WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Migros Genossenschafts Bund v. Murat Gülbahar

Dava No. D2016-0687

1. Taraflar

Şikayet Eden, Zürih, İsviçre'de yerleşik, Gün + Partners, Türkiye tarafından temsil edilen, Migros Genossenschafts Bund'dur.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye'de yerleşik ve uyuşmazlıkta kendini temsil eden Murat Gülbahar'dır.''

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <migrosjet.net> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 7 Nisan 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 7 Nisan 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 8 Nisan 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 18 Nisan 2016' da başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 8 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez'e resmi Cevap 4 Mayıs 2016 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 24 Mayıs 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Dilek Üstün Ekdial' i atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, İsviçre menşeli Migros Genossensschafts Bund şirketidir. Tüm dünyada ve Türkiye'de tanınmış bir marka ve şirkettir.

Şikayet Eden MIGROS ibaresini farklı kelime ve şekil markaları olarak dünya çapında ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil ettirmiştir. Dosyaya göre, Şikayet Eden'in ilk MIGROS markası 1980 yıllarında tescil edilmiştir. Türkiye'de yüksek bir tanınmışlığa ulaşmış olduğundan, MIGROS markası "tanınmış marka" olarak kayıt altına alınmıştır.

Ayrıca, 6 Şubat 2015 tarihinde TPE nezdinde Şikayet Eden adına MJET markası tescil edilmiştir.

Şikayet Eden MIGROS markasını içeren <migros.com.tr> alan adını Nic.tr nezdinde 1996'da kayıt altına almış ve o zamandan beri kullanmaktadır.

"Migros" ibaresi aynı zamanda Şikayet Eden' in ticaret ünvanıdır.

Uyuşmazlık konusu alan adı 19 Ağustos 2015 tarihinde Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilmiştir.

Taraflar arasında daha önceki tarihli ve <migrosjet.com> alan adına ilişkin bir uyuşmazlık yine WIPO nezdinde Migros Genossenschafts Bund v. Murat Gülbahar, WIPO Dava No. D2015-2375 dava numarası ile görülmüş ve karara bağlanmıştır. Verilen karara göre ilgili alan adının Şikayet Eden'e devredilmesine karar verilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi MIGROS ve MJET markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen'e kendi markalarının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Üstelik, Şikayet Eden'in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e ait olan markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

Şikayet Edilen ilave olarak; Şikayet Edilen' in daha önce de <migrosjet.com> alan adını aynı şekilde tescil ettirmiş ve "www.change.org" isimli sitede Şikayet Eden aleyhine bir kampanya başlattığını, bunun üzerine; bahsedilen alan adı için gerçekleştirilen şikayet sonucu alan adının Şikayet Eden'e transferine karar verildiği bilgisini vermiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, davanın reddedilmesini istemektedir. Şikayet Edilen savunması aşağıdaki şekildedir:

-19 Ağustos 2015 tarihinden bugüne kadar <migrosjet.net> alan adı hiçbir şekilde aktif kullanılmamıştır.

-Şikayetçinin ''Alan adı kötü niyetle kayıt ettirilmiş ve kullanılmaktadır'' ifadesini sunmuş olduğu marka tescili haricinde kanıtlamalıdır.

-Şikayetçinin <migrosjet.net> alan adı İdari işlem başlangıcı sonrasında şikayet dilekçesine <migrosjet.org> alan adının eklenme talebini merkezinize gönderip tarafıma tarafıma bilgilendirme yapılmaması kurallar dışı olmakla beraber etik bir davranış olmadığı açıkça ortadadır.

-UDRP Kuralları gereğince, bir alan adının şikayet eden'e devredilmesi için, şikayet edenin UDRP Kuralları 'Zorunlu İdari Hükümler' başlığı altında sayılan, üç iddiayı ispat etmesi gerekmektedir. UDRP Kurallarının 4b maddesinde, örnek teşkil edecek şekilde, kötü niyetli kullanım halleri dört madde de sayılmıştır. Bunlara örnek olarak; alan adı ihlaline konu olan markanın çok meşhur olması, alan adını elinde bulunduran kimsenin, söz konusu alan adını iyi niyetle kullandığına dair bir delilin olmaması, alan adını elinde bulunduran kimsenin kimliğini gizlemesi, kendisini ulaşılmaz kılması, davaya cevap vermemesi ve tüm bunlarla birlikte haklı bir sebep bulunmaksızın, menfaat ilkelerine aykırı şekilde, alan adını elinde bulundurması sıralanabilir.

-Şikayetçinin <migrosjet.net> ''alan adı kötü niyetle kayıt ettirilmiş ve kullanılmaktadır" ifadesini doğru ve yerinde bulmuyorum ve <migrosjet.net > alan adının tarafımda kalması gerektiğine inanıyorum.

6. Değerlendirme ve Tespitler

A. Şikayet Eden' in şikayet dilekçesini değiştirme talebine ilişkin ön değerlendirme

Şikayet Eden İdari Hakem Ataması sonrasında şikayetini değiştirme yoluna giderek; yine Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilmiş bulunan ve yeni tespit etmiş oldukları <migrosjet.org> alan adının da prosedüre ilave edilmesini talep etmiştir; ilave edilen alan adını içeren değiştirilmiş şikayet; İdari Hakem' in dikkatine sunulmuştur.

