WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Christiaan van der Kamp, Jan Leendert van den Heuvel, Laura Leijendekkers, Dirk-Jan Knol, Martien Kromwijk, Remco Tijssen, Jurian de Wilde, Henk Rijkenhuizen, Cees Ouwerkerk, Vincent Rorive, Carla van Herpen-Bus, Anneke Meijndert, Lizette Visscher-de Frankrijker, Gerrit van Eijk, Willem Zuyderduyn, Mark Koudijzer, Jan Vergeer, Nico de Heij, Rob Passchier, Gerrit Weerheim, Johannes Mattiesing, Lisbeth Hertogh-van der Laan, Gijs Piet van Os, Meike van der Valk, Hans Rijs, John Zwetsloot, Wout Nomen, Dorus van Deursen, Johan de Jager v. Peter Kerkvliet

Zaaknr. DNL2017-0052

1. Partijen

Eisers zijn: Christiaan van der Kamp uit Reeuwijk, Nederland, Jan Leendert van den Heuvel uit Bodegraven, Nederland, Laura Leijendekkers uit Bodegraven, Nederland, Dirk-Jan Knol uit Reeuwijk, Nederland, Martien Kromwijk uit Bodegraven, Nederland, Remco Tijssen uit Bodegraven, Nederland, Jurian de Wilde uit Nieuwerbrug aan den Rijn, Nederland, Henk Rijkenhuizen uit Reeuwijk, Nederland, Cees Ouwerkerk uit Bodegraven, Nederland, Vincent Rorive uit Bodegraven, Nederland, Carla van Herpen-Bus uit Bodegraven, Nederland, Anneke Meijndert uit Driebruggen, Nederland, Lizette Visscher-de Frankrijker uit Reeuwijk, Nederland, Gerrit van Eijk uit Bodegraven, Nederland, Willem Zuyderduyn uit Bodegraven, Nederland, Mark Koudijzer uit Reeuwijk, Nederland, Jan Vergeer uit Bodegraven, Nederland, Nico de Heij uit Reeuwijk, Nederland, Rob Passchier uit Bodegraven, Nederland, Gerrit Weerheim uit Reeuwijk, Nederland, Johannes Mattiesing uit Bodegraven, Nederland, Lisbeth Hertogh-van der Laan uit Reeuwijk, Nederland, Gijs Piet van Os uit Waarder, Nederland, Meike van der Valk uit Bodegraven, Nederland, Hans Rijs uit Heemskerk, Nederland, John Zwetsloot uit Noordwijk, Nederland, Wout Nomen uit Boskoop, Nederland, Dorus van Deursen uit Gouda, Nederland, Johan de Jager uit Aalsmeer, Nederland, vertegenwoordigd door AKD N.V., Nederland.

Verweerder is Peter Kerkvliet uit Bodegraven, Nederland, vertegenwoordigd door Meertens Vastgoed B.V., Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen:

annekemeijndert.nl

carlavanherpen-bus.nl

ceesouwerkerk.nl

christiaanvanderkamp.nl

dirkjanknol.nl

dorusvandeursen.nl

gerritvaneijk.nl

gerritweerheim.nl

gijspietvanos.nl

hansrijs.nl

henkrijkenhuizen.nl

janleendertvandenheuvel.nl

janvergeer.nl

johandejager.nl

johannesmattiesing.nl

johnzwetsloot.nl

juriandewilde.nl

lauraleijendekkers.nl

liesbethhertogh-vanderlaan.nl

lizettevisscher-defrankrijker.nl

markkoudijzer.nl

martienkromwijk.nl

meikevandervalk.nl

nicodeheij.nl

remcotijssen.nl

robpasschier.nl

vincentrorive.nl

willemzuyderduyn.nl

woutnomen.nl

zijn geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V. en zullen hierna gezamenlijk als de “Domeinnamen”, en als het gaat om een individuele domeinnaam, als de “Domeinnaam” worden aangeduid.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 13 september 2017. Het Instituut heeft op dezelfde dag per email een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 14 september 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 19 september 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 9 oktober 2017. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 6 oktober 2017.

