Latvia

Ministru kabineta 2005.gada 13.septembrī noteikumi Nr.702 'Noteikumi par dizainparauga reģistrācijas apliecības paraugu'

 

 


Ministru kabineta noteikumi Nr.702 Rīgā 2005.gada 13.septembrī (prot. Nr.51 20.§)

Noteikumi par dizainparauga reģistrācijas apliecības paraugu

Izdoti saskaņā ar Dizainparaugu likuma 25.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka dizainparauga reģistrācijas apliecības (turpmāk — apliecība) paraugu (pielikums).

2. Apliecība sastāv no vākiem, titullapas, vienas vai vairākām dizainparauga attēlu lapām un pielikuma lapas.

3. Apliecības lielums atbilst A4 formāta lapai.

4. Apliecības vākus izgatavo tipogrāfiski no balta, stingra papīra.

5. Uz apliecības vāka (pielikuma 1.punkts) izvieto šādus elementus: 5.1. fonā — tīklojumu; 5.2. augšdaļā — lielā Latvijas valsts ģerboņa attēlu, zem tā — uzrakstus “LATVIJAS REPUBLIKA” un “DIZAINPARAUGA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA”; 5.3. vidusdaļā — tekstu “Latvijas Republikas Patentu valde apliecina, ka šajā apliecībā ietvertais dizainparaugs ir iekļauts Valsts dizainparaugu reģistrā ar Nr.D00000” (numuru iespiež atbilstoši konkrētajam gadījumam); 5.4. zem teksta, kreisajā pusē — lentes attēlu Latvijas valsts karoga krāsās un Patentu valdes zīmoga reljefu nospiedumu; 5.5. apakšmalā, kreisajā pusē — datumu (datumu atveido ar spiedogu atbilstoši konkrētajam gadījumam) un izdošanas vietu; 5.6. apakšmalā, labajā pusē — paraksta rekvizītus (amata nosaukumu “Patentu valdes direktors”, Patentu valdes direktora parakstu un paraksta atšifrējumu).

6. Apliecības titullapu, dizainparauga attēlu lapu un pielikuma lapu izgatavo ar datora drukas iekārtu uz balta papīra, apdrukājot katras lapas vienu pusi.

7. Apliecības titullapā (pielikuma 2.punkts) zem rekvizītiem izvieto: 7.1. Patentu valdes paskaidrojošu tekstu par Dizainparaugu likuma noteikumiem attiecībā uz dizainparauga tiesību spēkā stāšanos, dizainparauga reģistrācijas termiņu un reģistrācijas atjaunošanu, kā arī dizainparauga īpašnieka pienākumu paziņot Patentu valdei par grozījumiem ziņās, kas attiecas uz dizainparauga reģistrāciju; 7.2. Valsts dizainparaugu reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz konkrēto reģistrāciju.

8. Dizainparauga attēlu lapā (pielikuma 3.punkts) izvieto dizainparauga attēlu vai attēlus. Izmanto nepieciešamo skaitu dizainparauga attēlu lapu. Attēlus numurē ar divpozīciju skaitli, kurā norāda konkrētā dizainparauga kārtas numuru un attēla kārtas numuru attiecībā uz šo dizainparaugu (piemēram, pirmā dizainparauga trešais attēls — 1.03; sestā dizainparauga otrais attēls — 6.02).

9. Pielikuma lapā (pielikuma 4.punkts) ietver paskaidrojumu latviešu un angļu valodā par Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas standartā ST.80 “Rekomendācijas par dizainparaugu bibliogrāfiskajiem datiem” paredzētajiem kodiem, kas izmantoti dizainparauga bibliogrāfisko datu identificēšanai.

10. Apliecību cauršuj un apliecina ar Patentu valdes zīmogu.

Ministru prezidents A.Kalvītis Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Pielikums Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumiem Nr.702

Tieslietu ministre S.Āboltiņa