WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Juniper Networks, Inc. v. Ozbay Turizm ve Ticaret A.S.

Zaaknr. DNL2012-0071

1. Partijen

Eiser is Juniper Networks, Inc. uit Sunnyvale, Californië, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten, Nederland.

Verweerder is Ozbay Turizm ve Ticaret A.S. uit Antalya, Beldibi, Turkije.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 19 november 2012. Het Instituut heeft op 19 november 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 20 november 2012 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder in het Nederlands en het Engels formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 22 november 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 12 december 2012. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 13 december 2012 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 10 januari 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Over de procestaal wordt het volgende overwogen.

Ingevolge artikel 17.2 van de Regeling zal de behandeling van de procedure in de Engelse taal geschieden indien eiser of verweerder niet in Nederland woonachtig of gevestigd is. In bijzondere omstandigheden (zoals wanneer beide partijen kennelijk de Nederlandse taal machtig zijn) kan de Geschillenbeslechter echter beslissen dat het Nederlands de procestaal is.

Eiser is niet gevestigd in Nederland, maar heeft verzocht de procedure in het Nederlands te behandelen.

Verweerder is een vennootschap naar vreemd recht, volgens opgave gevestigd te Antalya, Beldibi, Turkije. Verweerder vermeldt op de website onder de Domeinnaam dat “JUNIPERshop” een activiteit is van Özbay A.S. en enkel levert aan cliënten in Nederland en België. Op de website wordt geen fysiek adres genoemd, wel een postbus in Eindhoven. De website is in het Nederlands. Gezien deze feiten is aannemelijk dat Verweerder de Nederlandse taal machtig is, zodat op grond van artikel 17.2 van de Regeling de Geschillenbeslechter besloten heeft, voorzover relevant, dat de behandeling van de procedure in de Nederlandse taal geschiedt.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser stelt een van de meest vooraanstaande ondernemingen in haar branche te zijn, die onder de handelsnaam “Juniper Networks” een onderneming drijft die “network solutions” aanbiedt aan service providers. De onderneming vervaardigt onder haar merknamen netwerkapparatuur en netwerkbesturingssystemen. De onderneming biedt haar diensten en producten wereldwijd aan, waarbij zij normaal gebruik maakt van haar merken. Ook in Nederland is Juniper Networks een belangrijke speler op de markt voor netwerkapparatuur. De bekendheid van de onderneming in Nederland blijkt mede uit de vele Nederlandse zoekresultaten in zoekmachines als Google, alsmede uit het feit dat er een Nederlandse Wikipedia pagina bestaat over Juniper Networks. De aanschaf van producten en diensten kan zowel geïnitieerd worden via een website als via een partner locatie. De officiële website van Juniper Networks is toegankelijk via “www.juniper.net”.

Eiser is houder van onder meer de volgende inschrijvingen van Gemeenschapswoordmerken: JUNIPER NETWORKS (inschrijvingsnr 000664805, ingeschreven op 7 juli 1999, voor waren en diensten in klassen 9, 37 en 42), JUNIPER NETWORKS (inschrijvingsnr 004215166, ingeschreven op 5 januari 2006, voor waren en diensten in klassen 9, 37 en 42), en JUNIPER (inschrijvingsnr 008923476, ingeschreven op 3 maart 2010, voor waren en diensten in klassen 9, 37, 41 en 42).

Eiser stelt voorts dat deze merken algehele bekendheid in Nederland genieten en normaal worden gebruikt.

De Domeinnaam is voor het eerst geregistreerd op 11 januari 2008. Op 19 april 2012 is de Domeinnaam geregistreerd op naam van Verweerder.

Op de website waartoe de Domeinnaam leidt, presenteert Verweerder zich als partner van Juniper Networks en wordt onder andere een beeldmerk van Juniper Networks afgebeeld.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met (een van) haar ingeroepen merken.

Tevens heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder gebruikt de Domeinnaam om Juniper producten aan te bieden, echter is Verweerder niet te goeder trouw nu de website onder de Domeinnaam de relatie tussen Verweerder en Eiser niet ondubbelzinnig vermeldt. Verweerder doet zich als partner van Eiser voor terwijl zij dat niet is. De vermelding “This site is not affiliated with Juniper Networks Inc.” in kleine, grijze letters onderaan de website kan die onjuiste indruk niet wegnemen. De informatie is in een andere taal dan de voertaal van de website en bovendien na het auteursrechtvoorbehoud geplaatst.

