

De Handelsnaam en de Domeinnaam worden nagenoeg op dezelfde wijze geschreven en de activiteiten die onder de Handelsnaam en de Domeinnaam worden verricht zijn dezelfde, hetgeen verwarrend is voor (potentiële) cliënten. De Domeinnaam maakt derhalve inbreuk op de Handelsnaam.

Eiseres stelt voorts dat Verweerder geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder gebruikt de Domeinnaam alleen voor een “link-redirect” naar andere websites, waaronder een website van Tell Us die doorverwijzingsabonnementen met letselschadeadvocaten heeft afgesloten. Verweerder staat niet bekend onder de Domeinnaam.

Ten slotte heeft Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en wordt de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt, omdat Verweerder volgens Eiseres op de hoogte was van het feit dat Eiseres duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt onder de Handelsnaam. Hiervoor is mede redengevend dat Eiseres heeft gewerkt met een internetbedrijf om haar hiervoor genoemde domeinnamen te registeren, bij welk bedrijf de eigenaar en algemeen directeur van het bedrijf waar Verweerder werkt heeft gewerkt.

Eiseres vraagt de Geschillenbeslechter te bepalen dat Eiseres houdster wordt van de Domeinnaam in plaats van Verweerder.

B. Verweerder

Verweerder voert aan dat de naam “letselschaderaadsman” en de losse woorden “letselschade” en “raadsman” beschrijvend, en derhalve te weinig onderscheidend, zijn, en bovendien ook door andere advocatenkantoren wordt gebruikt.

Voorts maakt Eiseres voor haar internetactiviteiten gebruik van de domeinnaam <dlsr.nl>, hetgeen op geen enkele wijze lijkt op de Domeinnaam.

De activiteiten van Eiseres en Verweerder komen niet met elkaar overeen. Eiseres drijft een advocatenkantoor, terwijl Verweerder een internet-marketing bureau heeft ingeschakeld om voor hem een website te ontwikkelen gericht op het koppelen van letselschaderaadsmannen/advocaten aan de zoekende consument. Er wordt, in tegenstelling tot wat Eiseres stelt, geen gebruik gemaakt van een “link-redirect”.

Verweerder erkent dat hij op de hoogte was van het bestaan van de Handelsnaam. Omdat Eiseres en Verweerder echter op verschillende terreinen activiteiten ontplooien, is naar mening van Verweerder geen sprake van kwade trouw.

Verweerder verzoekt de Geschillenbeslechter de vordering van Eiseres af te wijzen.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil gemotiveerd te stellen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen moet volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het top-level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Eiseres stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Handelsnaam. Als bewijs van gebruik van de Handelsnaam verwijst Eiseres naar een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat zij heeft overgelegd. Alhoewel dat op zichzelf geen bewijs van het bestaan van de Handelsnaam is omdat daarvoor op grond van artikel 1 Handelsnaamwet moet worden aangetoond dat de onderneming van Eiseres onder die naam wordt gedreven (Meubelvoordeel VOF v. Meubelvoordeel Oldenzaal, WIPO Zaaknr. DNL2010-0070), heeft de Geschillenbeslechter door een bezoek aan de website van Eiseres vastgesteld dat zij de Handelsnaam daadwerkelijk voert zodat aan deze voorwaarde is voldaan en vaststaat dat de Handelsnaam naar Nederlands recht beschermd is.

De Geschillenbeslechter begrijpt dat Verweerder betwist dat de Domeinnaam op een zodanige wijze met de Handelsnaam overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan omdat de Domeinnaam beschrijvend is. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar stelt de Geschillenbeslechter voorop dat de Handelsnaam in hoge mate beschrijvend is ten aanzien van de diensten die daaronder door de onderneming van Eiseres worden geleverd. Kenmerkend voor de Handelsnaam is de oudhollands aandoende schrijfwijze van het element “Raetsman”.

De diensten die onder de Handelsnaam en de website onder de Domeinnaam worden aangeboden betreffen beide het (uiteindelijk) aanbieden van diensten van juridische bijstand aan letselschadeslachtoffers, terwijl deze diensten beide landelijk worden aangeboden. Er zal evenwel pas sprake van verwarringsgevaar kunnen bestaan indien de Domeinnaam slechts in geringe mate van de Handelsnaam afwijkt. De Geschillenbeslechter is van mening dat dit niet het geval is omdat het onderscheidend vermogen van de Handelsnaam zeer gering is omdat zij wordt bepaald door haar bijzondere schrijfwijze. Verweerder heeft aangevoerd, en ook met een voorbeeld aangetoond, dat de aanduiding “letselschaderaadsman” (die identiek aan de Domeinnaam is) ook door andere juridische dienstverleners op het relevante rechtsgebied wordt gebruikt voor dezelfde diensten waarvoor de Domeinnaam en de Handelsnaam worden gebruikt. Voorzover de Handelsnaam onderscheidende kracht heeft, ligt die in haar bijzondere schrijfwijze. Daarmee kan niet worden gezegd dat de Domeinnaam, die in hedendaags Nederlands is geschreven en een beschrijvende aanduiding is, slechts in geringe mate van de Handelsnaam afwijkt.

Gelet op het feit dat aan het vereiste van artikel 2.1 a van de Regeling niet is voldaan en de Eis daarmee reeds voor afwijzing gereed ligt, wordt aan toetsing aan artikel 2.1 sub b (recht of legitiem belang) en 2.1 sub c (kwade trouw) van de Regeling niet toegekomen.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 3 december 2013