WIPO Dodatna pravila za Pravila za alternativno rješavanje .eu domenskih sporova

(„Dodatna pravila“)

(Na snazi od 1. lipnja 2017.)

1. Opseg

2.Definicije

3. Komunikacija

4. Podnošenje Tužbe i Prilozi

5. Provjera ispunjavanja formalnosti

6. Imenovanje Administratora spora

7. Podnošenje Odgovora Tuženika na Tužbu i Prilozi

8. Postupci uspostave Arbitražnog vijeća

9. Izjava

10. Naknade

11. Ograničenje broja riječi

12. Vrste veličina datoteke i formata

13. Mirenje

14. Pravorijek Arbitražnog vijeća

15. Izmjene i dopune

16. Isključenje odgovornosti


1. Opseg

(a) Veza s Pravilima za alternativno rješavanje sporova. Ova Dodatna pravila valja tumačiti i primjenjivati u vezi s Pravilima za alternativno rješavanje .eu domenskih sporova („Pravila ARDS“).

(b) Verzija Dodatnih pravila. Verzija ovih Dodatnih pravila koja je na snazi na dan podnošenja tužbe primjenjivat će se na arbitražni postupak pokrenut njome.

2. Definicije

Bilo koji pojam definiran u Pravilima ARDS imat će isto značenje u ovim Dodatnim pravilima.

3. Komunikacija

(a) Načini. Prema Stavku A(2)(c) Pravila ARDS, bilo koji podnesak koji se može ili je potrebno podnijeti WIPO Centru za arbitražu i mirenje („Centar“) ili Arbitražnom vijeću na temelju ovih Pravila ARDS, podnijet će se bilo:

(i) putem elektroničke pošte (e-maila) koristeći adresu određenu od strane Centra; ili

(ii) putem internetskog sustava Centra za podnošenje i upravljanje predmetima.

(b) Arhiv. Centar će voditi arhiv svih obavijesti primljenih ili potrebnih prema Pravilima ARDS.

4. Podnošenje Tužbe i Prilozi

(a) Tužba uključujući Priloge.Prema stavku A(2)(c) Pravila ARDS, tužba uključujući bilo koji prilog bit će podnesena elektronički u cijelosti (u skladu sa stavkom 12(a) niže).

(b) Popratno pismo o slanju Tužbe. Tužitelj će morati poslati ili proslijediti svoju tužbu uz primjenu Popratnog pisma o slanju Tužbe određenog u Prilogu A ovog dokumenta i objavljenog na internetskoj stranici Centra. Gdje je dostupna, Tužitelj će koristiti verziju koja je na istom/istim jeziku/jezicima kao i ugovor(i) o registraciji za naziv/nazive domene koje/koja su predmet tužbe.

(c) Provjera Registra. Centar će Registru podnijeti zahtjev za provjeru. Zahtjev za provjeru će uključivati zahtjev za blokiranje naziva domene sukladno stavku B(1)(e) Pravila ARDS.

(d) Upute za obavijesti o Tužbi. U skladu sa stavcima A(2)(b) i A(2)(c) Pravila ARDS, Centar će proslijediti tužbu elektroničkim putem Tuženiku zajedno s uputama određenim u Prilogu B ovog dokumenta i objavljenog na internetskoj stranici Centra. Centar će također Tuženiku proslijediti obavijest s informacijama o tužbi (sukladno stavku A(2)(b)(ii) Pravila ARDS).

5. Provjera ispunjavanja formalnosti

(a) Obavijest o nedostacima. Centar će u roku od pet (5) radnih dana od primitka tužbe provjeriti ispunjava li tužba formalne uvjete Pravila ARDS i Dodatnih pravila te će obavijestiti Tužitelja o nedostacima u istoj.

Centar će u roku od pet (5) radnih dana od primitka odgovora tuženika na tužbu provjeriti ispunjava li odgovor tuženika na tužbu formalne uvjete Pravila ARDS te će obavijestiti Tuženika o nedostacima u istom.

(b) Povlačenje tužbe. Ako tužitelj ne ispravi bilo koje nedostatke utvrđene od strane Centra u vremenskom razdoblju predviđenom u stavku B(2)(b) Pravila ARDS (tj., sedam (7) dana), Centar će obavijestiti Tužitelja, Tuženika i Registar o smatranom povlačenju tužbe.

Prigovor Tužitelja na povlačenje tužbe zbog formalnog nedostatka (sukladno stavku B(2)(c) Pravila ARDS) opisan je u Prilogu F.

6. Imenovanje Administratora spora

(a) Obavijest. Centar će obavijestiti Stranke o imenu i kontaktnim podacima člana svog osoblja koji će biti Administrator spora te koji će biti odgovoran za sva administrativna pitanja u vezi spora i komunikaciju s Arbitražnim vijećem.

