Doplnkové pravidlá Svetovej organizácie duševného vlastníctva k Pravidlám riešenia sporov týkajúcich sa domén .eu

(“Doplnkové pravidlá")

(S účinnosťou od 1. júna 2017)

1.Pôsobnosť

2. Definície

3. Komunikácia

4. Podanie žaloby a príloh

5. Preskúmanie formálnych požiadaviek

6. Ustanovenie administrátora spisu

7. Podanie žalobnej odpovede s prílohami

8. Postup pri menovaní senátu

9. Vyhlásenie

10. Poplatky

11. Limit počtu slov

12. Podmienky týkajúce sa veľkosti súborov a formátu

13. Zmier

14. Nález senátu

15. Zmeny Doplnkových pravidiel

16. Vylúčenie zodpovednosti


1. Pôsobnosť

(a) Vzťah k Pravidlám ADR. Tieto Doplnkové pravidlá majú byť interpretované a používané v spojitosti s Pravidlami riešenia sporov týkajúcich sa domén .eu (“Pravidlá ADR”).

(b) Verzia Doplnkových pravidiel. Na administratívne konanie sa vzťahuje tá verzia Doplnkových pravidiel, ktorá je účinná v deň podania žaloby.

2. Definície

Akýkoľvek pojem definovaný v Pravidlách ADR má ten istý význam aj v týchto Doplnkových pravidlách.

3. Komunikácia

(a) Spôsoby. Podľa podmienok uvedených v odseku A2(c) Pravidiel ADR, akékoľvek podanie, ktoré má byť alebo musí byť doručené Arbitrážnemu a mediačnému centru WIPO (“Centrum”) alebo senátu podľa týchto Pravidiel ADR, má byť doručené buď :

(i) elektronickou poštou (emailom) na adresu určenú Centrom; alebo

(ii) cez internetovú platformu na podávanie a administráciu prípadov prevádzkovanú Centrom.

(b) Archív. Centrum udržiava archív všetkej komunikácie, ktorá bola obdržaná alebo je vyžadovaná podľa Pravidiel ADR.

4. Podanie žaloby príloh

(a) Žaloba vrátane príloh. Podľa odseku A2(c) Pravidiel ADR má byť úplná žaloba vrátane všetkých príloh podaná elektronicky (v súlade s odsekom 12(a) nižšie).

(b) Úvodný sprievodný list žaloby. Žalobca je povinný odoslať alebo doručovať svoju žalobu pod úvodným sprievodným listom žaloby, ktorého znenie je určené v Prílohe A týchto Doplnkových pravidiel a je uverejnené na webovom sídle Centra. Ak je to možné, je žalobca povinný využiť verziu, ktorá je v tom istom jazyku (tých istých jazykoch), ako je registračná zmluva (registračné zmluvy) k názvu domény (názvom domén), ktorý je (ktoré sú) predmetom žaloby.

(c) Overenie v registri. Centrum požiada správcu o overenie. Žiadosť o overenie obsahuje žiadosť o zablokovanie názvu domény v súlade s odsekom B1(e) Pravidiel ADR.

(d) Oznámenie o žalobe s inštrukciami. V súlade s odsekmi A2(b) a A2(c) Pravidiel ADR, Centrum doručí žalovanému žalobu elektronicky spolu s inštrukciami, ktorých znenie je určené v Prílohe B k týmto Doplnkovým pravidlá a je uverejnené na webovom sídle Centra. Centrum tiež doručí žalovanému oznámenie s informáciou o žalobe (podľa odseku A2(b)(ii) Pravidiel ADR).

5. Preskúmanie formálnych požiadaviek

(a) Oznámenie nedostatkov. Centrum preskúma do piatich (5) pracovných dní od obdržania žaloby, či žaloba spĺňa formálne požiadavky podľa Pravidiel ADR a Doplnkových pravidiel a oznámi žalobcovi akékoľvek jej nedostatky.

Centrum preskúma do piatich (5) pracovných dní od obdržania žalobnej odpovede, či žalobná odpoveď spĺňa formálne požiadavky Pravidiel ADR a Doplnkových Pravidiel a oznámi žalovanému akékoľvek jej nedostatky.

(b) Späťvzatie. Ak žalobca neodstráni akékoľvek nedostatky identifikované Centrom počas doby vyplývajúcej z odseku B2(b) Pravidiel ADR (t.j. do sedem (7) dní), Centrum oznámi žalobcovi, žalovanému a správcovi, že žaloba sa považuje za späťvzatú.

Vzor žalobcovho odvolania proti rozhodnutiu o späťvzatí žaloby z dôvodov procesného pochybenia (podľa Odseku B2(c) Pravidiel ADR) tvorí Prílohu F.

6. Ustanovenie administrátora spisu

(a) Oznámenie. Centrum oznámi stranám meno a kontaktné údaje svojho zamestnanca, ktorý bude administrátorom spisu a ktorý bude zodpovedný za všetky administratívne záležitosti súvisiace so sporom a komunikáciou so Senátom.

