Regulile Suplimentare ale Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale pentru Regulile de Soluționare Alternativa a Disputelor cu privire la Domeniile .eu

(“Regulile Suplimentare")

(In vigoare din 1 iunie 2017)

1. Domeniu de aplicare

2. Definitii

3. Comunicari

4. Depunerea Plangerii si Anexelor

5. Verificarea Indeplinirii Conditiilor de Forma

6. Numirea Administratorului de Dosar

7. Depunerea Raspunsului si Anexelor

8. Procedurile de numire a Completului

9. Declaratie

10. Taxe

11. Limite privind numarul de cuvinte

12. Dimensiunea fisierului si formalitatile de formatare

13. Intelegerea

14. Decizia Completului

15. Amendamente

16. Excluderea raspunderii


1. Domeniu de Aplicare

(a) Relatia cu Regulile ADR. Aceste Reguli Suplimentare urmeaza sa fie citite si utilizate in legatura cu Regulile de Solutionare Alternativa a Disputelor privind domeniile .eu (,,Regulile ADR”).

(b) Versiunea Regulilor Suplimentare. Versiunea acestor Reguli Suplimentare in vigoare la data transmiterii plangerii se va aplica procedurii administrative initiate prin aceasta.

2. Definitii

Orice termen definit in Regulile ADR va avea acelasi inteles ca in prezentele Reguli Suplimentare.

3. Comunicari

(a) Modalitati. Conform Paragrafului A(2)(c) din Regulile ADR, orice transmitere care poate fi sau este necesar a fi efectuata catre Centrul de Arbitraj si Mediere OMPI (“Centrul”) sau catre un Complet in temeiul prezentelor Reguli ADR, se va face fie:

(i) prin posta electronica (email) folosind adresa specificata de Centru; sau

(ii) prin sistemul de Internet al Centrului de inregistrare si administrare a cazurilor.

(b) Arhiva. Centrul va pastra o arhiva a tuturor comunicarilor primite sau necesar a fi efectuate conform Regulilor ADR.

4. Depunerea Plangerii si Anexelor

(a) Plangerea inclusiv Anexele. Conform Paragrafului A(2)(c) din Regulile ADR, plangerea inclusiv orice anexe se vor transmite electronic in forma completa (in conformitate cu Paragraful 12(a) de mai jos).

(b) Pagina Introductiva de Transmitere a Plangerii. Reclamantul trebuie sa trimita sau sa transmita plangerea folosind Pagina Introductiva de Transmitere a Plangerii prezentata in Anexa A si postata pe site-ul web al Centrului. Acolo unde este disponibila, Reclamantul va folosi versiunea care este in aceeasi limba/aceleasi limbi ca si contractul/contractele de inregistrare pentru numele de domeniu(ii) care este/sunt subiect al plangerii.

(c) Verificarea la Registru. Centrul va transmite o cerere de verificare la Registru.  Cererea de verificare va include o solicitare de blocare a numelui de domeniu in temeiul Paragrafului B(1)(e) din Regulile ADR.

(d) Instructiuni de notificare a Plangerii. In conformitate cu Paragrafele A(2)(b) si  A(2)(c) din Regulile ADR, Centrul va inainta plangerea electronic Paratului impreuna cu instructiunile prezentate in Anexa B la prezenta si postate pe site-ul web al Centrului. Centrul va inainta de asemenea catre Parat o notificare cu informatii privind plangerea (in temeiul Paragrafului A(2)(b)(ii) din Regulile ADR).

5. Verificarea Indeplinirii Conditiilor de Forma

(a) Notificare de Deficienta. Centrul, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la primirea plangerii, va verifica plangerea in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor formale ale Regulilor ADR si ale Regulilor Suplimentare si va notifica Reclamantul cu privire la orice deficiente ale acestora.

In termen de cinci (5) zile lucratoare de la primirea raspunsului, Centrul va revizui raspunsul in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor formale ale Regulilor ADR si ale Regulilor Suplimentare si va notifca Paratul cu privire la orice deficiente ale acestora.

(b) Retragere. Daca Reclamantul nu remediaza nici o deficienta identificata de catre Centru in perioada de timp prevazuta in Paragraful B(2)(b) din Regulile ADR (ex., sapte (7) zile), Centrul va notifica Reclamantul, Paratul si Registrul despre posibila retragere a plangerii.

Contestarea de catre Reclamant a retragerii plangerii datorita unei deficiente administrative (in temeiul Paragrafului B(2)(c) din Regulile ADR) este descrisa in Anexa F.

6. Numirea Administratorului de Dosar

(a) Notificare. Centrul va informa Partile cu privire la numele si detaliile de contact ale unui membru din staff-ul sau care va fi Administrator de Dosar si care va fi raspunzator pentru toate problemele administrative legate de disputa si de comunicarile catre Completul Administrativ.

