WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o.

Zaaknr. DNL2008-0004

 

1. Partijen

Eiser is Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie, vertegenwoordigd door de heer J. Kuiper, penningmeester.

Verweerder is Media Village B.V. i.o., vertegenwoordigd door de heer J.P. Bouwmeester.

 

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <bza.nl> is geregistreerd bij SIDN via Media Village B.V. i.o. (“de Domeinnaam”).

 

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 21 maart 2008 en op 25 maart 2008 in hardcopy ontvangen. Het Instituut heeft op 27 maart 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 28 maart 2008 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 1 april 2008 aangevangen. In overeenstemming met Artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 21 april 2008. Het Verweerschrift is ingediend op 1 april 2008.

Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 8 april 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Intstituut overlegd, zoals vereist overeenkomstig Artikel 8.2 van de Regeling.

 

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie, opgericht op 4 juni 1993.

Verweerder is de rechtspersoon in oprichting Media Village B.V. i.o., die zich blijkens het handelsregister bezig houdt met ‘het bedenken en exploiteren van internetconcepten’.

De domeinnaam <bza.nl> is voor het eerst geregistreerd op 10 februari 1998. De Domeinnaam werd door Verweerder geregistreerd op 11 januari 2008.

 

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser’s Rechten op Merk of Naam

Eiser stelt rechthebbende te zijn op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam, dan wel een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel stelt eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deel te nemen onder een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting.

Eiser stelt dat hij zich belangeloos inzet voor het juist informeren van mensen welke kinderen uit het buitenland willen adopteren. Eiser heeft een uittreksel uit het handelsregister in het geding gebracht waaruit blijkt dat Eiser is opgericht op 4 juni 1993. Als verkorte naam van Eiser staat daarbij vermeld: Belangenver. Zelfdoeners in Adoptie.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Eiser stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Eiser onderbouwt zijn stelling door aan te voeren dat de Domeinnaam geparkeerd is en alleen wordt gebruikt als ‘landing page’, om advertentie-inkomsten te verwerven. Volgens Eiser heeft Verweerder de Domeinnaam alleen geregistreerd voor de verkoop. In dit verband heeft Eiser een schermprint van de website onder de Domeinnaam in het geding gebracht, waarop verschillende advertenties te zien zijn.

Kwade Trouw Verweerder

Eiser stelt dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Om deze stelling te onderbouwen, legt Eiser een emailwisseling met Verweerder over. Daaruit blijkt dat een zekere Jeroen Eeuwes namens Eiser heeft gevraagd of Eiser de Domeinnaam kan overnemen. Daarop heeft Verweerder aangegeven dat hij bereid is een bod op de Domeinnaam te overwegen ‘van ruim in de 4 cijfers’.

B. Verweerder

Eiser’s Rechten op Merk of Naam

Volgens Verweerder baseert Eiser zijn vordering niet op (inbreuk op) een merkrecht of handelsnaamrecht, maar slechts op het duurzaam deelnemen aan het maatschappelijk verkeer onder de naam BZA als een in Nederland gevestigde vereniging. Verweerder ontkent dat Eiser onder de naam BZA duurzaam deelneemt aan het maatschappelijk verkeer en wijst erop dat, blijkens het handelsregister, de naam van Eiser ‘Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie’ luidt.

Verweerder stelt dat het gebruik van de term BZA in de adoptiewereld niet op ťťn lijn kan worden gesteld met gebruik van die term in het maatschappelijk verkeer.

Ten slotte wijst Verweerder erop dat hij noch Eiser de term BZA als handelsnaam voert, zodat van inbreuk op handelsnaamrechten geen sprake kan zijn.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Verweerder stelt dat het feit dat de Domeinnaam niet meteen na registratie in gebruik is genomen niet afdoet aan zijn rechtmatig belang bij en recht op de Domeinnaam.

Volgens Verweerder heeft hij een rechtmatig belang bij de commerciŽle exploitatie van de Domeinnaam. Verweerder voert aan dat de afkorting ‘b.z.a’. in advertenties vaak wordt gebruik voor ‘Biedt Zich Aan’, waardoor de naam zich leent voor de ontwikkeling van een website voor personeelsadvertenties.

Kwade Trouw Verweerder

Verweerder stelt dat er geen sprake is van registratie te kwader trouw omdat Verweerder voorafgaand aan de registratie van de Domeinnaam niet bekend was met Eiser. De Domeinnaam is volgens Verweerder niet geregistreerd om de bedrijfsvoering van een concurrent te frustreren, nu Eiser geen concurrent is van Verweerder. Verweerder stelt bovendien dat hij niet de indruk wekt verbonden te zijn aan Eiser.

