Συμπληρωματικοί Κανόνες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.eu του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας

(οι “Συμπληρωματικοί Κανόνες ")
(σε ισχύ από 1η Ιουνίου 2017)

1. Πεδίο Εφαρμογής

2. Ορισμοί

3. Επικοινωνία

4. Υποβολή Καταγγελίας και Παραρτήματα

5. Έλεγχος Συμμόρφωσης με Τυπικές Προϋποθέσεις

6. Διορισμός του Διαχειριστή της Υπόθεσης

7. Υποβολή Απάντησης και Παραρτήματα

8. Διαδικασίες διορισμού των μελών της Επιτροπής

9. Δήλωση

10. Αμοιβές

11.Όριο ως προς τον αριθμό λέξεων

12. Μέγεθος αρχείου και Προδιαγραφές Μορφής

13. Διακανονισμός

14. Αποφάσεις της Επιτροπής

15. Τροποποιήσεις

16. Αποκλεισμός ευθύνης


1. Πεδίο Εφαρμογής

(α) Σχέση με τους Κανόνες ΕΕΔ. . Οι παρόντες Συμπληρωματικοί Κανόνες θα διαβάζονται και θα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους Κανόνες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών .eu (οι “Κανόνες ΕΕΔ”).

(β) Έκδοση των Συμπληρωματικών Κανόνων. Η παρούσα έκδοση των Συμπληρωματικών Κανόνων ΕΕΔ η οποία βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Καταγγελίας, θα εφαρμόζεται στη διοικητική διαδικασία που τίθεται σε εφαρμογή δυνάμει αυτής.

2. Ορισμοί

Οποιοσδήποτε όρος ο οποίος ορίζεται από τους Κανόνες ΕΕΔ θα έχει την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιείται στους παρόντες Συμπληρωματικούς Κανόνες.

3. Επικοινωνία

(α) Προδιαγραφές. Mε την επιφύλαξη της παραγράφου A(2)(γ) των Κανόνων ΕΕΔ, κάθε υποβολή που χρειάζεται ή μπορεί να χρειαστεί να γίνει προς το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του ΠΟΔΙ (το “Κέντρο”) ή προς Επιτροπή σύμφωνα με αυτούς τους Κανόνες ΕΕΔ, θα γίνεται είτε:

(i) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) χρησιμοποιώντας την διεύθυνση που καθορίζεται από το Κέντρο; ή

(ii) μέσω του διαδικτυακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης υποθέσεων του Κέντρου.

(β) Αρχείο. Το Κέντρο θα τηρεί αρχείο με κάθε επικοινωνία που λαμβάνει ή που απαιτείται να γίνει, με βάση τους Κανόνες ΕΕΔ.

4. Υποβολή Καταγγελίας και Παραρτήματα.

(α) Καταγγελία συμπεριλαμβανομένων Παραρτημάτων. Με την επιφύλαξη της Παραγράφου A(2)(γ) των Κανόνων ΕΕΔ, η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων, θα υποβάλλεται συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 12(α) κατωτέρω).

(β) Συνοδευτικό Έγγραφο Διαβίβασης Καταγγελίας . Ο Καταγγέλλων θα πρέπει να αποστείλει ή να διαβιβάσει την καταγγελία του με το Συνοδευτικό Έγγραφο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α των παρόντων και να το μεταφορτώσει στην ιστοσελίδα του Κέντρου. Όπου αυτό είναι διαθέσιμο, ο Καταγγέλλων θα χρησιμοποιεί την έκδοση που είναι στην ίδια γλώσσα (-ες) με την σύμβαση (-άσεις) εγγραφής ονόματος (-άτων) τομέα που αποτελεί (-ούν) το αντικείμενο της Καταγγελίας.

(γ) Επαλήθευση Μητρώου. Το Κέντρο θα υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης στο Μητρώο. Η αίτηση επαλήθευσης θα περιλαμβάνει αίτημα για δέσμευση του ονόματος τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο B(1)(ε) των Κανόνων ΕΕΔ.