Konu bu açıdan; WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") madde 4.8 ve 4.16 e göre incelenmiştir. Madde 4.8 de yer verilen görüş birliği ile varılan sonuç da; tarafların aynı olması halinde Şikayet Eden marka hakkını içeren tüm ilgili alan adlarını şikayetine ekleyebilir. Bununla birlikte; bu talebin şikâyetin hemen akabinde yani şikayetin resmi olarak başlatılmasından önce yapılması gerekir. Aksi halde İdari Panel' in; yeni eklenen alan adına ilişkin olarak da Şikayet Edilen' e yanıt verebilmesi için uygun bir süre vermesi (20 gün) gerekecektir ki bu durum; internet alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların hızlı bir süre de çözülmesi ve karara bağlanması özelliğine uygun olmayacak ve ayrıca da sağlayıcı ve tescil eden kuruluşa ek yükümlülükler ve prosedür işleyişi doğuracaktır.

Belirtilen nedenlerle; iş bu davada değiştirilmiş şikayetin hakem atamasından sonra sunulması nedeni ile, İdari Hakem, değiştirilmiş şikayeti kabul etmemiştir ve şikayetin ilk sunulduğu şekliyle karar verecektir.

B. Genel Değerlendirme

Kurallar, 15(a) maddesine göre İdari Hakem Heyetinin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikayet Eden aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı Şikayet Eden'in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarına aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

C. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikayet Eden'in markası ile ihtilaflı alan adlarını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikayet Eden MIGROS ve MJET markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

Şikayet Eden'in sunduğu belgeler kapsamında (aynı zamanda Şikayet Eden'in ticari unvanının esas unsurunu oluşturmakta olan), MIGROS markası için de öncelikli tescilli haklarının mevcut bulunduğu görülmüştür.

İdari Hakem, ihtilaflı <migrosjet.net> alan adının MIGROS markasıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu düşünmektedir.

Esasen ihtilaflı alan adı, "jet" kelimesi çıkarıldığında, Şikayet Eden'in tanınmış MIGROS markası ile birebir aynıdır. İdari Hakem'e göre, Şikayet Edilen tarafından eklenmiş olan "jet" kelimesinin ayırt edici niteliği bulunmamaktadır. İdari Hakem, "jet" kelimesi çıkarılmasa bile, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in MJET markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu düşünmektedir.

Bu nedenle İdari Hakem, Şikayet Eden'in Politika madde 4(a)(i)'de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

D. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden'in iddiaları ve Şikayet Edilen'in yanıtları karşısında; Şikayet Edilen'in yaygın olarak "Migros" adıyla tanınmaması, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmiş olmadığı ve Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca Şikayet Edilen, "Migros" olarak isimlendirilmemekte ve yaygın olarak "Migros" ya da "Migrosjet" olarak bilinmemektedir ve ne MIGROS ne de MIGROSJET markalarını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir. Ayrıca, kötü niyetli tescil ve kullanım kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen vermiş olduğu cevapta bu iddiaları ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için, İdari Hakem Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır. Ayrıca, tanınmış markalarla ilgili diğer uyuşmazlıklarda verilen UDRP kararlarına bakıldığında, örneğin Turkcell Iletisim Hizmetleri A.Ş. v. Tolga Murtezaoğlu, WIPO Dava No. D2008-1589 davasında şikayet eden, Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe tanınan bir hizmet markası olan TURKCELL markasında haklarının olduğunu ifade etmiştir. Davada şikayet edilen ise TURKCELL markasını, şikayet eden ve şikayet edenin ticari faaliyetlerini bildiğini e-posta ile gönderdiği yanıtta kabul etmiştir. Bu delile göre ve şikayet edilenin TURKCELL markası kapsamında herhangi bir tanınırlığı olmadığı gerçeğine dayanarak İdari Hakem şikayet edilenin ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaat sahibi olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca bkz. Scania CV AB v. Leif Westlye, WIPO Dava No. D2000-0169.

Chanel, Inc. v. Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında İdari Hakem heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar bu dava için de aynen geçerlidir.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

E. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Kötü niyetli tescil açısından, Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in yüksek bilinirlik düzeyine sahip olan markasından büyük ihtimalle haberdardır. Daha önce WIPO nezdinde <migrosjet.com> alan adı uyuşmazlığı ile ilgili olarak görülen dava da bunun çok açık kanıtıdır ( WIPO Dava No. D2015-2375). Dolayısıyla; İdari Hakem yüksek bilinirliğe sahip bir marka ile aynı veya karışıklığa yol açacak şekilde benzer bir alan adının tescil ettirilmesinin ve herhangi bir meşru menfaat bulunmaksızın tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatindedir.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının şikayet eden ile bağlantılı olmayan biri tarafından kullanılması "fırsatçı kötü niyet" anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453.

İdari Hakem, Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adının ticari kazanç elde etme amacıyla kullanıldığına dair iddiasını değerlendirmiş, ancak ihtilaflı alan adının aktif olmadığını göz önünde bulundurmuştur. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında da belirtildiği üzere, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin veriler ve yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ihtilaflı alan adının şu an aktif olmaması kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılmasını engellemez.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in savunmasında yer alan tüm argümanları değerlendirmiş olup, verecek kararı için hukuki açıdan etkileyici önem taşımadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <migrosjet.net> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Dilek Ustun Ekdial
Tarih: 8 Haziran 2016