Op 9 oktober 2017 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 19 oktober 2017 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 31 oktober 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Gelijktijdige behandeling

Eisers verzoeken de Eis met betrekking tot alle 29 Domeinnamen gelijktijdig te behandelen. Zij stellen een gemeenschappelijk belang te hebben dat is veroorzaakt door hetzelfde gedrag van Verweerder. Van alle Eisers is hun voornaam en achternaam, zonder enige toevoeging opgenomen in een Domeinnaam; 28 van de 29 domeinnamen zijn op dezelfde dag geregistreerd; de Domeinnamen zijn met hetzelfde doel door Verweerder geregistreerd. Eisers zijn allen verbonden of verbonden geweest aan de Gemeente. Daarnaast is een gelijktijdige behandeling billijk en procedureel efficiënt. De onderbouwing van de Eis is identiek voor elk van de Domeinnamen. Eisers worden allen bijgestaan door dezelfde advocaat, aldus nog steeds Eisers.

Verweerder maakt bezwaar tegen de gelijktijdige behandeling. Verweerder stelt dat hij de Domeinnamen rechtmatig heeft geregistreerd en daarnaast vele natuurlijke personen met eenzelfde voornaam en achternaam in Nederland aanspraak zouden kunnen maken op de betreffende Domeinnaam. Alsdan kan een Domeinnaam niet zomaar in een gelijktijdige behandeling worden terug geëist. Elke natuurlijke persoon c.q. Domeinnaam staat los van de andere personen of Domeinnamen, nergens blijkt een koppeling uit.

Uit niets blijkt, dat meerdere Eisers een en hetzelfde belang hebben t.o.v. de belangen van Verweerder. In dit geval kunnen niet 29 individuen over een kam worden geschoren, omdat niet alle 29 individuen dezelfde schade leiden. Uit niets blijkt dat alle Domeinnamen te kwader trouw zouden zijn geregistreerd. Verweerder stelt naast de onderhavige 29 namen nog tal van andere (persoons-)namen geregistreerd te hebben en uit niets blijkt dat hij dit te kwader trouw heeft gedaan of om anderzijds zijn of haar belangen te schaden, aldus Verweerder.

4. Feitelijke Achtergrond

Eisers vervullen of vervulden allen bestuurlijke of uitvoerende functies bij de Gemeente

Bodegraven-Reeuwijk (hierna: “de Gemeente”). Het betreft de burgemeester, wethouders, (oud)gemeenteraadsleden, gemeentesecretaris, (assistent)griffier en gemeenteambtenaren. Verweerder is inwoner van de Gemeente en heeft daar zijn bedrijf gevestigd. Tussen de Gemeente en Verweerder bestaat een bestuursrechtelijk geschil. Verweerder meent dat de Gemeente schadeplichtig is jegens hem als gevolg van de wijziging van een bestemmingsplan en hij claimt schadevergoeding. De Gemeente heeft iedere aansprakelijkheid jegens Verweerder van de hand gewezen.

Om zijn onvrede over de Gemeente, haar bestuurders en ambtenaren aan het publiek kenbaar te maken, heeft Verweerder de website “www.overheidenintegriteit.nl” gemaakt waarop hij de bestuurders van de Gemeente beticht van onder meer niet-integer bestuur. Ook worden op de website wethouders, raadsleden en ambtenaren van de Gemeente aangevallen.

Eind 2016 heeft de Gemeente geconstateerd dat Verweerder de persoonsnamen van de burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris, griffier, gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren heeft geregistreerd als domeinnaam, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende personen. Vervolgens is geconstateerd dat Verweerder nog meer domeinnamen heeft geregistreerd die identiek – en in het geval van gemeenteraadslid Lisbeth Hertogh-Van der Laan nagenoeg identiek – zijn aan persoonsnamen van verdere (oud)gemeenteraadsleden.

