WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

General Electric Company v. V.O.F. Aquacombi

Zaaknr. DNL2008-0042

1. Partijen

Eiser is General Electric Company, gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V., Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <gewaterontharder.nl> is geregistreerd bij SIDN via Internet Service Europe.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 8 september 2008. Het Instituut heeft op 9 september 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 10 september 2008 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 september 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 6 oktober 2008. Het Verweerschrift is ingediend op 2 oktober 2008.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 7 oktober 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

Op 9 oktober 2008 heeft Eiser Nadere Stukken ingediend waarop door Verweerder op 21 oktober 2008 is gereageerd. De Geschillenbeslechter heeft besloten deze aanvullende stukken toe te laten.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een mondiaal opererend technologie, elektronica en dienstconcern en een van de grootste bedrijven ter wereld. Zij biedt onder meer waterontharders aan.

Verweerder heeft van 2002 tot en met 2007 waterontharders van Eiser aangeboden en biedt nog altijd onderhoud aan voor de waterontharders van Eiser.

Merken

Eiser beroept zich in deze procedure op de volgende merken (hierna: “de Merken”):

(a) het beeldmerk GE, ingeschreven in de Benelux op 5 januari 1987 onder nummer 151378, voor diensten in klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42;

(b) het woordmerk GE, ingeschreven in de Benelux op 5 januari 1987 onder nummer 151380, voor diensten in klassen 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42;

(c) het woordmerk GE, ingeschreven in de Benelux op 2 april 1973 onder nummer 317734, voor waren in klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 en 28;

(d) het beeldmerk GE, ingeschreven in de Benelux op 9 maart 1971 onder nummer 15657, voor waren in klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 en 28.

Domeinnaam

Eiser is houdster van de domeinnaam <ge.com>, alsmede <ge.nl> welke is doorgelinkt naar de website gekoppeld aan de domeinnaam <ge.com>.

Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de domeinnaam <gewaterontharder.nl> (de “Domeinnaam”) (voor het eerst) door Verweerder geregistreerd op 7 maart 2007.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt rechthebbende te zijn op de Merken en de handelsnaam GE (de “Handelsnaam”) in Nederland te voeren, alsmede de domeinnaam <ge.com> en verschillende andere domeinnamen te gebruiken waarvan “ge” het kenmerkende onderdeel vormt (welke domeinnamen dat zijn wordt niet vermeld).

Eiser stelt dat Verweerder voorheen als wederverkoper waterontharders van het merk GE verkocht maar sinds 2008 enkel nog waterontharders van het merk AQUACELL verkoopt. Eiser heeft Verweerder op 25 april 2008 gesommeerd om – onder meer – de Domeinnaam door te halen en de daaraan gekoppelde website aan te passen. Daarop is de website aangepast maar Verweerder blijft volgens Eiser weigerachtig de Domeinnaam aan haar over te dragen.

Eiser verzet zich op basis van artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met d BVIE tegen het gebruik van haar Handelsnaam en de Merken in de Domeinnaam. Volgens Eiser stemt de Domeinnaam volledig overeen met het bekende merk GE van Eiser, hetgeen kan leiden tot indirecte dan wel directe verwarring. Bovendien wordt door Verweerder, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel getrokken of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van de Merken en de Handelsnaam.

Volgens Eiser beperkt de daadwerkelijke activiteit van Verweerder met betrekking tot GE zich tot het aanbieden van service contracten met betrekking tot GE wateronthardingsproducten terwijl zij dit net zo goed op haar eigen website “www.aquacombi.nl” zou kunnen doen.

Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam, omdat zij bekend was met het merk GE ten tijde van de registratie van de Domeinnaam, zij verkocht immers als wederverkoper originele producten onder het merk GE. Verweerder heeft echter geen recht op het merk GE en is ook niet bekend onder de aanduiding GE of GE Waterontharder. Evenmin heeft Verweerder toestemming gekregen om de Domeinnaam te registreren.

Eiser stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt, omdat deze wordt gebruikt om een commercieel voordeel te behalen door internet gebruikers naar een website van Verweerder te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van Eiser. Op de website onder de Domeinnaam is de handelsnaam van Verweerder, Aquacombi, aanwezig en zijn links opgenomen naar de website “www.aquacombi.nl”.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat zij sinds 2002 waterontharders van General Electric verkoopt en een klantenbestand van 400 particulieren heeft opgebouwd. Begin 2007 heeft Verweerder besloten om deze klanten via een website kennis te geven van haar onderhoudsprogramma, welke onderhoudswerkzaamheden kernactiviteiten binnen Verweerders bedrijf zijn.

Verweerder stelt dat geen sprake is van kwade opzet omdat de Domeinnaam geregistreerd is op 7 maart 2007 en zij pas begin 2008 gestopt is met het afnemen van GE waterontharders. Bovendien is de website aangepast en ontdaan van koppelingen na daartoe verzocht te zijn door Eiser. Volgens Verweerder is op de website gekoppeld aan de Domeinnaam nooit gebruik gemaakt van het GE logo.

Volgens Verweerder is het nooit de bedoeling geweest om verkeer te genereren via de Domeinnaam gezien het feit dat Verweerder voor diverse relevante zoekwoorden in zoekmachines, waaronder het ‘key word' “waterontharder” marktleider is met een eerste en derde positie voor de websites “www.aquacombi.nl en” “www.aquacell-waterontharder.nl”.

Ook kan er volgens Verweerder geen sprake zijn van verwarring bij bezoekers op de website gekoppeld aan de Domeinnaam gezien de openingstekst, welke luidt:

“Service en onderhoud General Electric waterontharders.