(b) Zodpovednosť. Administrátor spisu môže poskytnúť administratívnu asistenciu senátu alebo jeho členovi, avšak nemá žiadnu právomoc rozhodovať o veciach materiálnej povahy, ktoré sa týkajú sporu.

7. Podanie žalobnej odpovede spolu s prílohami

Za podmienok vyplývajúcich z odseku A2(c) Pravidiel ADR, má byť úplná žalobná odpoveď vrátane všetkých príloh doručená elektronicky (v súlade s odsekom 12(b) nižšie).

8. Postup pri ustanovení senátu

(a) Kandidáti strán. Pokiaľ je strana povinná predložiť mená troch (3) kandidátov, ktorých má Centrum zvážiť pri menovaní člena senátu (t.j. v súlade s odsekmi B1(b)(4), B3(b)(4) a B(4)(c) Pravidiel ADR), táto strana má poskytnúť mená a kontaktné údaje svojich troch kandidátov zoradených podľa jej preferencie. Pri menovaní člena senátu je Centrum v závislosti od ich dostupnosti povinné rešpektovať poradie preferencií označené príslušnou stranou.

(b) Predsedajúci člen senátu

(i) Tretí člen senátu menovaný podľa odseku B4(d) Pravidiel ADR je predsedajúcim členom senátu.

(ii) (ii) V súlade s odsekom B4(d) Pravidiel ADR, Centrum je povinné menovať predsedujúceho člena senátu zo svojho zverejneného zoznamu.

(c) Neplnenie zo strany žalovaného

Ak žalovaný nedoručí žalobnú odpoveď podľa odseku B3(f) Pravidiel ADR alebo nezaplatí poplatok podľa odseku B3(c) Pravidiel ADR v lehote určenej Centrom, Centrum menuje senát nasledovne:

(i) Ak žalobca označil jednočlenný senát, Centrum menuje člena senátu zo svojho zverejneného zoznamu;

(ii) Ak žalobca označil trojčlenný senát, Centrum menuje, podľa dostupnosti, jedného člena senátu z mien predložených žalobcom a druhého člena senátu a predsedajúceho člena senátu zo svojho zverejneného zoznamu rozhodcov.

Vzor žalobcovho odvolania proti oznámeniu Centra o neplnení zo strany žalovaného (podľa odseku B3(g) Pravidiel ADR) tvorí Prílohu G.

9. Vyhlásenie

V súlade s odsekom B5 Pravidiel ADR, pred ustanovením za člena senátu, je kandidát povinný doručiť Centru svoje vyhlásenie o nestrannosti a nezávislosti v podobe, ktorá tvorí Prílohu C k týmto Doplnkovým pravidlám a je zverejnená na webovom sídle Centra.

10. Poplatky

Príslušné poplatky za administratívne konania sú uvedené v Prílohe D k týmto Doplnkovým pravidlám a sú zverejnené na webovom sídle Centra.

11. Limit počtu slov

(a) Limit počtu slov k odseku B1(b)(10) je 5 000 slov

(b) Limit počtu slov k odseku B3(b)(6) Pravidiel ADR je 5 000 slov.

(c) Pre účely odseku B12 Pravidiel ADR nie je limit počtu slov určený.

12. Podmienky týkajúce sa veľkosti súboru a formátu

(a) Podmienky týkajúce sa veľkosti súboru a formátu k odseku B1(b) Pravidiel ADR sú uvedené v Prílohe E k týmto Doplnkovým pravidlám a zverejnené na webovom sídle Centra.

(b) Podmienky týkajúce sa veľkosti súboru a formátu k odseku B3(b) Pravidiel ADR sú uvedené v Prílohe E k týmto Doplnkovým pravidlám a zverejnené na webovom sídle Centra.

13. Zmier

Ak sa pred menovaním senátu strany dohodnú na urovnaní, sú to povinné oznámiť Centru.

14. Nález senátu

Nález senátu obsahuje stručné zhrnutie v anglickom jazyku, ako to vyžadujú Pravidlá ADR. Nález senátu je zverejnený na webovom sídle Centra.

15. Zmeny Doplnkových pravidiel

Centrum je oprávnené zmeniť tieto Doplnkové pravidlá podľa svojho výlučného uváženia a oznámi akúkoľvek zmenu správcovi najmenej deväťdesiat (90) kalendárnych dní pred tým, než nadobudne účinky s výnimkou, ak sa vzájomne dohodnú inak.

16. Vylúčenie zodpovednosti

S výnimkou, ak sa jedná o úmyselné protiprávne konanie, senát, Svetová organizácia duševného vlastníctva, ani Centrum nezodpovedajú strane, dotknutému registrátorovi, ani správcovi za akékoľvek konanie alebo opomenutie konať súvisiace s administratívnym konaním.