De domeinnaam <christiaanvanderkamp.nl> werd op 9 augustus 2016 geregistreerd. De overige domeinnamen werden ieder op 12 juli 2016 geregistreerd. De Domeinnamen leiden op dit moment niet naar een actieve website. Twee van de 29 domeinnamen leidden in het verleden naar Verweerder’s website “www.overheidenintegriteit.nl”.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eisers menen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de registratie, de instandhouding en het gebruik van de Domeinnamen. Ondanks verzoeken daartoe, weigert Verweerder deze aan Eisers over te dragen.

Tussen partijen heeft een kort geding plaatsgevonden, dat heeft geleid tot de uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag van 17 augustus 2017.1 In het geding werd onder meer gevorderd veroordeling van Verweerder tot het staken en gestaakt houden van de registratie, instandhouding en/of het gebruik van de Domeinnamen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom. Deze vordering werd door de voorzieningenrechter afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang, omdat geen website (meer) gekoppeld was aan de Domeinnamen en naar de inschatting van de voorzieningenrechter geen reële dreiging bestond dat Verweerder daar op korte termijn toe zou overgaan.

De Domeinnamen zijn identiek aan de persoonsnamen van Eisers waaronder zij in de Nederlandse gemeentelijke basisadministratie zijn geregistreerd. De Domeinnaam <liesbethhertogh-vanderlaan.nl> is op één letter na identiek aan de persoonsnaam van Eiseres Lisbeth Hertogh-van der Laan, maar vanwege de overname van de overige letters stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de betreffende, niet-gangbare persoonsnaam.

De Domeinnamen bevatten de volledige persoonsnamen van Eisers en de enige reden voor de registratie is, dat zij verbonden zijn of waren aan de Gemeente en dat Verweerder met de Gemeente in een geschil is verwikkeld. Verweerder exploiteert geen website onder de Domeinnamen. Verweerder houdt de domeinen slechts bezet onder de continue dreiging de websites te zullen linken naar <overheidenintegriteit.nl>, welke website wordt geëxploiteerd door Verweerder; de websites onder de Domeinnaam <dorusvandeursen.nl> en <christiaanvanderkamp.nl> werden daarnaar in het verleden doorgelinkt, terwijl Verweerder daarbij geen enkel legitiem belang heeft.

Eisers lijden schade als gevolg van de registratie en/of het gebruik van de Domeinnamen. De bestuurders van wie de naam is geregistreerd zijn uit hoofde van hun functie publiek bekend onder hun persoonsnaam. Dat geldt tevens – maar wellicht in mindere mate – voor de gemeentesecretaris, griffier(s) en overige ambtenaren. Daarnaast zijn Eisers bekend onder hun persoonsnaam in hun familie- en vriendenkring. De individuen hebben belang bij de registratie van de Domeinnamen om een eigen website te exploiteren en vindbaar te zijn onder hun eigen naam, hetgeen door de registratie en instandhouding van de Domeinnamen door Verweerder onmogelijk wordt gemaakt. Voor zover de website onder de desbetreffende domeinnaam ongefundeerde beschuldigingen bevat, geldt dat het gebruik van de website onder de persoonsnamen van Eisers afbreuk doet aan de integriteit, geloofwaardigheid, eer en goede naam van de individuen. Voor wat betreft de niet-publieke figuren geldt voorts, dat zij er recht op hebben niet in verband te worden gebracht met de beschuldigingen.

Tevens wordt door het gebruik van de persoonsnamen de (onjuiste) suggestie gewekt dat Eisers zich aan de inhoud van de website met beschuldigingen betreffende het gemeentebestuur conformeren. Daarnaast is het voor Verweerder mogelijk om middels de domeinnamen een emailadres aan te maken. Eisers menen dat een reële dreiging bestaat dat Verweerder van deze mogelijkheid gebruik zal maken. Verweerder kan zijn gedachtengoed evengoed onder een andere domeinnaam plaatsen, zoals <overheidenintegriteit.nl>. Verweerder heeft tijdens de procedure bij monde van zijn gemachtigde meermaals benadrukt dat hij geen belang heeft bij de registratie en instandhouding van de Domeinnamen. Eisers merken voorts op dat Verweerder op geen enkele wijze bekend is onder de persoonsnamen. Daarnaast zijn de Domeinnamen niet te goeder trouw gebruikt om producten of diensten aan te bieden.

