Azerbaijan

Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının geniş tanınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

 

 


təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİNQƏRARI

ʺƏmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqındaʺ Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqındaʺ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009cu il 14 may tarixli 93 nömrəli Fərmanının 1.3 bəndinin icrası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. ʺAzərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının geniş tanınması Qaydalarıʺ təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. Rasizadə

Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2009cu il

№ 145

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 18 sentyabr tarixli 145 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının geniş tanınması

Q A Y D A L A R I

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar ʺƏmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqındaʺ Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklərvə əlavələr edilməsi barədəʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqındaʺ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009cu il 14 may tarixli 93 nömrəli Fərmanının 1.3 bəndinə və ʺSənaye mülkiyyətinin

1.2. Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınan əmtəə nişanları, beynəlxalq müqavilələrə (sazişlərə) uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyatsız qorunan əmtəə nişanları və Azərbaycan Respublikasında hüquqi cəhətdən mühafizə edilməyən, lakin intensiv istifadəsi nəticəsində istehlakçılar və istehsalçılar arasında tanınmış əmtəə nişanları (işarələr) geniş tanınmış əmtəə nişanları kimi tanına bilər.

1.3. Əmtəə nişanı və ya işarə eynicinsli əmtəələrdə istifadə edilənvə başqa şəxsin əmtəə nişanı ilə eyni və ya ona qarışdırılacaq dərəcədə oxşar olan nişanın ilkinlik tarixindən sonra məşhurlaşarsa, bu əmtəə nişanı və ya işarə geniş tanınmış hesab edilə bilməz.

1.4. Əmtəə nişanının geniş tanınması üçün ərizə Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin (bundan sonra ‐Komitə) Apellyasiya şurasına təqdim olunur.

1.5. Əmtəə nişanının geniş tanınmasına dair ərizə bir əmtəə nişanına aid edilir və dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edənsənədlə birlikdə təqdim olunur.

2. Əmtəə nişanının geniş tanınmış kimi müəyyən edilməsi üçün tələb olunan sənədlər

2.1. Əmtəə nişanının geniş tanınmış kimi əyyən edilməsi məqsədi ilə iddiaçı tərəfindənaşağıdakı sənədlərtəqdim olunur:

əmtəə nişanının sahibi tərəfindən verilən ərizə;

əmtəə nişanına dair Şəhadətnamənin surəti və ya Əmtəə nişanları dövlət reyestrindən çıxarış;

əmtəə nişanının şəkli və ya üçölçülü forması (6 nüsxədə);

hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatını təsdiq edənsənədin surəti;

geniş tanınmış əmtəə nişanının qeydiyyatı üçün əyyən edilmiş dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edənsənəd;

əmtəə nişanının geniş tanınmasını təsdiq edən faktiki məlumatlar;

etibarnamə (zərurət olduqda).

2.2. İddiaçının təqdim etdiyi ərizədə ona məxsus əmtəə nişanının (işarənin) Azərbaycan Respublikasının ərazisində hansı tarixdən etibarən geniş tanınmış kimi hesab edilməsi göstərilməlidir.

2.3. Faktiki məlumatlarda aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

əmtəə nişanının xüsusən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində intensiv istifadəyə başlanması tarixi;

nişanın aid edildiyi əmtəələrin və xidmətlərin yayılma kanalları və kommersiya sahələri;

Azərbaycan Respublikasında və dünya bazarında əmtəə nişanından istifadə edilməklə əmtəənin (xidmətin) keyfiyyəti barədə istehlakçıların məlumatı;

əmtəə nişanına xas olan və ya istifadə nəticəsində yaranan fərqləndirici xüsusiyyətlər;

nişanın istifadə ərazisi, müddəti, miqyası, həcmi, xüsusən nişanın əmtəə və xidmətlərə tətbiq edilməsi nəticəsində yarmarka və sərgilərdə əldə olunan məlumatlar, elanlar, reklamlar daxil olmaqla nişana üstünlük verən ərazilər, hərəkətlər (kampaniyalar);

Azərbaycan Respublikasının və başqa dövlətlərin ərazisində nişanın istifadə edildiyi əmtəənin və xidmətin bazarda tutduğu yer.

2.4. İstehlakçılar və istehsalçılar arasında əmtəə nişanının geniş tanınmasını əyyənləşdirməkməqsədi ilə ictimai təşkilat tərəfindən aparılan sorğuların nəticələri Apellyasiya şurasına təqdim edilə bilər (zəruri hallarda). Sorğular Komitənin Apellyasiya şurasının Əsasnaməsi ilə əyyən edilən şərtlərnəzərə alınmaqla aparılır.