Daarnaast zijn de registratie en het gebruik te kwader trouw. De registratie was te kwader trouw nu gelet op inhoud en doel van de website Verweerder op de hoogte moet worden geacht te zijn geweest van de merkrechten van Eiser. Ook het gebruik is te kwader trouw. Gelet op de hiervoor omschreven misleiding omtrent de relatie tussen partijen, wordt onterecht aangehaakt bij de goodwill van Eiser. Tevens heeft Verweerder geen werkend telefoonnummer opgegeven bij SIDN, reageert zij niet op e-mails en is de naam van de straat waaraan zij in Turkije zou zijn gevestigd, onvindbaar. Door het ontbreken van juiste contactinformatie lijkt Verweerder haar ware identiteit te willen verbergen, hetgeen een bewijs is voor het te kwader trouw registreren van de Domeinnaam.

Eiser verzoekt dat zij houder zal worden van de Domeinnaam in plaats van Verweerder.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen dat cumulatief aan de volgende drie eisen is voldaan:

a) de domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en

c) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft voldoende aangetoond rechthebbende te zijn op naar Nederlands recht beschermde merken.

De Domeinnaam bestaat uit het gehele merk JUNIPER, gevolgd door de toevoeging “shop” en het top level domain “.nl”.

Daardoor ontstaat verwarring, waaraan toevoeging van een zuiver schrijvende aanduiding en het top level domain, niet af doet (Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024 (onder andere de domeinnaam <epsonshop.nl>) en Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Er is voldaan aan de eerste voorwaarde van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinaam. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

Gezien de inhoud van de website onder de Domeinnaam, wekt Verweerder de indruk wederverkoper te zijn van de producten van Eiser. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan die in de wederverkoperjurisprudentie onder de Regeling en de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) zijn ontwikkeld, zou Verweerder een legitiem belang kunnen hebben (zie onder meer Herbalife International, Inc. v. M. Kerst, WIPO Zaaknr. DNL2010-0066; Akzo Nobel Coatings International B.V. v. E. Kroon, WIPO Zaaknr. DNL2009-0003; General Electric Company v. V.O.F. Aquacombi, WIPO Zaaknr. DNL2008-0042; Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., WIPO Case No. D2002-0095; Oki Data Americas, Inc. v ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903 en Eva Solo A/S v. Intrec B.V., WIPO Zaaknr. DNL2011-0060). Een van die voorwaarden is, dat de website accurate informatie geeft aangaande de relatie tussen de domeinnaamhouder en de merkhouder.

Aan die voorwaarde is in het onderhavige geval niet voldaan. De website onder de Domeinnaam vermeldt het volgende: “Als Partner van Juniper Networks zijn wij de partner als u op zoek bent naar een high-performance netwerkinfrastructuur”; en “JUNIPERshop is dé leverancier van Juniper Networks en kan dankzij de partnerstatus de beste prijsgarantie afgeven”; alsmede “Meer informatie? Ga dan naar Partner - Juniper Networks”. Verweerder doet zich aldus uitdrukkelijk voor als partner van Eiser, terwijl zij dat niet is. De vermelding “This site is not affiliated with Jupiner Networks Inc.” in kleine, grijze letters, onderaan de website, geplaatst na het auteursrechtvoorbehoud, kan die bewust gewekte onjuiste indruk niet wegnemen. Daarbij is de informatie dan nog vermeld in een andere taal dan de voertaal van de website.

In deze omstandigheden oordeelt de Geschillenbeslechter dat Verweerder geen recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Conform artikel 3.2 onder d van de Regeling kan het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, onder meer worden geleverd door de omstandigheid dat de domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk. Deze verwarring betreft bijvoorbeeld de relatie met de website van de domeinnaamhouder.

Nu Verweerder zich heeft voorgedaan als partner van Eiser, terwijl zij dat niet is, staat het gebruik te kwader trouw reeds vast.

Daarnaast is onweersproken gebleven dat Verweerder geen werkend telefoonnummer heeft opgegeven bij SIDN, niet reageert op e-mails van Eiser, de naam van de straat waaraan zij in Turkije zou zijn gevestigd, onvindbaar is, op de website slechts een postbusnummer vermeldt en geen fysiek adres in Nederland of België op de website of anderszins vindbaar is. Hoewel daartoe niet gehouden, heeft de Geschillenbeslechter voorts geconstateerd dat Verweerder niet is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Op grond van deze feiten en omstandigheden concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder kennelijk onvindbaar wenst te zijn, in ieder geval in de context van de huidige zaak. Hierin ziet de Geschillenbeslechter aanvullend bewijs voor het te kwader trouw gebruiken van de Domeinnaam.

Daarmee is ook voldaan aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <junipershop.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Richard C.K. van Oerle
Geschillenbeslechter
Datum: 22 januari 2013