Verweerder heeft bewust alle persoonsnamen van medewerkers van de Gemeente – ten tijde van de registratie – vindbaar op de website van de Gemeente geregistreerd als domeinnaam, alsmede van twee juridische medewerkers waarmee Verweerder contact heeft gehad in verband met zijn geschil met de Gemeente. Uit de combinatie van deze feiten volgt reeds dat Verweerder de Domeinnamen hoofdzakelijk heeft geregistreerd met het doel de (reputatie van de) Gemeente en Eisers te schaden, althans om de activiteiten van de Gemeente en Eisers te verstoren dan wel om Eisers te beletten de Domeinnamen te gebruiken.

Verweerder exploiteert momenteel geen website onder de Domeinnamen. Wanneer geen legitiem belang bestaat en de Domeinnamen niet gelinkt worden, wordt aangenomen dat het doel van het in stand houden van de Domeinnamen is om deze bezet te houden en Eisers te belemmeren om deze in gebruik te nemen. Wanneer Verweerder opnieuw de website <overheidenintegriteit.nl> koppelt aan de Domeinnamen, gebruikt Verweerder de persoonsnamen van Eisers slechts om voordeel te behalen door Internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de persoonsnaam. De websitebezoekers zullen verwachten onder de Domeinnaam met persoonsnaam van Eisers een website aan te treffen over of afkomstig van deze personen. Bij de websitebezoekers zal verwarring ontstaan indien onder de Domeinnaam een website wordt geëxploiteerd met beschuldigingen.

Voorgaande levert registratie en gebruik te kwader trouw op, aldus Eisers.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie bestaan uit alle voornamen en een achternaam. De Domeinnamen bestaan echter uit een voornaam (lees: roepnaam) en een achternaam en zijn daarom niet identiek. Ook komen vele namen vele malen voor in o.a. Nederland en België en zij zijn dus niet alleen maar identiek aan die van Eisers.

Verweerder heeft de Domeinnamen te goeder trouw en volgens de regels die daarvoor staan, geregistreerd en dat is volledig legitiem. Er zijn vele andere rechthebbenden die wellicht interesse kunnen hebben in de Domeinnamen, uitgaande van de gekozen voornaam en achternaam. Verweerder heeft naast deze 29 namen nog tal van andere (persoons-)namen geregistreerd, met tal van extensies en uit niets blijkt dat hij dit te kwader trouw heeft gedaan.

Verweerder erkent dat sommige Eisers een publiekrechtelijke functie vervullen bij hun beroepsuitoefening, maar ontkent dat de registratie van de Domeinnamen betrekking zou kunnen hebben of in relatie zou kunnen worden gebracht met het geschil dat Verweerder heeft met de Gemeente.

Het betreft hier een voornaam en achternaam van een natuurlijk persoon. Er ligt op geen enkele wijze een link of anderzijds een koppeling met genoemde functie en de vastgelegde Domeinnamen. Verweerder ontkent dat er een dreiging zou bestaan dat de Domeinnamen zouden worden doorgelinkt.

Welk belang Verweerder heeft bij de registratie van Domeinnamen doet helemaal niet ter zake. Terzake doet of hij de Domeinnamen legitiem, rechtmatig en te goeder trouw heeft geregistreerd en conform in stand wil houden. Dat geldt ook voor het gebruik. Uitgesloten is dat er nog gebruikt wordt gemaakt van emailadressen. Geen der Domeinnamen leidt naar een website en het is dan ook uitgesloten dat er een emailadres wordt aangemaakt. Er is ook geen enkele dreiging dat dit zou gaan gebeuren.

