WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Gebr. Jansen Holding B.V. v. Tetra

Zaaknr. DNL2012-0020

1. Partijen

Eiser is Gebr. Jansen Holding B.V. uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn, Nederland.

Verweerder is Tetra uit Utrecht, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <greencab.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Tetra Networking vof.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 13 april 2012. Het Instituut heeft op 13 april 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 16 april 2012 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 april 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 mei 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 3 mei 2012.

Op 8 mei 2012 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 8 juni 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Op 11 juni 2012 heeft Eiser nadere stukken ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft Verweerder op 12 juni 2012 nadere stukken ingediend.

Het Instituut heeft Gregor Vos op 27 juni 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is de besloten vennootschap Gebr. Jansen Holding B.V., een onderneming die blijkens het handelsregister een holdingdoelstelling heeft.

Eiser is rechthebbende op de volgende merken:

1. Benelux merkregistratie nr. 698944 voor het woordmerk GREEN CAB, gedeponeerd op 31 oktober 2001 voor diensten in klassen 35, 36 en 39;

2. Benelux merkregistratie nr. 912741 voor het woord/beeldmerk GREENCAB, gedeponeerd op 2 december 2011 voor waren en diensten in klassen 9, 12, 35, 36, 38 en 39.

Tezamen hierna aangeduid als de “Merken”.

Eiser heeft de Merken in licentie gegeven aan de aan hem gelieerde onderneming Prestigetaxicentrale B.V., welk bedrijf zich tevens sinds 2005 bedient van de handelsnaam “Greencab”. Prestigetaxicentrale B.V. is actief in de taxibranche en focust zich daarbij op de milieuvriendelijke/elektrische taximarkt.

De Domeinnaam staat in de WhoIs database van SIDN op naam van Tetra geregistreerd, welke partij tevens de Registrar van de Domeinnaam is. Tussen Partijen is echter niet in geschil dat Tetra slechts om privacy redenen als houder in het register vermeld staat.

Volgens beide Partijen is de daadwerkelijke houder van de Domeinnaam Taxi Bakker B.V., een onderneming die zich blijkens het handelsregister bezig houdt met de uitoefening van taxidiensten. In het navolgende zal de Geschillenbeslechter er dan ook van uitgaan dat Taxi Bakker de (materiële) Verweerder is. De datum van laatste registratie van de Domeinnaam is 23 september 2003. Verweerder is sinds die datum de houder van de Domeinnaam.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Rechten van Eiser op Merk of Naam

Eiser beroept zich in deze procedure op de Merken. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan, althans overeen stemt met de Merken.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Volgens Eiser maakt Verweerder tot op heden op geen enkele wijze gebruik van de Domeinnaam. Daarnaast is Verweerder op geen enkele wijze bekend onder de Domeinnaam <greencab.nl>. Verweerder heeft een eigen domeinnaam <taxibakker.nl>.

De Domeinnaam is op 23 september 2003 door Verweerder geregistreerd, hetgeen dus later is dan het woordmerk GREEN CAB, welk merk op 31 oktober 2001 is gedeponeerd.

Gezien het voorgaande heeft Verweerder volgens Eiser geen eigen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam.

Kwade Trouw Verweerder

Verweerder is meerdere malen door Eiser benaderd met het verzoek mee te werken aan een verkoop en overdracht van de Domeinnaam. Hoewel aanvankelijk leek dat Verweerder hieraan zijn medewerking zou geven, bleek dit later niet meer het geval.

Uit het feit dat Verweerder zelf geen enkel belang zou hebben bij de Domeinnaam en daarvan ook nooit gebruik gemaakt heeft, zou blijken dat het Verweerder uitsluitend om geld te doen is. Daarnaast zou Verweerder de Domeinnaam slechts hebben geregistreerd om het gebruik hiervan door Eiser te blokkeren.

Op basis van het voorgaande acht Eiser Verweerder te kwader trouw.

B. Verweerder

Verweerder voert aan dat hij eerder onderhandelingen heeft gevoerd met de curator van het gefailleerde “eerdere Green Cab”, maar dat deze onderhandelingen niet hebben geleid tot een overname. De curator zou hierbij hebben aangegeven dat de naam “Green Cab” niet beschikbaar was voor afzonderlijke verkoop. Wel zou de curator hebben aangegeven dat de Domeinnaam <greencab.nl> nog vrij en beschikbaar was voor registratie. Hierop heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd met als doel hier op termijn een passend product aan te koppelen.

Verweerder betwist dat door hem meerdere malen concrete voorstellen zouden zijn gedaan tot overdracht van de Domeinnaam. Verweerder geeft aan meerdere malen door Eiser te zijn benaderd omtrent een mogelijke overdracht, waarop door hem telkens is aangegeven dat de Domeinnaam niet bestemd is voor verkoop, met als reden dat de Domeinnaam gebruikt gaat worden zodra er een bijpassend product voor is gevonden. Verweerder benadrukt dat hij daadwerkelijk voornemens is een passend product te vormen.

