WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Euro-Index B.V. v. MW-Instruments B.V.

Zaaknr. DNL2011-0041

1. Partijen

Eiser is Euro-Index B.V., gevestigd te Capelle aan den IJssel, Nederland, vertegenwoordigd door Moree Gelderblom Advocaten, Nederland.

Verweerder is MW-Instruments B.V., gevestigd te Almere, Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <blauwe-lijn.nl> en <blauwelijn.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V., en zullen hierna gezamenlijk de “Domeinnamen” worden genoemd.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 9 juni 2011. Het Instituut heeft op 10 juni 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 14 juni 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de forme le vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 14 juni 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 4 juli 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 22 juni 2011.

Op 4 juli 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 2 augustus 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 2 september 2011. Op 4 augustus 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 12 augustus 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Eiser is een technische handelsonderneming en levert meet- en regelapparatuur en CV-componenten voor veiligheid, onderhoud en nieuwbouw van technische installaties. Eiser heeft een productielijn van meetinstrumenten ontwikkeld die hij aanbiedt onder het merk BLAUWE LIJN (hierna: het “Merk”).

Verweerder heeft als doelstelling een totaalleverancier voor de installatie-branche te worden. Hij levert onder andere meetinstrumenten.

Merk

Eiser is houder van het Beneluxmerk BLAUWE LIJN, gedeponeerd op 13 september 1991, voor “Meetinstrumenten” (klasse 9). Het Merk is ingeschreven en tijdig vernieuwd.

Domeinnamen

De datum van eerste registratie van de Domeinnaam <blauwelijn.nl> is 17 februari 2004. De datum van eerste registratie van de Domeinnaam <blauwe-lijn.nl> is 31 december 2003. De huidige datum van registratie van de Domeinnamen door Verweerder is 29 augustus 2008. De Domeinnamen linken door naar “www.mw-instruments.nl”, de website van Verweerder.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

1. Verwarringwekkende overeenstemming met merk of handelsnaam

Eiser stelt dat de Domeinnamen identiek zijn aan zijn Merk. Verweerder maakt inbreuk op de merkrechten op grond van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Het is ook niet aannemelijk dat de Domeinnamen te goeder trouw zijn geregistreerd en worden gebruikt. Verweerder wil meeliften op het succes en de bekendheid van het merk BLAUWE LIJN of de schijn wekken dat hij met de merkhouder verbonden is. Verweerder biedt geen producten aan onder het merk BLAUWE LIJN, wel vergelijkbare producten, onder andere merken. De handelswijze is daarom verwarringwekkend.

2. Gebrek aan recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen.

Verweerder heeft geen recht het Merk te gebruiken. Evenmin heeft Verweerder een legitiem belang bij de Domeinnamen nu hij geen producten onder het merk BLAUWE LIJN aanbiedt.

3. Kwader trouw bij registratie en/of gebruik van de Domeinnamen.

Verweerder wist dat BLAUWE LIJN een specifieke productlijn van Eiser is. Verweerder heeft de Domeinnamen geregistreerd om Eiser het gebruik ervan te beletten en/of om commercieel voordeel te behalen met de daardoor veroorzaakte verwarring.

B. Verweerder

Verweerder voert allereerst aan dat Eiser de domeinnaam <bacharach.nl> in gebruik heeft, welke domeinnaam doorlinkt naar de website van Eiser. Verweerder is echter exclusief gebruiker van dit merk in Nederland.

De Domeinnamen veroorzaken geen verwarring omdat de namen maar heel weinig in Google worden gezocht. Klanten worden daarom niet misleid.

Verweerder meent voorts dat de Domeinnamen “weinig inbreuk” maken op het Merk. “Lijn” en “blauw” zijn weinig onderscheidend, aldus Verweerder.

Uit het feit dat alleen de “.nl” domeinnamen geregistreerd zijn, valt af te leiden dat Eiser geen interesse heeft in de Domeinnamen.

Verweerder stelt de namen voor de datum van invoer van de Regeling te hebben gekocht.

Verweerder had toen het plan om voor haar servicetak de aanduiding “Blauwelijn” te gaan gebruiken en voor haar handelstak de aanduiding “Rodelijn”. Haar logo is ook uit de kleuren blauw en rood opgebouwd. Van dat voornemen is destijds afgezien. Verweerder is de Domeinnamen pas gaan doorlinken naar haar eigen website, toen Eiser zich is gaan bedienen van de domeinnaam <bacharach.nl>, waardoor verwarring ontstaat. De Domeinnamen worden niet in enige publicatie van Verweerder vermeld.