Verweerder noch zijn gevolmachtigde heeft ooit gezegd dat hij geen belang heeft bij de registratie en instandhouding van de Domeinnamen. Eisers stellen schade te ondervinden, maar onderbouwen dat niet.

Verweerder ontkent dat hij de Domeinnamen heeft doorgelinkt. Wat de registratie van de Domeinnamen met de reputatie van Eisers heeft te maken, ontgaat Verweerder. Dat geldt ook voor de verbanden die Eisers leggen om schade aan te tonen. Verweerder stelt uitdrukkelijk dat hij namen heeft vastgelegd en vervolgens pas op de plaats heeft gemaakt en juridische advies heeft ingewonnen over het verdere vervolg. Het is onzin dat Verweerder zou hebben onderzocht of hij de Domeinnamen kon gebruiken tegen de Gemeente. Hij houdt de Domeinnamen aan, “waarom staat vooralsnog in de sterren geschreven”, maar daaruit blijkt geen enkele kwader trouw, aldus Verweerder.

6. Oordeel en Bevindingen

Gelijktijdige behandeling

De Geschillenbeslechter oordeelt dat de Eis met betrekking tot alle 29 Domeinnamen gelijktijdig zal worden behandeld.

Met betrekking tot alle Domeinnamen zijn de feiten waarop de Eis is gebaseerd en de grondslag voor de Eis identiek, of in grote mate vergelijkbaar. Eisers hebben een redelijk belang bij een gelijktijdige behandeling.

De verweren met betrekking tot alle Domeinnamen zijn eveneens identiek, of in grote mate vergelijkbaar en kunnen alle in het kader van een gezamenlijke behandeling aan bod komen. Verweerder heeft geen redelijk belang dat zich tegen gelijktijdige behandeling verzet. Door een gelijktijdige behandeling komen de belangen van Verweerder niet in het gedrang.

Een gelijktijdige behandeling is billijk en procedureel efficiënt. In dit verband verwijst de Geschillenbeslechter verder naar de jurisprudentie op dit punt onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), waarmee de Regeling verwant is (zie, WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, sectie 4.11.1).

De Regeling

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen dat cumulatief aan de volgende drie eisen is voldaan:

a) de Domeinnamen zijn identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel

II. in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) de Domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd of worden te kwader trouw gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eisers hebben aangetoond dat zij ieder in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie met hun betreffende persoonsnaam zijn geregistreerd. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter zijn de Domeinnamen zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met de betreffende in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnamen. Daarbij is niet van belang dat in de Domeinnamen de roepnaam van de betreffende persoon is gebruikt.

De Domeinnaam <liesbethhertogh-vanderlaan.nl> is op één letter na identiek aan de persoonsnaam Lisbeth Hertogh-van der Laan. Ook deze Domeinnaam is daarom zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met de betreffende in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam.

Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 3.1 van de Regeling moeten Eisers aannemelijk maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

Uit de vaststaande feiten, in onderling verband beschouwd, leidt de Geschillenbeslechter af dat Verweerder de Domeinnamen uitsluitend heeft geregistreerd in verband met zijn geschil met de Gemeente. Alle Domeinnamen komen overeen met namen van personen die een functie bekleden bij diezelfde Gemeente, terwijl Verweerder geen enkele reden heeft aangevoerd waarom hij juist deze persoonsnamen als domeinnaam zou hebben geregistreerd. Voor zover Verweerder stelt dat hij naast de 29 Domeinnamen nog tal van andere (persoons-)namen geregistreerd zou hebben, heeft hij die stelling niet onderbouwd, en wordt daaraan voorbij gegaan.

