WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0035

1. Sökande

Sökanden är SSAB Technology AB, Sverige, företrädd av Ports Group AB, Sverige (“Sökanden”).

2. Innehavare

Innehavaren är P. I., Bulgarien (“Innehavaren”).

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnen <armoxsteel.se>, <ssab-armox.se>, <ssab-strenx.se>, <wwwssab.se> och <wwwstrenx.se> (“Domännamnen”).

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 13 september 2019.

Innehavaren lämnade in ett svar den 16 september 2019.

WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 25 september 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är ett globalt företag som utvecklar stål och tillhörande tjänster. Företaget har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. Sökandens historia sträcker sig tillbaka till år 1878 och Sökanden har i dag över 14,000 anställda i 50 länder. Sökanden är innehavare av flera immateriella rättigheter, däribland varumärkena ARMOX, SSAB och STRENX, vilka är registrerade världen över.

Domännamnen registrerades 25 augusti 2019. När Sökanden fick kännedom om registreringarna av Domännamnen kontaktades Innehavaren via Internetstiftelsen med ett varningsbrev där Sökanden framställde ett krav på överföring av Domännamnen. Innehavaren besvarade detta och erbjöd Sökanden att ersätta Innehavaren med 50 EUR/domän. Domännamnen har även erbjudits till försäljning på de hemsidor som de länkar till.

Parterna tvistar nu om rätten till <armoxsteel.se>, <ssab-armox.se>, <ssab-strenx.se>, <wwwssab.se> och <wwwstrenx.se>.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnen överförs till Sökanden. Innehavaren har bestritt överföring.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Domännamnen är identiska med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt Sökanden är innehavare av ett flertal rättigheter med rättsgrund i Sverige och däribland;

1. Firmanamnet SSAB Technology AB.

2. Varumärket ARMOX, SSAB och STRENX registrerat i Europeiska Unionen och Sverige.

3. Utöver ovan angivna har SSAB även ett stort antal WIPO-registreringar för berörda varumärken.

Domännamnen <armoxsteel.se>, <ssab-armox.se>, <wwwssab.se>, <ssab-strenx.se> och <wwwstrenx.se> är alla återspeglingar av Sökandens registrerade varumärken. Domännamnen utgörs antingen av Sökandens varumärken i kombination, i sammansättning med den generiska termen “steel” [som vidare är en återspegling av Sökandens verksamhet] eller i kombination med “www” som får en sekundär betydelse vid en helhetsgranskning. Med beaktning av Registreringsvillkoren i 7.2.1 har Sökanden visat att Domännamnen är identiska eller liknande med Sökandens registrerade rättigheter, varpå första rekvisitet får anses som uppfyllt.

Domännamnen har registrerats eller använts i ond tro

Sökanden är en etablerad aktör på den globala marknaden och innehavare av ett stort antal varumärkesregistreringar med hög särskiljningsförmåga. Innehavaren av Domännamnen registrerade dessa 25 augusti 2019 och således långt efter det att Sökanden startade sin verksamhet samt registrerade sina varumärken.

Det faktum att Innehavaren registrerat ett flertal domännamn under Sökandens välkända varumärken indikerar på kännedom om Sökanden och dess verksamhet. Det är uteslutande att Innehavaren inte skulle känt till Sökanden och dess varumärken med beaktning av att samtliga domännamnsregistreringarna

1) utgörs av Sökandens varumärken i kombination eller enskilt (ex. <ssab-strenx.se>, <wwwssab.se>) eller
2) består av Sökandens varumärken i kombination med generiska termer kopplade till Sökandens verksamhet (ex. <armoxsteel.se>).

Det kan vidare konstateras att Innehavarens användning sker i ond tro. Domännamnen har en aktiv hemsida beståendes av en pay-per-click/länk sida. Bland de aktuella länkarna återfinns bland annat lydelsen “Steel” vilket är kopplat till Sökandens verksamhet. Detta innebär att Innehavaren drar ekonomisk vinning av Sökandens varumärken när, internetbesökare som letar efter Sökandens varumärken, felaktigt klickar sig in på Domännamnen. Vidare indikerar både lydelsen “KÖP DENNA DOMÄN” på Domännamnens hemsida samt Innehavarens respons på varningsbrevet, att Innehavaren registrerat domännamnen i förhoppning att Sökanden skall köpa loss dessa från Innehavaren.

Med beaktning av ovan är det tydligt att Innehavaren utnyttjat Sökandens registrerade varumärken och rykte för att själv bereda sig ekonomisk vinning genom att driva trafik till sin egen hemsida. Sökanden har därmed visat att Innehavaren varit i ond tro vid domännamnets registrering samt att Innehavarens användande av Domännamnen skett i ond tro. Med beaktning av Registreringsvillkoren i 7.2.2 har Sökanden såldes visat att Domännamnen registrerats och använts i ond tro, varpå andra rekvisitet är uppfyllt.

Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnen

Det finns inget som stödjer att Innehavaren skulle ha någon rätt eller något berättigat intresse till Domännamnen eller de aktuella varumärkeslydelserna. Innehavaren bedriver ingen självständig verksamhet under Domännamnen utan använder endast Domännamnen för länk-farmar/pay-per-click sidor. Enligt praxis ses denna typ av verksamhet i regel inte som berättigad eller legitim, se exempelvis Skyscanner Limited v. Domain May B or Sale WIPO Case No. D2018-1987; Abigo Medical AB v. Otovent Inc. WIPO Case No. D2019-0218; Viking Line Abp v. P.L.S. WIPO Case No. DSE2017-0026.

