WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

BIConsult B.V. v. Verweerder

Zaaknr. DNL2017-0062

1. Partijen

De Eiseres is BIConsult B.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door BWK Partners, Nederland.

De Verweerder is [Naam geanonimiseerd] uit [Plaats geanonimiseerd], zelf vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <biconsult.nl> (de "Domeinnaam") is geregistreerd bij SIDN via Domeinbalie.nl.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 1 november 2017. Het Instituut heeft op 3 november 2017 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling").

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 7 november 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 27 november 2017. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 27 november 2017.

Op 30 november 2017 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 28 december 2017 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Willem J. H. Leppink op 9 januari 2018 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een onderneming actief op het gebied van het verlenen van personeelsdiensten. Eiseres is onderdeel van The Human Network Group B.V. ("HNG").

Eiseres is een zelfstandige B.V. en gebruikt de handelsnaam BIConsult (de "Handelsnaam'') sinds haar oprichting in 2006.

Verweerder is een natuurlijk persoon, woonachtig te [Plaats geanonimiseerd]. Verweerder was van 1 december 2007 tot 30 september 2014 werkzaam bij één van de ondernemingen onder de vlag van HNG.

Volgens de gegevens van SIDN is de Domeinnaam op 10 februari 2011 door Verweerder geregistreerd. Onder de Domeinnaam draait een website onder de naam "BeInspired" met daarbij de afbeelding van een opgestoken middelvinger, waarop de omschrijving "BeInspired is een nieuw privaat en gedurfd initiatief en hoopt mensen te inspireren met nieuwe afwijkende ideeën en originele meningen" is opgenomen (de "Website").

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiseres heeft zakelijk weergegeven en voor zover relevant van de beoordeling van deze zaak het volgende naar voren gebracht.

Eiseres gebruikt de Handelsnaam sinds haar oprichting in 2006 in het handelsverkeer en is daarom rechthebbende tot de Handelsnaam.

De Domeinnaam is identiek aan de Handelsnaam. Als gevolg van het gebruik van de Domeinnaam is meermaals en concreet verwarring ontstaan, zowel bij personeelsleden van Eiseres als klanten van Eiseres. Zo heeft een klant van Eiseres haar facturen per abuis gericht aan Verweerder en heeft een werknemer van Eiseres een e-mail met urenregistratie per abuis aan Verweerder gezonden.

De verwarring wordt vergroot door het uiterlijk van de Website, die qua lettertype, lay-out, vormgeving van het logo en menustructuur sterk vergelijkbaar is met de huisstijl en website van Eiseres.

De Website bevat een (pop-up) chatfunctie, waarop Verweerder bezoekers van de Website te woord staat. Eiseres heeft van klanten begrepen dat Verweerder bij dit contact doet voorkomen alsof Verweerder werkzaam is bij Eiseres.

Verweerder was werkzaam bij één van de ondernemingen, onder de vlag van het moederbedrijf waar ook Eiseres onder valt. Gedurende en in het kader van het dienstverband is de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd. Gedurende het dienstverband linkte de Website naar de website van Eiseres. Enige tijd nadat het dienstverband van Verweerder was geëindigd werd het doorlinken door Verweerder verbroken. Vanaf eind 2016 is de Website online verschenen.

Eiseres heeft Verweerder meermaals benaderd met het verzoek de Domeinnaam (tegen betaling) over te dragen aan Eiseres. Deze overdracht heeft Verweerder – niet onderbouwd – steeds geweigerd.

Verweerder heeft geen legitiem belang bij de Domeinnaam nu de gebruikte naam op de Website "beinspired" betreft.

Het dienstverband tussen het aan Eiser gelieerde bedrijf en Verweerder is niet vrijwillig beëindigd. De rechter heeft in deze kwestie een beslissing moeten nemen. Verweerder is het niet eens met de beëindiging van zijn dienstverband.

B. Verweerder

Verweerder heeft uitvoerig verweer gevoerd tegen de vordering van Eiseres. Het verweer voorzover relevant voor de behandeling van deze zaak luidt – zakelijk weergegeven – als volgt:

Verweerder betaalt al acht jaar de rekeningen voor de Domeinnaam. Verweerder is verbaasd dat er pas zeven jaar na de registratiedatum een klacht wordt ingediend.

Eiseres heeft geen merk. Eiseres heeft een frauduleuze inschrijving van haar onderneming in het handelsregister.

Verweerder heeft in 2011 op geheel rechtmatige wijze als particulier de Domeinnaam geregistreerd. Eiseres had daar kennelijk geen problemen mee. Verweerder heeft met Domeinnaam geen commerciële activiteiten ontplooid. De Website is een maatschappelijk relevant platform met vele sympathisanten om wantoestanden aan de kaak te stellen.

De domeinnaam <beinspired.nl> was al vergeven en daarom lag <biconsult.nl> voor de hand omdat "bi" de verkorting is van Be Inspired. Bovendien gaat het om de combinatie van de gangbare woorden bi en consult. Die kunnen niet gemonopoliseerd worden.

Verweerder kan zich beroepen op zijn persvrijheid.

Verweerder had een werkrelatie met HNG en het dienstverband is door de rechter ontbonden in 2014. In het proces-verbaal van de minnelijke regeling d.d. 22 september 2014 is een finale kwijting opgenomen, die onder meer ziet op hetgeen partijen mogelijk nog te vorderen hebben in het kader van de rechtsbetrekking die tussen hen heeft bestaan.

In de arbeidsovereenkomst met Verweerder is opgenomen dat geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechter in Utrecht. Genève ligt niet in Utrecht en daarom is de Geschillenbeslechter niet bevoegd te oordelen.