Los van de vraag of zulk een argument hier relevant zou kunnen zijn, beroept Verweerder zich er kennelijk niet op dat er sprake zou zijn van het gebruik van de Domeinnamen voor legitieme niet-commerciële doeleinden (artikel 3.1 lid c van de Regeling) nu hij immers ontkent dat de registratie van de Domeinnamen betrekking zou kunnen hebben of in relatie kunnen worden gebracht met het geschil dat Verweerder heeft met de Gemeente.

Verweerder heeft gesteld, dat zijns inziens niet ter zake doet welk belang hij heeft bij de registratie van de Domeinnamen, omdat hij deze Domeinnamen legitiem, rechtmatig en te goeder trouw heeft geregistreerd en conform in stand wil houden. De Geschillenbeslechter gaat hier niet in mee. Indien Eisers, zoals in het onderhavige geval, met gemotiveerde stellingen aannemelijk maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen, is het aan Verweerder aannemelijk te maken dat hij wél enig recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen heeft. Dat heeft Verweerder echter nagelaten.

Verweerder heeft verder gesteld dat er vele andere personen zijn “die wellicht interesse [zouden] kunnen hebben in de geregistreerde Domeinnamen, uitgaande van de gekozen voornaam en achternaam”. Ook dat leidt niet tot een recht van Verweerder op of een legitiem belang van hem bij deze Domeinnamen, nu Verweerder niet bekend is onder de persoonsnamen waaruit de Domeinnamen bestaan.

Eisers hebben aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, waarmee aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder geeft geen andere reden voor de registratie van de onderhavige Domeinnamen dan dat deze Domeinnamen beschikbaar waren en dat het principe “first come, first serve” geldt. Die uitgangspunten gelden alleen als de “first come” te goeder trouw is (zie LACER,S.A. v. Constanti Gómez Marzo, WIPO Case No. D2001-0177), hetgeen in casu niet het geval is.

Het vastleggen van deze serie persoonsnamen kan niet los gezien worden van het geschil dat Verweerder heeft met de Gemeente. Door de registratie beoogt Verweerder kennelijk de activiteiten van Eisers te verstoren, dan wel Eisers te beletten de Domeinnamen in gebruik te nemen, terwijl hij zelf geen recht of belang noemt, dat hij zou hebben bij de onderhavige Domeinnamen. Dat kan de Geschillenbeslechter niet anders opvatten, dan dat de registratie van de onderhavige Domeinnamen ten doel had om verdere druk op Verweerder’s geschil met de Gemeente te zetten. De Geschillenbeslechter merkt daarbij op dat de Domeinnamen die Verweerder daarvoor heeft gekozen niet de Gemeente betreffen maar een aantal daar werkzame individuen. Voorts heeft de registratie kennelijk ten doel de Domeinnamen bezet te houden en Eisers te belemmeren deze in gebruik te nemen.

De Geschillenbeslechter acht de registratie van de onderhavige Domeinnamen te kwader trouw, waarmee aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de Domeinnaamhouder van de Domeinnamen:

annekemeijndert.nl

carlavanherpen-bus.nl

ceesouwerkerk.nl

christiaanvanderkamp.nl

dirkjanknol.nl

dorusvandeursen.nl

gerritvaneijk.nl

gerritweerheim.nl

gijspietvanos.nl

hansrijs.nl

henkrijkenhuizen.nl

janleendertvandenheuvel.nl

janvergeer.nl

johandejager.nl

johannesmattiesing.nl

johnzwetsloot.nl

juriandewilde.nl

lauraleijendekkers.nl

liesbethhertogh-vanderlaan.nl

lizettevisscher-defrankrijker.nl

markkoudijzer.nl

martienkromwijk.nl

meikevandervalk.nl

nicodeheij.nl

remcotijssen.nl

robpasschier.nl

vincentrorive.nl

willemzuyderduyn.nl

woutnomen.nl

zodat steeds de betreffende Eiser in plaats van Verweerder de respectievelijke Domeinnaamhouder wordt.

Richard van Oerle
Geschillenbeslechter
Datum: 21 november 2017


1 Rb. Den Haag (vzr.) 17 augustus 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:9827