Volgens Verweerder brengt de economische realiteit met zich dat domeinnamen in waarde kunnen stijgen. Volgens Verweerder is het om die reden niet onrechtmatig om een vergoeding voor de Domeinnaam te vragen die de huidige economische waarde vertegenwoordigt, die meestal hoger zal liggen dan de oorspronkelijke kostprijs.

 

6. Oordeel en Bevindingen

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

In deze eerste beslissing onder de op 28 februari 2008 in werking getreden Regeling is het nuttig stil te staan bij enkele uitgangspunten van de Regeling. Anders dan de tot die datum van kracht zijnde arbitrageregeling kan onder de Regeling niet alleen de houder van een merkrecht of een handelsnaamrecht een Eis indienen, maar een ieder die een naam gebruikt in Nederland binnen door de Regeling nader omschreven categorieŽn. Zo kunnen personen op basis van hun familienaam een geschil aanhangig maken, evenals in Nederland gevestigde verenigingen, stichtingen, instellingen en overheidsinstanties op basis van de naam waaronder zij aan het maatschappelijk verkeer deelnemen.

Letterlijk bepaalt de Regeling (artikel 2.1.a) dat Eisen kunnen worden ingediend door iedereen die stelt en bewijst dat:

“een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt”

Hoewel Eiser in de Eis in zijn algemeenheid aangeeft dat deze is gebaseerd op beide gronden, leidt de Geschillenbeslechter uit de overgelegde stukken af dat Eiser zich beroept op het als vereniging duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelnemen onder de naam BZA (grond onder II). Ten bewijze van het gebruik van de naam ‘BZA’ legt Eiser een uittreksel over uit het handelsregister (waarin ook verenigingen en stichtingen zijn opgenomen) ten name van de Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie. Een dergelijk uittreksel is echter niet voldoende bewijs dat Eiser de naam daadwerkelijk (en duurzaam) voert in het maatschappelijk verkeer. Daaruit blijkt slechts dat Eiser sinds een bepaalde datum bestaat. Om zijn deelname aan het maatschappelijk verkeer en het duurzaam karakter daarvan te ondersteunen zal Eiser relevante documentatie moetenoverleggen, zoals correspondentie, facturen, brochures, publicaties e.d. waaruit blijkt dat Eiser de naam BZA gebruikt. Dat is echter niet gebeurd.

De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat Eiser niet het bewijs heeft geleverd dat hij onder de naam BZA duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Reeds om die reden dient de Eis te worden afgewezen.

B. Recht of Legitiem Belang

Ten overvloede wordt overwogen dat het enkele feit dat een Domeinnaam is geparkeerd of kennelijk met het oog op verkoop is geregistreerd niet betekent dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Daarvoor zijn nadere omstandigheden nodig, bijvoorbeeld dat een rechtmatig gebruik van de Domeinnaam niet denkbaar is, omdat deze inbreuk maakt op merk- of handelsnaamrechten van de Eiser. Dergelijke omstandigheden zijn niet gesteld en kunnen ook niet worden afgeleid uit de door Eiser overgelegde documentatie.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Anders dan onder de oude Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage geldt in de nieuwe Regeling, gelijk aan de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) het vereiste van kwade trouw. Onder de Regeling dient de domeinnaam te kwader trouw te zijn geregistreerd of te worden gebruikt, dit in tegenstelling tot de UDRP waar zowel bij de registratie als bij het gebruik van de domeinnaam van kwade trouw sprake dient te zijn.

Ten overvloede wordt in casu overwogen dat het enkele feit dat de Domeinnaam te koop wordt aangeboden onvoldoende is om aan te tonen dat sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw. Ook daarvoor dienen nadere omstandigheden te worden gesteld en aangetoond.

Zonder beperkend te zijn bedoeld geeft artikel 3.2 van de Regeling als mogelijke scenario’s hiervoor aan:

“a. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan de eiser of een van diens concurrenten;

b. de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;

c. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van eiser te beletten;

d. de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting. De hierboven genoemde verwarring betreft bijvoorbeeld de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website of andere online locatie(s) van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of een andere online locatie.”

In het geval van een instelling die zich als Eiser beroept op een naam waaronder zij duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt zal met name moeten vaststaan of aannemelijk zijn (bijvoorbeeld op grond van de aantoonbare bekendheid van Eiser’s naam) dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam de naam van Eiser, die in de Domeinaam is opgenomen, kende. Daarnaast dient aannemelijk te zijn dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd of gebruikt om Eiser de mogelijkheid te ontnemen dat zelf te doen, of dat Verweerder de Domeinnaam bewust gebruikt om verwarring met Eiser te creŽren en daarvan te profiteren of daarmee Eiser te schaden. Dergelijke omstandigheden zijn in deze zaak echter niet gesteld en vallen evenmin af te leiden uit de overgelegde documentatie.

 

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.


Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter

Datum: 22 april 2008