(δ) Οδηγίες Ειδοποίησης Καταγγελίας. Σύμφωνα με τις Παραγράφους A(2)(β) και A(2)(γ) των Κανόνων ΕΕΔ, το Κέντρο θα προωθεί την καταγγελία ηλεκτρονικά στον Καθ΄ ου μαζί με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β των παρόντων και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Κέντρου. Το Κέντρο επίσης θα προωθεί ειδοποίηση με πληροφορίες για την καταγγελία στον Καθ’ ου (σύμφωνα με την Παράγραφο A(2)(β)(ii) των Κανόνων ΕΕΔ).

5. Έλεγχος Συμμόρφωσης με Τυπικές Προϋποθέσεις

(α) Ειδοποίηση Παραλείψεων. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της καταγγελίας, το Κέντρο θα ελέγχει την καταγγελία για συμμόρφωση με τις τυπικές προϋποθέσεις των Κανόνων ΕΕΔ και των Συμπληρωματικών Κανόνων και θα ειδοποιεί τον Καταγγέλλοντα για τυχόν παραλείψεις σε αυτή.

(β) Απόσυρση. Εάν ο Καταγγέλλων δεν διορθώσει τις τυχόν παραλείψεις που έχουν επισημανθεί από το Κέντρο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην Παράγραφο B(2)(β) των Κανόνων ΕΕΔ (δηλαδή επτά (7) ημέρες), το Κέντρο θα ειδοποιεί τον Καταγγέλλοντα, τον Καθ’ ου και το Μητρώο ότι η καταγγελία θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.

Η Ένσταση του Καταγγέλλοντος για την απόσυρση της καταγγελίας λόγω διοικητικών παραλείψεων (σύμφωνα με την παράγραφο B(2)(γ) των Κανόνων ΕΕΔ) περιγράφεται στο Παράρτημα ΣΤ.

6. Διορισμός του Διαχειριστή της Υπόθεσης

(α)Ειδοποίηση. Το Κέντρο θα υποδεικνύει στα Μέρη το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας ενός μέλους του προσωπικού του, ο οποίος θα είναι ο Διαχειριστής της Υπόθεσης και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα διοικητικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τη διαφορά και την επικοινωνία με την Διοικητική Επιτροπή.

(β) Καθήκοντα.Ο Διαχειριστής της Υπόθεσης δύναται να παρέχει διοικητική βοήθεια στην Επιτροπή ή στα Μέλη της Επιτροπής, όμως δεν θα έχει καμία εξουσία για να αποφασίζει σχετικά με θέματα ουσιαστικής φύσης τα οποία αφορούν τη διαφορά.

7. Υποβολή Απάντησης και Παραρτήματα

Με την επιφύλαξη της Παραγράφου A(2)(γ) των Κανόνων ΕΕΔ, η απάντηση μαζί με τυχόν παραρτήματα θα υποβάλλεται συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τη Παράγραφο 12(β) κατωτέρω).

8. Διαδικασίες Διορισμού των Μελών της Επιτροπής

(α) Υποψήφιοι Μέρους. Όπου ένα Μέρος οφείλει να υποβάλει τα ονόματα τριών (3) υποψηφίων, οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη για σκοπούς διορισμού τους από το Κέντρο ως Μέλη Επιτροπής (δηλαδή σύμφωνα με τις παραγράφους B1(β)(4), B3(β)(4) και B4(γ) των Κανόνων ΕΕΔ), το Μέρος αυτό θα παράσχει τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των τριών υποψηφίων του κατά σειρά προτίμησης. Όταν το Κέντρο διορίζει ένα Μέλος Επιτροπής, θα σέβεται τη σειρά προτίμησης που επέδειξε το Μέρος, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό είναι διαθέσιμο.

(β) Προεδρεύον Μέλος Επιτροπής

(i) Το τρίτο Μέλος Επιτροπής το οποίο διορίζεται σύμφωνα με την Παράγραφο B(4)(δ) των Κανόνων ΕΕΔ θα είναι το Προεδρεύον Μέλος της Επιτροπής.

(ii) Σύμφωνα με την Παράγραφο B(4)(δ) των Κανόνων ΕΕΔ, το Κέντρο θα διορίζει το Προεδρεύον Μέλος από τον δημοσιευμένο κατάλογό του.