2.5. Apellyasiya şurası zəruri hallarda, əmtəə nişanının geniş tanınmasının əyyən edilməsi üçün iddiaçıdan əlavə məlumatlar tələb edə bilər.

3. Geniş tanınmışəmtəə nişanının qeydiyyatının aparılma qaydası

3.1. Apellyasiya şurası ərizəyə baxılma mərhələsində iddiaçı tərəfindən bu Qaydaların 2.1ci, 2.2ci və 2.3 yarımbəndlərinə uyğun təqdim edilən bütün məlumatları nəzərə alır.

3.2. Ərizə Azərbaycan dilində təqdim edilir. Digərsənədlər Azərbaycan dilində və başqa dillərdə verilə bilər. Başqa dillərdə verilənsənədin Azərbaycan dilinə tərcüməsi (notarial qaydada təsdiq olunmuş) ərizənin verildiyi tarixdən bir ay müddətində təqdim edilməlidir. Təqdim olunan sənədlər toplusunun üç nüsxəsi Komitədə saxlanılır.

3.3. Əmtəə nişanının geniş tanınmasına dair ərizəyə üç ay müddətində Apellyasiya şurasında baxılır.

3.4. Apellyasiya şurasına təqdim olunan sənədlər üzrə suallar olduğu halda, bu barədə ərizə verən şəxsə bir ay müddətində sorğu göndərilir. Sorğuya cavab sorğunun alındığı tarixdən bir ay ərzində ərizəni verən şəxs tərəfindəntəqdim olunmalıdır. Sorğuya cavab əyyən olunan müddət ərzində üzrsüz səbəbdəntəqdim edilmədikdə, ərizə verilməmiş hesab edilir.

3.5. Apellyasiya şurası əmtəə nişanının geniş tanınmasına dair qərar qəbul etdiyi halda, əmtəə nişanı bir ay müddətində Geniş tanınmış əmtəə nişanlarının dövlət reyestrində qeydiyyata alınır və geniş tanınmış əmtəə nişanına dair şəhadətnamə verilir.

Qeydiyyatın aparılması barədə məlumat Komitənin rəsmi bülletenində dərc edilir və digər informasiya vasitələri ilə yayımlanır.

3.6. Qeydiyyatla bağlı məlumatlara aşağıdakılar aiddir:
qərarın verildiyi tarix;
geniş tanınmış əmtəə nişanının qeydiyyat nömrəsi;
geniş tanınmış əmtəə nişanının şəkli;
geniş tanınmış əmtəə nişanının sahibi və onun ünvanı (və ya olduğu yer);
geniş tanınmış kimi əyyən edilən əmtəə nişanının aid edildiyi əmtəə və ya

xidmətlər.

3.7. Geniş tanınmış əmtəə nişanının hüquqi mühafizəsinə məhdudiyyət qoyulmur.

3.8. İddia edilən əmtəə nişanı aşağıdakı hallarda geniş tanınmış hesab edilmir: ərizədə göstərilən tarixdən etibarən iddiaçı tərəfindəntəqdim olunan faktiki

sənədlərdə əmtəə nişanının geniş tanınması təsdiq olunmadıqda; bu Qaydaların 1.3 bəndinin müddəaları əsasında.

3.9. Apellyasiya şurasının qərarının alındığı gündən üç ay müddətində məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər.

4. Yekun müddəalar

4.1. Azərbaycan Respublikasında geniş tanınmış əmtəə nişanına hüquq ʺƏmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqındaʺ Azərbaycan Respublikası Qanununun 7ci maddəsinin tələbləri pozulmaqla verildiyi, habelə həmin maddədə əyyən edilən əlamətlərə görə geniş tanınmış əmtəə nişanının qüvvədən şdüyü hallarda, geniş tanınmış əmtəə nişanı qüvvədə olduğu müddət ərzində ona qarşı verilmiş etiraz əsasında tamamilə və ya qismən geniş tanınmış kimi etibarsız hesab edilə bilər.

4.2. Geniş tanınmış əmtəə nişanına qarşı verilmiş etirazla bağlı Apellyasiya şurasına müraciət edilə bilər. Müraciətə üç ay ərzində baxılmalıdır. Apellyasiya şurasının qərarından üç ay ərzində məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər.

4.3. Geniş tanınmış əmtəə nişanının qeydiyyatı etibarsız hesab edildiyi halda, bu barədə məlumat Geniş tanınmış əmtəə nişanınlarının dövlət reyestrində qeyd olunur, eləcə də Komitənin rəsmi bülletenində dərc edilir və digər informasiya vasitələri ilə yayımlanır.