Vidare finns det heller inget som tyder på att Domännamnen kommer att användas för något som kan anses vara ett berättigat intresse utan Domännamnen verkar endast ha registrerats med syfte att 1) säljas till Sökanden eller 2) dra ekonomisk vinning av Sökandens välkända varumärken. Det finns heller inget som visar på att Innehavaren skulle vara allmänt känd under Domännamnens lydelse eller att Innehavaren skulle förvärvat någon ensamrätt till de lydelser som Domännamnen består av.

Domännamnen används för att bereda sig vinning på att besökare hamnar på Innehavarens hemsida när de letar efter Sökandens hemsida och har registrerats med det enda syftet att dra ekonomisk vinning av Sökandens välkända verksamhet och varumärke. Det finns därför inget som tyder på att Innehavaren skulle ha ett berättigat intresse till Domännamnen och tredje rekvisitet får därmed ses som uppfyllt.

B. Innehavaren

Utan att utveckla närmare bestrider Innehavaren att Domännamnen är identiska med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt. Vidare bestrider Innehavaren att Domännamnen har registrerats eller använts i ond tro.

Innehavaren anser sig även ha rätt eller berättigat intresse till Domännamnen men utvecklar inte denna grund.

7. Diskussion och Slutsatser

Tvistelösaren noterar att samtliga fem Domännamn är registrerade av samma Innehavare, därav i enlighet med paragraf 7(a) Förfarandereglerna ”Ansöker någon samtidigt om tvistlösningsförfarande för flera domännamn mot samma innehavare, ska ansökningarna handläggas i ett förfarande om de stödjer på samma rättighet med rättsgrund i Sverige” accepterar Tvistelösaren att samtliga Domännamn handläggs i ett förfarande.

Enligt paragraf 7.2 i Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar

a) ett varukännetecken;
b) ett näringskännetecken;
c) ett släktnamn;
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden);
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk;
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100);
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Sökanden är innehavare av varumärkena ARMOX med registreringsnummer 000492397 (EUTM), SSAB med registreringsnummer W00995753 (IR designerat EU), SSAB med registreringsnummer W00995919, (IR designerat EU), SSAB med registreringsnummer 247859 (Sverige), STRENX med registreringsnummer 525310 (Sverige) och STRENX med registreringsnummer 013718051 (EUTM). Sökanden är även innehavare av företagsnamnet “SSAB Technology AB”. Samtliga dessa åberopade rättigheter har rättsgrund i Sverige och registrerades innan Domännamnen.

Med beaktande av att Sökandens varumärken ingår i sin helhet i Domännamnen, och företagsnamn till viss del ingår i några av domännamnen, råder både fonetisk och visuell likhet mellan Sökandens åberopade rättigheter och Domännamnen.

Mot bakgrund av det ovanstående finner Tvistlösaren att rekvisiten i 7.2 p 1, Registreringsvillkoren är uppfyllda.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Det framkommer av ansökan att Domännamnen har registrerats efter att Sökandens åberopade rättigheter registrerades. Den omständigheten att Sökanden är en välkänd aktör på marknaden och att samtliga Domännamnen innehåller Sökandens varumärken/företagsnamn, enskilt eller i kombination, samt generiska termer kopplade till Sökandens verksamhet tyder på att Innehavaren hade kännedom om Sökandens rättigheter vid registreringen av Domännamnen. Det framgår av ansökan att Domännamnen har aktiva hemsidor beståendes av en pay-per-click/länk sida. Innehavaren har således utnyttjat Sökandens rättigheter för att öka trafik till sina egna hemsidor och för att öka sina intäkter. Därutöver framgår från ansökan att Sökanden har kontaktat Innehavaren och åberopat sina rättigheter varpå Innehavaren erbjudit Sökanden att ta över Domännamnen mot betalning. Det framkommer inget i ärendet som motsäger det Sökanden anfört i denna del. Med beaktande av detta anser Tvislösaren att Domännamnen använts och registrerats i ond tro och att rekvisiten i 7.2 p 2, Registreringsvillkoren är uppfyllda.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Av ärendet framkommer ingen omständighet som påvisar att Innehavaren har visat att Innehavaren har rätt eller berättigat intresse till Domännamen. Tvistlösaren anser därmed att rekvisiten i 7.2 p 3, Registreringsvillkoren är uppfyllda.

8. Beslut

Domännamnen <armoxsteel.se>, <ssab-armox.se>, <ssab-strenx.se>, <wwwssab.se> och <wwwstrenx.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Domännamnen liknar varumärken och företagsnamn som Sökanden innehar, vilka registrerades innan Domännamnen. Innehavaren kan antas ha haft kännedom om Sökandens rättigheter vid registrering av Domännamnen. Innehavaren har använt Domännamnen för att driva trafik till sina egna hemsidor och dra ekonomisk vinning genom pay-per-click sidor. Domännamnen har därmed registrerats och används i ond tro. Av ärendet framkommer ingen omständighet som påvisar att Innehavaren har rätt eller berättigat intresse till Domännamnen.

Domännamnen ska därför överföras till Sökanden.

Monique Wadsted
Datum: 15 oktober 2019