Er is geen verwarring en voorzover Eiseres bewijzen van verwarring laat zien, zijn deze gevoed door Eiseres.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat Eiseres in plaats van Verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de Domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam; en

(c) de Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Bevoegdheid Geschillenbeslechter

Verweerder stelt dat de Geschillenbeslechter niet bevoegd in deze Procedure te oordelen, gelet op het rechtskeuzebeding in de arbeidsovereenkomst tussen partijen.

De Geschillenbeslechter oordeelt bevoegd te zijn. Door het registeren van de Domeinnaam heeft Verweerder ermee ingestemd onderworpen te zijn aan de Regeling, nog afgezien van de vraag of een geschil over de Domeinnaam wel onder de reikwijdte valt van het rechtskeuzebeding dat partijen maakten voor hun eerdere arbeidsrelatie.

In dat verband merkt de Geschillenbeslechter voorts op dat de tussen partijen getroffen en in het proces-verbaal vastgestelde minnelijke regeling d.d. 22 september 2014 ziet op de rechtsbetrekking die tussen partijen heeft bestaan, maar niet als zodanig op het registreren en het gebruiken van een domeinnaam.

B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser beroept zich in deze procedure op zijn handelsnaamrechten op de aanduiding BIConsult.

Verweerder trekt deze handelsnaamrechten in twijfel door het wijzen op een "frauduleuze" handelsnaaminschrijving. De Geschillenbeslechter kan Verweerder niet volgen in deze stelling. Uit de overgelegde stukken blijkt dat Eiseres de statutaire naam BIConsult B.V. heeft en feitelijk ook kortweg de handelsnaam "biconsult" danwel "BIConsult voert. De Geschillenbeslechter ziet op basis van de overgelegde stukken geen reden om aan te nemen dat geen sprake is van een handelsnaamrecht, en volgt de stellingen van Verweerder dienaangaande niet.

Eiseres heeft dus recht op de handelsnaam BIConsult (de "Handelsnaam").

Eiseres heeft onweersproken gesteld dat de Domeinnaam identiek is aan de Handelsnaam. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient bij de beoordeling van de vraag of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met of identiek is aan het merk of de handelsnaam van Eiseres, de extensie ".nl" buiten beschouwing te worden gelaten.

Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan.

C. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

Volgens vaste rechtspraak onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") (welk mechanisme vergelijkbaar is met de Regeling) en zoals is bevestigd onder de Regeling in Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op verweerder de bewijslast dat verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat eiseres heeft aangetoond dat verweerder geen recht heeft op of legitiem belang bij de domeinnaam (zie ook: WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Overview 3.0"), sectie 2.1.1.

Eiseres heeft onderbouwd gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Verweerder stelt de Domeinnaam als particulier te hebben geregistreerd en geen commerciële activiteiten te ontplooien, maar dat de Website een maatschappelijk relevant platform is met vele sympathisanten om "wantoestanden" aan de kaak te stellen. Verweerder beroept zich daarbij op zijn "persvrijheid".

Verweerder stelt ook dat de Domeinnaam voor de hand lag omdat omdat "bi" de verkorting is van de naam van de Website, namelijk "Be Inspired", gecombineerd met "consult".

Deze verweren mogen Verweerder niet baten wanneer toetsing plaatsvindt aan de hand van artikel 3.1 van de Regeling.

Verweerder gebruikt de naam BIConsult niet om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden en Verweerder staat niet algemeen bekend onder de naam BIConsult. Verweerder gebruikt de Domeinnaam ook niet voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten. Integendeel, de aard van de Website heeft duidelijk tot doel de naam van Eiseres te beschadigen. Uiteraard komt aan Verweerder vrijheid van meningsuiting toe, maar deze vrijheid gaat niet zover dat Verweerder daarvoor een domeinnaam mag gebruiken die overeenstemt met de Handelsnaam en waardoor onder zowel klanten als ook personeelsleden van Eiser verwarring ontstaat met het mogelijke gevolg dat de bedrijfsvoering van Eiser wordt geschaad. De vrijheid van meningsuiting omvat niet zonder meer het recht gebruik te maken van een domeinnaam die enkel bestaat uit de naam van Eiser, hetgeen tot onvermijdelijke verwarring leidt en in de ogen van de Geschillenbeslechter ook niet noodzakelijk is voor het door Verweerder beoogde doel.

Gelet op het voorgaande is de Geschillenbeslechter daarom van oordeel dat Eiser heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

D. Geregistreerd of gebruikt te Kwader Trouw

Het kan in het midden blijven of Verweerder als toentertijd werknemer van de aan Eiseres verbonden HNG de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

Zoals hiervoor is overwogen is het uit de aard van de Website en de teksten die daarop zijn opgenomen evident dat Verweerder het erom te doen is zijn voormalige werkgever, althans een van de met zijn voormalige werkgever verbonden ondernemingen, te beschadigen. Daarmee is gebruik te kwader trouw reeds gegeven.

Aldus is ook aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling voldaan.

7. Uitspraak

De Geschillenbeslechter komt binnen het bestek van de Regeling tot het volgende oordeel, waarbij de Geschillenbeslechter overigens opmerkt dat Verweerder overeenkomstig artikel 20.1 van de Regeling een procedure voor de burgerlijke rechter in Nederland kan inleiden in welk geval de wijziging van de domeinnaamhouder niet wordt uitgevoerd, mits SIDN daarvan tijdig op de hoogte is gesteld.

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <biconsult.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter
Datum: 21 januari 2018