(b) Responsabilitati. Administratorul de Dosar poate oferi asistenta administrativa Completului sau unui membru al Completului, dar nu va avea nici o autoritate de a decide aspecte de fond privind disputa.

7. Depunerea Raspunsului si a Anexelor

Conform Paragrafului A(2)(c) din Regulile ADR, raspunsul inclusiv orice anexe vor fi transmise electronic in forma completa (in conformitate cu Paragraful 12(b) de mai jos).

8. Procedurile de numire a Completului

(a) Candidatii Partilor. Acolo unde unei Parti i se solicita sa transmita numele a trei (3) candidati in vederea numirii de catre Centru in calitate de Membru al Completului (adica in conformitate cu Paragrafele B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) si B(4)(c) din Regulile ADR), respectiva Parte va furniza numele si detaliile de contact ale celor trei candidati ai sai in ordinea preferintelor. In numirea unui membru al Completului, Centrul, pe baza disponibilitatii, va respecta ordinea preferintelor indicata de Partea respectiva.

(b) Presedintele Completului

(i) Cel de-al treilea membru al Completului numit in conformitate cu Paragraful B(4)(d) din Regulile ADR va fi Presedintele Completului.

(ii) In conformitate cu Paragraful B(4)(d) din Regulile ADR, Centrul va numi Presedintele Completului din lista sa publicata.

 (c) Culpa Paratului

Acolo unde Paratul nu furnizeaza un raspuns in conformitate cu Paragraful B(3)(f) din Regulile ADR sau nu efectueaza plata prevazuta in Paragraful B(3)(c) din Regulile ADR pana la termenul limita specificat de Centru, Centrul va initia numirea Completului dupa cum urmeaza:

(i) Daca Reclamantul a desemnat un Complet format dintr-un singur membru, Centrul va numi acest Membru din lista sa publicata;

(ii) Daca Reclamantul a desemnat un Complet din trei membri, Centrul, pe baza disponibilitatii, va numi un Membru dintre numele transmise de catre Reclamant si va numi pe cel de-al doilea Membru si Presedintele Completului din lista sa publicata.

Contestarea de catre Parat a notificarii Centrului privind culpa Paratului (in temeiul Paragrafului B(3)(g) din Regulile ADR) este descrisa in Anexa G.

9. Declaratie

In conformitate cu Paragraful B(5) din Regulile ADR, inainte de numirea ca si membru al Completului, unui candidat i se va solicita sa transmita Centrului o Declaratie de Impartialitate si Independenta folosind formularul prezentat in Anexa C si postat pe site-ul web al Centrului.

10. Taxe

Taxele aplicabile pentru procedura administrativa sunt specificate in Anexa D si postate pe site-ul web al Centrului.

11. Limite privind numarul de cuvinte

(a) Limita privind numarul de cuvinte conform Paragrafului B(1)(b)(10) din Regulile ADR va fi de 5.000 de cuvinte.

(b) Limita privind numarul de cuvinte conform Paragrafului B(3)(b)(6) din Regulile ADR va fi de 5.000 de cuvinte.

(c) In conformitate cu Paragraful B(12) din Regulile ADR, nu exista limita privind numarul de cuvinte.

12. Dimensiunea fisierului si formalitatile de formatare

(a) Dimensiunea fisierului si modalitatile de formatare conform Paragrafului B(1)(b) din Regulile ADR vor fi stabilite in Anexa E si postate pe site-ul web al Centrului.

(b) Dimensiunea fisierului si modalitatile de formatare conform Paragrafului B(3)(b) din Regulile ADR vor fi stabilite in Anexa E si postate pe site-ul web al Centrului.

13. Intelegerea

Daca inainte de numirea Completului, Partile ajung la o intelegere, acestea vor informa Centrul.

14. Decizia Completului

Decizia Completului va include un rezumat in limba engleza asa cum este impus prin Regulile ADR. Decizia Completului va fi postata pe site-ul web al Centrului.

15. Amendamente

Centrul poate modifica aceste Reguli Suplimentare la alegerea sa si va notifica Registrul cu privire la orice astfel de modificare(i) cu cel putin nouazeci (90) de zile calendaristice inainte de intrarea in vigoare, cu exceptia cazului in care este agreat altfel in mod reciproc.

16. Excluderea raspunderii

Cu exceptia cazurilor de fapte ilicite deliberate, Completul, Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale si Centrul nu vor fi raspunzatoare in fata unei parti, a unui registrator implicat sau a Registrului pentru nici un act sau omisiune in legatura cu procedura administrativa.