(b) Odgovornosti. Administrator spora može pružiti administrativnu pomoć Arbitražnom vijeću ili Arbitru, ali neće imati ovlast odlučivanja o pitanjima bitne prirode koja se tiču spora.

7. Podnošenje Odgovora Tuženika na Tužbu i Prilozi

Prema stavku A(2)(c) Pravila ARDS, odgovor tuženika na tužbu uključujući priloge bit će podnesen elektroničkim putem u cijelosti (u skladu sa stavkom 12(b) niže).

8. Postupci uspostave Arbitražnog vijeća

(a) Kandidati Stranaka. Kada Stranka mora podnijeti imena triju kandidata na razmatranje za imenovanje za Arbitra od strane Centra (odnosno u skladu sa stavcima B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) i B(4)(c) Pravila ARDS), ta Stranka će navesti imena i kontakt podatke svojih triju kandidata prema redoslijedu njezinih preferencija. Pri imenovanju Arbitra Centar će, prema dostupnosti, poštovati redoslijed preferencija naznačen od strane Stranke.

(b) Predsjednik Arbitražnog vijeća

(i) Treći Arbitar imenovan u skladu sa stavkom B(4)(d) Pravila ARDS bit će Predsjednik Arbitražnog vijeća.

(ii) U skladu sa stavkom B(4)(d) Pravila ARDS, Centar će imenovati Predsjednika Arbitražnog vijeća s objavljene liste.

(c) Neispunjavanje obveza od strane Tuženika

Kada Tuženik ne podnese odgovor u skladu sa stavkom B(3)(f) Pravila ARDS ili ne izvrši uplatu propisanu stavkom B(3)(c) Pravila ARDS do roka određenog od strane Centra, Centar će nastaviti s imenovanjem Arbitara, kako slijedi:

(i) Ako je Tužitelj odredio jednočlano Arbitražno vijeće, Centar će imenovati Arbitra sa svoje objavljene liste;

(ii) Ako je Tužitelj odredio tročlano Arbitražno vijeće, Centar će, prema dostupnosti, imenovati jednog Arbitra s liste imena podnesene od strane Tužitelja te će imenovati drugog Arbitra i Predsjednika Arbitražnog vijeća sa svoje objavljene liste.

Prigovor Tuženika na obavijest Centra o neispunjavanju obveza od strane Tuženika (sukladno stavku B(3)(g) Pravila ARDS) opisan je u Prilogu G.

9. Izjava

U skladu sa stavkom B(5) Pravila ARDS, prije imenovanja za Arbitra, kandidat će morati podnijeti Centru Izjavu o nepristranosti i neovisnosti koristeći obrazac određen u Prilogu C ovog dokumenta i objavljenog na internetskoj stranici Centra.

10. Naknade

Važeće naknade za arbitražni postupak navedene su u Prilogu D ovog dokumenta i objavljene na internetskoj stranici Centra.

11. Ograničenja broja riječi

(a) Ograničenje broja riječi prema stavku B(1)(b)(10) Pravila ARDS bit će 5.000 riječi.

(b) Ograničenje broja riječi prema stavku B(3)(b)(6) Pravila ARDS bit će 5.000 riječi.

(c) U smislu stavka B(12) Pravila ARDS, neće biti ograničenja broja riječi.

12. Vrste veličina datoteke i formata

(a) Vrste veličina datoteke i formata prema stavku B(1)(b) Pravila ARDS bit će navedeni u Prilogu E ovog dokumenta i objavljeni na internetskoj stranici Centra.

(b) Vrste veličina datoteke i formata prema stavku B(3)(b) Pravila ARDS bit će navedeni u Prilogu E ovog dokumenta i objavljeni na internetskoj stranici Centra.

13. Mirenje

Ako se prije imenovanja Arbitražnog vijeća Stranke dogovore o mirenju, Stranke će o tome obavijestiti Centar.

14. Pravorijek Arbitražnog vijeća

Pravorijek Arbitražnog vijeća će uključivati kratki sažetak na engleskom jeziku kako zahtijevaju Pravila ARDS. Pravorijek Arbitražnog vijeća bit će objavljen na internetskoj stranici Centra.

15. Izmjene i dopune

Centar može izmijeniti ova Dodatna pravila prema vlastitom nahođenju te će o takvoj/takvim izmjeni/izmjenama obavijestiti Registar najmanje devedeset (90) kalendarskih dana prije stupanja na snagu, osim ako nije međusobno dogovoreno drukčije.

16. Isključenje odgovornosti

Osim u pogledu namjernog protupravnog djelovanja, Arbitražno vijeće, WIPO (Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo) i Centar neće biti odgovorni stranci, dotičnom registraru ili Registru za bilo koju radnju ili propust u vezi s arbitražnim postupkom.