Verweerder concludeert dat Eiser niet ontvankelijk moet worden verklaard.

6. Oordeel en Bevindingen

Verweerder stelt de Domeinnamen voor invoer van de Regeling te hebben gekocht. Voor zover hij daarmee zou hebben beoogd te stellen dat de Regeling niet van toepassing is, wordt dit verworpen. De Regeling trad in werking op 28 februari 2008 en vanaf deze datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke .nl-domeinnaam onderworpen aan de Regeling als een derde op basis hiervan een eis tegen hen indient.

Eiser heeft een kopie overgelegd van de Benelux inschrijving van zijn merk BLAUWE LIJN en heeft aldus voldoende bewijs geleverd van zijn rechten op dit Merk.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten:

1. De domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met:

(i) een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

(ii) een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

2. de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

3. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De Geschillenbeslechter zal hieronder de vereisten afzonderlijk behandelen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming moet het toplevel domein “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Domeinnamen bestaan, naast het toplevel domein, uitsluitend uit het gehele Merk van Eiser. Het Merk, dat uit twee woorden bestaat, wordt in de ene Domeinnaam aan elkaar geschreven, in de andere met een verbindingsstreepje. De Domeinnamen zijn hierdoor verwarringwekkend overeenstemmend met het Merk van Eiser.

Daarmee is aan het eerste vereiste voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Ingevolge artikel 3.1 van de Regeling, zoals geïllustreerd door eerdere uitspraken onder de Regeling (zie bijvoorbeeld Coöperatie Univé U.A. v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0021, en Musik Produktiv GmbH & Co. KG v. Sinus Pro B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0031), dient een eiser prima facie bewijs te leveren dat een verweerder geen recht heeft op of legitiem belang bij de domeinnaam. Indien de eiser hierin slaagt, dient de verweerder aan te tonen dat hij wel een eigen recht of legitiem belang heeft. Een van de volgende omstandigheden, indien bewezen, kan een eigen recht of legitiem belang aantonen:

- voordat de verweerder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een daarmee overeenstemmende naam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;

- de verweerder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam;

- de verweerder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten.

Eiser heeft prima facie bewijs geleverd dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen heeft.

Verweerder heeft geen merkrecht op “Blauwe lijn”, noch vormt deze aanduiding (onderdeel van) diens handelsnaam. Verweerder biedt geen producten of diensten aan onder “Blauwe lijn”. Met de betwiste Domeinnamen worden internetgebruikers geleid naar de website van Verweerder, die in een soortgelijke branche als Eiser activiteiten ontplooit. Dit kan niet worden aangemerkt als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten, noch is sprake van een legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnamen (zie onder meer Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063).

Verweerder heeft aangevoerd dat hij, voordat hij kennis kreeg van het geschil, heeft overwogen de Domeinnamen te gaan gebruiken voor een deel van zijn onderneming. Concrete voorbereidingen daarvoor heeft hij niet gesteld. Hij heeft terzake ook niets aangetoond. Voor zover Verweerder een beroep op artikel 3.1 (a) van de Regeling heeft willen doen, is dit onvoldoende onderbouwd en wordt het verworpen.

Daarmee is aan het tweede vereiste voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder weet dat Eiser houder van het ingeroepen Merk is en het Merk voor zijn producten gebruikt. Verweerder biedt zelf geen producten onder dat Merk aan. Verweerder heeft gesteld de Domeinnamen te zijn gaan doorlinken vanaf het moment dat Eiser, naar de mening van Verweerder, te kwader trouw een domeinnaam is gaan gebruiken, die overeenstemt met het merk waarvan Verweerder zegt dat hij het exclusief in Nederland gebruikt. Hieruit volgt dat Verweerder de Domeinnamen bewust gebruikt om de activiteiten van Eiser te verstoren. Dat dient als gebruik te kwader trouw te worden aangemerkt, hetgeen niet anders wordt doordat Verweerder meent dat Eiser jegens hem te kwader trouw handelt; los van de vraag of Verweerders bewering inderdaad correct is, is dit geen exceptie onder de Regeling.

Daarmee staat vast dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt en is aan het derde vereiste voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnamen <blauwe-lijn.nl> en <blauwelijn.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Richard C.K. van Oerle
Geschillenbeslechter
Datum: 15 augustus 2011