Aquacombi is geen dealer meer van GE. We hebben inmiddels gekozen voor een andere waterontharder. Uiteraard kunt u via deze website nog steeds een servicecontract ofwel onderhoud aanvragen voor uw GE waterontharder. Wij onderhouden de volgende type uit de GE Smartwater serie: [...]”.

Verweerder verwijst verder naar de uitspraken Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 23 februari 1999, C-63/97 (BMW/Deenik) en Rechtbank Amsterdam, 22 april 2004, 04/260 (Subaru/Automobielbedrijf A. c.s.).

C. Nadere stukken

Eiser heeft Nadere Stukken overgelegd. Voor zover relevant stelt zij daarin dat Verweerder na ontvangst van haar sommatiebrief de meest flagrante inbreukmakende handelingen heeft gestaakt, maar dat de resterende gedragingen van Verweerder ook nu nog kwalificeren als inbreuk op grond van het BVIE. Het prominente gebruik van GE in de Domeinnaam is volgens Eiser disproportioneel en wordt niet gerechtvaardigd door het aanbod van servicecontracten voor GE waterontharders. Tot slot stelt Eiser dat de website gekoppeld aan de Domeinnaam wederom is gewijzigd na ontvangst van de Eis en op het moment van het indienen van de Eis nog niet de door Verweerder geciteerde tekst bevatte.

Verweerder heeft hierop gereageerd. Voor zover relevant stelt Verweerder dat zij altijd bereid is geweest Eiser tegemoet te komen en aanpassingen op haar website door te voeren en stelt zij nogmaals de website gekoppeld aan de Domeinnaam enkel te gebruiken voor het aanbieden van een service contract aan huidige klanten.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Merken waarop Eiser zich beroept liggen besloten in de Domeinnaam, gevolgd door de aanduiding “waterontharder”, hetgeen één van de producten van Eiser is.

De Domeinnaam is daarom niet identiek aan de Merken, maar stemt hier naar het oordeel van de Geschillenbeslechter wel zodanig mee overeen dat er verwarring kan ontstaan met de Merken en de Handelsnaam. De beschrijvende aanduiding “waterontharder” voegt weinig toe aan het merk GE.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser stelt dat Verweerder geen recht heeft de Domeinnaam te gebruiken, aangezien zij daarvoor geen toestemming heeft verleend en Verweerder niet bekend staat onder de aanduiding GE Waterontharder.

Verweerder stelt dat zij wel degelijk recht heeft om de Domeinnaam te gebruiken om op de daaraan gekoppelde website onderhoudscontracten voor GE waterontharders aan te bieden.

Indien wordt aangehaakt bij eerdere beslissingen onder de UDRP (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903 en Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., WIPO Case No. D2002-0095) waarin immers hetzelfde criterium geldt als onder de Regeling, dan volgt dat een wederverkoper een legitiem belang bij een domeinnaam kan hebben indien:

1) De wederverkoper daadwerkelijk waren of diensten onder het merk aanbiedt onder de betreffende domeinnaam; en

2) De website enkel wordt gebruikt voor het aanbieden van de waren of diensten onder het merk en geen concurrerende waren of diensten worden aangeboden; en

3) De website de band tussen merkhouder en wederverkoper accuraat weergeeft; en

4) De merkhouder niet wordt weerhouden van het gebruik van het merk als domeinnaam (met andere woorden: dat de wederverkoper niet een groot deel van de voor de hand liggende domeinnamen heeft geregistreerd).

Tussen Partijen is onbetwist dat Verweerder in het verleden wederverkoper is geweest van GE waterontharders, nog steeds onderhoudscontracten voor deze waterontharders aanbiedt en dat dit niet onrechtmatig is. Nu Verweerder in het verleden wederverkoper van Eiser is geweest, is de inhoud van de website die destijds was gekoppeld aan de Domeinnaam op dit moment niet relevant meer. Tussen Partijen staat eveneens vast dat Verweerder op verzoek van Eiser wijzigingen in de aan de Domeinnaam gekoppelde website heeft doorgevoerd.

De website die is gekoppeld aan de Domeinnaam heeft voor het merendeel betrekking op onderhoud(scontracten) voor GE waterontharders. De enige zichtbare links die de website nu nog bevat zijn links naar de contactpagina van Verweerder. Welliswaar bevat die pagina verwijzingen naar een aanbod van waterontharders van concurrerenten, maar de Geschillenbeslechter beoordeelt deze in de feitelijke omstandigheden van de betrokken webpagina's uiteindelijk als onvoldoende basis om te concluderen dat Verweerder niet aan bovengenoemd criterium 2 voldoet. Verder wordt op de website duidelijk vermeld dat Verweerder geen wederverkoper meer is van Eiser. Evenmin wordt Eiser weerhouden van het aanbieden van haar waren of diensten onder een .nl domeinnaam, zij maakt immers gebruik van de domeinnaam <ge.nl>, welke domeinnaam is doorgelinkt naar de website gekoppeld aan de domeinnaam <ge.com>.

Op grond van het voorgaande heeft Verweerder, naar het oordeel van de Geschillenbeslechter, een legitiem belang bij de Domeinnaam om aan te geven dat zij onderhoudscontracten voor GE waterontharders aanbiedt.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Aangezien de Geschillenbeslechter van oordeel is dat er sprake is van een legitiem belang aan de zijde van Verweerder, behoeft de vraag of er sprake is van registratie en/of gebruik te kwader trouw geen bespreking meer.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.


Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter

Datum: 26 november 2008