Kazakhstan

Өнеркәсiп үлгiсiне өтiнiмдi жасау, ресiмдеу және қарау, мәлiметтердi Қазақстан Республикасының өнеркәсiптік үлгiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу, сондай-ақ қорғау құжатын беру ережесін бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 24 ақпандағы № 91 Бұйрығы)

Download