WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2017-0026

1. Sökande

Sökanden är Viking Line Abp, Sverige, företrädd av Advokatfirman Lindahl, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är P. L. S., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <vikinglines.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som finns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 10 november 2017. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 14 december 2017.

WIPO Center utsåg Gunnar Karnell till ensam Tvistlösare i detta ärende den 5 januari 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är innehavare av Europeiska Unionen (EU) ordvarumärke VIKING LINE, reg.nr 015597065 för klasserna 9, 35, 39, 41 och 43, registrerad den 15 december 2016, och är verksam inom rederi- och kryssningsbranschen som anordnare av kryssningar till sjöss samt anslutande tjänster. Sökanden marknadsför, med sitt registrerade domännamn <vikingline.se> på sin webplats, kryssningsresor, erbjuder bokningstjänster och företagsinformation.

Innehavarens domännamn <vikinglines.se> registrerades den 25 juli 2006 och är kopplad till en websida med länkar som är relaterade till Sökanden.

5. Yrkande

Sökanden yrkar att domännamnet <vikinglines.se> ska överföras till Sökanden

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökandens varumärke är ett av de mest kända inom rederi- och kryssningsbranschen. Sökanden har genom registrering och omfattande användning ensamrätt att använda varumärket för varor och tjänster som dess varumärke omfattar. Sökanden har tidigare varit i kontakt med Innehavaren och uppfattat att denne varit medveten om att ha begått intrång i rätt till varumärket VIKING LINE. Innehavaren har också via e-post till ombud för Sökanden, efter dettas önskan om att tillsändas en viss handling (s.k. auktorisationskod för att möjliggöra domännamnsöverföring) i tillägg till en begärd och erhållen underskriven blankett om överlåtelse, anfört att “Inom blanketten så har ni redan fått domännamnet överlåtet”. Innehavaren erbjöd sig då också att bistå Sökanden, om domännamnsöverföringen “vore tekniskt omöjlig”. Ändå har Innehavaren vägrat att tillhandahålla auktorisationskoden. Sökandens försök härefter att nå kontakt med Innehavaren har alla misslyckats, viket har lett till att överföring av domännamnet <vikinglines.se> till Sökanden inte har kunnat slutföras.

Domännamnet <vikinglines.se> visar endast så obetydlig skillnad i förhållande till Sökandens varumärke VIKING LINE att likheten dem emellan uppfyller likhetsrekvisitet för överföring i Registreringsvillkoren, avsnitt 7.2. Likheten är rentav sådan att användare troligen uppfattar parternas hemsidor som relaterade genom att s-et i Innehavarens domännamn kan uppfattas syfta på vad Sökanden tillhandahåller under sitt domännamn <vikingline.se>.

Innehavarens registrering och användning av sitt domännamn har skett i ond tro; i kännedom om Sökandens i rederi- och kryssningsbranschen välkända varumärke och om de tjänster som markandsförs under detta.

Innehavaren saknar berättigat intresse till sitt domännamn <vikinglines.se>, som används uteslutande för att snylta på Sökandens varumärke VIKING LINE och domännamn <vikingline.se> samt till att uppbära ersättning baserad på s.k. klickade länkar på sin webplats. Användare kan tro att den tillhör Sökanden.

B. Innehavaren

Sökandens ansökan har inte besvarats av Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar ett varumärke, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt.

B. Mot bakgrund av vad som anförts i ärendet anser Tvistlösaren att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

C. Mot bakgrund av vad som anförts i ärendet anser Tvistlösaren att Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

I beaktande av vad Sökanden obestritt har anfört beträffande omständigheterna kring Innehavarens registrering och användning av domännamnet <vikinglines.se>, samt vad Sökanden visat om Innehavarens undertecknade, om än ofullbordade, överlåtelse till Sökanden av domännamnet, saknar Tvistlösaren fog för att fästa avseende vid att domännamnet registrerats före den av Sökanden anförda registreringsdagen för det kännetecken som jämte dess användning har åberopats av Sökanden till stöd för sitt yrkande om överföring av domännamnet <vikinglines.se> till Sökanden.

8. Beslut

Domännamnet <vikinglines.se> ska överföras till Sökanden.

Gunnar Karnell
11 januari 2018