Verweerder herhaalt tenslotte dat de Domeinnaam niet is geregistreerd om Eiser dwars te zitten en het gebruik van de Domeinnaam te blokkeren. Verweerder geeft daarbij aan dat er indertijd geen sprake van was dat Eiser de gefailleerde onderneming zou overnemen. Hiermee betwist Verweerder dat de registratie te kwader trouw zou hebben plaatsgevonden.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de Merken overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling mag het top level domein “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Geschillenbeslechter is zodoende van oordeel dat de Domeinnaam <greencab.nl> identiek is aan de GREEN CAB Merken van Eiser.

De Eis voldoet hiermee aan de eerste grond van artikel 2.1 van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Overeenkomstig de stellingen van Eiser heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat Verweerder onder de Domeinnaam geen waren of diensten aanbiedt.

In dit verband heeft Verweerder aangevoerd dat de Domeinnaam geregistreerd is met het oog “daar op termijn een passend product bij te vinden”. Enig bewijs van (aantoonbare) voorbereidingshandelingen voor dergelijk te goeder trouw aanbieden van producten of diensten onder de Domeinnaam heeft Verweerder niet overgelegd.

Dit betekent echter nog niet noodzakelijkerwijs dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. In dit kader geldt in het algemeen dat de reservering van de Domeinaam voor toekomstig gebruik niet automatisch betekent dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. “Daarvoor zijn nadere omstandigheden nodig, bijvoorbeeld dat een rechtmatig gebruik van de Domeinnaam niet denkbaar is, omdat deze inbreuk maakt op de merk- of handelsnaamrechten van Eiser”, Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o., WIPO Zaaknr. DNL2008-0004.

In het onderhavige geval kan de Geschillenbeslechter niet uitsluiten dat Verweerder mogelijk een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Hiertoe merkt de Geschillenbeslechter op dat de termen “green” en “cab” bestaande Engelse woorden zijn, welke in het Nederlands “groen(e)” en “taxi” als (mogelijke) betekenis hebben, en als zodanig ook bij het Nederlandse publiek bekend zijn. Hiermee heeft de Domeinnaam tenminste een sterk verwijzend karakter. Op grond hiervan kan de Geschillenbeslechter niet uitsluiten dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd met het oog deze op een zodanig beschrijvende wijze voor de door hem aan te bieden producten of diensten te gebruiken, dat het gebruik zou vallen onder de beperking van het merkrecht van Eiser zoals bepaald in artikel 2.23 lid 1, sub b Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (“BVIE”).

De Geschillenbeslechter stelt vast dat niet aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ten overvloede wordt overwogen dat in principe, wil er sprake zijn van registratie of gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam, onder meer aannemelijk moet zijn dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd of gebruikt bijvoorbeeld om Eiser de mogelijkheid te ontnemen dit zelf te doen, of om bewust verwarring te creëren met de onderneming van Eiser, of de Domeinnaam voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen of commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken van Eiser.

De Geschillenbeslechter begrijpt de stellingen van Verweerder aldus dat er in het verleden een andere onderneming op de markt actief is geweest, welke onderneming de handelsnaam “Green Cab” voerde. Nadat deze oudere onderneming in staat van faillissement is komen te verkeren, heeft Verweerder beweerdelijk zonder succes onderhandelingen gevoerd met de curator om de naam van de onderneming over te nemen. In dit scenario acht de Geschillenbeslechter het niet onaannemelijk dat Verweerder vervolgens heeft aangenomen dat de oude onderneming opgehouden is te bestaan, waarna Verweerder is overgegaan tot registratie van de Domeinnaam.

Daarnaast is het enkele feit dat de Domeinnaam (op initiatief van Eiser) te koop is aangeboden, onvoldoende om te kunnen concluderen tot registratie en/of gebruik te kwader trouw aan de zijde van Verweerder. De Geschillenbeslechter leidt uit de stellingen van Partijen af dat de Domeinnaam nooit (openlijk) te koop of te huur heeft gestaan, maar dat Verweerder na initiatief van Eiser een bedrag genoemd heeft. “Het vragen van een (hoge) verkoop of verhuurprijs is op zichzelf niet voldoende om kwade trouw aan te nemen”, Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009.

Gezien het voorgaande zijn er geen relevante omstandigheden aannemelijk geworden waaruit zou blijken dat Verweerder te kwader trouw was ten tijde van de registratie van de Domeinnaam.

Gegeven voorgaande conclusie behoeft te kwader trouw gebruik geen nadere bespreking. In de omstandigheden van deze zaak merkt de Geschillenbeslechter op dat een afweging van de rechtsgeldigheid van eventueel toekomstig gebruik van de Domeinnaam door Verweerder zich eerder leent voor rechterlijke beoordeling dan in het specifieke kader van de Regeling.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat ook niet aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.

Gregor Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 18 juli 2012