(γ) Παράλειψη του Καθ’ ου

Σε περίπτωση που ο Καθ 'ου η Καταγγελία δεν υποβάλει απάντηση σύμφωνα με την Παράγραφο Β(3)(στ) των Κανόνων ΕΕΔ ή δεν καταβάλει την πληρωμή που προβλέπεται στην Παράγραφο B(3)(γ) των Κανόνων ΕΕΔ εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Κέντρο, το Κέντρο θα προχωρήσει στον διορισμό της Επιτροπής, ως εξής:

(i) Εάν ο Καταγγέλλων έχει υποδείξει μονομελή Επιτροπή, το Κέντρο θα διορίζει το Μέλος της Επιτροπής από τον δημοσιευμένο κατάλογό του,

(ii) Εάν ο Καταγγέλλων έχει υποδείξει τριμελή Επιτροπή, το Κέντρο, υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας, θα διορίζει ένα Μέλος Επιτροπής από τα ονόματα που έχει υποβάλλει ο Καταγγέλλων και το δεύτερο Μέλος και το Προεδρεύον Μέλος από τον δημοσιευμένο κατάλογό του.

Η Ένσταση του Καθ’ ου στην ειδοποίηση του Κέντρου για παραλείψεις του Καθ’ ου (σύμφωνα με την Παράγραφο B(3)(γ) των Κανόνων ΕΕΔ) περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ.

9. Δήλωση

Σύμφωνα με την Παράγραφο B(5) των Κανόνων ΕΕΔ, πριν από το διορισμό του ως Μέλος Επιτροπής, ένας υποψήφιος οφείλει να υποβάλει στο Κέντρο Δήλωση Αμεροληψίας και Ανεξαρτησίας στον τύπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ των παρόντων και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου.

10. Αμοιβές

Οι ισχύουσες αμοιβές για τη διοικητική διαδικασία ορίζονται στο Παράρτημα Δ των παρόντων και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου.

11. Όρια Λέξεων

(α) Το όριο λέξεων σύμφωνα με την Παράγραφο B(1)(β)(10) των Κανόνων ΕΕΔ είναι 5.000 λέξεις.

(β) Το όριο λέξεων σύμφωνα με την Παράγραφο B(3)(β)(6) των Κανόνων ΕΕΔ είναι 5.000 λέξεις.

(γ) Για τους σκοπούς της Παραγράφου B(12) των Κανόνων ΕΕΔ, δεν θα υπάρχει όριο λέξεων.

12. Μέγεθος Αρχείου και Προδιαγραφές μορφής

(α) Το μέγεθος αρχείου και οι προδιαγραφές μορφής σύμφωνα με την Παράγραφο B(1)(β) των Κανόνων ΕΕΔ θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ε των παρόντων Κανόνων που δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Κέντρου.

(β) Το μέγεθος αρχείου και οι προδιαγραφές μορφής σύμφωνα με την Παράγραφο B(3)(β) των Κανόνων ΕΕΔ ορίζεται στο Παράρτημα Ε των παρόντων Κανόνων που δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Κέντρου.

13. Διακανονισμός

Εάν, πριν από τον διορισμό της Επιτροπής, τα Μέρη συμφωνήσουν σε διακανονισμό, τα Μέρη θα ενημερώσουν το Κέντρο.

14. Απόφαση της Επιτροπής

Η Απόφαση της Επιτροπής θα περιλαμβάνει μία σύντομη περίληψη στα Αγγλικά, σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τους Κανόνες ΕΕΔ. Η Απόφαση της Επιτροπής θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Κέντρου.

15. Τροποποιήσεις

Το Κέντρο δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Συμπληρωματικούς Κανόνες κατά την διακριτική του ευχέρεια και θα ενημερώνει το Μητρώο για κάθε τέτοια τροποποίηση ή τροποποιήσεις τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη ισχύος τους, εκτός εάν αμοιβαίως συμφωνηθεί διαφορετικά.

16. Αποκλεισμός Ευθύνης

Εκτός από περιπτώσεις σκόπιμης αδικοπραγίας, τα Μέλη των Επιτροπών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας και το Κέντρο δεν θα ευθύνονται έναντι των μερών, του σχετικού καταχωρητή ή του Μητρώου για πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με τη διοικητική διαδικασία.